Bastayan purihin

BASAHIN SA WIKANG

Ang BantayanEdisyon Para sa Pag-aaral | Hulyo 2017
Nakatayo ang salmista sa labas ng Jerusalem, nakatingala sa mabituing kalangitan, at pinupuri si Jehova

Purihin si Jah!’—Bakit?

00:0017:39
Purihin ninyo si Jah, . . . sapagkat kaiga-igayaang papuri ay nararapat [sa kaniya].”—AWIT 147:1.

AWIT: 104, 152
PAANO MAKATUTULONG ANG AWIT 147 PARA . . .
makita mo ang personal na interes sa iyo ni Jehova?
magtiwala kang sasagipin ka ng Diyos?
makita mo ang pag-alalay ni Jehova sa kaniyang bayan sa pamamagitan ng kaniyang Salita?
1-3. (a) Kailan malamang na isinulat ang Awit 147? (b) Ano ang matututuhan natin sa pag-aaral sa Awit 147?
KARAPAT-DAPAT purihin ang isa kung naging mahusay siya sa isang atas o nagpakita ng magandang katangiang Kristiyano. Kung totoo iyan sa mga tao, hindi ba mas marami tayong dahilan para purihin ang Diyos na Jehova? Pinupuri natin siya dahil sa kaniyang dakilang kapangyarihan, na makikita sa kaniyang mga nilikha. Pinupuri din natin siya dahil sa kaniyang pag-ibig sa sangkatauhan, na makikita sa paglalaan niya ng haing pantubos ng sarili niyang Anak.

2 Naudyukan ang manunulat ng ika-147 Awit na purihin si Jehova. Pinasigla rin niya ang iba na samahan siya sa pagpuri sa Diyos.—Basahin ang Awit 147:1, 7, 12.

3 Hindi natin alam kung sino ang sumulat ng awit na ito, pero malamang na nabuhay siya noong maisauli ni Jehova sa Jerusalem ang mga Israelita mula sa pagkatapon sa Babilonya. (Awit 147:2) Tiyak na naudyukan ang salmista na purihin si Jehova dahil naibalik na ang bayan ng Diyos sa kanilang lugar ng dalisay na pagsamba. Pero bumanggit din siya ng karagdagang mga dahilan. Ano ang mga iyon? Ikaw, ano ang mga dahilan mo para sumigaw ngHallelujah!”?—Awit 147:1, tlb. sa nwt-E.

PINAGAGALING NI JEHOVA ANG MGA MAY WASAK NA PUSO

4. Nang palayain ni Haring Ciro ang mga tapong Israelita, ano ang nadama nila, at bakit?
4 Isip-isipin ang nadama ng mga tapong Israelita noong nasa Babilonya sila. Kinukutya sila ng mga bumihag sa kanila: “Awitin ninyo para sa amin ang isa sa mga awit ng Sion.” Nang panahong iyon, tiwangwang na ang Jerusalem, ang kanilangpangunahing dahilan ng pagsasayakay Jehova. (Awit 137:1-3, 6) Walang ganang umawit ang mga Judio. Wasak ang kanilang puso, at kailangan nila ng kaaliwan. Pero natupad ang inihula ng Diyos at iniligtas sila sa pamamagitan ni Ciro na hari ng Persia. Nilupig niya ang Babilonya at idineklara: “[Si Jehova] ang nag-atas sa akin na magtayo para sa kaniya ng isang bahay sa Jerusalem. . . . Sinuman sa inyo na mula sa kaniyang buong bayan, sumakaniya nawa si Jehova na kaniyang Diyos. Kaya paahunin siya.” (2 Cro. 36:23) Siguradong naging kaaliwan ito sa mga Israelita na nasa Babilonya noon!

5. Ano ang sinabi ng salmista tungkol sa kakayahan ni Jehova na magpagaling?
5 Nagbigay si Jehova ng kaaliwan, hindi lang sa bansang Israel sa kabuoan, kundi maging sa bawat indibiduwal. Ganiyan din si Jehova sa ngayon. Isinulat ng salmista: “Pinagagaling niya ang mga may pusong wasak, at tinatalian niya ang kanilang makikirot na bahagi.” (Awit 147:3) Oo, nagmamalasakit si Jehova sa mga may problemapisikal man o emosyonal. Sa ngayon, gustong-gusto ni Jehova na maglaan sa atin ng kaaliwan at paginhawahin ang mga sugat sa ating damdamin. (Awit 34:18; Isa. 57:15) Nagbibigay siya ng karunungan at lakas para maharap natin ang anumang problema.—Sant. 1:5.

