Bastayan soberanya d Jehova


Ang trono ni Jehova

Itaguyod ang Soberanya ni Jehova!

00:0020:21
Ikaw ang karapat-dapat, Jehova, na Diyos nga namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng karangalan at ng kapangyarihan, sapagkat nilalang mo ang lahat ng bagay.”—APOC. 4:11.

AWIT: 112, 133
PAANO MO SASAGUTIN?
Bakit si Jehova ang karapat-dapat na Soberano ng uniberso?
Bakit ang pamamahala ni Jehova ang pinakamahusay?
Paano natin maitataguyod ang soberanya ni Jehova?
1, 2. Sa ano tayo dapat maging kumbinsido? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)
GAYA ng tinalakay sa naunang artikulo, iginigiit ng Diyablo na mali ang paggamit ni Jehova sa kaniyang soberanya at na mas mapapabuti ang sangkatauhan kung sila ang mamamahala sa kanilang sarili. Tama ba si Satanas? Ipagpalagay na puwedeng mabuhay magpakailanman ang mga taong nagpasiyang pamahalaan ang kanilang sarili at humiwalay sa pamamahala ng Diyos. Mas mapapabuti ba sila? Mas magiging maligaya ka ba kung mayroon kang ganap na kalayaan at buhay na walang hanggan?

2 Hindi iyan puwedeng sagutin ng iba para sa iyo. Dapat itong pag-isipang mabuti ng bawat isa. Kapag ginawa natin iyan, magiging malinaw na tama ang soberanya ng Diyos. Ito ang pinakamahusay na pamamahala. At nararapat ito sa ating buong-pusong pagsuporta. Talakayin natin ang paliwanag ng Bibliya kung bakit nararapat ang soberanya ni Jehova.

SI JEHOVA ANG MAY KARAPATANG MAMAHALA

3. Bakit si Jehova lang ang karapat-dapat na Soberano?
3 Si Jehova ang karapat-dapat na Soberano ng uniberso dahil siya ang Maylikha at Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat. (1 Cro. 29:11; Gawa 4:24) Sa Apocalipsis 4:11, inilarawan sa pangitain ang 144,000 kasamang tagapamahala ni Kristo sa langit, na nagsasabi: “Ikaw ang karapat-dapat, Jehova, na Diyos nga namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng karangalan at ng kapangyarihan, sapagkat nilalang mo ang lahat ng bagay, at dahil sa iyong kalooban ay umiral sila at nalalang.” Oo, dahil nilikha ni Jehova ang lahat ng bagay, siya lang ang may karapatang mamahala sa lahat ng tao at espiritung nilalang.

4. Bakit ang paglaban sa soberanya ng Diyos ay isang maling paggamit ng malayang kalooban?
4 Walang anumang nilikha si Satanas. Kaya wala siyang karapatang mamahala sa uniberso. Nang magrebelde ang Diyablo at ang unang mag-asawa laban sa soberanya ni Jehova, kumilos sila nang may pagkaarogante. (Jer. 10:23) Totoo, mayroon silang malayang kalooban kaya puwede silang magpasiyang humiwalay sa Diyos. Pero dapat ba nilang gawin iyon? Hindi. May malayang kalooban ang mga tao, kaya makagagawa sila ng magagandang desisyon araw-araw. Pero hindi ito nagbibigay sa kanila ng karapatang magrebelde sa kanilang Maylikha at Tagapagbigay-Buhay. Maliwanag, ang paglaban kay Jehova ay isang maling paggamit ng malayang kalooban. Bilang mga tao, ang papel natin ay magpasakop sa matuwid na pamamahala ni Jehova.

5. Bakit tayo makatitiyak na makatarungan ang mga pasiya ng Diyos?
5 May isa pang dahilan kung bakit si Jehova ang karapat-dapat na Soberano. Ginagamit niya ang kaniyang awtoridad nang may sakdal na katarungan. Sinabi niya: “Ako ay si Jehova, ang Isa na nagpapakita ng maibiging-kabaitan, katarungan at katuwiran sa lupa; sapagkat ang mga bagay na ito ay kinalulugdan ko.” (Jer. 9:24) Hindi siya nakadepende sa mga batas na gawa ng di-sakdal na mga tao para magpasiya kung ano ang makatarungan at patas. Bahagi na ng personalidad niya ang katarungan, at dahil dito, nagbigay siya ng nasusulat na mga batas para sa mga tao. “Ang katuwiran at ang kahatulan [o, katarungan] ang siyang tatag na dako ng [kaniyang] trono,” kaya makatitiyak tayo na lahat ng kaniyang batas, simulain, at pasiya ay matuwid. (Awit 89:14; 119:128) Sa kabila naman ng mga alegasyon ni Satanas na di-tama ang pamamahala ni Jehova, hindi niya nagawang maging makatarungan ang mundong ito.

