Bantayan hanapin ang tunay


Nasusuportahan ng kusang-loob na mga donasyon ang gawaing pang-Kaharian sa ibat ibang paraan

Hanapin ang Tunay na Kayamanan

00:0023:34
Makipagkaibigan kayo . . . sa pamamagitan ng di-matuwid na kayamanan.”—LUC. 16:9.

AWIT: 32, 154
MAIPALILIWANAG MO BA?
Paano natin magagamit ang materyal na mga pag-aari para mapatibay ang pakikipagkaibigan natin sa Diyos?
Paano natin maiiwasang maging alipin ng mundo ng komersiyo?
Bakit ka determinadong maghanap ng espirituwal na kayamanan?
1, 2. Bakit hindi mawawala ang mga dukha sa sistemang ito ng mga bagay?
MALUPIT at di-patas ang ekonomiya sa ngayon. Maraming kabataan ang hiráp makakita ng trabaho. Isinasapanganib ng marami ang kanilang buhay, makapunta lang sa mas mauunlad na bansa. At kahit sa mayayamang bansa, marami pa rin ang mahihirap. Sa buong mundo, ang mayayaman ay lalong yumayaman habang ang mahihirap ay lalong naghihirap. Ayon sa mga pagtaya kamakailan, ang kayamanan ng pinakamayamang 1 porsiyento ng populasyon ng mundo ay katumbas ng pinagsama-samang kayamanan ng natitirang 99 na porsiyento. Maliwanag, bilyon-bilyon ang naghihirap samantalang sobra-sobra ang kayamanan ng iba, na tatagal pa nga nang maraming henerasyon. Kaya naman nasabi ni Jesus: “Lagi ninyong kasama ang mga dukha.” (Mar. 14:7) Bakit may gayong di-pagkakapantay-pantay sa mundo?

2 Alam ni Jesus na hindi magbabago ang kasalukuyang sistema ng ekonomiya hanggat hindi dumarating ang Kaharian ng Diyos. Sinasabi ng Bibliya na ang mgamangangalakal”—ang sakim na sistema ng komersiyokasama ng politika at relihiyon, ay bahagi ng sanlibutan ni Satanas. (Apoc. 18:3) Bagaman ang bayan ng Diyos ay lubusang nakahiwalay sa politika at huwad na relihiyon, karamihan sa kanila ay hindi kayang lubusang humiwalay sa komersiyal na bahagi ng sanlibutan ni Satanas.

3. Anong mga tanong ang sasagutin natin?
3 Bilang mga Kristiyano, makabubuting suriin natin ang ating pananaw sa kasalukuyang sistema ng komersiyo. Tanungin ang sarili: ‘Paano ko magagamit ang aking materyal na mga pag-aari para maipakita ang katapatan ko sa Diyos? Paano ko mababawasan ang pagkasangkot ko sa mundo ng komersiyo? Anong mga karanasan ang nagpapakita na ang bayan ng Diyos ay lubusang nagtitiwala sa kaniya sa mahirap na kalagayan ngayon?’

ANG DI-MATUWID NA KATIWALA

4, 5. (a) Ano ang nangyari sa katiwala sa ilustrasyon ni Jesus? (b) Anong payo ang ibinigay ni Jesus sa kaniyang mga tagasunod?
4 Basahin ang Lucas 16:1-9. Pinag-iisip tayo ng ilustrasyon ni Jesus tungkol sa di-matuwid na katiwala. Inakusahan ng pag-aaksaya ang katiwalang ito kung kaya nagpasiya ang kaniyang panginoon na tanggalin siya sa puwesto. * Pero kumilos siya nang maypraktikal na karunungandahilnakipagkaibigansiya sa mga makatutulong sa kaniya kapag nawalan na siya ng trabaho. Hindi tinuturuan ni Jesus ang kaniyang mga alagad na kumilos sa di-matuwid na paraan para makaraos sa mundong ito. Sinabi niya namga anak ng sistemang ito ng mga bagayang gumagawa ng ganito. Pero ginamit niya ang ilustrasyong ito para ituro ang isang mahalagang aral.

5 Alam ni Jesus na gaya ng katiwalang biglang nalagay sa mahirap na sitwasyon, karamihan sa mga tagasunod niya ay kailangang maghanapbuhay sa di-makatarungang mundong ito. Kaya naman pinayuhan niya sila: “Makipagkaibigan kayo . . . sa pamamagitan ng di-matuwid na kayamanan, upang kapag nabigo ang mga iyon ay tanggapin nila [ni Jehova at ni Jesus] kayo sa walang-hanggang mga tahanang dako.” Ano ang matututuhan natin dito?

6. Bakit natin masasabi na ang kasalukuyang sistema ng komersiyo ay hindi bahagi ng layunin ng Diyos?
6 Hindi ipinaliwanag ni Jesus kung bakit niya tinawag nadi-matuwidang kayamanan, pero ipinakikita ng Bibliya na hindi bahagi ng layunin ng Diyos ang komersiyalismo. Halimbawa, saganang inilaan ni Jehova ang mga pangangailangan nina Adan at Eva sa Eden. (Gen. 2:15, 16) Noong unang siglo, matapos ibuhos ng Diyos ang banal na espiritu sa kongregasyon ng mga pinahiran, “wala ni isa man ang nagsabi na ang alinman sa mga bagay na pag-aari niya ay sa kaniyang sarili; kundi taglay nila ang lahat ng bagay para sa lahat.” (Gawa 4:32) Sinabi ni propeta Isaias na darating ang panahon na lahat ng tao ay masisiyahan sa saganang likas na yaman ng lupa. (Isa. 25:6-9; 65:21, 22) Samantala, kailangan ng mga tagasunod ni Jesus angpraktikal na karununganpara makapaghanapbuhay gamit angdi-matuwid na kayamananng sanlibutang ito habang nagsisikap silang palugdan ang Diyos.

