P12

Ayon sa Lucas 2:37, “hindi [siya] kailanman lumiliban sa templo, na nag-uukol ng sagradong paglilingkod gabi at araw na may mga pag-aayuno at mga pagsusumamo.” Oo, nakadama si Ana ng kaaliwan at kagalakan sa pagsamba kay Jehova
Áyon sa Lúcas 2:37, “hindî [siyá] kailanmán lumiliban sa témplo, ná nag-uúkol ng sagrádong paglilingkód gabí at áraw ná may mgá pag-aayuno at mgá pagsusumámo.” Óo, nakádamá si Ana ng kaaliwán at kagalákan sa pagsambá kay Jehóva