6. Ano ang isang dahilan kung bakit si Jehova ang may karapatang mamahala sa daigdig?
6 Isa pa, si Jehova ang karapat-dapat na Soberano dahil taglay niya ang kaalaman at karunungan na kailangan para pangalagaan ang uniberso. Halimbawa, binigyan ng Diyos si Jesus ng kapangyarihang magpagaling ng mga sakit na di-kayang pagalingin ng mga manggagamot. (Mat. 4:23, 24; Mar. 5:25-29) Para kay Jehova, hindi iyon himala dahil alam niya ang mga prosesong kailangan para pagalingin ang anumang napinsalang bahagi ng katawan. May kakayahan din siyang buhaying muli ang namatay at pigilan ang likas na mga sakuna.

7. Bakit di-hamak na nakahihigit ang karunungan ni Jehova kumpara sa sanlibutang pinamamahalaan ni Satanas?
7 Wala pa ring mahanap na solusyon ang sanlibutang nasa ilalim ni Satanas para ayusin ang mga alitang pambansa at pang-internasyonal. Si Jehova lang ang nagtataglay ng karunungan para magkaroon ng kapayapaan sa mundo. (Isa. 2:3, 4; 54:13) Habang natututo tayo tungkol sa kaalaman at karunungan ni Jehova, nadarama natin ang gaya ng isinulat ni apostol Pablo: “O ang lalim ng kayamanan at karunungan at kaalaman ng Diyos! Totoong di-masaliksik ang kaniyang mga hatol at di-matalunton ang kaniyang mga daan!”—Roma 11:33.

ANG PAMAMAHALA NI JEHOVA ANG PINAKAMAHUSAY

8. Ano ang pinahahalagahan mo sa paraan ng pamamahala ni Jehova?
8 Gaya ng nakita natin, pinatutunayan ng Bibliya kung bakit nararapat mamahala si Jehova. Sinasabi rin nito kung bakit nakahihigit ang kaniyang pamamahaladahil siya ay namamahala nang may pag-ibig. Talagang pinahahalagahan natin ang maibiging paggamit niya ng kaniyang soberanya! Siya aymaawain at magandang-loob, mabagal sa pagkagalit at sagana sa maibiging-kabaitan at katotohanan.” (Ex. 34:6) Pinakikitunguhan tayo ng Diyos nang may dignidad at paggalang. Pinangangalagaan pa nga niya tayo nang higit kaysa sa nagagawa natin para sa ating sarili. Salungat sa paratang ng Diyablo, hindi nagkakait si Jehova ng anumang mabuti sa kaniyang tapat na mga mananamba. Ibinigay pa nga niya ang kaniyang mahal na Anak para magkaroon tayo ng pag-asang buhay na walang hanggan!—Basahin ang Awit 84:11; Roma 8:32.

9. Bakit tayo makatitiyak na mahalaga tayo sa Diyos bilang indibiduwal?
9 Pinangangalagaan tayo ni Jehova bilang kaniyang bayan, pero interesadong-interesado rin siya sa atin bilang indibiduwal. Halimbawa, sa loob ng tatlong daang taon, nagbangon si Jehova ng mga hukom at binigyang-kapangyarihan ang mga ito para iligtas ang bansang Israel sa mga maniniil. Sa maligalig na panahong iyon, napansin pa rin ni Jehova ang isang babaeng di-Israelita, si Ruth. Marami siyang isinakripisyo para maging mananamba ni Jehova. Kaya pinagpala ng Diyos si Ruth at binigyan siya ng asawa at anak. Pero hindi lang iyan. Kapag binuhay siyang muli, malalaman ni Ruth na ang anak niya ay kasama sa angkang pinagmulan ng Mesiyas. Isip-isipin din ang mararamdaman ni Ruth kapag nalaman niyang naingatan ang kaniyang talambuhay sa isang aklat ng Bibliyana ipinangalan sa kaniya!—Ruth 4:13; Mat. 1:5, 16.

10. Bakit natin masasabi na hindi malupit ang soberanya ni Jehova?
10 Ang paraan ng pamamahala ni Jehova ay hindi malupit at hindi sobrang higpit. Ito ay nagbibigay ng kalayaan at nagtataguyod ng kagalakan. (2 Cor. 3:17) Ganito ang sabi ni David: “Ang dangal at ang karilagan ay nasa harap [ng Diyos], ang lakas at ang kagalakan ay nasa kaniyang dako.” (1 Cro. 16:7, 27) Isinulat din ng salmistang si Etan: “Maligaya ang bayan na nakaaalam ng mga sigaw ng kagalakan. O Jehova, sa liwanag ng iyong mukha ay patuloy silang lumalakad. Sa iyong pangalan ay nagagalak sila buong araw at sa iyong katuwiran ay napadadakila sila.”—Awit 89:15, 16.

