Capítulo 18 kaharian

Kung Paano Tinutustusan ang Gawaing Pang-Kaharian

00:0021:18
POKUS NG KABANATA
Kung bakit at paano tinutustusan ng bayan ni Jehova ang gawaing pang-Kaharian
1, 2. (a) Paano sinagot ni Brother Russell ang isang ministrong nagtatanong kung paano tinutustusan ang mga gawain ng mga Estudyante ng Bibliya? (b) Ano ang tatalakayin natin sa kabanatang ito?
MINSAN ay nilapitan si Brother Charles T. Russell ng isang ministro ng Reformed Church para tanungin kung paano tinutustusan ang mga gawain ng mga Estudyante ng Bibliya.

Hindi kami nangongolekta,” ang sabi ni Brother Russell.

Saan nanggagaling ang pondo nyo?” ang tanong ng ministro.

Kung sasabihin ko sa iyo ang totoo, baka hindi ka maniwala,” ang sagot ni Russell. “Kapag dumadalo sa pulong ang mga tao, wala silang makitang basket na inilalagay sa harap nila. Pero alam nilang may gastos. Kaya naiisip nila, ‘Malaki ang gastusin sa bulwagang ito . . . Paano kaya ako makapag-aabuloy?’”

Hindi makapaniwala ang ministro sa sinabi ni Brother Russell.

Totoo ang sinasabi ko,” ang dagdag ni Russell. “Talagang itinatanong nila, ‘Paano kaya ako makapag-aabuloy?’ Kapag pinagpala ang isa at may maibibigay siya, gusto niyang gamitin iyon para sa Panginoon. Pero kung wala siyang maibibigay, bakit natin siya pipiliting mag-abuloy?” *

2 Talagangtotooang sinabi ni Brother Russell. Noon pa man, ang bayan ng Diyos ay nagbibigay na ng boluntaryong donasyon para sa tunay na pagsamba. Sa kabanatang ito, tatalakayin natin ang ilang halimbawa nito sa Kasulatan at sa panahon natin. Habang tinatalakay natin kung paano tinutustusan sa ngayon ang gawaing pang-Kaharian, makabubuting tanungin ng bawat isa ang kaniyang sarili, ‘Paano ko maipapakita ang aking suporta para sa Kaharian?’

Dalhin ng Bawat Isa na Nagkukusang-Loobang Kaniyang Abuloy

3, 4. (a) Sa ano nagtitiwala si Jehova may kinalaman sa kaniyang mga mananamba? (b) Paano ipinakita ng mga Israelita ang kanilang suporta sa paggawa ng tabernakulo?
3 Nagtitiwala si Jehova sa kaniyang mga tunay na mananamba. Alam niyang kapag binigyan sila ng pagkakataon, buong-kagalakan nilang ipapakita ang kanilang debosyon sa pamamagitan ng boluntaryong pagbibigay. Pansinin ang dalawang halimbawa noong panahon ng mga Israelita.

4 Matapos palayain ang mga Israelita mula sa Ehipto, sinabi sa kanila ni Jehova na gumawa ng naililipat-lipat na tolda, o tabernakulo, para sa pagsamba. Marami-raming materyales at kagamitan ang kakailanganin. Tinagubilinan ni Jehova si Moises na bigyan ng pagkakataon ang bayan na suportahan ang proyekto. Sinabi ni Moises: “Dalhin iyon ng bawat isa na nagkukusang-loob bilang abuloy kay Jehova.” (Ex. 35:5) Paano tumugon ang bayang kalalaya pa lang mulasa lahat ng uri ng pagkaalipin . . . sa ilalim ng paniniil”? (Ex. 1:14) Kusang-loob nilang ibinigay ang kanilang mga ginto, pilak, at iba pang mahahalagang pag-aari na karamihan ay malamang na nakuha nila sa kanilang dating mga panginoon, ang mga Ehipsiyo. (Ex. 12:35, 36) Sobra-sobra ang ibinigay ng mga Israelita kaya kailangan pa silangpigilan sa pagdadalang mga abuloy.​—Ex. 36:4-7.

5. Paano tumugon ang mga Israelita nang bigyan sila ng pagkakataon ni David na mag-abuloy para sa pagtatayo ng templo?
5 Pagkalipas ng mga 475 taon, nag-abuloy si David mula sa kaniyangpantanging pag-aaripara tustusan ang pagtatayo ng templo, ang unang permanenteng sentro ng tunay na pagsamba sa lupa. Binigyan din niya ng pagkakataong magbigay ang kaniyang mga kapuwa Israelita. Sinabi niya: “Sino ang nagkukusang-loob na punuin ang kaniyang kamay ngayon ng isang kaloob para kay Jehova?” Bilang tugon, “naghandog [ang bayan] nang kusang-loob kay Jehova taglay ang sakdal na puso.” (1 Cro. 29:3-9) Dahil alam ni David kung kanino talaga nanggaling ang lahat ng abuloy, sinabi niya sa panalangin kay Jehova: “Ang lahat ng bagay ay mula sa iyo, at mula sa iyong sariling kamay ay nagbigay kami sa iyo.”​—1 Cro. 29:14.

6. Bakit kailangan ng pera para sa gawaing pang-Kaharian sa ngayon? Anong mga tanong ang bumabangon?
6 Hindi pinilit nina Moises at David ang bayan ng Diyos na magbigay. Bukal sa loob ng bayan ang pagbibigay. Kumusta naman sa ngayon? Alam na alam natin na kailangan ng pondo para sa gawain ng Kaharian ng Diyos. Malaki ang gastusin sa paglalathala at pamamahagi ng Bibliya at salig-Bibliyang mga publikasyon, pagtatayo at pagmamantini ng mga dakong pinagtitipunan at pasilidad ng sangay, at paglalaan ng tulong sa mga kapananampalataya kapag may sakuna. Kaya bumabangon ang mahahalagang tanong: Saan nanggagaling ang ating pondo? Kailangan pa bang piliting magbigay ang mga tagasunod ng Hari?

