Text

Sa bawat unang araw ng sanlinggo ay magbukod ang bawat isa sa inyo sa kaniyang sariling bahay ng anumang maiipon ayon sa kaniyang kasaganaan, upang pagdating ko ay hindi gagawin sa pagkakataong iyon ang paglikom
Sa báwat únang áraw ng sanlinggó ay magbukod áng báwat isá sa inyó sa kaniyáng saríling báhay ng anumáng maiipon áyon sa kaniyáng kasaganáan, úpang pagdatíng ko ay hindî gágawin sa pagkakátaong iyón áng paglikom