Bantayan Hubarin ...col.3:9

BASAHIN SA WIKANG

Ang BantayanEdisyon Para sa Pag-aaral | Agosto 2017
Pag-ibigMahalagang Katangian

00:0011:57
PAG-IBIG
KAGALAKAN
KAPAYAPAAN
MAHABANG PAGTITIIS
KABAITAN
KABUTIHAN
PANANAMPALATAYA
KAHINAHUNAN
PAGPIPIGIL SA SARILI
KINASIHAN si apostol Pablo na isulat ang tungkol sa siyam na katangiang resulta ng pagkilos ng banal na espiritu. (Gal. 5:22, 23) Inilarawan niya ang magagandang katangiang ito bilang angbunga ng espiritu.” * Ang bungang ito ay pagkakakilanlan ngbagong personalidad.” (Col. 3:10) Kung paanong ang isang puno ay nagbubunga kapag inaalagaang mabuti, maipakikita rin ng isang tao ang bunga ng espiritu kung malayang dumadaloy ang banal na espiritu sa kaniyang buhay.—Awit 1:1-3.

Ang unang aspekto ng bunga ng espiritu na itinala ni Pablo ay ang pag-ibig. Gaano ito kahalaga? Sinabi ni Pablo na kung wala siyang pag-ibig, siya aywalang kabuluhan.” (1 Cor. 13:2) Pero ano ba ang pag-ibig, at paano natin ito malilinang at maipakikita araw-araw?

KUNG PAANO NAKIKITA ANG PAG-IBIG

Hindi madaling ilarawan sa salita ang pag-ibig, pero sinasabi ng Bibliya kung paano ito nakikita. Halimbawa, mababasa natin na ang pag-ibig aymay mahabang pagtitiis at mabait.” Ito rin aynakikipagsaya sa katotohanan,” attinitiis nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, binabata ang lahat ng bagay.” Kasama rin dito ang masidhing pagmamahal at taimtim na malasakit sa iba, pati na ang matalik na kaugnayan sa kanila. Pero ang kawalan ng pag-ibig naman ay makikita sa paninibugho, pagmamapuri, hindi disenteng paggawi, pagkamakasarili, pati na sa pagiging mapaghinanakit at di-mapagpatawad. Di-gaya ng malulupit at pangit na mga katangiang iyon, nais nating linangin ang pag-ibig nahindi naghahanap ng sarili nitong kapakanan.”—1 Cor. 13:4-8.

ANG MAHUSAY NA HALIMBAWA NI JEHOVA AT NI JESUS SA PAG-IBIG

Ang Diyos ay pag-ibig.” (1 Juan 4:8) Makikita iyan sa lahat ng kaniyang gawa at pagkilos. Ang kaniyang pinakadakilang kapahayagan ng pag-ibig sa sangkatauhan ay ang pagsusugo kay Jesus para magdusa at mamatay alang-alang sa atin. Sinabi ni apostol Juan: “Sa ganito nahayag ang pag-ibig ng Diyos may kaugnayan sa atin, sapagkat isinugo ng Diyos ang kaniyang bugtong na Anak sa sanlibutan upang magkamit tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang pag-ibig ay nasa bagay na ito, hindi sa tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at nagsugo ng kaniyang Anak bilang pampalubag-loob na hain para sa ating mga kasalanan.” (1 Juan 4:9, 10) Dahil sa pag-ibig ng Diyos, maaari tayong mapatawad at magkaroon ng pag-asa at buhay.

Pinatunayan ni Jesus ang kaniyang pag-ibig sa mga tao nang kusang-loob niyang gawin ang kalooban ng Diyos. Isinulat ni Pablo: “Sinasabi [ni Jesus]: ‘Narito! Ako ay dumating upang gawin ang iyong kalooban.’ . . . Dahil sa nasabingkaloobanay pinabanal na tayo sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Jesu-Kristo nang minsanan.” (Heb. 10:9, 10) Hindi iyan mahihigitan ng sinumang tao. Sinabi ni Jesus: “Walang sinuman ang may pag-ibig na mas dakila kaysa rito, na ibigay ng isa ang kaniyang kaluluwa alang-alang sa kaniyang mga kaibigan.” (Juan 15:13) Magagawa ba nating tularan ang pag-ibig na ipinakita sa atin ni Jehova at ni Jesus kahit hindi tayo sakdal? Oo! Tingnan natin kung paano.