11. Paano titibay ang ating pagtitiwala na pinakamahusay ang soberanya ni Jehova?
11 Kung lagi nating bubulay-bulayin ang kabutihan ni Jehova, titibay ang ating pagtitiwala na ang kaniyang pamamahala ang pinakamahusay. Gaya ng salmista, masasabi rin natin: “Ang isang araw sa iyong mga looban ay mas mabuti kaysa sa isang libo sa ibang dako.” (Awit 84:10) Bilang ating maibiging Disenyador at Maylikha, alam ni Jehova ang kailangan natin para maging tunay na maligaya, at sagana niya itong inilalaan. Anumang hilingin niya ay para sa ating ikabubuti at magdudulot ng tunay na kagalakan sa bandang huli, kahit may kaakibat pa itong sakripisyo.—Basahin ang Isaias 48:17.

12. Ano ang ating pangunahing dahilan sa pagtataguyod ng soberanya ni Jehova?
12 Ipinahihiwatig ng Bibliya na pagkatapos ng Sanlibong Taóng Paghahari ni Kristo, may mga magpapasiyang magrebelde sa soberanya ni Jehova. (Apoc. 20:7, 8) Bakit kaya nila gagawin iyon? Sa panahong iyon, pinalaya na ang Diyablo mula sa pagkakabilanggo. Dahil determinado siyang iligaw ang sangkatauhan, siguradong uudyukan niya silang maging makasarili, gaya ng ginagawa niya noon pa man. Baka kumbinsihin niya ang mga tao na puwede silang mabuhay magpakailanman kahit hindi nila sundin si Jehova. Siyempre pa, kasinungalingan iyon. Pero ang mas mahalaga: Maaakit ba tayo sa taktikang iyon? Kung mahal natin si Jehova at naglilingkod tayo sa kaniya dahil sa kaniyang kabutihan at dahil siya ang karapat-dapat na Soberano ng uniberso, magiging kasuklam-suklam sa atin ang ideyang iyon. Wala na tayong nanaisin pa kundi ang buhay sa ilalim ng matuwid at maibiging soberanya ni Jehova.

MATAPAT NA ITAGUYOD ANG SOBERANYA NG DIYOS

13. Paano natin nasusuportahan ang soberanya ng Diyos kapag tinutularan natin siya?
13 Karapat-dapat nga ang soberanya ni Jehova sa ating buong-pusong pagsuporta! Gaya ng nakita natin, siya ang may karapatang mamahala, at ang kaniyang paraan ng pamamahala ang pinakamahusay. Maitataguyod natin ang soberanya ni Jehova kung maglilingkod tayo sa kaniya at mananatiling tapat. Paano pa natin maipakikita ang ating suporta? Sa pamamagitan ng pagtulad kay Jehova. Kung gagawin natin ang mga bagay-bagay sa paraan niya, maipakikita natin ang ating pag-ibig at suporta sa kaniyang pamamahala.—Basahin ang Efeso 5:1, 2.

14. Paano matutularan ng mga elder at ulo ng pamilya si Jehova?
14 Natutuhan natin sa Bibliya na ginagamit ni Jehova ang kaniyang awtoridad sa maibiging paraan. Kaya naman, ang mga elder at ulo ng pamilya na umiibig sa soberanya ni Jehova ay hindi naghahari-harian, na para bang may sarili silang soberanya. Sa halip, tinutularan nila si Jehova. Tinularan ni Pablo si Jehova at si Jesus. (1 Cor. 11:1) Hindi ipinahiya ni Pablo ang iba o pinilit man niya sila na gawin ang tama, kundi pinasigla niya sila. (Roma 12:1; Efe. 4:1; Flm. 8-10) Ganiyan si Jehova, at ganiyan din ang dapat gawin ng lahat ng umiibig at nagtataguyod sa kaniyang pamamahala.

15. Paano natin naipakikita ang ating pag-ibig sa pamamahala ni Jehova kapag iginagalang natin ang mga binigyan niya ng awtoridad?
15 Ano ang saloobin natin sa mga binigyan ng Diyos ng awtoridad? Kung iginagalang natin sila at nakikipagtulungan tayo sa kanila, naipakikita natin ang ating suporta sa soberanya ni Jehova. Kahit hindi natin lubusang nauunawaan o sinasang-ayunan ang isang desisyon, susuportahan pa rin natin ang teokratikong kaayusan. Hindi ganiyan ang ginagawa ng mga tao sa sanlibutan, pero ito ang dapat gawin ng mga nasa ilalim ng pamamahala ni Jehova. (Efe. 5:22, 23; 6:1-3; Heb. 13:17) At dahil kapakanan natin ang iniisip ng Diyos, nakikinabang tayo kapag sumusunod tayo.