Hindi Ito Kailanman Mamamalimos ni Manghihingi ng Tulong sa mga Tao

7, 8. Bakit hindi namamalimos o nanghihingi ng pera ang bayan ni Jehova?
7 Si Brother Russell at ang kaniyang mga kasamahan ay hindi gumaya sa karamihan sa mga relihiyon ng Sangkakristiyanuhan na nangingilak ng pera. Sa ikalawang isyu ng Watch Tower, sa uluhangGusto ba Ninyo ngZions Watch Tower’?” sinabi ni Russell: “Naniniwala kami na si JEHOVA ang sumusuporta saZions Watch Tower,’ kaya naman hindi ito kailanman mamamalimos ni manghihingi ng tulong sa mga tao. Kapag Siya na nagsasabing: ‘Akin ang lahat ng ginto at pilak sa kabundukan,’ ay hindi na naglaan ng kinakailangang pondo, mauunawaan namin na panahon na upang itigil ang publikasyong ito.” (Hag. 2:7-9) Makalipas ang mahigit 130 taon, ang Bantayan at ang organisasyong naglalathala nito ay nananatili pa ring matatag!

8 Hindi namamalimos ang bayan ni Jehova. Wala silang koleksiyon at hindi rin sila nagpapadala ng mga liham para manghingi ng pera. Hindi sila nagpapa-bingo o nagpapa-raffle para magkapondo. Naninindigan sila sa matagal nang sinabi ng Watch Tower: “Kahit kailan, hindi namin inisip na tamang mangilak ng pera para sa gawain ng Panginoon, tulad ng ginagawa ng karamihan . . . Ipinalalagay namin na ang salaping napangilak sa pamamagitan ng ibat ibang paraan ng paghingi sa pangalan ng ating Panginoon ay nakahihiya at di-nakalulugod sa kaniya, at hindi nagdadala ng kaniyang pagpapala maging sa mga nagbigay o sa gawaing natapos.” *

Gawin ng Bawat Isa ang Ayon sa Ipinasiya Niya sa Kaniyang Puso

9, 10. Ano ang isang dahilan kung bakit tayo boluntaryong nag-aabuloy?
9 Bilang mga sakop ng Kaharian sa ngayon, hindi tayo kailangang piliting magbigay. Tuwang-tuwa tayong gamitin ang ating pera at iba pang tinataglay para suportahan ang gawaing pang-Kaharian. Bakit natin gustong-gustong magbigay? Talakayin natin ang tatlong dahilan.

10 Una, boluntaryo tayong nag-aabuloy dahil mahal natin si Jehova at gusto nating gawin angkalugud-lugod sa kaniyang paningin.” (1 Juan 3:22) Talagang nalulugod si Jehova sa kaniyang mananamba na nagbibigay nang mula sa puso. Tingnan natin ang simulaing sinabi ni apostol Pablo sa mga Kristiyano hinggil sa pagbibigay. (Basahin ang 2 Corinto 9:7.) Ang isang tunay na Kristiyano ay hindi nag-aatubili o napipilitan na magbigay. Sa halip, nagbibigay siya dahil iyon angipinasiya niya sa kaniyang puso.” * Ibig sabihin, nagbibigay siya matapos niyang alamin ang mga pangangailangan at kung paano siya makatutulong. Mahal ni Jehova ang gayong taosapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay.” Ang sabi nga ng ibang salin: “Mahal ng Diyos ang mga taong gustong-gustong magbigay.”

Dalawang batang lalaki na naghuhulog ng pera sa donation box
Gustong-gusto ring magbigay ng mga bata sa Mozambique
11. Ano ang nag-uudyok sa atin na ibigay kay Jehova ang ating pinakamabuting kaloob?
11 Ikalawa, nag-aabuloy tayo kay Jehova bilang pasasalamat sa mga pagpapala niya sa atin. Pansinin ang isang simulain sa Kautusang Mosaiko. (Basahin ang Deuteronomio 16:16, 17.) Kapag dumadalo sa tatlong taunang kapistahan, ang bawat lalaking Israelita ay dapat magbigay ng kaloob nakatumbas ng pagpapala ni Jehovasa kaniya. Kaya bago pa dumalo sa kapistahan, bibilangin ng bawat lalaki ang mga pagpapala sa kaniya at susuriin ang kaniyang puso para makapagpasiya kung anong pinakamabuting kaloob ang madadala niya. Sa katulad na paraan, kapag binubulay-bulay natin ang maraming pagpapala ni Jehova sa atin, nauudyukan din tayong ibigay sa kaniya ang ating pinakamabuting kaloob. Ang buong-puso nating kaloob, kasama na ang ating materyal na mga abuloy, ay patunay ng laki ng pagpapahalaga natin sa napakaraming pagpapala ni Jehova sa atin.​—2 Cor. 8:12-15.

