Bastayan mangpokus

sa Malaking Isyu

00:0020:47
Upang malaman ng mga tao na ikaw, na ang pangalan ay Jehova, ikaw lamang ang Kataas-taasan sa buong lupa.”—AWIT 83:18.

AWIT: 46, 136
ANO ANG NATUTUHAN MO?
Bakit mahalagang isyu para sa sangkatauhan ang pagbabangong-puri sa soberanya ni Jehova?
Sa harap ng pagsubok, paano itinaguyod ng katapatan ni Job ang soberanya ni Jehova? Pero bakit kinailangang ituwid si Job?
Sa anong mahahalagang paraan natin maipakikita ang ating suporta sa soberanya ni Jehova?
1, 2. (a) Anong malaking isyu ang napapaharap sa sangkatauhan? (b) Bakit mahalaga sa atin ang isyung iyon?
PARA sa maraming tao ngayon, pera ang pinakamahalaga. Nakapokus sila sa pagpapayaman o sa pagpapanatili ng kanilang kayamanan. Para naman sa iba, mas mahalaga ang pamilya, kalusugan, o katuparan ng mga pangarap nila.

2 Pero ang talagang malaking isyu na napapaharap sa ating lahat ay ang pagbabangong-puri sa soberanya ni Jehova. Dapat tayong mag-ingat na huwag maiwala ang ating pokus dito. Puwedeng mangyari iyan kung masyado tayong abala sa pang-araw-araw na mga gawain at nakakalimutan na natin ang kahalagahan ng pagbabangong-puri sa soberanya ng Diyos. O baka masyado tayong nag-aalala sa ating sariling mga problema kaya natatabunan na ang mahalagang isyung iyan. Ang totoo, habang lumalalim ang pagpapahalaga natin sa pagbabangong-puri sa soberanya ni Jehova, mas makakayanan nating harapin ang mga hamon sa buhay at mas mapapalapít tayo sa kaniya.

BAKIT NAPAKAHALAGA?

3. Ano ang mga paratang ni Satanas tungkol sa pamamahala ng Diyos?
3 Kinuwestiyon ni Satanas na Diyablo ang pagiging nararapat ng soberanya ni Jehova. Sinabi niya na tiwali ang pamamahala ng Diyos at na ipinagkakait ni Jehova ang pinakamabuti sa Kaniyang mga nilalang. Ayon sa Diyablo, mas mapapabuti at magiging maligaya ang mga tao kung sila ang mamamahala sa kanilang sarili. (Gen. 3:1-5) Ipinahiwatig din ni Satanas na wala namang taong matapat sa Diyosna sa ilalim ng pagsubok, itatakwil ng sinuman ang pamamahala ni Jehova. (Job 2:4, 5) Kaya hinayaan ng Diyos na lumipas ang panahon para mapatunayan ng mga tao kung gaano kasaklap ang buhay na hiwalay sa pamamahala ng Diyos.

4. Bakit dapat malutas ang isyu tungkol sa soberanya?
4 Alam ni Jehova na mali ang mga alegasyon ng Diyablo. Kaya bakit hinayaan ng Diyos na magpatuloy ang isyung ito at binigyan si Satanas ng panahon para patunayan ang akusasyon niya? Dahil sangkot dito ang lahat ng matatalinong nilalang. (Basahin ang Awit 83:18.) Tinalikuran ng unang mag-asawa ang pamamahala ni Jehova, at marami pang sumunod sa yapak nila. Kaya naman, baka isipin ng ilan na totoo ang mga paratang ng Diyablo. Hanggat hindi nasasagot ang isyu sa isip ng mga tao at anghel, magkakaroon ng di-pagkakasundo sa pagitan ng mga bansa, lahi, tribo, pamilya, at mga indibiduwal. Pero kapag naipagbangong-puri na ang soberanya ni Jehova, magpapasakop na ang lahat sa kaniyang matuwid na pamamahala. Maisasauli na ang kapayapaan sa buong uniberso.—Efe. 1:9, 10.

5. Ano ang papel natin sa isyu ng soberanya?
5 Darating ang panahon, maipagbabangong-puri ang pagiging nararapat ng soberanya ng Diyos. Mabibigo at magwawakas naman ang pamamahala ni Satanas at ng mga tao. Magtatagumpay ang pamamahala ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang Mesiyanikong Kaharian, at mapatutunayan ng mga nanatiling tapat na puwedeng manindigan ang tao para sa pamamahala ng Diyos. (Isa. 45:23, 24) Gusto mo bang mapabilang sa mga matapat na sumusuporta sa soberanya ni Jehova? Siyempre naman! Para magawa iyan, kailangan nating magpokus sa malaking isyu at unawain kung gaano ito kahalaga.

