Text

Kaya humayo kayo at gumawa ng mga alagad sa mga tao ng lahat ng mga bansa, na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng banal na espiritu, 20 na itinuturo sa kanila na tuparin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At, narito! ako ay sumasainyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng sistema ng mga bagay.”
Kayâ humáyo kayó at gumawâ ng mgá alagád sa mgá táo ng lahát ng mgá bansâ, ná binábautismuhán silá sa pangálan ng Amá at ng Anák at ng banál ná espíritu, 20 ná itinutúro sa kanilá ná tuparín áng lahát ng mgá bágay ná iniútos ko sa inyó. At, nárito! akó ay sumásainyó sa lahát ng mgá áraw hanggáng sa katapusán ng sistéma ng mgá bágay.”