PATULOY KAYONG LUMAKAD SA PAG-IBIG

Pinapayuhan tayo ni Pablo: “Maging mga tagatulad kayo sa Diyos, bilang mga anak na minamahal, at patuloy kayong lumakad sa pag-ibig, kung paanong inibig din kayo ng Kristo.” (Efe. 5:1, 2) ‘Patuloy tayong lumalakad sa pag-ibigkapag sinisikap nating ipakita ito sa bawat bahagi ng ating buhayhindi lang sa salita kundi sa gawa. Isinulat ni Juan: “Mumunting mga anak, umibig tayo, huwag sa salita ni sa dila man, kundi sa gawa at katotohanan.” (1 Juan 3:18) Halimbawa, kung lumalakad tayo sa pag-ibig para sa Diyos at sa kapuwa, mauudyukan tayong ibahagi angmabuting balita ng kahariansa mga tao. (Mat. 24:14; Luc. 10:27) Lumalakad din tayo sa pag-ibig kung tayo ay matiisin, mabait, at mapagpatawad. Kaya pinapayuhan tayo ng Bibliya: “Kung paanong si Jehova ay lubusang nagpatawad sa inyo, gayon din naman ang gawin ninyo.”—Col. 3:13.

Pero ang tunay na pag-ibig ay hindi nagpapadala sa emosyon. Halimbawa, para patahanin ang isang umiiyak na bata, baka pagbigyan na lang ng magulang ang lahat ng gusto nito. Pero kung talagang mahal niya ang kaniyang anak, magiging matatag siya kung kinakailangan. Sa katulad na paraan, ang Diyos ay pag-ibig, peroang iniibig ni Jehova ay dinidisiplina niya.” (Heb. 12:6) Kung lumalakad tayo sa pag-ibig, magbibigay rin tayo ng disiplina sa nangangailangan nito. (Kaw. 3:11, 12) Pero tandaan na hindi rin tayo sakdal at hindi laging nakapagpapakita ng pag-ibig. Kaya lahat tayo ay dapat sumulong sa pagpapakita ng pag-ibig. Paano natin ito magagawa? Tingnan natin ang tatlong paraan.

LINANGIN ANG PAG-IBIGPAANO?

Una, hilingin sa Diyos ang banal na espiritu, na nagbubunga ng pag-ibig. Sinabi ni Jesus na magbibigay si Jehova ngbanal na espiritu doon sa mga humihingi sa kaniya.” (Luc. 11:13) Kung mananalangin tayo para sa banal na espiritu at magsisikap napatuloy na lumakad ayon sa espiritu,” mas makapagpapakita tayo ng pag-ibig. (Gal. 5:16) Halimbawa, kung isa kang elder, puwede mong hilingin ang banal na espiritu para makapagbigay ka ng makakasulatang payo sa maibiging paraan. O kung isa kang magulang, puwede mong hilingin ang tulong ng espiritu ng Diyos para madisiplina mo ang iyong mga anak, hindi sa galit, kundi sa pag-ibig.

Ikalawa, bulay-bulayin kung paano nagpakita si Jesus ng pag-ibig noong ginagalit siya. (1 Ped. 2:21, 23) Kapag nasaktan tayo o nakaranas ng kawalang-katarungan, magandang tanungin ang sarili, ‘Ano kaya ang gagawin ni Jesus?’ Nakita ng sister na si Leigh na magandang bulay-bulayin ang tanong na ito bago kumilos. Ikinuwento niya: “Minsan, isang babaeng katrabaho ko ang nagpadala ng e-mail sa mga kasama namin, na may di-magagandang komento tungkol sa akin at sa trabaho ko. Talagang nasaktan ako. Pero naitanong ko sa sarili, ‘Paano ko matutularan si Jesus sa pakikitungo ko sa taong ito?’ Matapos pag-isipan kung ano ang gagawin ni Jesus sa gayong sitwasyon, pinalampas ko na lang iyon at hindi na pinalaki. Saka ko nalaman na may malalang sakit pala ang katrabaho ko at masyado na siyang naii-stress. Baka hindi naman niya talaga ako gustong saktan. Nang bulay-bulayin ko ang halimbawa ni Jesus sa pagpapakita ng pag-ibig kahit ginagalit siya, nakatulong ito sa akin na magpakita ng gayong pag-ibig sa katrabaho ko.” Oo, kung tutularan natin si Jesus, lagi tayong kikilos nang may pag-ibig.