PAGBABANGONG-PURIMAS MAHALAGA KAYSA SA KALIGTASAN

6. Gaano kahalaga ang pagbabangong-puri sa soberanya ni Jehova?
6 Gaya ng nabanggit na, ang pagbabangong-puri sa soberanya ni Jehova ay isang mahalagang isyu na napapaharap sa sangkatauhan. Mas mahalaga pa ito kaysa sa sariling kaligayahan ng sinumang indibiduwal. Ibig bang sabihin, hindi na mahalaga ang ating kaligtasan at hindi talaga nagmamalasakit si Jehova sa atin? Hinding-hindi! Bakit?

7, 8. Bakit kasama sa pagbabangong-puri sa soberanya ng Diyos ang katuparan ng kaniyang mga pangako?
7 Mahal na mahal ni Jehova ang sangkatauhan. Napakahalaga nila sa kaniya kung kaya handa niyang ibigay ang kaniyang Anak para maging posible ang kanilang kaligtasan. (Juan 3:16; 1 Juan 4:9) Kung hindi tutuparin ni Jehova ang mga pangako niya, may dahilan ang Diyablo para sabihing ang Diyos ay sinungaling, mapagkait, at namamahala sa di-patas na paraan. Mapatutunayan ding totoo ang panunuya ng mga mananalansang na nagsasabi: “Nasaan itong ipinangakong pagkanaririto niya? Aba, mula nang araw na matulog sa kamatayan ang ating mga ninuno, ang lahat ng mga bagay ay nananatiling gayung-gayon mula noong pasimula ng sangnilalang.” (2 Ped. 3:3, 4) Kaya naman, titiyakin ni Jehova na kasama sa pagbabangong-puri sa kaniyang soberanya ang kaligtasan ng masunuring mga tao! (Basahin ang Isaias 55:10, 11.) Isa pa, ang soberanya ni Jehova ay nakasalig sa pag-ibig. Kaya makapagtitiwala tayo na lagi niyang mamahalin at pahahalagahan ang kaniyang matapat na mga lingkod.—Ex. 34:6.

8 Kapag kinikilala natin ang kahalagahan ng soberanya ni Jehova, hindi naman natin binabale-wala ang ating kaligtasan o ang halaga natin sa kaniyang paningin. Pinananatili lang natin ang tamang pananaw tungkol sa soberanya at sa kaligtasan. Kailangan iyan para makapanatili tayong nakapokus sa malaking isyu at makapanindigan sa matuwid na pamamahala ni Jehova.

ISANG ARAL TUNGKOL SA TAMANG PANANAW

9. Ano ang akusasyon ni Satanas tungkol kay Job? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)
9 Ang kahalagahan ng tamang pananaw ay itinatampok sa aklat ng Job, isa sa pinakaunang isinulat na aklat ng Bibliya. Mababasa roon ang sinabi ni Satanas na kung daranas si Job ng matinding pagdurusa, itatakwil nito ang Diyos. Iminungkahi ni Satanas na saktan mismo ng Diyos si Job. Hindi iyan ginawa ni Jehova, pero pinahintulutan niya si Satanas na subukin si Job, na sinasabi: “Ang lahat ng kaniyang pag-aari ay nasa iyong kamay.” (Basahin ang Job 1:7-12.) Sa maikling panahon, nawalan si Job ng mga lingkod at ng kabuhayan, at namatay ang kaniyang 10 minamahal na anak. Pinalitaw ni Satanas na ang Diyos ang may kagagawan ng lahat ng pagdurusa ni Job. (Job 1:13-19) Pagkatapos, nagpasapit si Satanas kay Job ng makirot at nakapandidiring sakit. (Job 2:7) Lalo pang naghirap ang kalooban ni Job dahil sa masasakit na salita ng kaniyang asawa at tatlong huwad na kaibigan.—Job 2:9; 3:11; 16:2.

10. (a) Paano ipinakita ni Job ang kaniyang katapatan sa Diyos? (b) Bakit kinailangan siyang ituwid?
10 Ang resulta? Napatunayang mali ang mga paratang ni Satanas. Hindi tinalikuran ni Job ang Diyos. (Job 27:5) Pero pansamantalang nawalan ng tamang pananaw si Job. Nagpokus siya sa pagmamatuwid sa kaniyang sarili. Humingi pa nga siya ng paliwanag kung bakit siya nagdurusa. (Job 7:20; 13:24) Mukhang makatuwiran naman iyan kung titingnan ang lahat ng pinagdusahan niya. Pero nakita ng Diyos na kailangang ituwid si Job. Ano ang sinabi ni Jehova sa kaniya?

