P10

Humingi siya ng tulong kay Jehova sa panalangin. Sa katunayan, nanalangin siyanang matagal sa harap ni Jehova.”
Humingî siyá ng túlong kay Jehóva sa panalángin. Sa katunáyan, nanalángin siyánang matagál sa haráp ni Jehóva.”