MATALINONG PAGGAMIT NG DI-MATUWID NA KAYAMANAN

7. Anong payo ang mababasa sa Lucas 16:10-13?
7 Basahin ang Lucas 16:10-13. Ang katiwala sa ilustrasyon ni Jesus ay nakipagkaibigan para sa pansariling kapakinabangan. Pero hinimok ni Jesus ang mga tagasunod niya na magkaroon ng mga kaibigan sa langit. Ipinakikita ng sumunod na mga talata sa ilustrasyon na ang paggamit ngdi-matuwid na kayamananay nauugnay sa katapatan sa Diyos. Ang punto ni Jesus? ‘Mapatutunayan nating tayo ay tapatsa paraan ng paggamit natin sa kayamanang iyon. Paano?

8, 9. Magbigay ng mga halimbawa ng mga nagpakita ng katapatan sa paggamit ng di-matuwid na kayamanan.
8 Ang isang paraan para maipakitang tapat tayo sa paggamit ng materyal na mga bagay ay ang pag-aabuloy sa pambuong-daigdig na gawaing pangangaral na inihula ni Jesus. (Mat. 24:14) Isang batang babae sa India ang may maliit na kahon na pinag-iipunan niya ng mga barya, kasama ng pambili sana niya ng mga laruan. Nang mapunô ang kahon, ibinigay niya ang pera para magamit sa gawaing pangangaral. Isang brother sa India na may taniman ng buko ang nagbigay sa Malayalam remote translation office ng napakaraming buko. Naisip niya na dahil bumibili ng buko ang translation office, mas makatutulong siya kung buko ang iaabuloy niya sa halip na pera. Iyan aypraktikal na karunungan.” Ang mga kapatid naman sa Greece ay regular na nagbibigay ng olive oil, keso, at iba pang pagkain para sa pamilyang Bethel.

9 Ipinagamit naman ng isang brother na taga-Sri Lanka, pero naninirahan na ngayon sa ibang bansa, ang kaniyang property para sa mga pulong at asamblea, at para matirhan ng mga naglilingkod nang buong panahon. Sakripisyo ito sa pinansiyal, pero malaking tulong ito sa mga mamamahayag doon na nangangailangan. Sa isang bansa naman kung saan ipinagbabawal ang gawain, ipinagagamit ng mga kapatid ang kanilang mga tahanan para maging Kingdom Hall. Dahil dito, may dakong mapagpupulungan ang maraming payunir at iba pa na kapos sa pinansiyal.

10. Ano ang ilang pagpapalang tinatanggap natin kapag bukas-palad tayo?
10 Ipinakikita ng mga halimbawang ito na ang bayan ng Diyos aytapat sa pinakakaunti.” (Luc. 16:10) Ginagamit nila ang materyal na kayamanan, na mas mababang uri kaysa sa espirituwal na kayamanan, para makinabang ang iba. Ano ang nadarama ng mga kaibigang ito ni Jehova sa pagsasakripisyo nila? Alam nila na ang pagiging bukas-palad ay isang paraan para magtamo ngtunayna kayamanan. (Luc. 16:11) Ikinuwento ng isang sister, na regular na nag-aabuloy sa gawaing pang-Kaharian, ang pagpapalang natanggap niya: “Dahil naging bukas-palad ako sa materyal, may napansin akong kakaiba sa sarili ko sa nakalipas na mga taon. Miyentras mas bukas-palad ako sa materyal, mas nagiging mapagbigay rin ang saloobin ko sa iba. Mas naging mapagpatawad ako, mapagpasensiya, at mas natatanggap ko na ang mga kabiguan at payo.” Napatunayan ng marami na nakapagpapayaman sa espirituwal ang pagiging bukas-palad.—Awit 112:5; Kaw. 22:9.

11. (a) Paano tayo nakapagpapakita ngpraktikal na karunungankapag bukas-palad tayo? (b) Anong pagpapantay-pantay ng pondo ang nagaganap sa bayan ng Diyos? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)
11 Nakapagpapakita rin tayo ngpraktikal na karunungankapag ginagamit natin ang ating materyal na mga pag-aari para tulungan ang iba sa kanilang ministeryo. Halimbawa, kahit hindi tayo makapaglingkod nang buong panahon o makalipat sa ibang bansa kung saan mas malaki ang pangangailangan, alam natin na ang ating donasyon ay nakatutulong sa iba. (Kaw. 19:17) Dahil sa ating mga abuloy, nailalaan ang literatura at natutustusan ang gawaing pangangaral sa mahihirap na bansa kung saan napakalaki ng espirituwal na pagsulong. Sa loob ng maraming taon, sa mga bansang gaya ng Congo, Madagascar, at Rwanda, ang mga kapatid ay kailangang pumili kung bibili sila ng pagkain para sa pamilya o ng mga kopya ng Bibliya, na kung minsan ay katumbas ng isang-linggo o isang-buwang sahod. Pero ngayon, sa tulong ng abuloy ng iba at ngpagpapantay-pantayng mga pondo, ang organisasyon ni Jehova ay nagsasalin at namamahagi ng mga Bibliya nang libre sa bawat miyembro ng pamilya, pati na sa kanilang mga Bible study. (Basahin ang 2 Corinto 8:13-15.) Kaya naman, ang mga nagbibigay at ang mga tumatanggap ay parehong nagiging kaibigan ni Jehova.