11, 12. Ano ang ipinaunawa ni Jehova kay Job? At paano tumugon si Job?
11 Mababasa ang mga sinabi ng Diyos kay Job sa apat na kabanata ng aklat ng Jobkabanata 38 hanggang 41. Hindi nagpokus si Jehova sa pagpapaliwanag kung bakit nagdurusa si Job, na para bang kailangang bigyang-katuwiran ng Diyos ang kaniyang sarili. Sa halip, gusto niyang ipaunawa kay Job kung gaano siya kaliit kumpara sa kadakilaan ng Diyos. Tinulungan din niya si Job na makitang may mas malalaking usapin na dapat bigyang-pansin. (Basahin ang Job 38:18-21.) Dahil dito, nagkaroon uli si Job ng tamang pananaw.

12 Naging malupit ba si Jehova dahil nagbigay siya ng tuwirang payo kay Job gayong katatapos lang nitong magdusa nang matindi? Hindi, at hindi rin ganiyan ang inisip ni Job. Sa kabila ng pinagdaanan niya, naging mapagpahalaga si Job. Sinabi pa nga niya: “Binabawi ko ang aking sinabi, at ako ay nagsisisi sa alabok at abo.” Iyan ang naging epekto kay Job ng tuwiran pero nakagiginhawang payo ni Jehova. (Job 42:1-6) Bago nito, nakatanggap din ng pagtutuwid at payo si Job mula sa nakababatang si Elihu. (Job 32:5-10) Tumugon si Job sa pagsaway sa kaniya at itinuwid ang kaniyang pananaw. Kaya naman, ipinahayag ni Jehova sa iba na sinasang-ayunan niya ang katapatan ni Job sa ilalim ng pagsubok.—Job 42:7, 8.

13. Paano nakinabang si Job sa payo ni Jehova kahit tapós na ang mga pagsubok sa kaniya?
13 Patuloy na nakinabang si Job sa payo ni Jehova kahit tapós na ang mga pagsubok sa kaniya. Paano? Totoo, “pinagpala [ni Jehova] ang huling wakas ni Job nang higit pa kaysa sa kaniyang pasimula,” pero lumipas pa ang panahon bago lubusang naibalik kay Job ang nawala sa kaniya. Nang maglaon, “nagkaroon din siya ng pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae.” (Job 42:12-14) Tiyak na nangungulila pa rin si Job sa mga anak niyang namatay sa kamay ni Satanas. Sa pana-panahon, baka naaalaala pa rin niya ang mga pinagdaanan niya. Kung naunawaan man niya nang maglaon ang dahilan nito, baka sumasagi sa isip niya kung bakit kailangan pang umabot nang ganoon ang pagdurusa niya. Kung naisip man niya iyon, puwede niyang bulay-bulayin ang payo ng Diyos. Tutulong ito sa kaniya para mapanatili ang tamang pananaw at magkaroon ng kaaliwan.—Awit 94:19.

Isang sister ang nagpapatotoo habang nakaratay sa ospital; yakap ng isang brother ang isang larawan; yakap ng isang ina ang kaniyang anak sa lugar ng sakuna
Maaari ba tayong magpokus sa malaking isyu sa halip na sa mga problema natin? (Tingnan ang parapo 14)
14. Ano ang matututuhan natin sa karanasan ni Job?
14 Puwede rin tayong magkaroon ng tamang pananaw at kaaliwan sa tulong ng ulat tungkol kay Job. Iningatan ni Jehova ang ulat na ito parasa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng ating pagbabata at sa pamamagitan ng kaaliwan mula sa Kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa.” (Roma 15:4) Ano ang aral para sa atin? Huwag tayong masyadong magpokus sa ating sariling buhay kung kaya nakakalimutan na natin ang malaking isyuang pagbabangong-puri sa soberanya ni Jehova. Tandaan din natin na kasama sa papel natin sa mahalagang isyung ito ang pananatiling tapat kahit sa mahihirap na kalagayan, gaya ni Job.

15. Ano ang naisasakatuparan ng ating katapatan sa ilalim ng pagsubok?
15 Bakit nakaaaliw bulay-bulayin ang kahalagahan ng ating katapatan? Dahil ibig sabihin nito, ang mga pagsubok na nararanasan natin ay may naisasakatuparan. Ang mga ito ay hindi tanda ng di-pagsang-ayon ni Jehova. Sa halip, ang mga pagsubok ay mga pagkakataon para maipakita ang ating suporta sa soberanya ng Diyos. (Kaw. 27:11) Ang ating pagbabata ay nagbubunga ngsinang-ayunang kalagayanat nagpapatibay sa ating pag-asa. (Basahin ang Roma 5:3-5.) Ipinakikita ng karanasan ni Job nasi Jehova ay napakamagiliw sa pagmamahal at maawain.” (Sant. 5:11) Kaya makatitiyak tayo na gagantimpalaan niya tayo at ang lahat ng nagtataguyod ng kaniyang soberanya. Tutulong iyan sa atin namakapagbata nang lubos at magkaroon ng mahabang pagtitiis taglay ang kagalakan.”—Col. 1:11.