6. Paano tayo makikinabang sa sinabi ng salmista sa Awit 147:4? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)
6 Sumunod, ibinaling ng salmista ang kaniyang pansin sa kalangitan at sinabingtinutuos [ni Jehova] ang bilang ng mga bituinat ang mga ito aytinatawag niya ayon sa kanilang mga pangalan.” (Awit 147:4) Bakit parang nagbago ang paksa ng salmista? Pag-isipan ito: Nakikita ng salmista ang mga bituin, pero wala siyang kaide-ideya kung ilan talaga ang bilang ng mga ito. Sa paglipas ng mga taon, dumami nang husto ang mga bituin na puwede nating makita. Ayon sa mga siyentipiko, sa Milky Way galaxy pa lang, bilyon-bilyon na ang mga bituin. Pero trilyon-trilyon ang galaksi sa uniberso! Kaya imposibleng mabilang natin ang lahat ng bituin! Pero ang lahat ng ito ay binibigyan ng Maylikha ng pangalan o katawagan. Para kay Jehova, ang bawat bituin ay natatangi. (1 Cor. 15:41) Kumusta naman ang mga tao dito sa lupa? Kung alam ng Diyos ang kinaroroonan ng bawat bituin ngayon, tiyak na kilalá ka rin niya bilang indibiduwalkung nasaan ka, kung ano ang nararamdaman mo, at kung ano ang partikular na kailangan mo ngayon!

7, 8. (a) Kapag inililigtas ni Jehova sa mga pagsubok ang kaniyang bayan, ano ang isinasaalang-alang niya? (b) Ilarawan ang pagkamahabagin ni Jehova sa pagtulong sa di-sakdal na mga tao.
7 Hindi lang interesado si Jehova sa iyo bilang indibiduwalmayroon din siyang kapangyarihan at empatiya na tulungan ka sa mga problema mo sa buhay. (Basahin ang Awit 147:5.) Baka pakiramdam mo ay napakahirap ng sitwasyon mo o napakabigat ng dinadala mo. Alam ng Diyos ang iyong mga limitasyon, ‘na inaalaalang ikaw ay alabok.’ (Awit 103:14) Dahil hindi tayo sakdal, nauulit-ulit natin ang ating mga pagkakamali, at pinanghihinaan tayo ng loob. Kung puwede lang sanang hindi nadudulas ang ating dila, hindi tayo nakadarama ng makalamang pagnanasa, at hindi tayo naiinggit sa pag-aari ng iba! Hindi nararamdaman ni Jehova ang mga kahinaang ito, pero nauunawaan niya tayo.—Isa. 40:28.

8 Marahil naranasan mo na ang tulong ng makapangyarihang kamay ni Jehova sa harap ng pagsubok. (Isa. 41:10, 13) Si Kyoko, isang sister na payunir, ay talagang pinanghinaan ng loob matapos siyang lumipat sa isang bagong atas. Paano ipinakita ni Jehova na nauunawaan niya ang pinagdaraanan ni Kyoko? Sa kaniyang bagong kongregasyon, nakita ni Kyoko na maraming kapatid ang nakauunawa sa kaniya. Para bang sinasabi ni Jehova sa kaniya: “Mahal kita, hindi lang dahil payunir ka, kundi dahil anak kita at nakaalay ka sa akin. Gusto kong maging maligaya ka bilang aking Saksi!” Sa kalagayan mo, paano ipinakita ng Makapangyarihan-sa-lahat na talagang nauunawaan ka niya?

INILALAAN NI JEHOVA ANG ATING PANGANGAILANGAN

9, 10. Ano ang inuuna ni Jehova sa pagbibigay ng tulong? Magbigay ng halimbawa.
9 Mayroon tayong materyal na mga pangangailangan. Halimbawa, baka nag-aalala ka na kapusin ang inyong pagkain. Pero tandaan na si Jehova ang lumikha ng likas na mga siklo ng lupa para makapagluwal ito ng pagkain, maging samga inakáy na uwak na laging tumatawagpara dito. (Basahin ang Awit 147:8, 9.) Kung patuloy niyang pinakakain ang mga uwak, makatitiyak kang ilalaan din ni Jehova ang materyal na mga pangangailangan mo.—Awit 37:25.