BAWASAN ANG PAKIKISANGKOT SA MUNDO NG KOMERSIYO

12. Paano ipinakita ni Abraham na nagtitiwala siya sa Diyos?
12 Maaari din tayong maging kaibigan ni Jehova kung babawasan natin ang pakikisangkot sa mundo ng komersiyo at maghahanap tayo ngtunayna kayamanan. Dahil sa pananampalataya, iniwan ni Abraham ang maunlad na lunsod ng Ur para manirahan sa mga tolda at maging kaibigan ni Jehova. (Heb. 11:8-10) Lagi siyang umaasa sa Diyos, ang Pinagmumulan ng tunay na kayamanan, at hindi siya naghanap ng materyal na pakinabang. (Gen. 14:22, 23) Pinasigla tayo ni Jesus na magkaroon ng ganiyang pananampalataya. Sinabi niya sa isang mayamang binata: “Kung ibig mong maging sakdal, humayo ka at ipagbili mo ang iyong mga pag-aari at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at halika maging tagasunod kita.” (Mat. 19:21) Ang binatang iyon ay walang pananampalatayang tulad ng kay Abraham, pero may mga iba na lubusang nagtiwala sa Diyos.

13. (a) Anong payo ang ibinigay ni Pablo kay Timoteo? (b) Paano natin masusunod ang payo ni Pablo?
13 Si Timoteo ay isang taong may pananampalataya. Tinawag siya ni Pablo naisang mabuting kawal ni Kristo Jesus,” at sinabi sa kaniya: “Walang taong naglilingkod bilang kawal ang sumasangkot sa mga pangkabuhayang pangangalakal, upang makamit niya ang pagsang-ayon ng isa na nagtala sa kaniya bilang kawal.” (2 Tim. 2:3, 4) Sa ngayon, sinisikap ng mga tagasunod ni Jesus, kabilang na ang isang hukbo ng mahigit isang milyong buong-panahong ministro, na sundin ang payo ni Pablo. Nilalabanan nila ang nakatutuksong mga advertisement ng sanlibutan at tinatandaan ang simulaing ito: “Ang nanghihiram ay lingkod [o, alipin] ng taong nagpapahiram.” (Kaw. 22:7) Gustong-gusto ni Satanas na magkandakuba tayo sa pagkayod at magpaalipin sa mundo ng komersiyo. Kung hindi tayo mag-iingat, puwede tayong mabaon sa utang nang maraming taon. Marami ang nangungutang nang malaki para sa bahay, edukasyon, kotse, at pati na sa magarbong kasal. Kung pasisimplehin natin ang ating buhay at babawasan ang utang at gastusin, nagpapakita tayo ng praktikal na karunungan. Nagiging malaya tayo para maging alipin ng Diyos at hindi ng sistema ng komersiyo.—1 Tim. 6:10.

14. Anong determinasyon ang kailangan? Magbigay ng mga halimbawa.
14 Para mapanatiling simple ang ating buhay, kailangan nating magtakda ng mga priyoridad. Isang brother at ang kaniyang asawa ang may maunlad na negosyo. Pero gusto nilang bumalik sa buong-panahong ministeryo. Kaya ipinagbili nila ang kanilang negosyo, speedboat, at iba pang materyal na ari-arian. Pagkatapos, nagboluntaryo sila sa konstruksiyon ng pandaigdig na punong-tanggapan sa Warwick, New York. Pinagpala sila dahil nakapaglingkod sila sa Bethel kasama ng kanilang anak na babae at manugang, at ilang linggo rin nilang nakasama ang mga magulang ng brother, na nagtrabaho rin sa proyekto sa Warwick. Isang sister na payunir sa Colorado, U.S.A., ang nakakita ng part-time na trabaho sa isang bangko. Nagustuhan ng staff ang kaniyang trabaho kung kaya inalok siya na magtrabaho nang full-time at magiging triple ang kaniyang sahod. Pero dahil makaaapekto ito sa kaniyang ministeryo, tinanggihan niya ang nakatutuksong alok na ito. Ilan lang ito sa napakaraming sakripisyong ginagawa ng mga lingkod ni Jehova. Ang ganiyang determinasyon na unahin ang Kaharian ay nagpapakitang pinahahalagahan natin ang pakikipagkaibigan sa Diyos at ang espirituwal na kayamanan kaysa sa maiaalok ng mundo ng komersiyo.