12, 13. Paano natin naipapakita ang pag-ibig natin sa Hari sa pamamagitan ng boluntaryong pag-aabuloy? Gaano kalaki ang dapat ibigay ng bawat isa?
12 Ikatlo, naipapakita natin ang ating pag-ibig sa Haring si Jesu-Kristo sa pamamagitan ng boluntaryong pag-aabuloy. Paano? Pansinin ang sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad noong huling gabi niya sa lupa. (Basahin ang Juan 14:23.) “Kung ang sinuman ay umiibig sa akin,” ang sabi ni Jesus, “tutuparin niya ang aking salita.” Kasama sasalitani Jesus ang utos na ipangaral ang mabuting balita ng Kaharian sa buong lupa. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Tinutupad natin angsalitana iyan sa pamamagitan ng pagbibigay ng buo nating makakaya​—ginagamit natin ang ating panahon, lakas, at materyal na pag-aari para itaguyod ang pangangaral ng Kaharian. Sa gayon, naipapakita natin ang ating pag-ibig sa Mesiyanikong Hari.

13 Oo, bilang tapat na mga sakop ng Kaharian, gustong-gusto nating ipakita ang ating suporta sa Kaharian sa pamamagitan ng pinansiyal na kontribusyon. Pero gaano kalaki? Personal na desisyon iyan. Ang bawat isa ay nagbibigay sa abot ng kaniyang makakaya. Marami sa ating kapananampalataya ang salat sa materyal. (Mat. 19:23, 24; Sant. 2:5) Pero naaaliw silang malaman na pinahahalagahan ni Jehova at ng kaniyang Anak maging ang maliliit na abuloy bastat mula sa puso.​—Mar. 12:41-44.

Paano Nakalilikom ng Pondo?

14. Sa loob ng maraming taon, paano iniaalok ng mga Saksi ni Jehova ang kanilang literatura?
14 Sa loob ng maraming taon, may takdang halaga ang literatura sa Bibliya na iniaalok ng mga Saksi ni Jehova. Pero pinananatili nilang mababa hanggat maaari ang hinihiling na kontribusyon para kahit ang mahihirap ay makabasa ng ating literatura. Siyempre pa, kapag interesado ang may-bahay pero wala siyang pera, iniiwan pa rin ng mga mamamahayag ng Kaharian ang literatura. Gusto nilang maipasakamay ang literatura sa mga taong talagang babasa at makikinabang dito.

15, 16. (a) Noong 1990, anong pagbabago ang ginawa ng Lupong Tagapamahala hinggil sa pag-aalok natin ng literatura? (b) Paano maaaring ibigay ang donasyon? (Tingnan din ang kahongSaan Napupunta ang Ating mga Donasyon?”)
15 Noong 1990, gumawa ng pagbabago ang Lupong Tagapamahala hinggil sa pag-aalok natin ng literatura. Simula nang taóng iyon sa Estados Unidos, ang lahat ng literatura ay iaalok nang walang takdang halaga. Ganito ang paliwanag sa liham sa lahat ng kongregasyon sa lupaing iyon: “Ang mga magasin at literatura ay ibibigay sa mga mamamahayag at mga interesado nang walang hinihingi o binabanggit na takdang halaga bilang kapalit ng mga iyon. . . . Maaaring magbigay ng donasyon ang sinumang gustong tumulong sa mga gastusin sa ating gawaing pagtuturo, pero puwede silang bigyan ng literatura may donasyon man o wala.” Dahil sa kaayusang iyan, naging malinaw na ang ating gawain ay boluntaryo at relihiyoso at nahindi [tayo] mga tagapaglako ng salita ng Diyos.” (2 Cor. 2:17) Nang maglaon, ang kaayusang iyan ay ipinatupad sa lahat ng sangay.

16 Paano maaaring ibigay ang donasyon? Sa mga Kingdom Hall ng mga Saksi ni Jehova, may mga kahon ng kontribusyon. Ang mga indibiduwal ay puwedeng maghulog doon o magpadala ng donasyon sa isa sa mga legal na korporasyong ginagamit ng mga Saksi ni Jehova. Taon-taon, may artikulo sa Ang Bantayan na tumatalakay kung paano magbibigay ng donasyon.

Paano Ginagamit ang Pondo?

17-19. Ipaliwanag kung paano ginagamit ang mga donasyon para sa (a) pambuong-daigdig na gawain, (b) pagtatayo ng Kingdom Hall sa buong mundo, at (c) gastusin ng kongregasyon.
17 Pambuong-daigdig na gawain. Ginagamit ang pondo para sa mga gastusin sa gawaing pangangaral sa buong daigdig​—ang paglalathala ng literatura na ipinamamahagi sa buong mundo, pagtatayo at pagmamantini ng mga tanggapang pansangay, at pagpapatakbo ng ibat ibang teokratikong paaralan. Tinutustusan din ang mga misyonero, naglalakbay na tagapangasiwa, at mga special pioneer. Ang ating donasyon ay ginagamit din para maglaan ng tulong sa mga kapananampalataya kapag may sakuna. *

18 Pagtatayo ng Kingdom Hall sa buong mundo. Ginagamit ang pondo para tulungan ang mga kongregasyon na kailangang magtayo o magpaayos ng Kingdom Hall. Habang patuloy na nagpapadala ng kontribusyon ang mga kapatid, mas marami pang kongregasyon ang natutulungan. *

19 Gastusin ng kongregasyon. Ginagamit ang pondo para sa pagmamantini ng Kingdom Hall at gastusin sa tubig, kuryente, at iba pa. Puwedeng irekomenda ng mga elder na ipadala sa lokal na sangay ang bahagi ng kanilang pondo para magamit sa pambuong-daigdig na gawain. Sa gayong sitwasyon, ang mga elder ay kailangang magharap ng resolusyon sa kongregasyon. Kung sasang-ayon ang kongregasyon, ipadadala ang napagkasunduang halaga. Buwan-buwan, ang brother na nag-iingat sa accounts ng kongregasyon ay maghahanda ng ulat sa pananalapi, na babasahin sa kongregasyon.