10 Pero ang pinakamahalaga, inilalaan ni Jehova ang ating espirituwal na pangangailangan, at binibigyan niya tayo ngkapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan.” (Fil. 4:6, 7) Tingnan kung paano inalalayan ni Jehova si Mutsuo at ang asawa nito nang manalasa ang tsunami sa Japan noong 2011. Nakaligtas sila dahil umakyat sila sa bubong ng kanilang bahay. Pero nawala ang halos lahat ng pag-aari nila. Nagpalipas sila ng magdamag sa madilim at malamig na silid sa ikalawang palapag ng kanilang nawasak na bahay. Kinabukasan, naghanap sila ng puwedeng magpatibay sa kanila sa espirituwal. Ang tanging aklat na nakita nila ay ang 2006 Taunang Aklat ng mga Saksi ni Jehova. Nakita ni Mutsuo ang pamagat naMga Tsunami na Pinakamaraming Pinatay.” Tungkol ito sa lindol sa Sumatra noong 2004 na lumikha ng pinakamapaminsalang mga tsunami na naitala. Lumuluha si Mutsuo at ang asawa niya habang binabasa nila ang mga karanasan doon. Naramdaman nila ang maibiging pangangalaga ng Diyos dahil nagbigay siya ng espirituwal na pampatibay sa mismong pagkakataong kailangan nila ito. Maibigin ding inilaan ni Jehova ang kanilang materyal na pangangailangan. Nakatanggap sila ng mga relief supply mula sa mga kapatid. Pero higit sa lahat, napalakas sila sa mga pagdalaw ng mga kinatawan ng organisasyon. Sinabi ni Mutsuo: “Parang nasa tabi lang namin si Jehova at inaalagaan kami. Kay laking kaaliwan nito!” Oo, inilalaan muna ng Diyos ang ating espirituwal na pangangailangan, at saka niya sinasapatan ang ating materyal na pangangailangan.

MAKINABANG SA TULONG NG DIYOS

11. Ano ang kahilingan para makinabang tayo sa nagliligtas na kapangyarihan ng Diyos?
11 Si Jehova ay laging handang tumulong parapaginhawahin ang maaamo.’ (Awit 147:6a) Pero paano tayo makikinabang dito? Kailangan natin ng magandang kaugnayan sa kaniya. Para magkaroon tayo nito, dapat nating linangin ang kaamuan. (Zef. 2:3) Ang maaamo ay naghihintay sa Diyos para ituwid ang mga kamalian at pawiin ang kawalang-katarungang nararanasan nila. Nasa maaamo ang pagsang-ayon ni Jehova.

12, 13. (a) Para makinabang sa tulong ng Diyos, ano ang dapat nating iwasan? (b) Kanino nalulugod si Jehova?
12 Peroibinababa [ng Diyos] sa lupa ang mga balakyot.” (Awit 147:6b) Ayaw nating mangyari sa atin iyan! Para makinabang sa matapat na pag-ibig ni Jehova at makaiwas sa kaniyang galit, kailangan nating kapootan ang kinapopootan niya. (Awit 97:10) Halimbawa, dapat nating kapootan ang seksuwal na imoralidad. Ano ang ibig sabihin nito? Dapat nating iwasan ang anumang maaaring umakay sa atin sa imoralidad, kasama na ang pornograpya. (Awit 119:37; Mat. 5:28) Baka hindi ito madaling gawin, pero sulit na sulit ang anumang pagsisikap natin para sa pagpapala ni Jehova.

13 Sa labanang ito, dapat tayong umasa kay Jehova, hindi sa ating sarili o sa ibang tao. Malulugod kaya siya kung aasa tayo sakalakasan ng kabayoo sa matitibay nabinti ng tao”? Hindi! (Awit 147:10) Sa halip, dapat tayong lumapit kay Jehova at magsumamo para sa kaniyang tulong. Di-tulad ng mga taong tagapayo, hindi siya kailanman magsasawang makinig sa ating mga pakiusap, kahit paulit-ulit tayong humihingi ng tulong. “Si Jehova ay nakasusumpong ng kaluguran sa mga may takot sa kaniya, sa mga naghihintay sa kaniyang maibiging-kabaitan.” (Awit 147:11) Dahil sa kaniyang maibiging-kabaitan, o matapat na pag-ibig, lagi siyang nariyan para tulungan tayong madaig ang ating maling mga pagnanasa.

14. Sa ano kumbinsido ang salmista?
14 Tinitiyak ni Jehova na tutulungan niya ang kaniyang bayan sa panahong kailangan nila ito. Hinggil sa pagsasauli sa Jerusalem, umawit ang salmista tungkol kay Jehova: “Tinibayan niya ang mga halang ng iyong mga pintuang-daan; pinagpala niya ang iyong mga anak sa loob mo. Naglalagay siya ng kapayapaan sa iyong teritoryo.” (Awit 147:13, 14) Panatag ang salmista dahil kumbinsido siya na patitibayin ng Diyos ang mga pintuang-daan ng lunsod para protektahan ang kaniyang mga mananamba!

