Strength

Binigyan ako ng Diyos ng lakas upang maging isang solong magulang.
Binigyán akó ng Diyós ng lakás úpang magíng isáng solong magúlang.