16. Paano makikita sa ating personal na mga desisyon na sinusuportahan natin ang soberanya ng Diyos?
16 Maipakikita rin natin ang ating suporta sa soberanya ng Diyos sa ating personal na mga desisyon. Hindi nagbibigay ng espesipikong utos si Jehova para sa bawat sitwasyon. Sa halip, isinisiwalat niya ang kaniyang kaisipan para maging gabay natin. Halimbawa, hindi siya nagbigay ng detalyadong alituntunin ng pananamit para sa mga Kristiyano. Pero sinabi niya na gusto niyang pumili tayo ng mga istilo ng pananamit at pag-aayos na mahinhin at angkop sa mga ministrong Kristiyano. (1 Tim. 2:9, 10) Ayaw rin niyang makatisod tayo sa iba o mabagabag sila dahil sa ating mga desisyon. (1 Cor. 10:31-33) Kapag nagpapagabay tayo sa kaisipan at kagustuhan ni Jehova at hindi lang sa sarili nating kagustuhan, naipakikita nating iniibig at sinusuportahan natin ang kaniyang pamamahala.

Isang kabataang sister ang pumipili ng damit; isang mag-asawa ang nag-uusap
Itaguyod ang soberanya ng Diyos kapag nagdedesisyon at sa loob ng pamilya (Tingnan ang parapo 16-18)
17, 18. Paano maipakikita ng mga mag-asawa na itinataguyod nila ang soberanya ni Jehova?
17 Maipakikita rin ng mga mag-asawa na sinusunod nila ang mga daan ni Jehova at sa gayon ay itinataguyod ang kaniyang soberanya. Paano kung naging mas mahirap ang inyong pagsasama kaysa sa inaasahan mo? Paano kung dismayado ka pa nga sa pagsasama ninyo? Pag-isipan ang pakikitungo ni Jehova sa bansang Israel. Tinukoy niya ang kaniyang sarili bilang asawa ng sinaunang bansang iyon. (Isa. 54:5; 62:4) Napakaproblemado ngpagsasamanila! Pero hindi agad sumuko si Jehova. Paulit-ulit siyang nagpakita ng awa sa bansang iyon at matapat na tinupad ang kaniyang tipan sa kanila. (Basahin ang Awit 106:43-45.) Hindi ba tayo naaantig ng matapat na pag-ibig ni Jehova?

18 Kaya kung iniibig ng mga mag-asawa ang mga daan ni Jehova, tutularan nila siya. Hindi sila maghahanap ng di-makakasulatang paraan para makalaya mula sa kanilang problemadong pagsasama. Alam nilang pinagtuwang sila ni Jehova at na gusto niyangpumisansila sa isat isa, o manatiling magkasama. Ayon sa Kasulatan, ang tanging saligan para sa diborsiyo at muling pag-aasawa ay seksuwal na imoralidad. (Mat. 19:5, 6, 9) Kung gagawin nila ang kanilang buong makakaya at hahanap sila ng paraan para mapaganda ang kanilang pagsasama, maitataguyod nila ang matuwid na pamamahala ni Jehova.

19. Kung makagawa tayo ng pagkakamali, ano ang dapat nating gawin?
19 Dahil hindi tayo sakdal, nakagagawa tayo ng mga bagay na nakapagpapalungkot kay Jehova. Alam niya iyon, kaya maibigin niyang inilaan ang pantubos ni Kristo para sa atin. Kung makagawa tayo ng pagkakamali, dapat nating hingin ang kapatawaran ni Jehova. (1 Juan 2:1, 2) Sa halip na laging sisihin ang sarili, sikapin nating matuto sa ating pagkakamali. Kung mananatili tayong malapít kay Jehova, patatawarin niya tayo at tutulungan tayong makabangon at mapagtagumpayan ang katulad na mga sitwasyon sa hinaharap.—Awit 103:3.

20. Bakit dapat nating suportahan ang soberanya ni Jehova ngayon?
20 Sa bagong sanlibutan, lahat ay magiging sakop ng soberanya ni Jehova at matututo sa kaniyang matuwid na mga daan. (Isa. 11:9) Pero ngayon pa lang ay tinuturuan na tayo. Malapit nang malutas ang isyu tungkol sa soberanya. Ngayon na ang panahon para itaguyod ang soberanya ng Diyos sa pamamagitan ng ating katapatan, paglilingkod, at pagsisikap na tularan siya sa lahat ng ginagawa natin.

Nauna
Susunod

Áng tróno ni Jehóva

Itagúyod áng Soberánya ni Jehóva!

00:0020:21
Ikáw áng karápat-dápat, Jehóva, ná Diyós ngâ námin, ná tumanggáp ng kaluwalhatían at ng karangálan at ng kapangyaríhan, sapagkát nilaláng mo áng lahát ng bágay.”—APOC. 4:11.

ÁWIT: 112, 133
PAÁNO MO SASAGUTÍN?
Bákit si Jehóva áng karápat-dápat ná Soberáno ng unibérso?
Bákit áng pamámahála ni Jehóva áng pínakamahúsay?
Paáno nátin maitataguyod áng soberánya ni Jehóva?
1, 2. Sa anó táyo dápat magíng kumbinsído? (Tingnán áng laráwan sa simulá ng artíkulo.)
GÁYA ng tinalákay sa naúnang artíkulo, iginigiit ng Diyáblo ná malî áng paggámit ni Jehóva sa kaniyáng soberánya at ná mas mapapabuti áng sángkataúhan kung silá áng mamámahála sa kaniláng saríli. Tamà ba si Satanás? Ipágpalagáy ná puwédeng mabúhay magpakailanmán áng mgá táong nagpasiyáng pamahalaán áng kaniláng saríli at humiwaláy sa pamámahála ng Diyós. Mas mapapabuti ba silá? Mas magíging maligáya ka ba kung mayroón kang ganáp ná kalayáan at búhay ná waláng hanggán?

