Text

May pitumpung sanlinggo na itinalaga sa iyong bayan at sa iyong banal na lunsod, upang wakasan ang pagsalansang, at upang tapusin ang kasalanan, at upang magbayad-sala para sa kamalian, at upang magdala ng katuwiran sa mga panahong walang takda, at upang magtimbre ng tatak sa pangitain at propeta, at upang pahiran ang Banal ng Mga Banal
May pitumpung sanlinggó ná itinalaga sa iyóng báyan at sa iyóng banál ná lunsód, úpang wakasán áng pagsalansáng, at úpang tapúsin áng kasalánan, at úpang magbayad-sala pára sa kamalían, at úpang magdalá ng katuwíran sa mgá panahóng waláng takdâ, at úpang magtimbre ng tatak sa pangitaín at propéta, at úpang pahiran áng Banál ng Mgá Banál