20. Paano mo mapararangalan si Jehova sa pamamagitan ng iyongmahahalagang pag-aari”?
20 Kapag naiisip natin ang lahat ng kailangan sa pagsasagawa ng pangangaral ng Kaharian at paggawa ng alagad sa buong mundo, nauudyukan tayongparangalan si Jehova ng ating mahahalagang pag-aari.’ (Kaw. 3:9, 10) Kasama sa ating mahahalagang pag-aari ang ating lakas, talino, at mga katangian at kakayahan bilang Kristiyano. Gustong-gusto nating gamitin ang mga iyan nang lubusan sa gawaing pang-Kaharian. Pero tandaan, kasama sa ating mahahalagang pag-aari ang ating materyal na tinataglay. Ugaliin nawa nating magbigay nang ayon sa ating kakayahan. Ang ating boluntaryong abuloy ay nagpaparangal kay Jehova at nagpapakitang sinusuportahan natin ang Mesiyanikong Kaharian.

Gaano Katotoo sa Iyo ang Kaharian?
Ano ang matututuhan mo sa halimbawa ng mga nag-abuloy sa paggawa ng tabernakulo at pagtatayo ng templo?
Bakit tuwang-tuwa ang mga sakop ng Kaharian sa ngayon na gamitin ang kanilang pera at iba pang tinataglay para suportahan ang gawaing pang-Kaharian?
Paano mo maipapakita ang iyong suporta sa lahat ng naisasagawa ng Kaharian sa ngayon?
SAAN NAPUPUNTA ANG ATING MGA DONASYON?
ANG LAHAT NG DONASYON AY GINAGAMIT PARA SA MGA KAPAKANAN NG KAHARIAN

Ibat ibang format ng publikasyon
PAGLALATHALA

Paglalathala at pamamahagi ng literatura​—nakaimprenta at nasa electronic format

Mga supply para sa paglilinis at pagmamantini
LOKAL NA KONGREGASYON

Mga bayarin sa tubig, kuryente, at iba pa, pagmamantini ng Kingdom Hall, at mga resolusyon ng kongregasyon *

Mga boluntaryo na nasa harap ng itinatayong Kingdom Hall
PAGTATAYO NG KINGDOM HALL

Mula 1999 hanggang 2013, may naitayong 26,849 na Kingdom Hall sa mga lupaing limitado ang kakayahan o pananalapi

Pagdadala ng mga suplay para sa mga nasalanta ng likas na sakuna
PAGTULONG SA MGA NAKARANAS NG SAKUNA

(Tingnan ang tsart sa pahina 214-215)

Dalawang sister na nangangaral
NASA PANTANGING BUONG-PANAHONG PAGLILINGKOD

Mga gastusin sa pagkain, tuluyan, pangangalaga sa kalusugan, at iba pa

Naglalakbay na Tagapangasiwa
Special Pioneer
Misyonero
International at Kingdom Hall Construction Personnel
Bethelite
Isang equipment na ginagamit sa paghuhukay sa konstruksiyon
SANGAY AT TRANSLATION OFFICE

Isang malaking istadyum
KOMBENSIYON

Mga estudyante sa teokratikong paaralan
MGA TEOKRATIKONG PAARALAN

KUNG PAANO MAG-AABULOY
Isang taong naghuhulog ng pera sa donation box
KAHON NG KONTRIBUSYON

Isang lalaking nagbibigay ng donasyon gamit ang jw.org website
TUWIRANG DONASYON

(sa pamamagitan ng cash, tseke, o elektronikong paraan, gaya ng sa jw.org)

Isang bahay at alahas
LUPAT BAHAY AT IBA PANG ARI-ARIAN

Isang taong pumipirma ng dokumento
TRUST AT ANNUITY

Higit Pang Impormasyon

ANG BANTAYANEDISYON PARA SA PAG-AARAL
Kung Paano Tayo Makakatulong sa mga Nangangailangan
Alamin kung paano ginagamit ang mga kontribusyon para sa pambuong-daigdig na gawain ng mga Saksi ni Jehova upang tugunan ang pisikal at espirituwal na pangangailangan ng iba.


ANG BANTAYANEDISYON PARA SA PAG-AARAL
Magsasakripisyo Ka ba Para sa Kaharian?
Paano natin magagamit ang ating panahon, pera, lakas, at kakayahan para suportahan ang Kaharian ng Diyos?

Nauna
Susunod
Kung Paáno Tinutustusan áng Gawáing Pang-Kaharián

00:0021:18
PÓKUS NG KABANÁTA
Kung bákit at paáno tinutustusan ng báyan ni Jehóva áng gawáing pang-Kaharián
1, 2. (a) Paáno sinagót ni Bróther Rússell áng isáng ministrong nagtátanóng kung paáno tinutustusan áng mgá gawáin ng mgá Estudyánte ng Bíbliya? (b) Anó áng tátalakáyin nátin sa kabanátang itó?
MÍNSAN ay nilapitan si Bróther Charles T. Rússell ng isáng minístro ng Reformed Church pára tanungín kung paáno tinutustusan áng mgá gawáin ng mgá Estudyánte ng Bíbliya.

Hindî kamí nangongolekta,” áng sábi ni Bróther Rússell.

Saán nanggagaling áng pondo nyo?” áng tanóng ng minístro.