Ikatlo, linangin ang mapagsakripisyong pag-ibig, na pagkakakilanlan ng tunay na mga Kristiyano. (Juan 13:34, 35) Pinasisigla tayo ng Kasulatan na tularan angpangkaisipang saloobingtaglay ni Jesus. Nang iwan niya ang langit, “hinubad niya ang kaniyang sarilialang-alang sa atin, maginghanggang sa kamatayan.” (Fil. 2:5-8) Habang tinutularan natin ang kaniyang mapagsakripisyong pag-ibig, ang ating kaisipan at saloobin ay magiging tulad-Kristo, at mauudyukan tayong unahin ang kapakanan ng iba bago ang sa atin. Ano pa ang ibang pakinabang sa paglilinang ng pag-ibig?

MGA PAKINABANG NG PAGPAPAKITA NG PAG-IBIG

Maraming pakinabang kapag nagpapakita tayo ng pag-ibig. Tingnan ang dalawang halimbawa:

Magkakasama sa Kingdom Hall ang mga Saksi ni Jehova na iba-iba ang edad at lahi
Paano tayo nakikinabang sa pagpapakita ng pag-ibig?
INTERNASYONAL NA KAPATIRAN: Dahil sa pag-ibig natin sa isat isa, alinmang kongregasyon sa mundo ang dalawin natin, alam nating malugod tayong tatanggapin ng mga kapatid. Isa ngang pagpapala na mahalin tayo ngbuong samahan ng ating mga kapatidsa buong daigdig! (1 Ped. 5:9) May nagpapakita pa ba ng ganiyang uri ng pag-ibig bukod sa bayan ng Diyos?
KAPAYAPAAN: Dahilpinagtitiisan [natin] ang isat isa sa pag-ibig,” mayroon tayongnagbubuklod na bigkis ng kapayapaan.” (Efe. 4:2, 3) Nararanasan natin mismo ang kapayapaang ito sa ating mga pagpupulong, asamblea, at mga kombensiyon. Tiyak na sasang-ayon ka na walang katulad ang ganitong kapayapaan sa nababahaging sanlibutang ito! (Awit 119:165; Isa. 54:13) Kapag nakikipagpayapaan tayo sa iba, ipinakikita natin ang lalim ng ating pag-ibig sa kanila, at nalulugod dito ang ating makalangit na Ama.—Awit 133:1-3; Mat. 5:9.
ANG PAG-IBIG AY NAGPAPATIBAY

Isinulat ni Pablo: “Ang pag-ibig ay nagpapatibay.” (1 Cor. 8:1) Paano? Sa ika-13 kabanata ng unang liham niya sa mga taga-Corintona tinawag naPsalm of Love”—ipinaliwanag niya kung paano nagpapatibay ang pag-ibig. Halimbawa, hangad nito ang kapakanan ng ibang tao. (1 Cor. 10:24; 13:5) At dahil ang pag-ibig ay maalalahanin, makonsiderasyon, matiisin, at mabait, lumilikha ito ng mapagmahal na mga pamilya at nagkakaisang mga kongregasyon.—Col. 3:14.

Ang pag-ibig natin sa Diyos ang pinakamahalaga at pinakanakapagpapatibay na pag-ibig sa lahat. Pinagkakaisa ng pag-ibig na ito ang mga taong may ibat ibang pinagmulan, lahi, at wika para masaya silang maglingkod kay Jehovanang balikatan.” (Zef. 3:9) Maging determinado tayong ipakita sa araw-araw ang mahalagang aspektong ito ng bunga ng espiritu ng Diyos.