KAPAG NABIGO ANG MATERYAL NA KAYAMANAN

15. Anong kayamanan ang nagdudulot ng pinakamalaking kasiyahan?
15 Ang materyal na kayamanan ay hindi laging tanda ng pagpapala ng Diyos. Ang pinagpapala ni Jehova ay ang mgamayaman sa maiinam na gawa.” (Basahin ang 1 Timoteo 6:17-19.) Halimbawa, nang malaman ni Lucia, * na nasa Italy, ang pangangailangan para sa mga ministro sa Albania, lumipat siya roon noong 1993. Kahit wala siyang trabaho, lubusan siyang nagtiwala na tutulungan siya ni Jehova. Natuto siya ng wikang Albanian at mahigit 60 katao ang natulungan niya na magpabautismo. Hindi lahat ng lingkod ng Diyos ay nangangaral sa gayong mabubungang teritoryo. Pero anumang ginagawa natin para tulungan ang iba na matagpuan ang daan ng buhay at manatili roon ay isang bagay na pahahalagahan natin, at ng mga natulungan natin, magpakailanman.—Mat. 6:20.

16. (a) Ano ang mangyayari sa kasalukuyang sistema ng komersiyo? (b) Paano ito dapat makaapekto sa pananaw natin sa materyal na kayamanan?
16 Hindi sinabi ni Jesus nakung mabigoang di-matuwid na kayamanan kundikapag nabigo ang mga iyon.” (Luc. 16:9) Sa mga huling araw na ito, may mga bangko na nagsasara at mga bansang nagkakaroon ng krisis sa ekonomiya. Pero walang-wala ito sa mangyayari sa buong daigdig sa malapit na hinaharap. Ang buong sistema ni Satanaspolitikal, relihiyoso, at komersiyalay nakatakdang bumagsak. Inihula ng mga propetang sina Ezekiel at Zefanias na ang ginto at pilak, na importante sa mundo ng komersiyo, ay mawawalan ng halaga. (Ezek. 7:19; Zef. 1:18) Ano ang madarama natin kung magwawakas na ang ating buhay at makita nating isinakripisyo pala natin ang tunay na kayamanan kapalit ngdi-matuwid na kayamananng sanlibutang ito? Para tayong isang tao na buong-buhay nagtrabaho para magkamal ng maraming salapi, pero natuklasan niyang peke pala ang mga ito. (Kaw. 18:11) Oo, talagang mabibigo ang di-matuwid na kayamanang iyon, kaya samantalahin natin ang pagkakataong gamitin ito para magkaroon ng mga kaibigan sa langit. Anumang ginagawa natin para sa kapakanan ng Kaharian ni Jehova ay magpapayaman sa atin sa espirituwal.

17, 18. Ano ang inaasam ng mga kaibigan ng Diyos?
17 Kapag dumating na ang Kaharian ng Diyos, hindi na tayo magbabayad ng upa sa bahay, libre at sagana na ang pagkain, at hindi na tayo gagastos para sa pagpapagamot. Masisiyahan ang mga kabilang sa pamilya ni Jehova sa pinakamaiinam na bunga ng lupa. Ang ginto, pilak, at mahahalagang bato ay gagamiting palamuti, hindi para kamkamin o gawing investment. Ang de-kalidad na materyales, gaya ng kahoy, bato, at metal, ay magiging libre at sagana para sa pagtatayo ng magagandang tahanan. Tutulungan tayo ng iba dahil gusto nila, hindi dahil binabayaran natin sila. Lahat tayo ay masisiyahan sa mga produkto ng lupa.

18 Bahagi lang ito ng napakahalagang mana ng mga may kaibigan sa langit. Walang pagsidlan ang kaligayahan ng mga mananamba ni Jehova sa lupa kapag narinig nilang sinabi ni Jesus: “Halikayo, kayo na mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkakatatag ng sanlibutan.”—Mat. 25:34.

KUNG PAANO MAGBIBIGAY NG ONLINE DONATION
Website na jw.org
Ang ating pandaigdig na gawaing pagtuturo ng Bibliya at pagkakawanggawa ay tinutustusan ng kusang-loob na mga donasyon. Para mag-donate online, magpunta sa jw.org at i-click ang link naDonasyon Para sa Aming Pambuong-Daigdig na Gawainsa may ibabang bahagi ng alinmang page ng website.

Nasusuportahan ng kúsang-loób ná mgá donasyón áng gawáing pang-Kaharián sa ibát ibáng paraán

Hanápin áng Túnay ná Kayamánan

00:0023:34
Makipagkaibigan kayó . . . sa pamamagítan ng dí-matuwíd ná kayamánan.”—LUC. 16:9.