Kung sásabíhin ko sa iyó áng totoó, bakâ hindî ka maniwála,” áng sagót ni Rússell. “Kapág dumádalo sa púlong áng mgá táo, walâ siláng makítang basket ná inilalagay sa haráp nilá. Péro alám niláng may gastos. Kayâ naiísip nilá, ‘Malakí áng gastúsin sa bulwagang itó . . . Paáno kayâ akó mákapag-aabuloy?’”

Hindî makapaniwála áng minístro sa sinábi ni Bróther Rússell.

Totoó áng sinasábi ko,” áng dagdág ni Rússell. “Talagáng itinatanong nilá, ‘Paáno kayâ akó mákapag-aabuloy?’ Kapág pinagpála áng isá at may maibibigay siyá, gustó niyáng gamítin iyón pára sa Panginoón. Péro kung walâ siyáng maibibigay, bákit nátin siyá pipiliting mag-abuloy?” *

2 Talagángtotoóáng sinábi ni Bróther Rússell. Noón pa man, áng báyan ng Diyós ay nagbíbigay ná ng boluntáryong donasyón pára sa túnay ná pagsambá. Sa kabanátang itó, tátalakáyin nátin áng iláng halimbáwa nitó sa Kasulátan at sa panahón nátin. Hábang tinatalákay nátin kung paáno tinutustusan sa ngayón áng gawáing pang-Kaharián, makabubúting tanungín ng báwat isá áng kaniyáng saríli, ‘Paáno ko maipapakita áng áking supórta pára sa Kaharián?’

Dalhín ng Báwat Isá ná Nagkukusang-Loóbáng Kaniyáng Abuloy

3, 4. (a) Sa anó nagtitiwála si Jehóva may kinaláman sa kaniyáng mgá mánanambá? (b) Paáno ipinakíta ng mgá Israelíta áng kaniláng supórta sa paggawà ng tabernakulo?
3 Nagtitiwála si Jehóva sa kaniyáng mgá túnay ná mánanambá. Alám niyáng kapág binigyán silá ng pagkakátaon, buóng-kagalákan niláng ipapakita áng kaniláng debosyón sa pamamagítan ng boluntáryong pagbibigáy. Pansinín áng dalawáng halimbáwa noóng panahón ng mgá Israelíta.

4 Matápos palayáin áng mgá Israelíta mulâ sa Ehípto, sinábi sa kanilá ni Jehóva ná gumawâ ng naililipat-lípat ná tólda, o tabernakulo, pára sa pagsambá. Marámi-raming materyáles at kagamitán áng kákailanganin. Tinagubilinan ni Jehóva si Móises ná bigyán ng pagkakátaon áng báyan ná suportahán áng proyékto. Sinábi ni Móises: “Dalhín iyón ng báwat isá ná nagkukusang-loób bílang abuloy kay Jehóva.” (Ex. 35:5) Paáno tumugón áng báyang kalalaya pa lang mulâsa lahát ng urì ng pagkaalípin . . . sa ilálim ng paniniíl”? (Ex. 1:14) Kúsang-loób niláng ibinigáy áng kaniláng mgá gintô, pílak, at ibá pang mahahalagáng pag-aári ná karamíhan ay malamáng ná nakúha nilá sa kaniláng datíng mgá panginoón, áng mgá Ehípsiyo. (Ex. 12:35, 36) Sobra-sobra áng ibinigáy ng mgá Israelíta kayâ kailángan pa silángpigilan sa pagdadalang mgá abuloy.​—Ex. 36:4-7.

5. Paáno tumugón áng mgá Israelíta nang bigyán silá ng pagkakátaon ni Davíd ná mag-abuloy pára sa pagtatayó ng témplo?
5 Pagkalipás ng mgá 475 taón, nag-abuloy si Davíd mulâ sa kaniyángpantánging pag-aáripára tustusan áng pagtatayó ng témplo, áng únang permanenteng sentro ng túnay ná pagsambá sa lúpa. Binigyán din niyá ng pagkakátaong magbigáy áng kaniyáng mgá kápuwa Israelíta. Sinábi niyá: “Síno áng nagkukusang-loób ná punuín áng kaniyáng kamáy ngayón ng isáng kaloób pára kay Jehóva?” Bílang tugón, “naghandog [áng báyan] nang kúsang-loób kay Jehóva tagláy áng sakdál ná púso.” (1 Cro. 29:3-9) Dáhil alám ni Davíd kung kaníno talagá nanggáling áng lahát ng abuloy, sinábi niyá sa panalángin kay Jehóva: “Áng lahát ng bágay ay mulâ sa iyó, at mulâ sa iyóng saríling kamáy ay nagbigáy kamí sa iyó.”​—1 Cro. 29:14.

6. Bákit kailángan ng péra pára sa gawáing pang-Kaharián sa ngayón? Anóng mgá tanóng áng bumabángon?
6 Hindî pinilit nína Móises at Davíd áng báyan ng Diyós ná magbigáy. Bukál sa loób ng báyan áng pagbibigáy. Kumustá namán sa ngayón? Alám ná alám nátin ná kailángan ng pondo pára sa gawáin ng Kaharián ng Diyós. Malakí áng gastúsin sa paglálathála at pamamahagi ng Bíbliya at sálig-Bíbliyang mgá publikasyón, pagtatayó at pagmamantiní ng mgá dákong pinagtitipunan at pasílidad ng sangáy, at paglalaán ng túlong sa mgá kapanánampalatáya kapág may sakunâ. Kayâ bumabángon áng mahahalagáng tanóng: Saán nanggagaling áng áting pondo? Kailángan pa bang piliting magbigáy áng mgá tagasunód ng Hári?