Lumong-lumo ang isang sister nang iwan siya ng kaniyang asawa; kinausap siya ng mga elder; naaliw siya sa pagbabasa ng Bibliya
Paano makatutulong ang Salita ng Diyos kapag pinanghihinaan tayo ng loob sa harap ng mga pagsubok? (Tingnan ang parapo 15-17)
15-17. (a) Kung minsan, ano ang nadarama natin sa harap ng pagsubok? At paano ginagamit ni Jehova ang kaniyang Salita para tulungan tayo? (b) Ilarawan kung paanomabilis na tumatakbo ang salita ng Diyos.’
15 Kung mapaharap ka sa mga problemang magdudulot ng kabalisahan, mabibigyan ka ni Jehova ng karunungan para makayanan mo ang mga iyon. Sinabi ng salmista naisinusugo [ng Diyos] ang kaniyang pananalita sa lupa; mabilis na tumatakbo ang kaniyang salita.” At matapos sabihing si Jehova angnagbibigay ng niyebe, nagpapangalat ng nagyelong hamog, at naghahagis ng yelo,’ o graniso, itinanong ng salmista: “Sa harap ng kaniyang lamig ay sino ang makatatayo?” Pagkatapos, sinabi niya naisinusugo [ni Jehova] ang kaniyang salita at tinutunaw niya ang mga iyon.” (Awit 147:15-18) Oo, ang Diyos na marunong at makapangyarihan-sa-lahat, na kumokontrol sa graniso at niyebe, ay makatutulong sa iyo na malampasan ang anumang problemang mapapaharap sa iyo.

16 Sa ngayon, ginagabayan tayo ni Jehova sa pamamagitan ng kaniyang Salita, ang Bibliya. “Mabilis na tumatakbo ang kaniyang salitasa diwa na agad niyang ibinibigay ang patnubay na kailangan natin. Isip-isipin kung paano ka nakikinabang sa pagbabasa ng Bibliya, sa pag-aaral sa mga publikasyon ngtapat at maingat na alipin,” sa panonood ng JW Broadcasting, sa pagpunta sa jw.org, sa pakikipag-usap sa mga elder, at sa pakikipagsamahan sa mga kapuwa Kristiyano. (Mat. 24:45) Tiyak na nakita mong mabilis na naglalaan si Jehova ng gabay para sa iyo!

17 Naranasan ni Simone ang kapangyarihan ng Salita ng Diyos. Napakababa ng tingin niya sa sarili at nag-aalinlangan siya kung nalulugod ang Diyos sa kaniya. Pero kapag pinanghihinaan siya ng loob, nagpupursigi siya sa pananalangin para sa tulong ni Jehova. Naging abala rin siya sa personal na pag-aaral ng Bibliya. “Wala pang sitwasyon na hindi ko naramdaman ang lakas at patnubay ni Jehova,” ang sabi niya. Nakatulong ito sa kaniya na makapanatiling positibo hanggat maaari.

18. Bakit mo nadaramang sinasang-ayunan ka ng Diyos?
18 Alam ng salmista na sinasang-ayunan ng Diyos ang kaniyang bayan noon. Sila lang ang bansang pinagkalooban ng Diyos ng kaniyangsalitaat ng kaniyangmga tuntunin at mga hudisyal na pasiya.’ (Basahin ang Awit 147:19, 20.) Sa ngayon, pinagpala rin tayo dahil sa buong mundo, tayo lang ang tinatawag sa pangalan ng Diyos. Dahil kilalá natin si Jehova at ginagabayan tayo ng kaniyang Salita, mayroon tayong malapít na kaugnayan sa kaniya. Tulad ng manunulat ng Awit 147, hindi ba marami ka ring magagandang dahilan para sumigaw ngPurihin si Jah!’ at pasiglahin ang iba na gawin din iyon?

Nauna
Susunod

I-print
I-share
OPSYON SA PAGDA-DOWNLOAD
Opsyon sa pagda-download ng elektronikong publikasyon
Opsyon sa pagda-download ng audio recording
I-share
Podcast
Nauna
MGA NILALAMAN
Susunod
Kusang-Loob Nilang Inihandog ang Kanilang SariliSa Turkey
Hanapin ang Tunay na Kayamanan
Makitangis sa mga Tumatangis
Purihin si Jah!’—Bakit?
Gawin Nawa Niyang Matagumpay ang Lahat ng Iyong Plano
Ipanalo ang Labanan Para sa Iyong Isip
Mga Tanong Mula sa mga Mambabasa
BASÁHIN SA WIKANG

Áng BantayánEdisyón Pára sa Pag-aáral | Húlyo 2017
Nakatayó áng salmísta sa labás ng Jerusalém, nakatingala sa mabituing kalangítan, at pinupúri si Jehóva

Puríhin si Jah!’—Bákit?

00:0017:39
Puríhin ninyó si Jah, . . . sapagkát kaigá-igáyaáng papúri ay nararápat [sa kaniyá].”—ÁWIT 147:1.