ÁWIT: 32, 154
MAIPALILIWÁNAG MO BA?
Paáno nátin magagámit áng materyál ná mgá pag-aári pára mapatíbay áng pakikipagkaibígan nátin sa Diyós?
Paáno nátin maiiwásang magíng alípin ng mundó ng komérsiyo?
Bákit ka determinádong maghanáp ng espirituwál ná kayamánan?
1, 2. Bákit hindî mawáwala áng mgá dukha sa sistémang itó ng mgá bágay?
MALUPÍT at dí-pátas áng ekonomiya sa ngayón. Maráming kabatáan áng hiráp makakita ng trabáho. Isinasapanganib ng marámi áng kaniláng búhay, makapunta lang sa mas mauunlád ná bansâ. At káhit sa mayayámang bansâ, marámi pa rín áng mahihírap. Sa buóng mundó, áng mayayaman ay lálong yumayaman hábang áng mahihírap ay lálong naghihirap. Áyon sa mgá pagtaya kamakailán, áng kayamánan ng pinakamayamang 1 porsiyento ng populasyón ng mundó ay katumbás ng pinagsama-samáng kayamánan ng natítirang 99 ná porsiyento. Maliwánag, bilyon-bilyon áng naghihirap samantálang sobra-sobra áng kayamánan ng ibá, ná tatagal pa ngâ nang maráming henerasyón. Kayâ namán nasábi ni Jesús: “Lagì ninyóng kasáma áng mgá dukha.” (Mar. 14:7) Bákit may gayóng dí-pagkakapantay-pantáy sa mundó?

2 Alám ni Jesús ná hindî magbabago áng kasalukúyang sistéma ng ekonomiya hanggát hindî dumárating áng Kaharián ng Diyós. Sinasábi ng Bíbliya ná áng mgámangangalakal”—áng sakim ná sistéma ng komérsiyokasáma ng polítika at relihiyón, ay bahági ng sanlibután ni Satanás. (Apoc. 18:3) Bagamán áng báyan ng Diyós ay lubúsang nakahiwalay sa polítika at huwád ná relihiyón, karamíhan sa kanilá ay hindî káyang lubúsang humiwaláy sa komersiyal ná bahági ng sanlibután ni Satanás.

3. Anóng mgá tanóng áng sasagutín nátin?
3 Bílang mgá Kristiyáno, makabubúting suríin nátin áng áting pananáw sa kasalukúyang sistéma ng komérsiyo. Tanungín áng saríli: ‘Paáno ko magagámit áng áking materyál ná mgá pag-aári pára maipakíta áng katapátan ko sa Diyós? Paáno ko mababawásan áng pagkasangkot ko sa mundó ng komérsiyo? Anóng mgá karanasán áng nagpápakíta ná áng báyan ng Diyós ay lubúsang nagtitiwála sa kaniyá sa mahírap ná kalagáyan ngayón?’

ÁNG DÍ-MATUWÍD NÁ KATIWÁLA

4, 5. (a) Anó áng nangyári sa katiwála sa ilustrasyón ni Jesús? (b) Anóng páyo áng ibinigáy ni Jesús sa kaniyáng mgá tagasunód?
4 Basáhin áng Lúcas 16:1-9. Pínag-iísip táyo ng ilustrasyón ni Jesús tungkól sa dí-matuwíd ná katiwála. Inakusahán ng pag-aaksaya áng katiwalang itó kung kayâ nagpasiyá áng kaniyáng panginoón ná tanggalín siyá sa puwésto. * Péro kumílos siyá nang maypraktikál ná karunúngandáhilnakipagkaibigansiyá sa mgá makatutúlong sa kaniyá kapág nawalán ná siyá ng trabáho. Hindî tinuturúan ni Jesús áng kaniyáng mgá alagád ná kumílos sa dí-matuwíd ná paraán pára makaraos sa mundong itó. Sinábi niyá námgá anák ng sistémang itó ng mgá bágayáng gumágawa ng ganitó. Péro ginámit niyá áng ilustrasyóng itó pára itúro áng isáng mahalagáng áral.

5 Alám ni Jesús ná gáya ng katiwalang bigláng nalagay sa mahírap ná sitwasyón, karamíhan sa mgá tagasunód niyá ay kailángang maghanapbuhay sa dí-makatarúngang mundong itó. Kayâ namán pinayúhan niyá silá: “Makipagkaibigan kayó . . . sa pamamagítan ng dí-matuwíd ná kayamánan, úpang kapág nabigó áng mgá iyón ay tanggapín nilá [ni Jehóva at ni Jesús] kayó sa waláng-hanggáng mgá tahánang dáko.” Anó áng matútutúhan nátin díto?

6. Bákit nátin masasábi ná áng kasalukúyang sistéma ng komérsiyo ay hindî bahági ng layúnin ng Diyós?
6 Hindî ipinaliwánag ni Jesús kung bákit niyá tináwag nádí-matuwídáng kayamánan, péro ipinakikíta ng Bíbliya ná hindî bahági ng layúnin ng Diyós áng komersiyalismo. Halimbáwa, sagánang inilaán ni Jehóva áng mgá pangangailángan nína Adán at Éva sa Edén. (Gen. 2:15, 16) Noóng únang síglo, matápos ibuhos ng Diyós áng banál ná espíritu sa kongregasyón ng mgá pinahíran, “walâ ni isá man áng nagsábi ná áng alinmán sa mgá bágay ná pag-aári niyá ay sa kaniyáng saríli; kundî tagláy nilá áng lahát ng bágay pára sa lahát.” (Gawâ 4:32) Sinábi ni propéta Isáias ná dárating áng panahón ná lahát ng táo ay masísiyáhan sa sagánang likás ná yaman ng lúpa. (Isá. 25:6-9; 65:21, 22) Samantála, kailángan ng mgá tagasunód ni Jesús ángpraktikál ná karunúnganpára makapaghanapbuhay gámit ángdí-matuwíd ná kayamánanng sanlibutáng itó hábang nagsisíkap siláng palugdán áng Diyós.