Hindî Itó Kailanmán Mamamalimos ni Manghihingi ng Túlong sa mgá Táo

7, 8. Bákit hindî namamalimos o nanghihingi ng péra áng báyan ni Jehóva?
7 Si Bróther Rússell at áng kaniyáng mgá kasamahán ay hindî gumaya sa karamíhan sa mgá relihiyón ng Sángkakristiyanúhan ná nangingilak ng péra. Sa ikalawáng ísyu ng Watch Tower, sa uluhangGustó ba Ninyó ngZíons Watch Tower’?” sinábi ni Rússell: “Naniniwála kamí ná si JEHÓVA áng sumúsupórta saZíons Watch Tower,’ kayâ namán hindî itó kailanmán mamamalimos ni manghihingi ng túlong sa mgá táo. Kapág Siyá ná nagsasábing: ‘Ákin áng lahát ng gintô at pílak sa kabundukan,’ ay hindî ná naglaán ng kinakailángang pondo, maúunawáan námin ná panahón ná úpang itigil áng publikasyóng itó.” (Hag. 2:7-9) Makalípas áng mahigít 130 taón, áng Bantayán at áng organisasyong naglalathala nitó ay nanánatíli pa ring matatág!

8 Hindî namamalimos áng báyan ni Jehóva. Walâ siláng koleksiyón at hindî rín silá nagpapadala ng mgá líham pára manghingi ng péra. Hindî silá nagpapa-bingo o nagpapa-raffle pára magkapondo. Naninindigan silá sa matagál nang sinábi ng Watch Tower: “Káhit kailán, hindî námin inísip ná támang mangilak ng péra pára sa gawáin ng Panginoón, túlad ng ginágawâ ng karamíhan . . . Ipinalalagay námin ná áng salaping napangilak sa pamamagítan ng ibát ibáng paraán ng paghingî sa pangálan ng áting Panginoón ay nakahihiya at dí-nakalúlugód sa kaniyá, at hindî nagdádalá ng kaniyáng pagpapála magíng sa mgá nagbigáy o sa gawáing natápos.” *

Gawín ng Báwat Isá áng Áyon sa Ipinasiyá Niyá sa Kaniyáng Púso

9, 10. Anó áng isáng dahilán kung bákit táyo boluntáryong nag-aabuloy?
9 Bílang mgá sákop ng Kaharián sa ngayón, hindî táyo kailángang piliting magbigáy. Tuwáng-tuwá táyong gamítin áng áting péra at ibá pang tinatagláy pára suportahán áng gawáing pang-Kaharián. Bákit nátin gustóng-gustóng magbigáy? Talakáyin nátin áng tatlóng dahilán.

10 Úna, boluntáryo táyong nag-aabuloy dáhil mahál nátin si Jehóva at gustó náting gawín ángkalugúd-lugód sa kaniyáng paningín.” (1 Juán 3:22) Talagáng nalúlugod si Jehóva sa kaniyáng mánanambá ná nagbíbigay nang mulâ sa púso. Tingnán nátin áng simuláing sinábi ni apostól Páblo sa mgá Kristiyáno hinggíl sa pagbibigáy. (Basáhin áng 2 Corinto 9:7.) Áng isáng túnay ná Kristiyáno ay hindî nag-aatubili o napipilitan ná magbigáy. Sa halíp, nagbíbigay siyá dáhil iyón ángipinasiyá niyá sa kaniyáng púso.” * Íbig sabíhin, nagbíbigay siyá matápos niyáng alamín áng mgá pangangailángan at kung paáno siyá makatutúlong. Mahál ni Jehóva áng gayóng táosapagkát iniíbig ng Diyós áng masayáng nagbíbigay.” Áng sábi ngâ ng ibáng sálin: “Mahál ng Diyós áng mgá táong gustóng-gustóng magbigáy.”

Dalawáng bátang laláki ná naghuhulog ng péra sa donation box
Gustóng-gustó ring magbigáy ng mgá batà sa Mozambique
11. Anó áng nag-uudyok sa átin ná ibigáy kay Jehóva áng áting pinakamabúting kaloób?
11 Ikalawâ, nag-aabuloy táyo kay Jehóva bílang pasasalámat sa mgá pagpapála niyá sa átin. Pansinín áng isáng simuláin sa Kautusáng Mosáiko. (Basáhin áng Deuteronómio 16:16, 17.) Kapág dumádalo sa tatlóng taúnang kapistáhan, áng báwat laláking Israelíta ay dápat magbigáy ng kaloób nákatumbás ng pagpapála ni Jehóvasa kaniyá. Kayâ bágo pa dumaló sa kapistáhan, bibilangin ng báwat laláki áng mgá pagpapála sa kaniyá at susuríin áng kaniyáng púso pára makapagpasiya kung anóng pinakamabúting kaloób áng madadala niyá. Sa katúlad ná paraán, kapág binubúlay-búlay nátin áng maráming pagpapála ni Jehóva sa átin, nauudyúkan din táyong ibigáy sa kaniyá áng áting pinakamabúting kaloób. Áng buóng-púso náting kaloób, kasáma ná áng áting materyál ná mgá abuloy, ay patunay ng lakí ng pagpapahalagá nátin sa nápakaráming pagpapála ni Jehóva sa átin.​—2 Cor. 8:12-15.