MANATILING NAKAPOKUS

16. Bakit dapat nating ipaalaala sa sarili ang kahalagahan ng pagbabangong-puri sa soberanya ni Jehova?
16 Hindi laging madaling magpokus sa pagbabangong-puri sa soberanya ni Jehova. Sa pana-panahon, parang natatabunan tayo ng mga problema. Kahit maliliit na problema ay nagiging gabundok kung lagi nating iisip-isipin ang mga iyon. Kaya makabubuti na palagi nating ipaaalaala sa sarili ang kahalagahan ng pagsuporta sa soberanya ng Diyos kapag dumaranas tayo ng mahihirap na kalagayan.

17. Paano makatutulong ang regular na pakikibahagi sa gawain ni Jehova para manatili tayong nakapokus sa malaking isyu?
17 Kung makikibahagi tayo nang regular sa gawain ni Jehova, makapananatili tayong nakapokus sa malaking isyu. Halimbawa, ang sister na si Renee ay laging nakararanas ng kirot, may cancer, at na-stroke. Habang nagpapagamot sa ospital, nagpapatotoo siya sa mga staff, pasyente, at mga dumadalaw. Minsan, 80 oras pa nga ang nagugol niya sa pagpapatotoo sa loob lang ng dalawa at kalahating linggo. Kahit noong malapit na siyang mamatay, hindi nakalimutan ni Renee ang soberanya ni Jehova. Dahil dito, mas nakayanan niya ang pinagdaanan niya.

18. Gaya ng ipinakikita ng karanasan ng isang sister, paano tayo makikinabang sa pagtataguyod ng soberanya ni Jehova?
18 Siyempre pa, gusto rin nating manatiling nakapokus sa soberanya ni Jehova kahit sa harap ng karaniwang mga problema at aberya. Halimbawa, tatlong araw na naghintay sa airport ang sister na si Jennifer dahil sunod-sunod na nakansela ang mga flight pauwi. Dahil nag-iisa at pagód, puwede sana siyang maawa na lang sa sarili. Sa halip, nanalangin siya kung paano niya matutulungan sa espirituwal ang iba pang naghihintay sa airport. Ano ang resulta? Marami siyang napatotohanan at nabigyan ng literatura. “Kahit hindi madali ang sitwasyong iyon, damang-dama ko ang pagpapala ni Jehova dahil binigyan niya ako ng lakas na dalhin ang kaniyang pangalan sa mahusay na paraan,” ang sabi niya. Oo, nagpokus siya sa layunin ni Jehova.

19. Pagdating sa soberanya ni Jehova, ano ang paninindigan ng kaniyang bayan?
19 Ang pagpapahalaga sa soberanya ni Jehova ay isang malinaw na pagkakaiba ng tunay at ng huwad na relihiyon. Noon pa man, itinataguyod na ng bayan ng Diyos ang kaniyang soberanya. Bilang mga tunay na mananamba, ganiyan din ang dapat gawin ng bawat isa sa atin.

20. Ano ang nadarama ni Jehova sa pagtataguyod mo ng kaniyang soberanya?
20 Makatitiyak ka na pinahahalagahan ni Jehova ang pagsisikap mong itaguyod ang kaniyang soberanya sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod at pagbabata ng mga pagsubok. (Awit 18:25) Higit pang tatalakayin sa susunod na artikulo kung bakit ang soberanya ni Jehova ay karapat-dapat sa iyong buong-pusong pagsuporta at kung paano mo ito lubusang maitataguyod.

Nauna
Susunod

I-print
I-share
OPSYON SA PAGDA-DOWNLOAD
Opsyon sa pagda-download ng elektronikong publikasyon
Opsyon sa pagda-download ng audio recording
I-share
sa Malakíng Ísyu

00:0020:47
Úpang malamán ng mgá táo ná ikáw, ná áng pangálan ay Jehóva, ikáw lámang áng Kátaás-taásan sa buóng lúpa.”—ÁWIT 83:18.

ÁWIT: 46, 136
ANÓ ÁNG NATUTÚHAN MO?
Bákit mahalagáng ísyu pára sa sángkataúhan áng pagbabángong-púri sa soberánya ni Jehóva?
Sa haráp ng pagsúbok, paáno itinaguyod ng katapátan ni Job áng soberánya ni Jehóva? Péro bákit kinailángang ituwíd si Job?
Sa anóng mahahalagáng paraán nátin maipakikíta áng áting supórta sa soberánya ni Jehóva?
1, 2. (a) Anóng malakíng ísyu áng napapaharáp sa sángkataúhan? (b) Bákit mahalagá sa átin áng ísyung iyón?
PÁRA sa maráming táo ngayón, péra áng pinakamahalagá. Nakapókus silá sa pagpapayaman o sa pagpapanatíli ng kaniláng kayamánan. Pára namán sa ibá, mas mahalagá áng pamílya, kalusúgan, o katupáran ng mgá pangárap nilá.