Nauna
Susunod

I-print
I-share

OPSYON SA PAGDA-DOWNLOAD
Opsyon sa pagda-download ng elektronikong publikasyon
Opsyon sa pagda-download ng audio recording
I-share
Podcast
Nauna
MGA NILALAMAN
Susunod
Handa Ka Bang Maging Matiisin at Maghintay?
Ang Kapayapaan ng Diyos ay Nakahihigit sa Lahat ng Kaisipan
TALAMBUHAY
Pinagpapala ang Nagbabata sa Harap ng Pagsubok
Hubarin at Iwan ang Lumang Personalidad
Isuot at Panatilihin ang Bagong Personalidad
Pag-ibigMahalagang Katangian
MULA SA AMING ARCHIVE
Kailan ang Susunod na Asamblea?”
Mga Tanong Mula sa mga Mambabasa
BASÁHIN SA WIKANG

Áng BantayánEdisyón Pára sa Pag-aáral | Agosto 2017
Pag-íbigMahalagáng Katangían

00:0011:57
PAG-ÍBIG
KAGALÁKAN
KAPAYAPÁAN
MAHÁBANG PAGTITIÍS
KABAÍTAN
KABUTIHAN
PANANÁMPALATÁYA
KAHINAHÚNAN
PAGPIPÍGIL SA SARÍLI
KINASÍHAN si apostól Páblo ná isúlat áng tungkól sa siyám ná katangíang resúlta ng pagkílos ng banál ná espíritu. (Gal. 5:22, 23) Inilaráwan niyá áng magagandáng katangíang itó bílang ángbúnga ng espíritu.” * Áng búngang itó ay pagkakákilanlán ngbágong personalidád.” (Col. 3:10) Kung paánong áng isáng punó ay nagbubúnga kapág inaalagaang mabúti, maipakikíta rín ng isáng táo áng búnga ng espíritu kung maláyang dumadaloy áng banál ná espíritu sa kaniyáng búhay.—Áwit 1:1-3.

Áng únang aspékto ng búnga ng espíritu ná itinala ni Páblo ay áng pag-íbig. Gaáno itó kahalagá? Sinábi ni Páblo ná kung walâ siyáng pag-íbig, siyá aywaláng kabuluhán.” (1 Cor. 13:2) Péro anó ba áng pag-íbig, at paáno nátin itó malílináng at maipakikíta áraw-áraw?

KUNG PAÁNO NAKIKÍTA ÁNG PAG-ÍBIG

Hindî madalíng ilaráwan sa salitâ áng pag-íbig, péro sinasábi ng Bíbliya kung paáno itó nakikíta. Halimbáwa, mababása nátin ná áng pag-íbig aymay mahábang pagtitiís at mabaít.” Itó rín aynakikipagsaya sa katotohánan,” attinítiís nitó áng lahát ng bágay, pinaniniwaláan áng lahát ng bágay, ináasáhan áng lahát ng bágay, binábatá áng lahát ng bágay.” Kasáma rín díto áng masidhíng pagmamahál at taimtím ná malasákit sa ibá, patí ná áng matálik ná kaugnáyan sa kanilá. Péro áng kawalán ng pag-íbig namán ay makikíta sa paninibugho, págmamapurí, hindî disenteng paggáwì, pagkamakasarili, patí ná sa pagíging mapaghinanakit at dí-mapagpatáwad. Dí-gáya ng malulupit at pangit ná mgá katangíang iyón, náis náting linangín áng pag-íbig náhindî naghahánap ng saríli nitóng kapakanán.”—1 Cor. 13:4-8.

ÁNG MAHÚSAY NÁ HALIMBÁWA NI JEHÓVA AT NI JESÚS SA PAG-ÍBIG

Áng Diyós ay pag-íbig.” (1 Juán 4:8) Makikíta iyán sa lahát ng kaniyáng gawâ at pagkílos. Áng kaniyáng pínakadakílang kapahayagán ng pag-íbig sa sángkataúhan ay áng pagsusugo kay Jesús pára magdúsa at mamatáy álang-álang sa átin. Sinábi ni apostól Juán: “Sa ganitó nahayág áng pag-íbig ng Diyós may kaugnáyan sa átin, sapagkát isinúgò ng Diyós áng kaniyáng bugtóng ná Anák sa sanlibután úpang magkamit táyo ng búhay sa pamamagítan niyá. Áng pag-íbig ay nása bágay ná itó, hindî sa táyo áng umíbig sa Diyós, kundî siyá áng umíbig sa átin at nagsúgo ng kaniyáng Anák bílang pampalubag-loób ná hain pára sa áting mgá kasalánan.” (1 Juán 4:9, 10) Dáhil sa pag-íbig ng Diyós, maaári táyong mapatáwad at magkaroón ng pag-ása at búhay.

