Texto

At magbabangon ako sa kanila ng isang pastol, at pakakainin niya sila, ang aking lingkod nga na si David. Siya mismo ang magpapakain sa kanila, at siya mismo ang magiging kanilang pastol.
At magbabángon akó sa kanilá ng isáng pastól, at pakakainin niyá silá, áng áking lingkód ngâ ná si Davíd. Siyá mísmo áng magpapakain sa kanilá, at siyá mísmo áng magíging kaniláng pastól.