2 Péro áng talagáng malakíng ísyu ná napapaharáp sa áting lahát ay áng pagbabángong-púri sa soberánya ni Jehóva. Dápat táyong mag-íngat ná huwág maiwalá áng áting pókus díto. Puwédeng mangyári iyán kung masyádo táyong abalá sa pang-áraw-áraw ná mgá gawáin at nakakalimutan ná nátin áng kahálagáhan ng pagbabángong-púri sa soberánya ng Diyós. O bakâ masyádo táyong nag-áalalá sa áting saríling mgá probléma kayâ natatabunan ná áng mahalagáng ísyung iyán. Áng totoó, hábang lumalálim áng pagpapahalagá nátin sa pagbabángong-púri sa soberánya ni Jehóva, mas makakayánan náting harapín áng mgá hámon sa búhay at mas mapapalapít táyo sa kaniyá.

BÁKIT NÁPAKAHALAGÁ?

3. Anó áng mgá paratang ni Satanás tungkól sa pamámahála ng Diyós?
3 Kinuwestiyón ni Satanás ná Diyáblo áng pagíging nararápat ng soberánya ni Jehóva. Sinábi niyá ná tiwálî áng pamámahála ng Diyós at ná ipinagkakait ni Jehóva áng pinakamabúti sa Kaniyáng mgá nilaláng. Áyon sa Diyáblo, mas mapapabuti at magíging maligáya áng mgá táo kung silá áng mamámahála sa kaniláng saríli. (Gen. 3:1-5) Ipinahiwátig din ni Satanás ná walâ namáng táong matapát sa Diyósná sa ilálim ng pagsúbok, itátakwíl ng sinumán áng pamámahála ni Jehóva. (Job 2:4, 5) Kayâ hinayáan ng Diyós ná lumípas áng panahón pára mapatunáyan ng mgá táo kung gaáno kasaklap áng búhay ná hiwalay sa pamámahála ng Diyós.

4. Bákit dápat malutás áng ísyu tungkól sa soberánya?
4 Alám ni Jehóva ná malî áng mgá alegasyon ng Diyáblo. Kayâ bákit hinayáan ng Diyós ná magpatúloy áng ísyung itó at binigyán si Satanás ng panahón pára patunáyan áng akusasyón niyá? Dáhil sangkót díto áng lahát ng matatalínong nilaláng. (Basáhin áng Áwit 83:18.) Tinalikuran ng únang mag-asáwa áng pamámahála ni Jehóva, at marámi pang sumunód sa yapak nilá. Kayâ namán, bakâ isípin ng ilán ná totoó áng mgá paratang ng Diyáblo. Hanggát hindî nasasagot áng ísyu sa ísip ng mgá táo at anghél, magkakaroón ng dí-pagkakasundo sa pagítan ng mgá bansâ, láhì, tríbo, pamílya, at mgá indibiduwál. Péro kapág naipagbangong-púri ná áng soberánya ni Jehóva, magpapasákop ná áng lahát sa kaniyáng matuwíd ná pamámahála. Maisasauli ná áng kapayapáan sa buóng unibérso.—Efe. 1:9, 10.

5. Anó áng papél nátin sa ísyu ng soberánya?
5 Dárating áng panahón, maipagbabangong-púri áng pagíging nararápat ng soberánya ng Diyós. Mabibigó at magwawakas namán áng pamámahála ni Satanás at ng mgá táo. Magtátagumpáy áng pamámahála ng Diyós sa pamamagítan ng kaniyáng Mesiyánikong Kaharián, at mapatutunáyan ng mgá nanatíling tapát ná puwédeng manindígan áng táo pára sa pamámahála ng Diyós. (Isá. 45:23, 24) Gustó mo bang mapabílang sa mgá matapát ná sumúsupórta sa soberánya ni Jehóva? Síyempre namán! Pára magawâ iyán, kailángan náting magpókus sa malakíng ísyu at unawáin kung gaáno itó kahalagá.

PAGBABÁNGONG-PÚRIMAS MAHALAGÁ KÁYSA SA KALIGTÁSAN

6. Gaáno kahalagá áng pagbabángong-púri sa soberánya ni Jehóva?
6 Gáya ng nabanggít ná, áng pagbabángong-púri sa soberánya ni Jehóva ay isáng mahalagáng ísyu ná napapaharáp sa sángkataúhan. Mas mahalagá pa itó káysa sa saríling kaligayáhan ng sinumáng indibiduwál. Íbig bang sabíhin, hindî ná mahalagá áng áting kaligtásan at hindî talagá nagmámalasákit si Jehóva sa átin? Hindíng-hindî! Bákit?