ÁWIT: 104, 152
PAÁNO MAKATUTÚLONG ÁNG ÁWIT 147 PÁRA . . .
makíta mo áng personál ná interés sa iyó ni Jehóva?
magtiwála kang sasagipin ka ng Diyós?
makíta mo áng pag-alalay ni Jehóva sa kaniyáng báyan sa pamamagítan ng kaniyáng Salitâ?
1-3. (a) Kailán malamáng ná isinúlat áng Áwit 147? (b) Anó áng matútutúhan nátin sa pag-aáral sa Áwit 147?
KARÁPAT-DÁPAT puríhin áng isá kung nagíng mahúsay siyá sa isáng átas o nagpakíta ng magandáng katangíang Kristiyáno. Kung totoó iyán sa mgá táo, hindî ba mas marámi táyong dahilán pára puríhin áng Diyós ná Jehóva? Pinupúri nátin siyá dáhil sa kaniyáng dakílang kapangyaríhan, ná makikíta sa kaniyáng mgá nilikhá. Pinupúri din nátin siyá dáhil sa kaniyáng pag-íbig sa sángkataúhan, ná makikíta sa paglalaán niyá ng háing pantubós ng saríli niyáng Anák.

2 Naudyukan áng mánunulát ng íka-147 Áwit ná puríhin si Jehóva. Pinasígla rín niyá áng ibá ná samahán siyá sa pagpúri sa Diyós.—Basáhin áng Áwit 147:1, 7, 12.

3 Hindî nátin alám kung síno áng sumúlat ng áwit ná itó, péro malamáng ná nabúhay siyá noóng maisaúli ni Jehóva sa Jerusalém áng mgá Israelíta mulâ sa pagkatapon sa Babilónya. (Áwit 147:2) Tiyák ná naudyukan áng salmísta ná puríhin si Jehóva dáhil naibalík ná áng báyan ng Diyós sa kaniláng lugár ng dalísay ná pagsambá. Péro bumanggit din siyá ng karagdágang mgá dahilán. Anó áng mgá iyón? Ikáw, anó áng mgá dahilán mo pára sumigáw ngHallelujah!”?—Áwit 147:1, tlb. sa nwt-E.

PINAGAGALING NI JEHÓVA ÁNG MGÁ MAY WASÁK NÁ PÚSO

4. Nang palayáin ni Háring Ciro áng mgá tápong Israelíta, anó áng nadamá nilá, at bákit?
4 Ísip-isípin áng nadamá ng mgá tápong Israelíta noóng nása Babilónya silá. Kinukutya silá ng mgá bumihag sa kanilá: “Awítin ninyó pára sa ámin áng isá sa mgá áwit ng Sión.” Nang panahóng iyón, tiwangwang ná áng Jerusalém, áng kanilángpangunáhing dahilán ng pagsásayákay Jehóva. (Áwit 137:1-3, 6) Waláng ganáng umáwit áng mgá Judió. Wasák áng kaniláng púso, at kailángan nilá ng kaaliwán. Péro natupád áng inihúla ng Diyós at iniligtás silá sa pamamagítan ni Ciro ná hári ng Persia. Nilupig niyá áng Babilónya at idineklara: “[Si Jehóva] áng nag-átas sa ákin ná magtáyo pára sa kaniyá ng isáng báhay sa Jerusalém. . . . Sinumán sa inyó ná mulâ sa kaniyáng buóng báyan, sumakaniya nawâ si Jehóva ná kaniyáng Diyós. Kayâ paahunin siyá.” (2 Cro. 36:23) Sigurádong nagíng kaaliwán itó sa mgá Israelíta ná nása Babilónya noón!

5. Anó áng sinábi ng salmísta tungkól sa kakayahán ni Jehóva ná magpagaling?
5 Nagbigáy si Jehóva ng kaaliwán, hindî lang sa bansáng Israél sa kabuoán, kundî magíng sa báwat indibiduwál. Ganiyán din si Jehóva sa ngayón. Isinúlat ng salmísta: “Pinagagaling niyá áng mgá may púsong wasák, at tinatalian niyá áng kaniláng makikirot ná bahági.” (Áwit 147:3) Óo, nagmámalasákit si Jehóva sa mgá may problémapisikál man o emosyonál. Sa ngayón, gustóng-gustó ni Jehóva ná maglaán sa átin ng kaaliwán at paginhawahin áng mgá súgat sa áting damdámin. (Áwit 34:18; Isá. 57:15) Nagbíbigay siyá ng karunúngan at lakás pára maharáp nátin áng anumáng probléma.—Sant. 1:5.

