Texto

At sa mga araw ng mga haring iyon ay magtatatag ang Diyos ng langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. At ang kaharian ay hindi isasalin sa iba pang bayan. Dudurugin nito at wawakasan ang lahat ng mga kahariang ito, at iyon ay mananatili hanggang sa mga panahong walang takda
At sa mgá áraw ng mgá háring iyón ay magtátatág áng Diyós ng lángit ng isáng kaharián ná hindî magigiba kailanmán. At áng kaharián ay hindî isasalin sa ibá pang báyan. Dúdurúgin nitó at wáwakasán áng lahát ng mgá kahariáng itó, at iyón ay mananatíli hanggáng sa mgá panahóng waláng takdâ