12, 13. Paáno nátin naipapakita áng pag-íbig nátin sa Hári sa pamamagítan ng boluntáryong pag-aabuloy? Gaáno kalaki áng dápat ibigáy ng báwat isá?
12 Ikatló, naipapakita nátin áng áting pag-íbig sa Háring si Jésu-Krísto sa pamamagítan ng boluntáryong pag-aabuloy. Paáno? Pansinín áng sinábi ni Jesús sa kaniyáng mgá alagád noóng hulíng gabí niyá sa lúpa. (Basáhin áng Juán 14:23.) “Kung áng sinumán ay umiíbig sa ákin,” áng sábi ni Jesús, “tútuparín niyá áng áking salitâ.” Kasáma sasalitâni Jesús áng útos ná ipangáral áng mabúting balíta ng Kaharián sa buóng lúpa. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Tinútupád nátin ángsalitâná iyán sa pamamagítan ng pagbibigáy ng buó náting makakáya​—ginagámit nátin áng áting panahón, lakás, at materyál ná pag-aári pára itagúyod áng pangangáral ng Kaharián. Sa gayón, naipapakita nátin áng áting pag-íbig sa Mesiyánikong Hári.

13 Óo, bílang tapát ná mgá sákop ng Kaharián, gustóng-gustó náting ipakíta áng áting supórta sa Kaharián sa pamamagítan ng pinansiyál ná kontribusyon. Péro gaáno kalaki? Personál ná desisyón iyán. Áng báwat isá ay nagbíbigay sa ábot ng kaniyáng makakáya. Marámi sa áting kapanánampalatáya áng salát sa materyál. (Mat. 19:23, 24; Sant. 2:5) Péro naaaliw siláng malamán ná pinaháhalagahán ni Jehóva at ng kaniyáng Anák magíng áng maliliít ná abuloy bastát mulâ sa púso.​—Mar. 12:41-44.

Paáno Nakalilikom ng Pondo?

14. Sa loób ng maráming taón, paáno iniáalok ng mgá Saksí ni Jehóva áng kaniláng literatúra?
14 Sa loób ng maráming taón, may takdáng halagá áng literatúra sa Bíbliya ná iniáalok ng mgá Saksí ni Jehóva. Péro pinananatili niláng mababa hanggát maaári áng hiníhiling ná kontribusyon pára káhit áng mahihírap ay makabasa ng áting literatúra. Síyempre pa, kapág interesádo áng may-báhay péro walâ siyáng péra, iniiwan pa rín ng mgá mamamahayág ng Kaharián áng literatúra. Gustó niláng maipasakamay áng literatúra sa mgá táong talagáng babasa at makikinábang díto.

15, 16. (a) Noóng 1990, anóng pagbabágo áng ginawâ ng Lupóng Tagapamahála hinggíl sa pag-aalok nátin ng literatúra? (b) Paáno maaáring ibigáy áng donasyón? (Tingnán din áng kahóngSaán Napupunta áng Áting mgá Donasyón?”)
15 Noóng 1990, gumawâ ng pagbabágo áng Lupóng Tagapamahála hinggíl sa pag-aalok nátin ng literatúra. Simulá nang táong iyón sa Estádos Unídos, áng lahát ng literatúra ay iaalok nang waláng takdáng halagá. Ganitó áng paliwánag sa líham sa lahát ng kongregasyón sa lupaíng iyón: “Áng mgá mágasin at literatúra ay ibíbigay sa mgá mamamahayág at mgá interesádo nang waláng hinihingî o binábanggít ná takdáng halagá bílang kapalít ng mgá iyón. . . . Maaáring magbigáy ng donasyón áng sinumáng gustóng tumúlong sa mgá gastúsin sa áting gawáing pagtutúro, péro puwéde siláng bigyán ng literatúra may donasyón man o walâ.” Dáhil sa kaayúsang iyán, nagíng malínaw ná áng áting gawáin ay boluntáryo at relihiyoso at náhindî [táyo] mgá tagapaglako ng salitâ ng Diyós.” (2 Cor. 2:17) Nang magláon, áng kaayúsang iyán ay ipinatupad sa lahát ng sangáy.

16 Paáno maaáring ibigáy áng donasyón? Sa mgá Kingdom Hall ng mgá Saksí ni Jehóva, may mgá kahón ng kontribusyon. Áng mgá indibiduwál ay puwédeng maghulog doón o magpadalá ng donasyón sa isá sa mgá legál ná korporasyong ginagámit ng mgá Saksí ni Jehóva. Taón-taón, may artíkulo sa Áng Bantayán ná tumatalakay kung paáno magbibigáy ng donasyón.

Paáno Ginagámit áng Pondo?

17-19. Ipaliwánag kung paáno ginagámit áng mgá donasyón pára sa (a) pambuóng-daigdíg ná gawáin, (b) pagtatayó ng Kingdom Hall sa buóng mundó, at (c) gastúsin ng kongregasyón.
17 Pambuóng-daigdíg ná gawáin. Ginagámit áng pondo pára sa mgá gastúsin sa gawáing pangangáral sa buóng daigdíg​—áng paglálathála ng literatúra ná ipinamamahagi sa buóng mundó, pagtatayó at pagmamantiní ng mgá tanggápang pansangáy, at pagpapatakbo ng ibát ibáng teokrátikong páaralán. Tinutustusan din áng mgá misyonero, naglalakbáy ná tagapangasíwa, at mgá special pioneer. Áng áting donasyón ay ginagámit din pára maglaán ng túlong sa mgá kapanánampalatáya kapág may sakunâ. *

18 Pagtatayó ng Kingdom Hall sa buóng mundó. Ginagámit áng pondo pára tulúngan áng mgá kongregasyón ná kailángang magtáyo o magpaayos ng Kingdom Hall. Hábang patúloy ná nagpapadala ng kontribusyon áng mgá kapatíd, mas marámi pang kongregasyón áng natutulúngan. *

19 Gastúsin ng kongregasyón. Ginagámit áng pondo pára sa pagmamantiní ng Kingdom Hall at gastúsin sa túbig, kuryente, at ibá pa. Puwédeng irekomenda ng mgá élder ná ipadala sa lokál ná sangáy áng bahági ng kaniláng pondo pára magámit sa pambuóng-daigdíg ná gawáin. Sa gayóng sitwasyón, áng mgá élder ay kailángang magharap ng resolusyon sa kongregasyón. Kung sásang-áyon áng kongregasyón, ipadadala áng napagkasunduang halagá. Buwán-buwán, áng bróther ná nag-iíngat sa accounts ng kongregasyón ay maghahandâ ng úlat sa pananalapî, ná babasahin sa kongregasyón.