7, 8. Bákit kasáma sa pagbabángong-púri sa soberánya ng Diyós áng katupáran ng kaniyáng mgá pangáko?
7 Mahál ná mahál ni Jehóva áng sángkataúhan. Nápakahalagá nilá sa kaniyá kung kayâ handâ niyáng ibigáy áng kaniyáng Anák pára magíng posíble áng kaniláng kaligtásan. (Juán 3:16; 1 Juán 4:9) Kung hindî tútuparín ni Jehóva áng mgá pangáko niyá, may dahilán áng Diyáblo pára sabíhing áng Diyós ay sinungaling, mapagkait, at namamahála sa dí-pátas ná paraán. Mapatutunáyan ding totoó áng panunuya ng mgá mananalansáng ná nagsasábi: “Nasaán itóng ipinangákong pagkanáriritó niyá? Ába, mulâ nang áraw ná matúlog sa kamatáyan áng áting mgá ninúno, áng lahát ng mgá bágay ay nanánatíling gayung-gayón mulâ noóng pasimulá ng sangnilalang.” (2 Ped. 3:3, 4) Kayâ namán, titiyákin ni Jehóva ná kasáma sa pagbabángong-púri sa kaniyáng soberánya áng kaligtásan ng masunúring mgá táo! (Basáhin áng Isáias 55:10, 11.) Isá pa, áng soberánya ni Jehóva ay nakasálig sa pag-íbig. Kayâ makapagtitiwála táyo ná lagì niyáng mámahalín at paháhalagahán áng kaniyáng matapát ná mgá lingkód.—Ex. 34:6.

8 Kapág kiníkilála nátin áng kahálagáhan ng soberánya ni Jehóva, hindî namán nátin binabále-walâ áng áting kaligtásan o áng halagá nátin sa kaniyáng paningín. Pinananatili lang nátin áng támang pananáw tungkól sa soberánya at sa kaligtásan. Kailángan iyán pára makapanatíli táyong nakapókus sa malakíng ísyu at makapanindigan sa matuwíd ná pamámahála ni Jehóva.

ISÁNG ÁRAL TUNGKÓL SA TÁMANG PANANÁW

9. Anó áng akusasyón ni Satanás tungkól kay Job? (Tingnán áng laráwan sa simulá ng artíkulo.)
9 Áng kahálagáhan ng támang pananáw ay itinátampók sa aklát ng Job, isá sa pinakaúnang isinúlat ná aklát ng Bíbliya. Mababása roón áng sinábi ni Satanás ná kung daranas si Job ng matindíng pagdurúsa, itátakwíl nitó áng Diyós. Iminungkáhi ni Satanás ná saktan mísmo ng Diyós si Job. Hindî iyán ginawâ ni Jehóva, péro pinahintulutan niyá si Satanás ná subúkin si Job, ná sinasábi: “Áng lahát ng kaniyáng pag-aári ay nása iyóng kamáy.” (Basáhin áng Job 1:7-12.) Sa maiklíng panahón, nawalán si Job ng mgá lingkód at ng kabuháyan, at namatáy áng kaniyáng 10 minámahal ná anák. Pinalitáw ni Satanás ná áng Diyós áng may kagagawán ng lahát ng pagdurúsa ni Job. (Job 1:13-19) Pagkatápos, nagpasápit si Satanás kay Job ng makirot at nakapandidiring sakít. (Job 2:7) Lálo pang naghirap áng kaloóban ni Job dáhil sa masasakít ná salitâ ng kaniyáng asáwa at tatlóng huwád ná kaibígan.—Job 2:9; 3:11; 16:2.

10. (a) Paáno ipinakíta ni Job áng kaniyáng katapátan sa Diyós? (b) Bákit kinailángan siyáng ituwíd?
10 Áng resúlta? Napatunáyang malî áng mgá paratang ni Satanás. Hindî tinalikuran ni Job áng Diyós. (Job 27:5) Péro pánsamantaláng nawalán ng támang pananáw si Job. Nagpókus siyá sa pagmamatuwid sa kaniyáng saríli. Humingî pa ngâ siyá ng paliwánag kung bákit siyá nagdurusa. (Job 7:20; 13:24) Mukháng makatuwíran namán iyán kung títingnan áng lahát ng pinagdusahan niyá. Péro nakíta ng Diyós ná kailángang ituwíd si Job. Anó áng sinábi ni Jehóva sa kaniyá?

