Talk

Ako si Amy

Anong pangalan mo?

Mabuti nakikilala ko.

Gusto kong itanong sa iyong opinion
Paano natin dapat ipakita ang ating pag-ibig sa Diyos?

(Wait for response)

Salamat sa pagbabahagi ng iyong opinion.

Narito ang sinasabi ng Bibliya… 1 Juan 5:3

Ayon sa banal na kasulatang ito, Paano natin dapat ipakita ang ating pag-ibig sa Diyos?

(Wait for response)

Oo, ikaw ay tama
Nagpapakita tayo ng pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos.

Gusto kong imbitahan ka na sumali sa amin upang matuto nang higit pa tungkol sa mga utos ng Diyos.

Ang oras at lokasyon ay nakalista sa pahinang ito.

Nakapunta ka na ba sa Kingdom Hall?

Gusto kong ipakita sa iyo ang isang maikling video kung ano ang aasahan kapag dumalo ka.
Akó si Amy

Anóng pangálan mo?

Mabúti nakíkilála ko.

Gustó kong itanóng sa iyóng opinion
Paáno nátin dápat ipakíta áng áting pag-íbig sa Diyós?

(Wait for response)

Salámat sa pagbabahági ng iyóng opinion.

Nárito áng sinasábi ng Bíbliya… 1 Juán 5:3

Áyon sa banál ná kasulátang itó, Paáno nátin dápat ipakíta áng áting pag-íbig sa Diyós?

(Wait for response)

Óo, ikáw ay tamà
Nagpápakíta táyo ng pagmamahál sa Diyós sa pamamagítan ng pagsunód sa kanyáng mgá útos.

Gustó kong imbitahan ka ná sumáli sa ámin úpang matúto nang higít pa tungkól sa mgá útos ng Diyós.

Áng óras at lokasyon ay nakalista sa pahinang itó.

Nakapunta ka ná ba sa Kingdom Hall?

Gustó kong ipakíta sa iyó áng isáng maiklíng video kung anó áng áasáhan kapág dumaló ka.