Talk

T: Mallory nagbalik ako as promised para talakayin kung paanong ang praktikal na karunungan na nilalaman ng Bibliya ay makatutulong sa atin ngayon. May 4 na minuto ka ba para pag-usapan ito?

M: opo

T: Last time, nabasa natin ang Roma 15:4 na nagsasabing Sapagkat ang lahat ng bagay na isinulat noong una ay isinulat sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng ating pagbabata at sa pamamagitan ng kaaliwan mula sa Kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa.”Bakit ipinasulat ang Bibliya?

M: Para tayo matuto at magkaroon ng pag-asa

T: Oo, si Jehova na ating Maylalang, ay mas alam niya ang mga pangangailangan natin. Saganangpraktikal na karunungan ang napasulat sa Bibliya para tayo magkaroon ng makabuluhang buhay. Nabanggit mo last time na pag may nasabing masakit ang iba sa iyo madali kang magtanim ng sama ng loob at nagkikimkim ka ng galit. Pero ikaw ang mas nasasaktan dahil dito.

M: Totoo nga po iyan, mabigat ang nadarama ko kapag nagkikimkim ako ng galit

T: Proven na ng siyensiya ang pagtatanim ng galit ay makadaragdag ng sakit sa puso, stress at marami pang ibang sakit. Bago pa sa siyensiya, ang Bibliya ay matalinong nagsabi sa Awit 37:8 “Iwasan mo ang galit at iwanan mo ang pagngangalit.”

M: Pero, paano ko po ito magagawa?​

T: May matalinong payo ang Bibliya sa Kaw 19:11 Pakisuyo na basahin ito?

M: “Ang kaunawaan ng tao ay tunay na nagpapabagal ng kaniyang galit, at kagandahan sa ganang kaniya na palampasin ang pagsalansang.”

T: Ano ang naunawaan mo sa teksto?

M: Kailangang intindihinin ko kung bakit niya sinabi o iginawi ang nakasakit sa akin

T: Tama! Kapag inunawa mo ang kaniyang tunay na motibo, damdamin, at kalagayan, maaaring makatulong sa iyo na alisin ang negatibong pag-iisip at saloobin tungkol sa kaniya. May isa pang teksto na makatutulong sa Col 3:13. Pakibasa muli

M: “Patuloy ninyong pagtiisan ang isat isa at lubusang patawarin ang isat isa”. Patuloy? Mahirap po yata gawin iyan!

T: Nauunawaan kita. Ang pagtitiisan sa isat isa ay ang hindi pinapansin ang mga ugaling marahil kinaiinisan sa iba. Ang pagtitimpi naman, tutulong huwag magtanim ng sama ng loob lalu na sa maliliit na bagay. Ang pagpapatawad sa iba kapag may mabuting dahilan para gawin iyon ay maaaring magpagising sa kaniya at magsisi sa masamang ginawa sa iyo at magbago. Ikaw din makikinabang dahil matatamo mo ang kapayapaan ng isip at puso.

M: Hindi ko naisip na mas makakabuti sa akin na magtimpi at magpatawad. Tama nga po ang Bibliya na maiiwasan ko ang mga sakit at mas magiging maligaya ako. Salamat po sa natutuhan ko na magagamit ko sa araw araw na buhay ko.

T: Mas higit pa riyan ang matutunan mo sa Bibliya, lalu na may kinalaman sa walang hanggang buhay na nilayon ng Diyos na matatamo natin. Maari nating talakayin ito sa susunod na pagbabalik ko. Eto ang contact card na may phone number ko. Andiyan ang website para sa higit na impormasyon tungkol sa Bibliya.

M: Salamat po, intayin ko kayo uli sa next week ganito ring oras at araw
T: Mallory nagbalik akó as promised pára talakáyin kung paánong áng praktikál ná karunúngan ná nilálamán ng Bíbliya ay makatutúlong sa átin ngayón. May 4 ná minuto ka ba pára pag-usápan itó?