11, 12. Anó áng ipinaunawa ni Jehóva kay Job? At paáno tumugón si Job?
11 Mababása áng mgá sinábi ng Diyós kay Job sa ápat ná kabanáta ng aklát ng Jobkabanáta 38 hanggáng 41. Hindî nagpókus si Jehóva sa pagpapaliwanag kung bákit nagdurusa si Job, ná pára bang kailángang bigyáng-katuwíran ng Diyós áng kaniyáng saríli. Sa halíp, gustó niyáng ipaunawa kay Job kung gaáno siyá kaliit kumpará sa kadakilaan ng Diyós. Tinulúngan din niyá si Job ná makítang may mas malalakíng usapín ná dápat bigyáng-pansín. (Basáhin áng Job 38:18-21.) Dáhil díto, nagkaroón ulî si Job ng támang pananáw.

12 Nagíng malupít ba si Jehóva dáhil nagbigáy siyá ng tuwirang páyo kay Job gayóng katatapos lang nitóng magdúsa nang matindí? Hindî, at hindî rín ganiyán áng inísip ni Job. Sa kabilá ng pinagdaanan niyá, nagíng mapagpahalagá si Job. Sinábi pa ngâ niyá: “Binabawi ko áng áking sinábi, at akó ay nagsisísi sa alabók at abo.” Iyán áng nagíng epékto kay Job ng tuwíran péro nakagiginhawang páyo ni Jehóva. (Job 42:1-6) Bágo nitó, nakatanggáp din ng pagtutuwíd at páyo si Job mulâ sa nakababatang si Elihu. (Job 32:5-10) Tumugón si Job sa pagsawáy sa kaniyá at itinuwíd áng kaniyáng pananáw. Kayâ namán, ipinahayág ni Jehóva sa ibá ná sinásang-ayúnan niyá áng katapátan ni Job sa ilálim ng pagsúbok.—Job 42:7, 8.

13. Paáno nakinábang si Job sa páyo ni Jehóva káhit tapós ná áng mgá pagsúbok sa kaniyá?
13 Patúloy ná nakinábang si Job sa páyo ni Jehóva káhit tapós ná áng mgá pagsúbok sa kaniyá. Paáno? Totoó, “pinagpála [ni Jehóva] áng hulíng wakás ni Job nang higít pa káysa sa kaniyáng pasimulá,” péro lumípas pa áng panahón bágo lubúsang naibalík kay Job áng nawalá sa kaniyá. Nang magláon, “nagkaroón din siyá ng pitóng anák ná laláki at tatlóng anák ná babáe.” (Job 42:12-14) Tiyák ná nangungulila pa rín si Job sa mgá anák niyáng namatáy sa kamáy ni Satanás. Sa paná-panahón, bakâ naaálaála pa rín niyá áng mgá pinagdaanan niyá. Kung naunawáan man niyá nang magláon áng dahilán nitó, bakâ sumasagi sa ísip niyá kung bákit kailángan pang umábot nang ganoón áng pagdurúsa niyá. Kung naísip man niyá iyón, puwéde niyáng búlay-bulayín áng páyo ng Diyós. Tutúlong itó sa kaniyá pára mapanatíli áng támang pananáw at magkaroón ng kaaliwán.—Áwit 94:19.

Isáng síster áng nagpápatotoó hábang nakaratay sa ospital; yakap ng isáng bróther áng isáng laráwan; yakap ng isáng iná áng kaniyáng anák sa lugár ng sakunâ
Maaári ba táyong magpókus sa malakíng ísyu sa halíp ná sa mgá probléma nátin? (Tingnán áng párapo 14)
14. Anó áng matútutúhan nátin sa karanasán ni Job?
14 Puwéde rín táyong magkaroón ng támang pananáw at kaaliwán sa túlong ng úlat tungkól kay Job. Iningátan ni Jehóva áng úlat ná itó párasa áting ikatututo, úpang sa pamamagítan ng áting pagbabatá at sa pamamagítan ng kaaliwán mulâ sa Kasulátan ay magkaroón táyo ng pag-ása.” (Róma 15:4) Anó áng áral pára sa átin? Huwág táyong masyádong magpókus sa áting saríling búhay kung kayâ nakakalimutan ná nátin áng malakíng ísyuáng pagbabángong-púri sa soberánya ni Jehóva. Tandaán din nátin ná kasáma sa papél nátin sa mahalagáng ísyung itó áng pananatíling tapát káhit sa mahihírap ná kalagáyan, gáya ni Job.

