T

Paano naglalaan ng kaaliwan si Jehova?
Paáno naglálaan ng kaaliwán si Jehóva?