MATALÍNONG PAGGÁMIT NG DÍ-MATUWÍD NÁ KAYAMÁNAN

7. Anóng páyo áng mababása sa Lúcas 16:10-13?
7 Basáhin áng Lúcas 16:10-13. Áng katiwála sa ilustrasyón ni Jesús ay nakipagkaibigan pára sa pansaríling kapakinabangán. Péro hinímok ni Jesús áng mgá tagasunód niyá ná magkaroón ng mgá kaibígan sa lángit. Ipinakikíta ng sumunód ná mgá taláta sa ilustrasyón ná áng paggámit ngdí-matuwíd ná kayamánanay nauugnáy sa katapátan sa Diyós. Áng púnto ni Jesús? ‘Mapatutunáyan náting táyo ay tapátsa paraán ng paggámit nátin sa kayamanang iyón. Paáno?

8, 9. Magbigáy ng mgá halimbáwa ng mgá nagpakíta ng katapátan sa paggámit ng dí-matuwíd ná kayamánan.
8 Áng isáng paraán pára maipakítang tapát táyo sa paggámit ng materyál ná mgá bágay ay áng pag-aabuloy sa pambuóng-daigdíg ná gawáing pangangáral ná inihúla ni Jesús. (Mat. 24:14) Isáng bátang babáe sa India áng may maliít ná kahón ná pínag-iipunan niyá ng mgá barya, kasáma ng pambilí sána niyá ng mgá laruan. Nang mapúno áng kahón, ibinigáy niyá áng péra pára magámit sa gawáing pangangáral. Isáng bróther sa India ná may taniman ng buko áng nagbigáy sa Malayalam remote translation office ng nápakaráming buko. Naísip niyá ná dáhil bumibili ng buko áng translation office, mas makatutúlong siyá kung buko áng iaabuloy niyá sa halíp ná péra. Iyán aypraktikál ná karunúngan.” Áng mgá kapatíd namán sa Greece ay regulár ná nagbíbigay ng olive oil, keso, at ibá pang pagkáin pára sa pamílyang Béthel.

9 Ipinagamit namán ng isáng bróther ná tága-Sri Lanka, péro nániniráhan ná ngayón sa ibáng bansâ, áng kaniyáng property pára sa mgá púlong at asámblea, at pára matirhan ng mgá naglílingkód nang buóng panahón. Sakripísyo itó sa pinansiyál, péro malakíng túlong itó sa mgá mamamahayág doón ná nangangailángan. Sa isáng bansâ namán kung saán ipinagbabáwal áng gawáin, ipinagagamit ng mgá kapatíd áng kaniláng mgá tahánan pára magíng Kingdom Hall. Dáhil díto, may dákong mapagpupulungan áng maráming payunír at ibá pa ná kapós sa pinansiyál.

10. Anó áng iláng pagpapálang tinátanggáp nátin kapág bukás-pálad táyo?
10 Ipinakikíta ng mgá halimbáwang itó ná áng báyan ng Diyós aytapát sa pinakakaunti.” (Luc. 16:10) Ginagámit nilá áng materyál ná kayamánan, ná mas mababang urì káysa sa espirituwál ná kayamánan, pára makinábang áng ibá. Anó áng nadárama ng mgá kaibígang itó ni Jehóva sa pagsasakripísyo nilá? Alám nilá ná áng pagíging bukás-pálad ay isáng paraán pára magtamó ngtúnayná kayamánan. (Luc. 16:11) Ikinuwénto ng isáng síster, ná regulár ná nag-aabuloy sa gawáing pang-Kaharián, áng pagpapálang natanggáp niyá: “Dáhil nagíng bukás-pálad akó sa materyál, may napansín akóng kakaibá sa saríli ko sa nakalípas ná mgá taón. Miyentras mas bukás-pálad akó sa materyál, mas nagíging mapagbigáy rín áng saloobín ko sa ibá. Mas nagíng mapagpatáwad akó, mapagpasénsiya, at mas natátanggáp ko ná áng mgá kabigúan at páyo.” Napatunáyan ng marámi ná nakapagpapayaman sa espirituwál áng pagíging bukás-pálad.—Áwit 112:5; Kaw. 22:9.

11. (a) Paáno táyo nakapagpapakita ngpraktikál ná karunúngankapág bukás-pálad táyo? (b) Anóng pagpapantay-pantáy ng pondo áng nagáganáp sa báyan ng Diyós? (Tingnán áng laráwan sa simulá ng artíkulo.)
11 Nakapagpapakita rín táyo ngpraktikál ná karunúngankapág ginagámit nátin áng áting materyál ná mgá pag-aári pára tulúngan áng ibá sa kaniláng ministéryo. Halimbáwa, káhit hindî táyo makapaglingkód nang buóng panahón o makalipat sa ibáng bansâ kung saán mas malakí áng pangangailángan, alám nátin ná áng áting donasyón ay nakatutúlong sa ibá. (Kaw. 19:17) Dáhil sa áting mgá abuloy, nailalaan áng literatúra at natutustusan áng gawáing pangangáral sa mahihírap ná bansâ kung saán nápakalakí ng espirituwál ná pagsúlong. Sa loób ng maráming taón, sa mgá bansáng gáya ng Congo, Madagascar, at Rwanda, áng mgá kapatíd ay kailángang pumíli kung bibili silá ng pagkáin pára sa pamílya o ng mgá kópya ng Bíbliya, ná kung mínsan ay katumbás ng isáng-línggo o isáng-buwang sahod. Péro ngayón, sa túlong ng abuloy ng ibá at ngpagpapantay-pantáyng mgá pondo, áng organisasyón ni Jehóva ay nagsasalin at namamahagi ng mgá Bíbliya nang líbre sa báwat miyémbro ng pamílya, patí ná sa kaniláng mgá Bible study. (Basáhin áng 2 Corinto 8:13-15.) Kayâ namán, áng mgá nagbíbigay at áng mgá tumátanggáp ay parehong nagíging kaibígan ni Jehóva.