Pinatunáyan ni Jesús áng kaniyáng pag-íbig sa mgá táo nang kúsang-loób niyáng gawín áng kaloóban ng Diyós. Isinúlat ni Páblo: “Sinasábi [ni Jesús]: ‘Nárito! Akó ay dumatíng úpang gawín áng iyóng kaloóban.’ . . . Dáhil sa nasabingkaloóbanay pinabanal ná táyo sa pamamagítan ng paghahandog ng katawán ni Jésu-Krísto nang minsanan.” (Heb. 10:9, 10) Hindî iyán mahihigitan ng sinumáng táo. Sinábi ni Jesús: “Waláng sinumán áng may pag-íbig ná mas dakíla káysa ríto, ná ibigáy ng isá áng kaniyáng káluluwá álang-álang sa kaniyáng mgá kaibígan.” (Juán 15:13) Magágawa ba náting tuláran áng pag-íbig ná ipinakíta sa átin ni Jehóva at ni Jesús káhit hindî táyo sakdál? Óo! Tingnán nátin kung paáno.

PATÚLOY KAYÓNG LUMÁKAD SA PAG-ÍBIG

Pinapayúhan táyo ni Páblo: “Magíng mgá tagatúlad kayó sa Diyós, bílang mgá anák ná minámahal, at patúloy kayóng lumákad sa pag-íbig, kung paánong iníbig din kayó ng Krísto.” (Efe. 5:1, 2) ‘Patúloy táyong lumalákad sa pag-íbigkapág sinisíkap náting ipakíta itó sa báwat bahági ng áting búhayhindî lang sa salitâ kundî sa gawâ. Isinúlat ni Juán: “Mumunting mgá anák, umíbig táyo, huwág sa salitâ ni sa díla man, kundî sa gawâ at katotohánan.” (1 Juán 3:18) Halimbáwa, kung lumalákad táyo sa pag-íbig pára sa Diyós at sa kápuwa, maúudyukán táyong ibahági ángmabúting balíta ng kahariánsa mgá táo. (Mat. 24:14; Luc. 10:27) Lumalákad din táyo sa pag-íbig kung táyo ay matiísin, mabaít, at mapagpatáwad. Kayâ pinapayúhan táyo ng Bíbliya: “Kung paánong si Jehóva ay lubúsang nagpatáwad sa inyó, gayón din namán áng gawín ninyó.”—Col. 3:13.

Péro áng túnay ná pag-íbig ay hindî nagpapadala sa emosyón. Halimbáwa, pára patahanin áng isáng umiiyak ná batà, bakâ pagbigyan ná lang ng magúlang áng lahát ng gustó nitó. Péro kung talagáng mahál niyá áng kaniyáng anák, magíging matatág siyá kung kinakailángan. Sa katúlad ná paraán, áng Diyós ay pag-íbig, péroáng iniíbig ni Jehóva ay dinidisiplina niyá.” (Heb. 12:6) Kung lumalákad táyo sa pag-íbig, magbibigáy rín táyo ng disiplína sa nangangailángan nitó. (Kaw. 3:11, 12) Péro tandaán ná hindî rín táyo sakdál at hindî láging nakapagpapakita ng pag-íbig. Kayâ lahát táyo ay dápat sumúlong sa pagpapakita ng pag-íbig. Paáno nátin itó magágawa? Tingnán nátin áng tatlóng paraán.

LINANGÍN ÁNG PAG-ÍBIGPAÁNO?

Úna, hilingín sa Diyós áng banál ná espíritu, ná nagbubúnga ng pag-íbig. Sinábi ni Jesús ná magbibigáy si Jehóva ngbanál ná espíritu doón sa mgá humíhingí sa kaniyá.” (Luc. 11:13) Kung manánalángin táyo pára sa banál ná espíritu at magsisíkap nápatúloy ná lumákad áyon sa espíritu,” mas makapagpapakita táyo ng pag-íbig. (Gal. 5:16) Halimbáwa, kung isá kang élder, puwéde mong hilingín áng banál ná espíritu pára makapagbigay ka ng makakasulátang páyo sa maibigíng paraán. O kung isá kang magúlang, puwéde mong hilingín áng túlong ng espíritu ng Diyós pára madisiplina mo áng iyóng mgá anák, hindî sa galít, kundî sa pag-íbig.

