Par 8

Pero sa
ilang bansa, hinahamak sila dahil napakasimple lang ng
kanilang Kingdom Hall kumpara sa gusali ng ibang mga
relihiyon. Pero noong 1999, inaprobahan ng Lupong Ta-
gapamahala ang isang programa para mapabilis ang
pagtatayo ng mga Kingdom Hall sa papaunlad na mga lupain.
Péro sa
iláng bansâ, hinahamak silá dáhil napakasimple lang ng
kaniláng Kingdom Hall kumpará sa gusáli ng ibáng mgá
relihiyón. Péro noóng 1999, inaprobahan ng Lupóng Ta-
gapamahala áng isáng prográma pára mapabilis áng
pagtatayó ng mgá Kingdom Hall sa papaunlád ná mgá lupaín.