P16

Kailangang tandaan ng Saksi na kahi hindi pa rin siya ang magulang ng bata. Katalinuhan ding idaos ang Bible study, habang presente ang mga magulang o ang isa pang may-gulang na Saksi, o kaya naman ay sa isang angkop na pampublikong lugar. Sa gayon, maiiwasan ang anumang maling impresyon
Kailángang tandaán ng Saksí ná kahi hindî pa rín siyá áng magúlang ng batà. Katalinúhan ding idáos áng Bible study, hábang presente áng mgá magúlang o áng isá pang may-gúlang ná Saksí, o kayâ namán ay sa isáng angkóp ná pampúblikong lugár. Sa gayón, maiiwásan áng anumáng malíng impresyon