BAWÁSAN ÁNG PAKIKISANGKOT SA MUNDÓ NG KOMÉRSIYO

12. Paáno ipinakíta ni Abrahám ná nagtitiwála siyá sa Diyós?
12 Maaári din táyong magíng kaibígan ni Jehóva kung babawasan nátin áng pakikisangkot sa mundó ng komérsiyo at maghahanap táyo ngtúnayná kayamánan. Dáhil sa pananámpalatáya, iníwan ni Abrahám áng maunlád ná lunsód ng Ur pára manirahan sa mgá tólda at magíng kaibígan ni Jehóva. (Heb. 11:8-10) Lagì siyáng umaása sa Diyós, áng Pinagmúmulan ng túnay ná kayamánan, at hindî siyá naghánap ng materyál ná pakinábang. (Gen. 14:22, 23) Pinasígla táyo ni Jesús ná magkaroón ng ganiyáng pananámpalatáya. Sinábi niyá sa isáng mayamang binata: “Kung íbig mong magíng sakdál, humáyo ka at ipagbili mo áng iyóng mgá pag-aári at ibigáy mo sa mgá dukha at magkakaroón ka ng kayamánan sa lángit, at halika magíng tagasunód kíta.” (Mat. 19:21) Áng binatang iyón ay waláng pananámpalatáyang túlad ng kay Abrahám, péro may mgá ibá ná lubúsang nagtiwála sa Diyós.

13. (a) Anóng páyo áng ibinigáy ni Páblo kay Timotéo? (b) Paáno nátin masúsunod áng páyo ni Páblo?
13 Si Timotéo ay isáng táong may pananámpalatáya. Tináwag siyá ni Páblo náisáng mabúting káwal ni Krísto Jesús,” at sinábi sa kaniyá: “Waláng táong naglílingkód bílang káwal áng sumasangkot sa mgá pangkabuhayang pangangalakal, úpang makamít niyá áng págsang-áyon ng isá ná nagtala sa kaniyá bílang káwal.” (2 Tim. 2:3, 4) Sa ngayón, sinisíkap ng mgá tagasunód ni Jesús, kabílang ná áng isáng hukbó ng mahigít isáng milyóng buóng-panahóng minístro, ná sundín áng páyo ni Páblo. Nilálabánan nilá áng nakatutuksong mgá advértisement ng sanlibután at tinatandaan áng simuláing itó: “Áng nanghihiram ay lingkód [o, alípin] ng táong nagpapahiram.” (Kaw. 22:7) Gustóng-gustó ni Satanás ná magkandakuba táyo sa pagkayod at magpaalípin sa mundó ng komérsiyo. Kung hindî táyo mag-iíngat, puwéde táyong mabaon sa útang nang maráming taón. Marámi áng nangungutang nang malakí pára sa báhay, edukasyón, kotse, at patí ná sa magárbong kasál. Kung pasísimplehín nátin áng áting búhay at babawasan áng útang at gastúsin, nagpápakíta táyo ng praktikál ná karunúngan. Nagíging maláya táyo pára magíng alípin ng Diyós at hindî ng sistéma ng komérsiyo.—1 Tim. 6:10.

14. Anóng determinasyón áng kailángan? Magbigáy ng mgá halimbáwa.
14 Pára mapanatiling símple áng áting búhay, kailángan náting magtakdâ ng mgá priyoridád. Isáng bróther at áng kaniyáng asáwa áng may maunlád ná negósyo. Péro gustó niláng bumalík sa buóng-panahóng ministéryo. Kayâ ipinagbilí nilá áng kaniláng negósyo, speedboat, at ibá pang materyál ná arí-arían. Pagkatápos, nagboluntaryo silá sa konstruksiyon ng pandaigdíg ná punóng-tanggápan sa Warwick, New York. Pinagpála silá dáhil nakapaglingkod silá sa Béthel kasáma ng kaniláng anák ná babáe at manugang, at iláng línggo rín niláng nakasáma áng mgá magúlang ng bróther, ná nagtrabáho rín sa proyékto sa Warwick. Isáng síster ná payunír sa Colorado, U.S.A., áng nakakíta ng part-time ná trabáho sa isáng bangko. Nagustuhán ng staff áng kaniyáng trabáho kung kayâ inalok siyá ná magtrabáho nang full-time at magíging triple áng kaniyáng sahod. Péro dáhil makaáapékto itó sa kaniyáng ministéryo, tínanggihán niyá áng nakatutuksong alók ná itó. Ilán lang itó sa nápakaráming sakripisyong ginágawâ ng mgá lingkód ni Jehóva. Áng ganiyáng determinasyón ná unáhin áng Kaharián ay nagpápakítang pinaháhalagahán nátin áng pakikipagkaibígan sa Diyós at áng espirituwál ná kayamánan káysa sa maiaalok ng mundó ng komérsiyo.

