Kaharian ng Diyos

18 Pulong sa Paglilingkod. Noon pa mang 1919, may mga pulong na para maorganisa ang paglilingkod sa larangan. Pero hindi lahat sa kongregasyon ay dumadalo sa mga pulong na iyon, kundi ang mga direktang nakikibahagi lang sa pamamahagi ng mga literatura. Noong 1923, ang Pulong sa Paglilingkod ay sinimulang idaos isang beses kada buwan at ang buong klase, o kongregasyon, ay kailangan nang dumalo. Noong 1928, hinimok ang mga kongregasyon na idaos ang Pulong sa Paglilingkod linggo-linggo, at noong 1935, pinasigla ng The Watchtower na ibatay ang Pulong sa Paglilingkod sa impormasyong inilathala sa Director (tinawag nang maglaon na Informant at naging Ating Ministeryo sa Kaharian). Pagkatapos, naging regular na bahagi na ito ng iskedyul ng kongregasyon.

19 Sa ngayon, tuwing pulong sa gitnang sanlinggo, tumatanggap tayo ng praktikal na mga payo kung paano isasagawa ang ating ministeryo. (Mat. 10:5-13) Kung kuwalipikado ka nang makatanggap ng kopya ng workbook para sa pulong, pinag-aaralan mo ba ito at ikinakapit ang mga mungkahi sa iyong ministeryo?

20-22. (aBakit natin inaalaala ang kamatayan ni Jesus? (bAno ang nakukuha mong pakinabang sa pagdalo sa Memoryal taon-taon? 20 Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad na alalahanin ang kaniyang kamatayan hanggang sa dumating siya. Gaya ng pagdiriwang ng Paskuwa, ang Memoryal ng kamatayan ni Kristo ay isang taunang okasyon. (1 Cor. 11:23-26) Milyon-milyon ang dumadalo rito taon-taon. Ipinaaalaala nito sa mga pinahiran ang pribilehiyo nilang maging kasamang tagapagmana ng Kaharian. (Roma 8:17) At para naman sa ibang mga tupa, nalilinang nito ang kanilang matinding paggalang at katapatan sa Hari ng Kaharian ng Diyos.​—Juan 10:16.

21 Naunawaan ni Brother Russell at ng kaniyang mga kasamahan ang kahalagahan ng pag-alaala sa Hapunan ng Panginoon, at alam nilang isang beses lang ito dapat idaos bawat taon. Sinabi sa Abril 1880 ng Watch Tower: “Marami sa amin dito sa Pittsburgh ang ilang taon nang . . . nagdiriwang ng Paskuwa [Memoryal] at nakikibahagi sa mga emblema ng katawan at dugo ng ating Panginoon.” Di-nagtagal, itinatapat na ang mga kombensiyon sa panahon ng Memoryal. Sinimulan ang pag-iingat ng rekord sa gayong okasyon noong 1889, kung saan 225 ang dumalo at 22 ang nabautismuhan.

22 Sa ngayon, hindi na natin idinaraos ang Memoryal bilang bahagi ng programa ng kombensiyon. Pero iniimbitahan natin ang lahat, saanman tayo nakatira, na dumalo sa pagtitipong ito sa ating Kingdom Hall o sa isang nirentahang pasilidad. Noong 2013, mahigit 19 na milyon ang nagtipon para alalahanin ang kamatayan ni Jesus. Isa ngang pribilehiyo na dumalo sa Memoryal at anyayahan ang iba na makasama natin sa pinakasagradong gabing ito! Inaanyayahan mo ba ang pinakamaraming tao hanggat maaari na dumalo sa Memoryal taon-taon?

23. Ano ang saloobin mo hinggil sa ating mga pagtitipon?

23 Para sa mga tapat na lingkod ni Jehova, hindi pabigat ang utos na magtipon. (Heb. 10:24, 25; 1 Juan 5:3) Halimbawa, gustong-gusto ni Haring David na pumunta sa bahay ni Jehova para sumamba. (Awit 27:4) At mas nasisiyahan siyang gawin ito kapag kasama niya ang iba pa na umiibig din sa Diyos. (Awit 35:18) Isipin din ang halimbawa ni Jesus. Kahit bata pa, gustong-gusto na niyang pumunta sa bahay ng pagsamba ng kaniyang Ama.​—Luc. 2:41-49.