6. Paáno táyo makikinábang sa sinábi ng salmísta sa Áwit 147:4? (Tingnán áng laráwan sa simulá ng artíkulo.)
6 Sumunód, ibinaling ng salmísta áng kaniyáng pansín sa kalangítan at sinábingtinutuos [ni Jehóva] áng bílang ng mgá bituínat áng mgá itó aytinatáwag niyá áyon sa kaniláng mgá pangálan.” (Áwit 147:4) Bákit párang nagbágo áng paksá ng salmísta? Pag-isípan itó: Nakikíta ng salmísta áng mgá bituín, péro walâ siyáng kaidé-idéya kung ilán talagá áng bílang ng mgá itó. Sa paglípas ng mgá taón, dumami nang hustó áng mgá bituín ná puwéde náting makíta. Áyon sa mgá siyentípiko, sa Milky Way galaxy pa lang, bilyon-bilyon ná áng mgá bituín. Péro trilyon-trilyon áng galaksi sa unibérso! Kayâ imposíbleng mabílang nátin áng lahát ng bituín! Péro áng lahát ng itó ay binibigyán ng Maylikhâ ng pangálan o katawagan. Pára kay Jehóva, áng báwat bituín ay natatángi. (1 Cor. 15:41) Kumustá namán áng mgá táo díto sa lúpa? Kung alám ng Diyós áng kinaroroonan ng báwat bituín ngayón, tiyák ná kilála ka rín niyá bílang indibiduwálkung nasaán ka, kung anó áng nararamdamán mo, at kung anó áng partikulár ná kailángan mo ngayón!

7, 8. (a) Kapág inililigtas ni Jehóva sa mgá pagsúbok áng kaniyáng báyan, anó áng isinasaálang-álang niyá? (b) Ilaráwan áng pagkamahabagin ni Jehóva sa pagtúlong sa dí-sakdál ná mgá táo.
7 Hindî lang interesádo si Jehóva sa iyó bílang indibiduwálmayroón din siyáng kapangyaríhan at empatíya ná tulúngan ka sa mgá probléma mo sa búhay. (Basáhin áng Áwit 147:5.) Bakâ pakiramdám mo ay napakahírap ng sitwasyón mo o nápakabigát ng dinádala mo. Alám ng Diyós áng iyóng mgá limitasyón, ‘ná inaalaalang ikáw ay alabók.’ (Áwit 103:14) Dáhil hindî táyo sakdál, nauulit-úlit nátin áng áting mgá pagkakámalî, at pinanghihinaan táyo ng loób. Kung puwéde lang sánang hindî nadudulas áng áting díla, hindî táyo nakadárama ng makalamang pagnanása, at hindî táyo naiinggit sa pag-aári ng ibá! Hindî nararamdamán ni Jehóva áng mgá kahinaang itó, péro naúunawáan niyá táyo.—Isá. 40:28.

8 Maráhil naranásan mo ná áng túlong ng makapangyaríhang kamáy ni Jehóva sa haráp ng pagsúbok. (Isá. 41:10, 13) Si Kyoko, isáng síster ná payunír, ay talagáng pinanghinaan ng loób matápos siyáng lumípat sa isáng bágong átas. Paáno ipinakíta ni Jehóva ná naúunawáan niyá áng pinagdaraánan ni Kyoko? Sa kaniyáng bágong kongregasyón, nakíta ni Kyoko ná maráming kapatíd áng nakaúunawá sa kaniyá. Pára bang sinasábi ni Jehóva sa kaniyá: “Mahál kíta, hindî lang dáhil payunír ka, kundî dáhil anák kíta at nakaálay ka sa ákin. Gustó kong magíng maligáya ka bílang áking Saksí!” Sa kalagáyan mo, paáno ipinakíta ng Makapangyaríhan-sa-lahát ná talagáng naúunawáan ka niyá?

INILÁLAÁN NI JEHÓVA ÁNG ÁTING PANGANGAILÁNGAN

9, 10. Anó áng inuúna ni Jehóva sa pagbibigáy ng túlong? Magbigáy ng halimbáwa.
9 Mayroón táyong materyál ná mgá pangangailángan. Halimbáwa, bakâ nag-áalalá ka ná kapusin áng inyóng pagkáin. Péro tandaán ná si Jehóva áng lumikha ng likás ná mgá siklo ng lúpa pára makapagluwal itó ng pagkáin, magíng samgá inákay ná uwak ná láging tumatawagpára díto. (Basáhin áng Áwit 147:8, 9.) Kung patúloy niyáng pinakakáin áng mgá uwak, makatítiyak kang ilálaán din ni Jehóva áng materyál ná mgá pangangailángan mo.—Áwit 37:25.

