T

sa pamamagitan ngkaaliwan mula sa banal na espiritu.
sa pamamagítan ngkaaliwán mulâ sa banál ná espíritu.