2 Hindî iyán puwédeng sagutín ng ibá pára sa iyó. Dápat itóng pag-isipang mabúti ng báwat isá. Kapág ginawâ nátin iyán, magíging malínaw ná tamà áng soberánya ng Diyós. Itó áng pínakamahúsay ná pamámahála. At nararápat itó sa áting buóng-púsong pagsuporta. Talakáyin nátin áng paliwánag ng Bíbliya kung bákit nararápat áng soberánya ni Jehóva.

SI JEHÓVA ÁNG MAY KARAPATÁNG MAMAHÁLA

3. Bákit si Jehóva lang áng karápat-dápat ná Soberáno?
3 Si Jehóva áng karápat-dápat ná Soberáno ng unibérso dáhil siyá áng Maylikhâ at Diyós ná Makapangyaríhan-sa-lahát. (1 Cro. 29:11; Gawâ 4:24) Sa Apocalípsis 4:11, inilaráwan sa pangitaín áng 144,000 kasámang tagapamahála ni Krísto sa lángit, ná nagsasábi: “Ikáw áng karápat-dápat, Jehóva, ná Diyós ngâ námin, ná tumanggáp ng kaluwalhatían at ng karangálan at ng kapangyaríhan, sapagkát nilaláng mo áng lahát ng bágay, at dáhil sa iyóng kaloóban ay umíral silá at nalalang.” Óo, dáhil nilikhá ni Jehóva áng lahát ng bágay, siyá lang áng may karapatáng mamahála sa lahát ng táo at espirítung nilaláng.

4. Bákit áng paglában sa soberánya ng Diyós ay isáng malíng paggámit ng maláyang kaloóban?
4 Waláng anumáng nilikhá si Satanás. Kayâ walâ siyáng karapatáng mamahála sa unibérso. Nang magrebélde áng Diyáblo at áng únang mag-asáwa lában sa soberánya ni Jehóva, kumílos silá nang may pagkaarogante. (Jer. 10:23) Totoó, mayroón siláng maláyang kaloóban kayâ puwéde siláng magpasiyang humiwaláy sa Diyós. Péro dápat ba niláng gawín iyón? Hindî. May maláyang kaloóban áng mgá táo, kayâ makagágawâ silá ng magagandáng desisyón áraw-áraw. Péro hindî itó nagbíbigay sa kanilá ng karapatáng magrebélde sa kaniláng Maylikhâ at Tagapagbigáy-Búhay. Maliwánag, áng paglában kay Jehóva ay isáng malíng paggámit ng maláyang kaloóban. Bílang mgá táo, áng papél nátin ay magpasákop sa matuwíd ná pamámahála ni Jehóva.

5. Bákit táyo makatítiyak ná makatarúngan áng mgá pasiyá ng Diyós?
5 May isá pang dahilán kung bákit si Jehóva áng karápat-dápat ná Soberáno. Ginagámit niyá áng kaniyáng awtoridád nang may sakdál ná katarúngan. Sinábi niyá: “Akó ay si Jehóva, áng Isá ná nagpápakíta ng maibigíng-kabaítan, katarúngan at katuwíran sa lúpa; sapagkát áng mgá bágay ná itó ay kinalúlugdán ko.” (Jer. 9:24) Hindî siyá nakadepénde sa mgá batás ná gawâ ng dí-sakdál ná mgá táo pára magpasiyá kung anó áng makatarúngan at pátas. Bahági ná ng personalidád niyá áng katarúngan, at dáhil díto, nagbigáy siyá ng nasusúlat ná mgá batás pára sa mgá táo. “Áng katuwíran at áng kahatúlan [o, katarúngan] áng siyáng tatag ná dáko ng [kaniyáng] tróno,” kayâ makatítiyak táyo ná lahát ng kaniyáng batás, simuláin, at pasiyá ay matuwíd. (Áwit 89:14; 119:128) Sa kabilá namán ng mgá alegasyon ni Satanás ná dí-tamà áng pamámahála ni Jehóva, hindî niyá nagawáng magíng makatarúngan áng mundong itó.

6. Anó áng isáng dahilán kung bákit si Jehóva áng may karapatáng mamahála sa daigdíg?
6 Isá pa, si Jehóva áng karápat-dápat ná Soberáno dáhil tagláy niyá áng kaalamán at karunúngan ná kailángan pára pangalagáan áng unibérso. Halimbáwa, binigyán ng Diyós si Jesús ng kapangyaríhang magpagaling ng mgá sakít ná dí-káyang pagalingin ng mgá manggagamot. (Mat. 4:23, 24; Mar. 5:25-29) Pára kay Jehóva, hindî iyón himalá dáhil alám niyá áng mgá prosesong kailángan pára pagalingin áng anumáng napinsalang bahági ng katawán. May kakayahán din siyáng buháying mulî áng namatáy at pigilan áng likás ná mgá sakunâ.