10 Péro áng pinakamahalagá, inilálaán ni Jehóva áng áting espirituwál ná pangangailángan, at binibigyán niyá táyo ngkapayapáan ng Diyós ná nakahíhigít sa lahát ng kaisipán.” (Fil. 4:6, 7) Tingnán kung paáno inalaláyan ni Jehóva si Mutsuo at áng asáwa nitó nang manalasa áng tsunami sa Japan noóng 2011. Nakaligtas silá dáhil umakyat silá sa bubong ng kaniláng báhay. Péro nawalá áng hálos lahát ng pag-aári nilá. Nagpalipas silá ng magdamág sa madilím at malamig ná silíd sa ikalawáng palapag ng kaniláng nawasak ná báhay. Kinabukásan, naghánap silá ng puwédeng magpatibay sa kanilá sa espirituwál. Áng tánging aklát ná nakíta nilá ay áng 2006 Taúnang Aklát ng mgá Saksí ni Jehóva. Nakíta ni Mutsuo áng pamagát náMgá Tsunami ná Pínakamaráming Pinatáy.” Tungkól itó sa lindól sa Sumatra noóng 2004 ná lumikha ng pinakamapaminsalang mgá tsunami ná naitala. Lumuluha si Mutsuo at áng asáwa niyá hábang binabása nilá áng mgá karanasán doón. Naramdamán nilá áng maibigíng pangángalága ng Diyós dáhil nagbigáy siyá ng espirituwál ná pampatíbay sa mísmong pagkakátaong kailángan nilá itó. Maibigín ding inilaán ni Jehóva áng kaniláng materyál ná pangangailángan. Nakatanggáp silá ng mgá relief supply mulâ sa mgá kapatíd. Péro higít sa lahát, napalakás silá sa mgá pagdálaw ng mgá kinatawán ng organisasyón. Sinábi ni Mutsuo: “Párang nása tabí lang námin si Jehóva at ináalagáan kamí. Kay lakíng kaaliwán nitó!” Óo, inilálaán múna ng Diyós áng áting espirituwál ná pangangailángan, at saká niyá sinasapatan áng áting materyál ná pangangailángan.

MAKINÁBANG SA TÚLONG NG DIYÓS

11. Anó áng kahilíngan pára makinábang táyo sa naglíligtas ná kapangyaríhan ng Diyós?
11 Si Jehóva ay láging handáng tumúlong párapaginhawahin áng maaámo.’ (Áwit 147:6a) Péro paáno táyo makikinábang díto? Kailángan nátin ng magandáng kaugnáyan sa kaniyá. Pára magkaroón táyo nitó, dápat náting linangín áng kaamuan. (Zef. 2:3) Áng maaámo ay naghihintáy sa Diyós pára ituwíd áng mgá kamalían at pawíin áng kawaláng-katarungang naráranasan nilá. Nása maaámo áng págsang-áyon ni Jehóva.

12, 13. (a) Pára makinábang sa túlong ng Diyós, anó áng dápat náting iwásan? (b) Kaníno nalúlugod si Jehóva?
12 Péroibinábabá [ng Diyós] sa lúpa áng mgá balakyot.” (Áwit 147:6b) Áyaw náting mangyári sa átin iyán! Pára makinábang sa matapát ná pag-íbig ni Jehóva at makaíwas sa kaniyáng galít, kailángan náting kapootan áng kinapópoótan niyá. (Áwit 97:10) Halimbáwa, dápat náting kapootan áng seksuwál ná imoralidád. Anó áng íbig sabíhin nitó? Dápat náting iwásan áng anumáng maaáring umákay sa átin sa imoralidád, kasáma ná áng pornográpya. (Áwit 119:37; Mat. 5:28) Bakâ hindî itó madalíng gawín, péro súlit ná súlit áng anumáng pagsisíkap nátin pára sa pagpapála ni Jehóva.

13 Sa labanang itó, dápat táyong umása kay Jehóva, hindî sa áting saríli o sa ibáng táo. Malulugod kayâ siyá kung aasa táyo sakalakásan ng kabáyoo sa matitíbay nábinti ng táo”? Hindî! (Áwit 147:10) Sa halíp, dápat táyong lumápit kay Jehóva at magsumámo pára sa kaniyáng túlong. Dí-túlad ng mgá táong tagapáyo, hindî siyá kailanmán magsasawang makiníg sa áting mgá pakiúsap, káhit paúlit-úlit táyong humíhingí ng túlong. “Si Jehóva ay nakasúsumpong ng kalugúran sa mgá may tákot sa kaniyá, sa mgá naghihintáy sa kaniyáng maibigíng-kabaítan.” (Áwit 147:11) Dáhil sa kaniyáng maibigíng-kabaítan, o matapát ná pag-íbig, lagì siyáng náriyan pára tulúngan táyong madaíg áng áting malíng mgá pagnanása.

14. Sa anó kumbinsído áng salmísta?
14 Tinítiyák ni Jehóva ná tútulungan niyá áng kaniyáng báyan sa panahóng kailángan nilá itó. Hinggíl sa pagsasaúlì sa Jerusalém, umáwit áng salmísta tungkól kay Jehóva: “Tinibayan niyá áng mgá halang ng iyóng mgá pintúang-daán; pinagpála niyá áng iyóng mgá anák sa loób mo. Naglalagay siyá ng kapayapáan sa iyóng teritóryo.” (Áwit 147:13, 14) Panátag áng salmísta dáhil kumbinsído siyá ná patitibáyin ng Diyós áng mgá pintúang-daán ng lunsód pára protéktahan áng kaniyáng mgá mánanambá!