M: opo

T: Last time, nabása nátin áng Róma 15:4 ná nagsasábing Sapagkát áng lahát ng bágay ná isinúlat noóng úna ay isinúlat sa áting ikatututo, úpang sa pamamagítan ng áting pagbabatá at sa pamamagítan ng kaaliwán mulâ sa Kasulátan ay magkaroón táyo ng pag-ása.”Bákit ipinasulat áng Bíbliya?

M: Pára táyo matúto at magkaroón ng pag-ása

T: Óo, si Jehóva ná áting Maylaláng, ay mas alám niyá áng mgá pangangailángan nátin. Sagánangpraktikál ná karunúngan áng napasulat sa Bíbliya pára táyo magkaroón ng makabuluháng búhay. Nabanggít mo last time ná pag may nasabing masakít áng ibá sa iyó madalí kang magtaním ng sáma ng loób at nagkikimkim ka ng galít. Péro ikáw áng mas nasásaktán dáhil díto.

M: Totoó ngâ pô iyán, mabigát áng nadárama ko kapág nagkikimkim akó ng galít

T: Proven ná ng siyénsiya áng pagtatanim ng galít ay makadaragdag ng sakít sa púso, stress at marámi pang ibáng sakít. Bágo pa sa siyénsiya, áng Bíbliya ay matalínong nagsábi sa Áwit 37:8 “Iwásan mo áng galít at iwanan mo áng pagngangalit.”

M: Péro, paáno ko pô itó magágawa?​

T: May matalínong páyo áng Bíbliya sa Kaw 19:11 Pakisúyo ná basáhin itó?

M: “Áng kaunawaán ng táo ay túnay ná nagpapabagal ng kaniyáng galít, at kagandáhan sa ganáng kaniyá ná palampasin áng pagsalansáng.”

T: Anó áng naunawáan mo sa téksto?

M: Kailángang intindihinin ko kung bákit niyá sinábi o igináwi áng nakasakít sa ákin

T: Tamà! Kapág inunáwa mo áng kaniyáng túnay ná motíbo, damdámin, at kalagáyan, maaáring makatúlong sa iyó ná alisín áng negatíbong pag-iísip at saloobín tungkól sa kaniyá. May isá pang téksto ná makatutúlong sa Col 3:13. Pakibasa mulî

M: “Patúloy ninyóng pagtiisán áng isát isá at lubúsang patawárin áng isát isá”. Patúloy? Mahírap pô yata gawín iyán!

T: Naúunawáan kíta. Áng pagtitiisan sa isát isá ay áng hindî pinapansín áng mgá ugáling maráhil kinaiinisan sa ibá. Áng pagtitimpi namán, tutúlong huwág magtaním ng sáma ng loób lalu ná sa maliliít ná bágay. Áng pagpapatáwad sa ibá kapág may mabúting dahilán pára gawín iyón ay maaáring magpagising sa kaniyá at magsísi sa masamáng ginawâ sa iyó at magbágo. Ikáw din makikinábang dáhil matátamó mo áng kapayapáan ng ísip at púso.

M: Hindî ko naísip ná mas makakabuti sa ákin ná magtimpi at magpatáwad. Tamà ngâ pô áng Bíbliya ná maiiwásan ko áng mgá sakít at mas magíging maligáya akó. Salámat pô sa natutúhan ko ná magagámit ko sa áraw áraw ná búhay ko.

T: Mas higít pa riyán áng matutunan mo sa Bíbliya, lalu ná may kinaláman sa waláng hanggáng búhay ná niláyon ng Diyós ná matátamó nátin. Maari náting talakáyin itó sa súsunod ná pagbabalik ko. Eto áng contact card ná may phone number ko. Andiyan áng website pára sa higít ná impormasyón tungkól sa Bíbliya.

M: Salámat pô, intayin ko kayó ulî sa next week ganitó ring óras at áraw