24. Ano ang bukás na mga pagkakataon kapag dumadalo tayo sa mga pulong?

24 Kapag dumadalo tayo sa mga pulong, naipapakita natin ang ating pag-ibig kay Jehova at ang pagnanais nating patibayin ang ating mga kapananampalataya. Naipapakita rin natin ang kagustuhan nating malaman kung paano mamuhay bilang mga sakop ng Kaharian ng Diyos, dahil sa mga pulong, asamblea, at kombensiyon natin pangunahin nang natatanggap ang gayong mga pagsasanay. Bukod diyan, inilalaan ng ating mga pulong ang kasanayan at lakas na kailangan natin para patuloy na makabahagi sa isa sa pinakamahahalagang gawain ng Kaharian ng Diyos sa ngayon​—ang paggawa at pagsasanay ng mga alagad ng Haring si Jesu-Kristo. (Basahin ang Mateo 28:19, 20.) Oo, isinisiwalat ng tindi ng pagnanais nating magtipon kung gaano katotoo ang Kaharian ng Diyos sa bawat isa sa atin. Lagi nawa nating pahalagahan ang ating mga pulong!

PAG-AWIT NG TUNGKOL SA KATOTOHANAN

GUSTONG-GUSTO ng bayan ni Jehova na ipahayag ang kanilang debosyon sa Diyos sa pamamagitan ng pag-awit tungkol sa kaniya at para sa kaniya. Halimbawa, nang iligtas ni Jehova ang mga Israelita mula sa mga Ehipsiyo sa Dagat na Pula, ipinahayag ng bayan ang kanilang pasasalamat at paghanga sa isang masiglang awit. (Ex. 15:1-21) Nang maglaon, ang pag-awit ay naging mahalagang bahagi ng pagsamba kay Jehova sa templo. (1 Cro. 23:4, 5; 25:7) Noong unang siglo, ipinahayag ni Jesus at ng kaniyang mga alagad ang kanilang damdamin para kay Jehova sa pamamagitan ng mga awit ng papuri.​—Mat. 26:30; Efe. 5:19.

Sa katulad na paraan, sinisimulan pa lang ni Brother Russell at ng kaniyang mga kasamahan ang pagtuklas sa katotohanan, marami na tayong ginamit na koleksiyon ng mga awit sa pagsamba kay Jehova. Ipinaliwanag sa Pebrero 15, 1896, ng Watch Tower ang mahalagang papel ng pag-awit: “Ang pag-awit ng tungkol sa katotohanan ay isang mahusay na paraan upang maitimo ito sa isip at puso ng bayan ng Diyos.”
18 Púlong sa Paglilingkód. Noón pa mang 1919, may mgá púlong ná pára maorganisa áng paglilingkód sa larángan. Péro hindî lahát sa kongregasyón ay dumádalo sa mgá púlong ná iyón, kundî áng mgá diréktang nakikibahági lang sa pamamahagi ng mgá literatúra. Noóng 1923, áng Púlong sa Paglilingkód ay sinimuláng idáos isáng béses kada buwán at áng buóng klase, o kongregasyón, ay kailángan nang dumaló. Noóng 1928, hinímok áng mgá kongregasyón ná idáos áng Púlong sa Paglilingkód línggo-línggo, at noóng 1935, pinasígla ng The Watchtower ná ibatay áng Púlong sa Paglilingkód sa impormasyóng iniláthála sa Director (tináwag nang magláon ná Informant at nagíng Áting Ministéryo sa Kaharián). Pagkatápos, nagíng regulár ná bahági ná itó ng iskédyul ng kongregasyón.

19 Sa ngayón, tuwíng púlong sa gitnang sanlinggó, tumátanggáp táyo ng praktikál ná mgá páyo kung paáno isásagawâ áng áting ministéryo. (Mat. 10:5-13) Kung kuwalipikádo ka nang makatanggap ng kópya ng workbook pára sa púlong, pínag-aarálan mo ba itó at ikinakápit áng mgá mungkáhì sa iyóng ministéryo?

20-22. (aBákit nátin inaálaála áng kamatáyan ni Jesús? (bAnó áng nakukuha mong pakinábang sa pagdaló sa Memoryál taón-taón? 20 Sinábi ni Jesús sa kaniyáng mgá alagád ná alalahánin áng kaniyáng kamatáyan hanggáng sa dumatíng siyá. Gáya ng pagdiríwang ng Páskuwa, áng Memoryál ng kamatáyan ni Krísto ay isáng taúnang okasyón. (1 Cor. 11:23-26) Milyón-milyón áng dumádalo ríto taón-taón. Ipinaáalaála nitó sa mgá pinahíran áng pribiléhiyo niláng magíng kasámang tagapagmana ng Kaharián. (Róma 8:17) At pára namán sa ibáng mgá túpa, nalílinang nitó áng kaniláng matindíng paggálang at katapátan sa Hári ng Kaharián ng Diyós.​—Juán 10:16.