Lumong-lumó áng isáng síster nang íwan siyá ng kaniyáng asáwa; kinaúsap siyá ng mgá élder; naalíw siyá sa pagbabasá ng Bíbliya
Paáno makatutúlong áng Salitâ ng Diyós kapág pinanghihinaan táyo ng loób sa haráp ng mgá pagsúbok? (Tingnán áng párapo 15-17)
15-17. (a) Kung mínsan, anó áng nadárama nátin sa haráp ng pagsúbok? At paáno ginagámit ni Jehóva áng kaniyáng Salitâ pára tulúngan táyo? (b) Ilaráwan kung paánomabilís ná tumatakbó áng salitâ ng Diyós.’
15 Kung mapaharáp ka sa mgá problémang magdudúlot ng kabalisáhan, mabíbigyán ka ni Jehóva ng karunúngan pára makayánan mo áng mgá iyón. Sinábi ng salmísta náisinusúgo [ng Diyós] áng kaniyáng panánalitá sa lúpa; mabilís ná tumatakbó áng kaniyáng salitâ.” At matápos sabíhing si Jehóva ángnagbíbigay ng niyébe, nagpapangalat ng nagyelong hamog, at naghahágis ng yelo,’ o graníso, itinanóng ng salmísta: “Sa haráp ng kaniyáng lamíg ay síno áng makatatayo?” Pagkatápos, sinábi niyá náisinusúgo [ni Jehóva] áng kaniyáng salitâ at tinutunaw niyá áng mgá iyón.” (Áwit 147:15-18) Óo, áng Diyós ná marúnong at makapangyaríhan-sa-lahát, ná kumokontrol sa graníso at niyébe, ay makatutúlong sa iyó ná malampasan áng anumáng problémang mapapaharap sa iyó.

16 Sa ngayón, ginágabayan táyo ni Jehóva sa pamamagítan ng kaniyáng Salitâ, áng Bíbliya. “Mabilís ná tumatakbó áng kaniyáng salitâsa díwa ná agád niyáng ibínibigáy áng patnúbáy ná kailángan nátin. Ísip-isípin kung paáno ka nakikinábang sa pagbabasá ng Bíbliya, sa pag-aáral sa mgá publikasyón ngtapát at maíngat ná alípin,” sa panonood ng JW Broadcasting, sa pagpunta sa jw.org, sa pakíkipag-úsap sa mgá élder, at sa pakikipagsamahan sa mgá kápuwa Kristiyáno. (Mat. 24:45) Tiyák ná nakíta mong mabilís ná naglálaan si Jehóva ng gabáy pára sa iyó!

17 Naranásan ni Simone áng kapangyaríhan ng Salitâ ng Diyós. Napakababa ng tingín niyá sa saríli at nag-aalinlángan siyá kung nalúlugod áng Diyós sa kaniyá. Péro kapág pinanghihinaan siyá ng loób, nagpupursigi siyá sa pananalángin pára sa túlong ni Jehóva. Nagíng abalá rín siyá sa personál ná pag-aáral ng Bíbliya. “Walâ pang sitwasyón ná hindî ko naramdamán áng lakás at patnúbáy ni Jehóva,” áng sábi niyá. Nakatúlong itó sa kaniyá ná makapanatíling positíbo hanggát maaári.

18. Bákit mo nadaramang sinásang-ayúnan ka ng Diyós?
18 Alám ng salmísta ná sinásang-ayúnan ng Diyós áng kaniyáng báyan noón. Silá lang áng bansáng pinagkalooban ng Diyós ng kaniyángsalitâat ng kaniyángmgá tuntúnin at mgá hudisyál ná pasiyá.’ (Basáhin áng Áwit 147:19, 20.) Sa ngayón, pinagpála rín táyo dáhil sa buóng mundó, táyo lang áng tinatáwag sa pangálan ng Diyós. Dáhil kilála nátin si Jehóva at ginágabayan táyo ng kaniyáng Salitâ, mayroón táyong malapít ná kaugnáyan sa kaniyá. Túlad ng mánunulát ng Áwit 147, hindî ba marámi ka ring magagandáng dahilán pára sumigáw ngPuríhin si Jah!’ at pasiglahín áng ibá ná gawín din iyón?

Naúna
Súsunod

I-print
I-share
OPSYÓN SA PAGDA-DOWNLOAD
Opsyón sa pagda-download ng elektronikong publikasyón
Opsyón sa pagda-download ng audio recording
I-share
Podcast
Naúna
MGÁ NILÁLAMÁN
Súsunod
Kúsang-Loób Niláng Inihandog áng Kaniláng SaríliSa Turkey
Hanápin áng Túnay ná Kayamánan
Makitangis sa mgá Tumatangis
Puríhin si Jah!’—Bákit?
Gawín Nawâ Niyáng Matagumpáy áng Lahát ng Iyóng Pláno
Ipanalo áng Labánan Pára sa Iyóng Ísip
Mgá Tanóng Mulâ sa mgá Mambabása