P3

Pero dahil lahat tayo ngayon ay hindi sakdal, ang mga nag-aasawa at bumubuo ng pamilya ay maaaring magkaproblema
Péro dáhil lahát táyo ngayón ay hindî sakdál, áng mgá nag-aasáwa at bumubúo ng pamílya ay maaáring magkaproblema