Initial Call October 3rd week 2017

Paano natin maipakikita ang pag-ibib sa Diyos?

Narito ang sinasabi ng Bibliya 1 Juan 5:3. (READ)

Anyon sa banal na kasulatang ito, paano natin maipapakita ang pag-ibig sa Diyos?

(RESPONSE)

OO, ikaw ay tama

Maipakikita natin ang pag-ibig sa Diyos kapag sinusunod natin ang kaniyang mga utos.

Itinuturo sa atin ng ating mga pulong kung ano ang hinihiling ng Diyos sa ating.

Gusto kong imbitahan ka na sumali sa amin.
Paáno nátin maipakikíta áng pag-ibib sa Diyós?

Nárito áng sinasábi ng Bíbliya 1 Juán 5:3. (READ)

Anyon sa banál ná kasulátang itó, paáno nátin maipapakita áng pag-íbig sa Diyós?

(RESPONSE)

ÓO, ikáw ay tamà

Maipakikíta nátin áng pag-íbig sa Diyós kapág sinúsunod nátin áng kaniyáng mgá útos.

Itinutúro sa átin ng áting mgá púlong kung anó áng hiníhiling ng Diyós sa áting.

Gustó kong imbitahan ka ná sumáli sa ámin.