7. Bákit dí-hamák ná nakahíhigít áng karunúngan ni Jehóva kumpará sa sanlibutáng pinamámahalaan ni Satanás?
7 Walâ pa ring mahánap ná solusyón áng sanlibutáng nása ilálim ni Satanás pára ayúsin áng mgá alitang pambansa at pang-internasyonál. Si Jehóva lang áng nagtatagláy ng karunúngan pára magkaroón ng kapayapáan sa mundó. (Isá. 2:3, 4; 54:13) Hábang natutúto táyo tungkól sa kaalamán at karunúngan ni Jehóva, nadárama nátin áng gáya ng isinúlat ni apostól Páblo: “O áng lálim ng kayamánan at karunúngan at kaalamán ng Diyós! Totoóng dí-masaliksik áng kaniyáng mgá hátol at dí-matalunton áng kaniyáng mgá daán!”—Róma 11:33.

ÁNG PAMÁMAHÁLA NI JEHÓVA ÁNG PÍNAKAMAHÚSAY

8. Anó áng pinaháhalagahán mo sa paraán ng pamámahála ni Jehóva?
8 Gáya ng nakíta nátin, pinatútunáyan ng Bíbliya kung bákit nararápat mamahála si Jehóva. Sinasábi rín nitó kung bákit nakahíhigít áng kaniyáng pamámaháladáhil siyá ay namamahála nang may pag-íbig. Talagáng pinaháhalagahán nátin áng maibigíng paggámit niyá ng kaniyáng soberánya! Siyá aymaawaín at magandáng-loób, mabágal sa pagkagalit at sagánà sa maibigíng-kabaítan at katotohánan.” (Ex. 34:6) Pinakikitungúhan táyo ng Diyós nang may dignidad at paggálang. Pinangangalagáan pa ngâ niyá táyo nang higít káysa sa nagágawâ nátin pára sa áting saríli. Salungát sa paratang ng Diyáblo, hindî nagkakait si Jehóva ng anumáng mabúti sa kaniyáng tapát ná mgá mánanambá. Ibinigáy pa ngâ niyá áng kaniyáng mahál ná Anák pára magkaroón táyo ng pag-ásang búhay ná waláng hanggán!—Basáhin áng Áwit 84:11; Róma 8:32.

9. Bákit táyo makatítiyak ná mahalagá táyo sa Diyós bílang indibiduwál?
9 Pinangangalagáan táyo ni Jehóva bílang kaniyáng báyan, péro interesadong-interesádo rín siyá sa átin bílang indibiduwál. Halimbáwa, sa loób ng tatlóng daáng taón, nagbángon si Jehóva ng mgá hukóm at binigyáng-kapangyaríhan áng mgá itó pára iligtás áng bansáng Israél sa mgá maniniil. Sa maligalig ná panahóng iyón, napansín pa rín ni Jehóva áng isáng babaeng dí-Israelíta, si Ruth. Marámi siyáng isinakripísyo pára magíng mánanambá ni Jehóva. Kayâ pinagpála ng Diyós si Ruth at binigyán siyá ng asáwa at anák. Péro hindî lang iyán. Kapág binuháy siyáng mulî, malaláman ni Ruth ná áng anák niyá ay kasáma sa angkang pinagmulán ng Mésiyas. Ísip-isípin din áng mararamdaman ni Ruth kapág naláman niyáng naingatan áng kaniyáng talambuhay sa isáng aklát ng Bíbliyaná ipinangalan sa kaniyá!—Ruth 4:13; Mat. 1:5, 16.

10. Bákit nátin masasábi ná hindî malupít áng soberánya ni Jehóva?
10 Áng paraán ng pamámahála ni Jehóva ay hindî malupít at hindî sóbrang higpit. Itó ay nagbíbigay ng kalayáan at nagtátaguyod ng kagalákan. (2 Cor. 3:17) Ganitó áng sábi ni Davíd: “Áng dangal at áng karilágan ay nása haráp [ng Diyós], áng lakás at áng kagalákan ay nása kaniyáng dáko.” (1 Cro. 16:7, 27) Isinúlat din ng salmístang si Etan: “Maligáya áng báyan ná nakaaalám ng mgá sigáw ng kagalákan. O Jehóva, sa liwánag ng iyóng mukhâ ay patúloy siláng lumalákad. Sa iyóng pangálan ay nagagalák silá buóng áraw at sa iyóng katuwíran ay napadadakila silá.”—Áwit 89:15, 16.