15. Anó áng naisásakatupáran ng áting katapátan sa ilálim ng pagsúbok?
15 Bákit nakaáalíw búlay-bulayín áng kahálagáhan ng áting katapátan? Dáhil íbig sabíhin nitó, áng mgá pagsúbok ná naráranasan nátin ay may naisásakatupáran. Áng mgá itó ay hindî tandâ ng dí-págsang-áyon ni Jehóva. Sa halíp, áng mgá pagsúbok ay mgá pagkakátaon pára maipakíta áng áting supórta sa soberánya ng Diyós. (Kaw. 27:11) Áng áting pagbabatá ay nagbubúnga ngsínang-ayunang kalagáyanat nagpápatíbay sa áting pag-ása. (Basáhin áng Róma 5:3-5.) Ipinakikíta ng karanasán ni Job nási Jehóva ay napakamagiliw sa pagmamahál at maawaín.” (Sant. 5:11) Kayâ makatítiyak táyo ná gágantimpaláan niyá táyo at áng lahát ng nagtátaguyod ng kaniyáng soberánya. Tutúlong iyán sa átin námakapagbatá nang lubós at magkaroón ng mahábang pagtitiís tagláy áng kagalákan.”—Col. 1:11.

MANATÍLING NAKAPÓKUS

16. Bákit dápat náting ipaálaála sa saríli áng kahálagáhan ng pagbabángong-púri sa soberánya ni Jehóva?
16 Hindî láging madalíng magpókus sa pagbabángong-púri sa soberánya ni Jehóva. Sa paná-panahón, párang natatabunan táyo ng mgá probléma. Káhit maliliít ná probléma ay nagíging gabundok kung lagì náting iísip-isípin áng mgá iyón. Kayâ makabubúti ná palági náting ipaaalaala sa saríli áng kahálagáhan ng pagsuporta sa soberánya ng Diyós kapág dumaránas táyo ng mahihírap ná kalagáyan.

17. Paáno makatutúlong áng regulár ná pakíkibahagi sa gawáin ni Jehóva pára manatíli táyong nakapókus sa malakíng ísyu?
17 Kung makikibahági táyo nang regulár sa gawáin ni Jehóva, makapananatili táyong nakapókus sa malakíng ísyu. Halimbáwa, áng síster ná si Renee ay láging nakararánas ng kirót, may cancer, at ná-stroke. Hábang nagpapagamot sa ospital, nagpápatotoó siyá sa mgá staff, pasyente, at mgá dumadálaw. Mínsan, 80 óras pa ngâ áng nagugol niyá sa pagpápatotoó sa loób lang ng dalawâ at kalaháting línggo. Káhit noóng malapít ná siyáng mamatáy, hindî nakalimútan ni Renee áng soberánya ni Jehóva. Dáhil díto, mas nakayanan niyá áng pinagdaanan niyá.

18. Gáya ng ipinakikíta ng karanasán ng isáng síster, paáno táyo makikinábang sa pagtátagúyod ng soberánya ni Jehóva?
18 Síyempre pa, gustó rín náting manatíling nakapókus sa soberánya ni Jehóva káhit sa haráp ng karaníwang mgá probléma at aberya. Halimbáwa, tatlóng áraw ná naghintáy sa airport áng síster ná si Jennifer dáhil sunód-sunód ná nakansela áng mgá flight pauwî. Dáhil nag-íisa at pagód, puwéde sána siyáng maawa ná lang sa saríli. Sa halíp, nanalángin siyá kung paáno niyá matutulúngan sa espirituwál áng ibá pang naghihintáy sa airport. Anó áng resúlta? Marámi siyáng napatotohanan at nabigyan ng literatúra. “Káhit hindî madalí áng sitwasyóng iyón, damang-dama ko áng pagpapála ni Jehóva dáhil binigyán niyá akó ng lakás ná dalhín áng kaniyáng pangálan sa mahúsay ná paraán,” áng sábi niyá. Óo, nagpókus siyá sa layúnin ni Jehóva.

19. Pagdatíng sa soberánya ni Jehóva, anó áng paninindígan ng kaniyáng báyan?
19 Áng pagpapahalagá sa soberánya ni Jehóva ay isáng malínaw ná pagkakaibá ng túnay at ng huwád ná relihiyón. Noón pa man, itinátagúyod ná ng báyan ng Diyós áng kaniyáng soberánya. Bílang mgá túnay ná mánanambá, ganiyán din áng dápat gawín ng báwat isá sa átin.

20. Anó áng nadárama ni Jehóva sa pagtátagúyod mo ng kaniyáng soberánya?
20 Makatítiyak ka ná pinaháhalagahán ni Jehóva áng pagsisíkap mong itagúyod áng kaniyáng soberánya sa pamamagítan ng tapát ná paglilingkód at pagbabatá ng mgá pagsúbok. (Áwit 18:25) Higít pang tátalakáyin sa súsunod ná artíkulo kung bákit áng soberánya ni Jehóva ay karápat-dápat sa iyóng buóng-púsong pagsuporta at kung paáno mo itó lubúsang maitataguyod.

Naúna
Súsunod

I-print
I-share
OPSYÓN SA PAGDA-DOWNLOAD
Opsyón sa pagda-download ng elektronikong publikasyón
Opsyón sa pagda-download ng audio recording
I-share