KAPÁG NABIGÓ ÁNG MATERYÁL NÁ KAYAMÁNAN

15. Anóng kayamánan áng nagdudúlot ng pínakamalakíng kasiyáhan?
15 Áng materyál ná kayamánan ay hindî láging tandâ ng pagpapála ng Diyós. Áng pinagpapála ni Jehóva ay áng mgámayáman sa maiínam ná gawâ.” (Basáhin áng 1 Timotéo 6:17-19.) Halimbáwa, nang malamán ni Lucia, * ná nása Italy, áng pangangailángan pára sa mgá minístro sa Albania, lumípat siyá roón noóng 1993. Káhit walâ siyáng trabáho, lubúsan siyáng nagtiwála ná tútulungan siyá ni Jehóva. Natúto siyá ng wikang Albanian at mahigít 60 katáo áng natulúngan niyá ná magpabautísmo. Hindî lahát ng lingkód ng Diyós ay nangangáral sa gayóng mabubungang teritóryo. Péro anumáng ginágawâ nátin pára tulúngan áng ibá ná matagpuán áng daán ng búhay at manatíli roón ay isáng bágay ná paháhalagahán nátin, at ng mgá natulúngan nátin, magpakailanmán.—Mat. 6:20.

16. (a) Anó áng mangyayári sa kasalukúyang sistéma ng komérsiyo? (b) Paáno itó dápat makaapékto sa pananáw nátin sa materyál ná kayamánan?
16 Hindî sinábi ni Jesús nákung mabigoáng dí-matuwíd ná kayamánan kundîkapág nabigó áng mgá iyón.” (Luc. 16:9) Sa mgá hulíng áraw ná itó, may mgá bangko ná nagsasara at mgá bansáng nagkákaroón ng krisis sa ekonomiya. Péro waláng-walâ itó sa mangyayári sa buóng daigdíg sa malapít ná hináharáp. Áng buóng sistéma ni Satanáspolitikál, relihiyoso, at komersiyalay nakatakdáng bumagsak. Inihúla ng mgá propetang sína Ezekiél at Zefanias ná áng gintô at pílak, ná importante sa mundó ng komérsiyo, ay mawawalan ng halagá. (Ezek. 7:19; Zef. 1:18) Anó áng madáramá nátin kung magwawakas ná áng áting búhay at makíta náting isinakripísyo palá nátin áng túnay ná kayamánan kapalít ngdí-matuwíd ná kayamánanng sanlibutáng itó? Pára táyong isáng táo ná buóng-búhay nagtrabáho pára magkamál ng maráming salapi, péro natuklasan niyáng peke palá áng mgá itó. (Kaw. 18:11) Óo, talagáng mabibigó áng dí-matuwíd ná kayamanang iyón, kayâ samantalahín nátin áng pagkakátaong gamítin itó pára magkaroón ng mgá kaibígan sa lángit. Anumáng ginágawâ nátin pára sa kapakanán ng Kaharián ni Jehóva ay magpapayaman sa átin sa espirituwál.

17, 18. Anó áng ináasam ng mgá kaibígan ng Diyós?
17 Kapág dumatíng ná áng Kaharián ng Diyós, hindî ná táyo magbabayad ng upa sa báhay, líbre at sagánà ná áng pagkáin, at hindî ná táyo gagástos pára sa pagpapagamot. Masísiyáhan áng mgá kabílang sa pamílya ni Jehóva sa pinakamaiinam ná búnga ng lúpa. Áng gintô, pílak, at mahahalagáng bató ay gagamiting palamutî, hindî pára kamkamin o gawíng investment. Áng de-kalidád ná materyáles, gáya ng káhoy, bató, at metal, ay magíging líbre at sagánà pára sa pagtatayó ng magagandáng tahánan. Tútulungan táyo ng ibá dáhil gustó nilá, hindî dáhil binabayaran nátin silá. Lahát táyo ay masísiyáhan sa mgá prodúkto ng lúpa.

18 Bahági lang itó ng napakahalagáng mána ng mgá may kaibígan sa lángit. Waláng pagsidlán áng kaligayáhan ng mgá mánanambá ni Jehóva sa lúpa kapág nariníg niláng sinábi ni Jesús: “Halíkayó, kayó ná mgá pinagpála ng áking Amá, manáhin ninyó áng kahariáng inihandâ pára sa inyó mulâ sa pagkakátatág ng sanlibután.”—Mat. 25:34.

KUNG PAÁNO MAGBIBIGÁY NG ONLINE DONATION
Website ná jw.org
Áng áting pandaigdíg ná gawáing pagtutúro ng Bíbliya at pagkakawanggawa ay tinutustusan ng kúsang-loób ná mgá donasyón. Pára mag-donate online, magpuntá sa jw.org at i-click áng link náDonasyón Pára sa Áming Pambuóng-Daigdíg ná Gawáinsa may ibabang bahági ng alinmang page ng website.