Texto

Kaya nga patuloy ninyong aliwin ang isat isa at patibayin ang isat isa, gaya nga ng ginagawa ninyo.
Kayâ ngâ patúloy ninyóng aliwin áng isát isá at patibáyin áng isát isá, gáya ngâ ng ginágawâ ninyó.