11. Paáno titíbay áng áting pagtitiwála ná pínakamahúsay áng soberánya ni Jehóva?
11 Kung lagì náting búbuláy-bulayín áng kabutihan ni Jehóva, titíbay áng áting pagtitiwála ná áng kaniyáng pamámahála áng pínakamahúsay. Gáya ng salmísta, masasábi rín nátin: “Áng isáng áraw sa iyóng mgá loóban ay mas mabúti káysa sa isáng líbo sa ibáng dáko.” (Áwit 84:10) Bílang áting maibigíng Disenyador at Maylikhâ, alám ni Jehóva áng kailángan nátin pára magíng túnay ná maligáya, at sagánà niyá itóng inilálaán. Anumáng hilingín niyá ay pára sa áting ikabubúti at magdudúlot ng túnay ná kagalákan sa bandáng hulí, káhit may kaakíbat pa itóng sakripísyo.—Basáhin áng Isáias 48:17.

12. Anó áng áting pangunáhing dahilán sa pagtátagúyod ng soberánya ni Jehóva?
12 Ipinahihiwátig ng Bíbliya ná pagkatápos ng Sanlibong Táong Paghahári ni Krísto, may mgá magpapasiyang magrebélde sa soberánya ni Jehóva. (Apoc. 20:7, 8) Bákit kayâ nilá gágawin iyón? Sa panahóng iyón, pinaláya ná áng Diyáblo mulâ sa pagkakabilanggo. Dáhil determinádo siyáng iligaw áng sángkataúhan, sigurádong uudyukan niyá siláng magíng makasarilí, gáya ng ginágawâ niyá noón pa man. Bakâ kumbinsihín niyá áng mgá táo ná puwéde siláng mabúhay magpakailanmán káhit hindî nilá sundín si Jehóva. Síyempre pa, kasinungalíngan iyón. Péro áng mas mahalagá: Maaakit ba táyo sa taktikang iyón? Kung mahál nátin si Jehóva at naglílingkód táyo sa kaniyá dáhil sa kaniyáng kabutihan at dáhil siyá áng karápat-dápat ná Soberáno ng unibérso, magíging kasuklam-suklam sa átin áng ideyang iyón. Walâ ná táyong nanaisin pa kundî áng búhay sa ilálim ng matuwíd at maibigíng soberánya ni Jehóva.

MATAPÁT NÁ ITAGÚYOD ÁNG SOBERÁNYA NG DIYÓS

13. Paáno nátin nasusuportahan áng soberánya ng Diyós kapág tinutuláran nátin siyá?
13 Karápat-dápat ngâ áng soberánya ni Jehóva sa áting buóng-púsong pagsuporta! Gáya ng nakíta nátin, siyá áng may karapatáng mamahála, at áng kaniyáng paraán ng pamámahála áng pínakamahúsay. Maitataguyod nátin áng soberánya ni Jehóva kung maglílingkod táyo sa kaniyá at mananatíling tapát. Paáno pa nátin maipakikíta áng áting supórta? Sa pamamagítan ng pagtúlad kay Jehóva. Kung gágawin nátin áng mgá bágay-bágay sa paraán niyá, maipakikíta nátin áng áting pag-íbig at supórta sa kaniyáng pamámahála.—Basáhin áng Eféso 5:1, 2.

14. Paáno matútuláran ng mgá élder at úlo ng pamílya si Jehóva?
14 Natutúhan nátin sa Bíbliya ná ginagámit ni Jehóva áng kaniyáng awtoridád sa maibigíng paraán. Kayâ namán, áng mgá élder at úlo ng pamílya ná umiíbig sa soberánya ni Jehóva ay hindî naghahari-harian, ná pára bang may saríli siláng soberánya. Sa halíp, tinutuláran nilá si Jehóva. Tinularan ni Páblo si Jehóva at si Jesús. (1 Cor. 11:1) Hindî ipinahiya ni Páblo áng ibá o pinilit man niyá silá ná gawín áng tamà, kundî pinasígla niyá silá. (Róma 12:1; Efe. 4:1; Flm. 8-10) Ganiyán si Jehóva, at ganiyán din áng dápat gawín ng lahát ng umiíbig at nagtátaguyod sa kaniyáng pamámahála.

15. Paáno nátin naipakikíta áng áting pag-íbig sa pamámahála ni Jehóva kapág iginagálang nátin áng mgá binigyán niyá ng awtoridád?
15 Anó áng saloobín nátin sa mgá binigyán ng Diyós ng awtoridád? Kung iginagálang nátin silá at nakikipagtulungan táyo sa kanilá, naipakikíta nátin áng áting supórta sa soberánya ni Jehóva. Káhit hindî nátin lubúsang naúunawáan o sinásang-ayúnan áng isáng desisyón, súsuportahán pa rín nátin áng teokrátikong kaayusán. Hindî ganiyán áng ginágawâ ng mgá táo sa sanlibután, péro itó áng dápat gawín ng mgá nása ilálim ng pamámahála ni Jehóva. (Efe. 5:22, 23; 6:1-3; Heb. 13:17) At dáhil kapakanán nátin áng iniísip ng Diyós, nakikinábang táyo kapág sumúsunod táyo.

