Script Aug 6

“ ‘Sapagkat nalalaman kong lubos ang mga kaisipan na iniisip ko tungkol sa inyo,’ ang sabi ni Jehova, ‘mga kaisipang ukol sa kapayapaan, at hindi ukol sa kapahamakan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. At kayo ay tiyak na tatawag sa akin at paririto at mananalangin sa akin, at pakikinggan ko kayo.’
Rom 3:23 Sapagkat ang lahat ay nagkasala at nagkukulang sa kaluwalhatian ng Diyos,
1 Cor 11:3
Ngunit nais kong malaman ninyo na ang ulo ng bawat lalaki ay ang Kristo; ang ulo naman ng babae ay ang lalaki; ang ulo naman ng Kristo ay ang Diyos
1 Sam 1:4-7 At sumapit ang isang araw upang maghain si Elkana, at nagbigay siya ng mga takdang bahagi kay Penina na kaniyang asawang babae at sa lahat ng kaniyang mga anak na lalaki at sa kaniyang mga anak na babae;5ngunit kay Hana ay nagbigay siya ng iisang takdang bahagi. Magkagayunman, si Hana ang kaniyang iniibig, at, kung tungkol kay Jehova, sinarhan niya ang kaniyang bahay-bata.6At lubha rin siyang nililigalig ng kaniyang karibal na asawang babae upang yamutin siya sapagkat sinarhan ni Jehova ang kaniyang bahay-bata.7At ganiyan ang ginagawa niya taun-taon, sa tuwing umaahon siya sa bahay ni Jehova. Ganiyan niya siya nililigalig, anupat tumatangis siya at hindi kumakain
1 Thes 2:7 Sa halip, kami ay naging banayad sa gitna ninyo, gaya ng isang nagpapasusong ina na nag-aaruga ng kaniyang sariling mga anak.
11,12 Kasuwato niyan ay alam ninyong lubos kung paanong, gaya ng ginagawa ng isang ama sa kaniyang mga anak, patuloy kaming nagpapayo sa bawat isa sa inyo, at nang-aaliw at nagpapatotoo sa inyo,12upang kayo ay patuloy na lumakad nang karapat-dapat sa Diyos na tumatawag sa inyo sa kaniyang kaharian at kaluwalhatian
Ps 145:18,19
Si Jehova ay malapit sa lahat ng tumatawag sa kaniya, Sa lahat ng tumatawag sa kaniya sa katapatan.19Ang nasa ng mga may takot sa kaniya ay kaniyang isasagawa, At ang kanilang paghingi ng tulong ay kaniyang diringgin, at ililigtas niya sila.
“ ‘Sapagkát nalaláman kong lubós áng mgá kaisipán ná iniísip ko tungkól sa inyó,’ áng sábi ni Jehóva, ‘mgá kaisipang úkol sa kapayapáan, at hindî úkol sa kapahamakán, úpang bigyán kayó ng kinabukásan at pag-ása. At kayó ay tiyák ná tatawag sa ákin at paririto at manánalángin sa ákin, at pakikinggan ko kayó.’
Rom 3:23 Sapagkát áng lahát ay nagkasála at nagkukúlang sa kaluwalhatían ng Diyós,
1 Cor 11:3
Ngúnit náis kong malamán ninyó ná áng úlo ng báwat laláki ay áng Krísto; áng úlo namán ng babáe ay áng laláki; áng úlo namán ng Krísto ay áng Diyós
1 Sam 1:4-7 At sumápit áng isáng áraw úpang maghain si Elkana, at nagbigáy siyá ng mgá takdáng bahági kay Penína ná kaniyáng asáwang babáe at sa lahát ng kaniyáng mgá anák ná laláki at sa kaniyáng mgá anák ná babáe;5ngúnit kay Hána ay nagbigáy siyá ng íisang takdáng bahági. Magkágayunmán, si Hána áng kaniyáng iniíbig, at, kung tungkól kay Jehóva, sinarhán niyá áng kaniyáng báhay-batà.6At lubhâ rín siyáng nililigalig ng kaniyáng karibal ná asáwang babáe úpang yamutin siyá sapagkát sinarhán ni Jehóva áng kaniyáng báhay-batà.7At ganiyán áng ginágawâ niyá taun-taón, sa tuwíng umaahon siyá sa báhay ni Jehóva. Ganiyán niyá siyá nililigalig, anupát tumatangis siyá at hindî kumakáin
1 Thes 2:7 Sa halíp, kamí ay nagíng banayad sa gitnâ ninyó, gáya ng isáng nagpapasusong iná ná nag-aaruga ng kaniyáng saríling mgá anák.
11,12 Kasuwato niyán ay alám ninyóng lubós kung paánong, gáya ng ginágawâ ng isáng amá sa kaniyáng mgá anák, patúloy kamíng nagpapáyo sa báwat isá sa inyó, at nang-aaliw at nagpápatotoó sa inyó,12úpang kayó ay patúloy ná lumákad nang karápat-dápat sa Diyós ná tumatawag sa inyó sa kaniyáng kaharián at kaluwalhatían
Ps 145:18,19
Si Jehóva ay malapít sa lahát ng tumatawag sa kaniyá, Sa lahát ng tumatawag sa kaniyá sa katapátan.19Áng nása ng mgá may tákot sa kaniyá ay kaniyáng isásagawâ, At áng kaniláng paghingî ng túlong ay kaniyáng diringgín, at ilíligtás niyá silá.