Talk - Invite to Kingdom Hall

Gusto kitang imbitahan sa isang pahayag sa Bibliya. Wala itong bayad, at gaganapin ito sa Kingdom Hall, ang lugar ng pagsamba naming.

Ang oras at lokasyon ay nakalista sa pahinang ito.

Ang tema ng talakayan na batay sa Bibliya ay magiging….Isang maka-Diyos na Pangmalas sa Sekso at Pag-aasawa.

Nakapunta ka na bas a Kingdom Hall?

Gusto kong ipakita sa iyo ang isang maikling video kung ano ang aasahan kapag dumalo ka.
Gustó kitáng imbitahan sa isáng paháyag sa Bíbliya. Walâ itóng báyad, at gaganapin itó sa Kingdom Hall, áng lugár ng pagsambá náming.

Áng óras at lokasyon ay nakalista sa pahinang itó.

Áng téma ng talakayan ná bátay sa Bíbliya ay magíging….Isáng máka-Diyós ná Pangmálas sa Sekso at Pag-aasáwa.

Nakapunta ka ná bas a Kingdom Hall?

Gustó kong ipakíta sa iyó áng isáng maiklíng video kung anó áng áasáhan kapág dumaló ka.