20. Paáno mo mapararangalan si Jehóva sa pamamagítan ng iyóngmahahalagáng pag-aári”?
20 Kapág naiísip nátin áng lahát ng kailángan sa pagsasagawa ng pangangáral ng Kaharián at paggawà ng alagád sa buóng mundó, nauudyúkan táyongparangalán si Jehóva ng áting mahahalagáng pag-aári.’ (Kaw. 3:9, 10) Kasáma sa áting mahahalagáng pag-aári áng áting lakás, talíno, at mgá katangían at kakayahán bílang Kristiyáno. Gustóng-gustó náting gamítin áng mgá iyán nang lubúsan sa gawáing pang-Kaharián. Péro tandaán, kasáma sa áting mahahalagáng pag-aári áng áting materyál ná tinatagláy. Ugaliin nawâ náting magbigáy nang áyon sa áting kakayahán. Áng áting boluntáryong abuloy ay nagpaparangal kay Jehóva at nagpápakítang sinúsuportahán nátin áng Mesiyánikong Kaharián.

Gaáno Katotoó sa Iyó áng Kaharián?
Anó áng matútutúhan mo sa halimbáwa ng mgá nag-abuloy sa paggawà ng tabernakulo at pagtatayó ng témplo?
Bákit tuwáng-tuwá áng mgá sákop ng Kaharián sa ngayón ná gamítin áng kaniláng péra at ibá pang tinatagláy pára suportahán áng gawáing pang-Kaharián?
Paáno mo maipapakita áng iyóng supórta sa lahát ng naisásagawâ ng Kaharián sa ngayón?
SAÁN NAPUPUNTA ÁNG ÁTING MGÁ DONASYÓN?
ÁNG LAHÁT NG DONASYÓN AY GINAGÁMIT PÁRA SA MGÁ KAPAKANÁN NG KAHARIÁN

Ibát ibáng format ng publikasyón
PAGLÁLATHÁLA

Paglálathála at pamamahagi ng literatúra​—nakaimprenta at nása electronic format

Mgá supply pára sa paglilínis at pagmamantiní
LOKÁL NÁ KONGREGASYÓN

Mgá bayarin sa túbig, kuryente, at ibá pa, pagmamantiní ng Kingdom Hall, at mgá resolusyon ng kongregasyón *

Mgá boluntáryo ná nása haráp ng itinatayong Kingdom Hall
PAGTATAYÓ NG KINGDOM HALL

Mulâ 1999 hanggáng 2013, may naitayong 26,849 ná Kingdom Hall sa mgá lupaíng limitádo áng kakayahán o pananalapî

Pagdadala ng mgá suplay pára sa mgá nasalanta ng likás ná sakunâ
PAGTÚLONG SA MGÁ NAKARÁNAS NG SAKUNÂ

(Tingnán áng tsart sa pahína 214-215)

Dalawáng síster ná nangangáral
NÁSA PANTÁNGING BUÓNG-PANAHÓNG PAGLILINGKÓD

Mgá gastúsin sa pagkáin, tuluyan, pangángalága sa kalusúgan, at ibá pa

Naglalakbáy ná Tagapangasíwa
Special Pioneer
Misyonero
International at Kingdom Hall Construction Personnel
Béthelite
Isáng equipment ná ginagámit sa paghuhukay sa konstruksiyon
SANGÁY AT TRANSLATION OFFICE

Isáng malakíng istadyum
KOMBÉNSIYON

Mgá estudyánte sa teokrátikong páaralán
MGÁ TEOKRÁTIKONG PÁARALÁN

KUNG PAÁNO MAG-AABULOY
Isáng táong naghuhulog ng péra sa donation box
KAHÓN NG KONTRIBUSYON

Isáng laláking nagbíbigay ng donasyón gámit áng jw.org website
TUWIRANG DONASYÓN

(sa pamamagítan ng cash, tseke, o elektronikong paraán, gáya ng sa jw.org)

Isáng báhay at alahas
LÚPAT BÁHAY AT IBÁ PANG ARÍ-ARÍAN

Isáng táong pumipirma ng dokumento
TRUST AT ANNUITY

Higít Pang Impormasyón

ÁNG BANTAYÁNEDISYÓN PÁRA SA PAG-AÁRAL
Kung Paáno Táyo Makakatulong sa mgá Nangangailángan
Alamín kung paáno ginagámit áng mgá kontribusyon pára sa pambuóng-daigdíg ná gawáin ng mgá Saksí ni Jehóva úpang tugunan áng pisikál at espirituwál ná pangangailángan ng ibá.


ÁNG BANTAYÁNEDISYÓN PÁRA SA PAG-AÁRAL
Magsasakripisyo Ka ba Pára sa Kaharián?
Paáno nátin magagámit áng áting panahón, péra, lakás, at kakayahán pára suportahán áng Kaharián ng Diyós?

Naúna
Súsunod