Oct 5

Ang pokus ng mga kabanata 7 at 8 ay ang pagkumpleto ng layunin ng Diyos.
Pinahintulutan sila ng Diyos na manatili at nilimitahan niya ang saklaw at ang lawig ng kanilang pamamahala, kasuwato ng kaniyang layunin.
Mga pamahalaan

Mapatitibay nito ang pananampalataya mo na matutupad ang mga pangako ni Jehova.
Jos 23:14
yayaon ako ngayon sa lakad ng buong lupa, at nalalaman ninyong lubos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa na walang isa mang salita sa lahat ng mabubuting salita na sinalita sa inyo ni Jehova na inyong Diyos ang nabigo. Ang mga iyon ay nagkatotoong lahat para sa inyo. Walang isa mang salita sa mga iyon ang nabigo.

naghahanda para sa mga pulong ng kongregasyon

jwpub://p/TG:102012048/1-47
KUNG PAANO MAG-AARAL NG BIBLIYA
Ang problema: WALANG INTERES
Ang kailangan mo: PANGGANYAK
Para ma-enjoy ang pag-aaral ng Bibliya, kailangan mong masagot ang tanong na, Ano ang mapapakinabang ko rito?
Ang problema: PAGKAINIP
Ang kailangan mo: MAGING CREATIVE
Gamitin ang iyong imahinasyon pagdating sa kung ano ang pag-aaralan, kung paano mag-aaral, o kung saan mag-aaral.
Ang problema: WALANG PANAHON
Ang kailangan mo: PRIYORIDAD
Bahagi ng paghahanda sa pagkaadulto ang matutongtiyakin ang mga bagay na higit na mahalaga.’​—Filipos 1:10.g


Áng pókus ng mgá kabanáta 7 at 8 ay áng pagkumpleto ng layúnin ng Diyós.
Pinahintulutan silá ng Diyós ná manatíli at nilimitahan niyá áng sakláw at áng lawig ng kaniláng pamámahála, kasuwato ng kaniyáng layúnin.
Mgá pamahalaán

Mapatitíbay nitó áng pananámpalatáya mo ná matútupád áng mgá pangáko ni Jehóva.
Jos 23:14
yayaon akó ngayón sa lákad ng buóng lúpa, at nalaláman ninyóng lubós ng inyóng buóng púso at ng inyóng buóng káluluwá ná waláng isá mang salitâ sa lahát ng mabubúting salitâ ná sinalitá sa inyó ni Jehóva ná inyóng Diyós áng nabigó. Áng mgá iyón ay nagkatotoóng lahát pára sa inyó. Waláng isá mang salitâ sa mgá iyón áng nabigó.

naghahandâ pára sa mgá púlong ng kongregasyón

jwpub://p/TG:102012048/1-47
KUNG PAÁNO MAG-AÁRAL NG BÍBLIYA
Áng probléma: WALÁNG INTERÉS
Áng kailángan mo: PANGGANYAK
Pára ma-enjoy áng pag-aáral ng Bíbliya, kailángan mong masagót áng tanóng ná, Anó áng mapapakinabang ko ríto?
Áng probléma: PAGKAINIP
Áng kailángan mo: MAGÍNG CREATIVE
Gamítin áng iyóng imahinasyon pagdatíng sa kung anó áng pag-aarálan, kung paáno mag-aáral, o kung saán mag-aáral.
Áng probléma: WALÁNG PANAHÓN
Áng kailángan mo: PRIYORIDÁD
Bahági ng paghahandâ sa pagkaadulto áng matútongtiyakín áng mgá bágay ná higít ná mahalagá.’​—Filípos 1:10.g