16. Paáno makikíta sa áting personál ná mgá desisyón ná sinúsuportahán nátin áng soberánya ng Diyós?
16 Maipakikíta rín nátin áng áting supórta sa soberánya ng Diyós sa áting personál ná mgá desisyón. Hindî nagbíbigay ng espesípikong útos si Jehóva pára sa báwat sitwasyón. Sa halíp, isinísiwálat niyá áng kaniyáng kaisipán pára magíng gabáy nátin. Halimbáwa, hindî siyá nagbigáy ng detalyádong alituntúnin ng pananamít pára sa mgá Kristiyáno. Péro sinábi niyá ná gustó niyáng pumíli táyo ng mgá istílo ng pananamít at pag-aáyos ná mahinhín at angkóp sa mgá ministrong Kristiyáno. (1 Tim. 2:9, 10) Áyaw rín niyáng makatisod táyo sa ibá o mabagábag silá dáhil sa áting mgá desisyón. (1 Cor. 10:31-33) Kapág nagpápagabáy táyo sa kaisipán at kagustúhan ni Jehóva at hindî lang sa saríli náting kagustúhan, naipakikíta náting iniíbig at sinúsuportahán nátin áng kaniyáng pamámahála.

Isáng kabatáang síster áng pumipíli ng damít; isáng mag-asáwa áng nag-uúsap
Itagúyod áng soberánya ng Diyós kapág nagdédesisyón at sa loób ng pamílya (Tingnán áng párapo 16-18)
17, 18. Paáno maipakikíta ng mgá mag-asáwa ná itinátagúyod nilá áng soberánya ni Jehóva?
17 Maipakikíta rín ng mgá mag-asáwa ná sinúsunod nilá áng mgá daán ni Jehóva at sa gayón ay itinátagúyod áng kaniyáng soberánya. Paáno kung nagíng mas mahírap áng inyóng pagsasáma káysa sa ináasáhan mo? Paáno kung dismayádo ka pa ngâ sa pagsasáma ninyó? Pag-isípan áng pakikitúngo ni Jehóva sa bansáng Israél. Tinúkoy niyá áng kaniyáng saríli bílang asáwa ng sinaúnang bansáng iyón. (Isá. 54:5; 62:4) Napakaproblemado ngpagsasámanilá! Péro hindî agád sumúko si Jehóva. Paúlit-úlit siyáng nagpakíta ng áwa sa bansáng iyón at matapát ná tinupád áng kaniyáng tipán sa kanilá. (Basáhin áng Áwit 106:43-45.) Hindî ba táyo naaantig ng matapát ná pag-íbig ni Jehóva?

18 Kayâ kung iniíbig ng mgá mag-asáwa áng mgá daán ni Jehóva, tútuláran nilá siyá. Hindî silá maghahanap ng dí-makakasulátang paraán pára makalaya mulâ sa kaniláng problemadong pagsasáma. Alám niláng pinagtuwáng silá ni Jehóva at ná gustó niyángpumisansilá sa isát isá, o manatíling magkasáma. Áyon sa Kasulátan, áng tánging salígan pára sa dibórsiyo at mulíng pag-aasáwa ay seksuwál ná imoralidád. (Mat. 19:5, 6, 9) Kung gágawin nilá áng kaniláng buóng makakáya at hahanap silá ng paraán pára mapaganda áng kaniláng pagsasáma, maitataguyod nilá áng matuwíd ná pamámahála ni Jehóva.

19. Kung makagawâ táyo ng pagkakámalî, anó áng dápat náting gawín?
19 Dáhil hindî táyo sakdál, nakagagawâ táyo ng mgá bágay ná nakapagpapalungkot kay Jehóva. Alám niyá iyón, kayâ maibigín niyáng inilaán áng pantubós ni Krísto pára sa átin. Kung makagawâ táyo ng pagkakámalî, dápat náting hingín áng kapatawarán ni Jehóva. (1 Juán 2:1, 2) Sa halíp ná láging sisíhin áng saríli, sikápin náting matúto sa áting pagkakámalî. Kung mananatíli táyong malapít kay Jehóva, patatawárin niyá táyo at tútulungan táyong makabángon at mapagtagumpayán áng katúlad ná mgá sitwasyón sa hináharáp.—Áwit 103:3.

20. Bákit dápat náting suportahán áng soberánya ni Jehóva ngayón?
20 Sa bágong sanlibután, lahát ay magíging sákop ng soberánya ni Jehóva at matutúto sa kaniyáng matuwíd ná mgá daán. (Isá. 11:9) Péro ngayón pa lang ay tinuturúan ná táyo. Malapít nang malutás áng ísyu tungkól sa soberánya. Ngayón ná áng panahón pára itagúyod áng soberánya ng Diyós sa pamamagítan ng áting katapátan, paglilingkód, at pagsisíkap ná tuláran siyá sa lahát ng ginágawâ nátin.

Naúna
Súsunod