Text

May pitumpung sanlinggo na itinalaga sa iyong bayan at sa iyong banal na lunsod, upang wakasan ang pagsalansang, at upang tapusin ang kasalanan, at upang magbayad-sala para sa kamalian, at upang magdala ng katuwiran sa mga panahong walang takda, at upang magtimbre ng tatak sa pangitain at propeta, at upang pahiran ang Banal ng Mga Banal

At pananatilihin niyang may bisa ang tipan para sa marami sa loob ng isang sanlinggo; at sa kalahati ng sanlinggo ay patitigilin niya ang hain at ang handog na kaloob.“At darating na nasa pakpak ng mga kasuklam-suklam na bagay yaong isa na sanhi ng pagkatiwangwang; at hanggang sa paglipol, ang mismong bagay na naipasiya ay mabubuhos din sa isa na nakatiwangwang
May pitumpung sanlinggó ná itinalaga sa iyóng báyan at sa iyóng banál ná lunsód, úpang wakasán áng pagsalansáng, at úpang tapúsin áng kasalánan, at úpang magbayad-sala pára sa kamalían, at úpang magdalá ng katuwíran sa mgá panahóng waláng takdâ, at úpang magtimbre ng tatak sa pangitaín at propéta, at úpang pahiran áng Banál ng Mgá Banál

At pananatilihin niyáng may bísa áng tipán pára sa marámi sa loób ng isáng sanlinggó; at sa kalaháti ng sanlinggó ay patitigilin niyá áng hain at áng handóg ná kaloób.“At dárating ná nása pakpak ng mgá kasuklam-suklam ná bágay yaóng isá ná sanhî ng pagkatiwangwang; at hanggáng sa paglipól, áng mísmong bágay ná naipasiya ay mabubuhos din sa isá ná nakatiwangwang