answer 2

Gusto kong imbitahan ka na sumali sa amin upang matuto nang higit pa tungkol sa mga utos ng Diyos
Gustó kong imbitahan ka ná sumáli sa ámin úpang matúto nang higít pa tungkól sa mgá útos ng Diyós