21 Naunawáan ni Bróther Rússell at ng kaniyáng mgá kasamahán áng kahálagáhan ng pag-alaála sa Hapúnan ng Panginoón, at alám niláng isáng béses lang itó dápat idáos báwat taón. Sinábi sa Abril 1880 ng Watch Tower: “Marámi sa ámin díto sa Pittsburgh áng iláng taón nang . . . nagdiriwang ng Páskuwa [Memoryál] at nakikibahági sa mgá emblema ng katawán at dugô ng áting Panginoón.” Dí-nagtagál, itinatapat ná áng mgá kombénsiyon sa panahón ng Memoryál. Sinimulán áng pag-iíngat ng rékord sa gayóng okasyón noóng 1889, kung saán 225 áng dumaló at 22 áng nabautismuhán.

22 Sa ngayón, hindî ná nátin idinaraos áng Memoryál bílang bahági ng prográma ng kombénsiyon. Péro iniimbitahan nátin áng lahát, saanman táyo nakatirá, ná dumaló sa pagtitipong itó sa áting Kingdom Hall o sa isáng nirentahang pasílidad. Noóng 2013, mahigít 19 ná milyón áng nagtipon pára alalahánin áng kamatáyan ni Jesús. Isá ngang pribiléhiyo ná dumaló sa Memoryál at anyayáhan áng ibá ná makasáma nátin sa pinakasagradong gabíng itó! Ináanyayáhan mo ba áng pínakamaráming táo hanggát maaári ná dumaló sa Memoryál taón-taón?

23. Anó áng saloobín mo hinggíl sa áting mgá pagtitípon?

23 Pára sa mgá tapát ná lingkód ni Jehóva, hindî pabigát áng útos ná magtípon. (Heb. 10:24, 25; 1 Juán 5:3) Halimbáwa, gustóng-gustó ni Háring Davíd ná pumuntá sa báhay ni Jehóva pára sumambá. (Áwit 27:4) At mas nasisiyahán siyáng gawín itó kapág kasáma niyá áng ibá pa ná umiíbig din sa Diyós. (Áwit 35:18) Isípin din áng halimbáwa ni Jesús. Káhit batà pa, gustóng-gustó ná niyáng pumuntá sa báhay ng pagsambá ng kaniyáng Amá.​—Luc. 2:41-49.

24. Anó áng bukás ná mgá pagkakátaon kapág dumádalo táyo sa mgá púlong?

24 Kapág dumádalo táyo sa mgá púlong, naipapakita nátin áng áting pag-íbig kay Jehóva at áng pagnanáis náting patibáyin áng áting mgá kapanánampalatáya. Naipapakita rín nátin áng kagustúhan náting malamán kung paáno mamúhay bílang mgá sákop ng Kaharián ng Diyós, dáhil sa mgá púlong, asámblea, at kombénsiyon nátin pangunáhin nang natátanggáp áng gayóng mgá pagsasánay. Bukód diyán, inilálaán ng áting mgá púlong áng kasanayan at lakás ná kailángan nátin pára patúloy ná makabahági sa isá sa pinakamahahalagang gawáin ng Kaharián ng Diyós sa ngayón​—áng paggawà at pagsasánay ng mgá alagád ng Háring si Jésu-Krísto. (Basáhin áng Matéo 28:19, 20.) Óo, isinísiwálat ng tindí ng pagnanáis náting magtípon kung gaáno katotoó áng Kaharián ng Diyós sa báwat isá sa átin. Lagì nawâ náting pahalagahán áng áting mgá púlong!

PAG-ÁWIT NG TUNGKÓL SA KATOTOHÁNAN

GUSTÓNG-GUSTÓ ng báyan ni Jehóva ná ipahayág áng kaniláng debosyón sa Diyós sa pamamagítan ng pag-áwit tungkól sa kaniyá at pára sa kaniyá. Halimbáwa, nang iligtás ni Jehóva áng mgá Israelíta mulâ sa mgá Ehípsiyo sa Dágat ná Pula, ipinahayág ng báyan áng kaniláng pasasalámat at paghánga sa isáng masigláng áwit. (Ex. 15:1-21) Nang magláon, áng pag-áwit ay nagíng mahalagáng bahági ng pagsambá kay Jehóva sa témplo. (1 Cro. 23:4, 5; 25:7) Noóng únang síglo, ipinahayág ni Jesús at ng kaniyáng mgá alagád áng kaniláng damdámin pára kay Jehóva sa pamamagítan ng mgá áwit ng papúri.​—Mat. 26:30; Efe. 5:19.

Sa katúlad ná paraán, sinisimulan pa lang ni Bróther Rússell at ng kaniyáng mgá kasamahán áng pagtuklas sa katotohánan, marámi ná táyong ginámit ná koleksiyón ng mgá áwit sa pagsambá kay Jehóva. Ipinaliwánag sa Pebrero 15, 1896, ng Watch Tower áng mahalagáng papél ng pag-áwit: “Áng pag-áwit ng tungkól sa katotohánan ay isáng mahúsay ná paraán úpang maitimo itó sa ísip at púso ng báyan ng Diyós.”