Ikalawâ, búlay-bulayín kung paáno nagpakíta si Jesús ng pag-íbig noóng ginagalit siyá. (1 Ped. 2:21, 23) Kapág nasaktán táyo o nakaránas ng kawaláng-katarúngan, magandáng tanungín áng saríli, ‘Anó kayâ áng gágawin ni Jesús?’ Nakíta ng síster ná si Leigh ná magandáng búlay-bulayín áng tanóng ná itó bágo kumílos. Ikinuwénto niyá: “Mínsan, isáng babaeng katrabaho ko áng nagpadalá ng e-mail sa mgá kasáma námin, ná may dí-magagandáng koménto tungkól sa ákin at sa trabáho ko. Talagáng nasaktán akó. Péro naitanong ko sa saríli, ‘Paáno ko matútuláran si Jesús sa pakikitúngo ko sa táong itó?’ Matápos pag-isípan kung anó áng gágawin ni Jesús sa gayóng sitwasyón, pinalampas ko ná lang iyón at hindî ná pinalakí. Saká ko naláman ná may malalang sakít palá áng katrabaho ko at masyádo ná siyáng naii-stress. Bakâ hindî namán niyá talagá akó gustóng saktan. Nang búlay-bulayín ko áng halimbáwa ni Jesús sa pagpapakita ng pag-íbig káhit ginagalit siyá, nakatúlong itó sa ákin ná magpakíta ng gayóng pag-íbig sa katrabaho ko.” Óo, kung tútuláran nátin si Jesús, lagì táyong kikílos nang may pag-íbig.

Ikatló, linangín áng mapagsakripísyong pag-íbig, ná pagkakákilanlán ng túnay ná mgá Kristiyáno. (Juán 13:34, 35) Pinasísigla táyo ng Kasulátan ná tuláran ángpangkaisipang saloóbingtagláy ni Jesús. Nang íwan niyá áng lángit, “hinubad niyá áng kaniyáng saríliálang-álang sa átin, magínghanggáng sa kamatáyan.” (Fil. 2:5-8) Hábang tinutuláran nátin áng kaniyáng mapagsakripísyong pag-íbig, áng áting kaisipán at saloobín ay magíging túlad-Krísto, at maúudyukán táyong unáhin áng kapakanán ng ibá bágo áng sa átin. Anó pa áng ibáng pakinábang sa paglilináng ng pag-íbig?

MGÁ PAKINÁBANG NG PAGPAPAKITA NG PAG-ÍBIG

Maráming pakinábang kapág nagpápakíta táyo ng pag-íbig. Tingnán áng dalawáng halimbáwa:

Magkakasáma sa Kingdom Hall áng mgá Saksí ni Jehóva ná ibá-ibá áng edád at láhì
Paáno táyo nakikinábang sa pagpapakita ng pag-íbig?
INTERNASYONÁL NÁ KAPATÍRAN: Dáhil sa pag-íbig nátin sa isát isá, alinmang kongregasyón sa mundó áng daláwin nátin, alám náting malugod táyong tatanggapín ng mgá kapatíd. Isá ngang pagpapála ná mahálin táyo ngbuóng samahán ng áting mgá kapatídsa buóng daigdíg! (1 Ped. 5:9) May nagpápakíta pa ba ng ganiyáng urì ng pag-íbig bukód sa báyan ng Diyós?
KAPAYAPÁAN: Dáhilpinagtítiisán [nátin] áng isát isá sa pag-íbig,” mayroón táyongnagbúbuklód ná bigkís ng kapayapáan.” (Efe. 4:2, 3) Naráranasan nátin mísmo áng kapayapaang itó sa áting mgá pagpupúlong, asámblea, at mgá kombénsiyon. Tiyák ná sásang-áyon ka ná waláng katúlad áng ganitóng kapayapáan sa nababaháging sanlibutáng itó! (Áwit 119:165; Isá. 54:13) Kapág nakikipagpayapaan táyo sa ibá, ipinakikíta nátin áng lálim ng áting pag-íbig sa kanilá, at nalúlugod díto áng áting makalángit ná Amá.—Áwit 133:1-3; Mat. 5:9.
ÁNG PAG-ÍBIG AY NAGPÁPATÍBAY

Isinúlat ni Páblo: “Áng pag-íbig ay nagpápatíbay.” (1 Cor. 8:1) Paáno? Sa íka-13 kabanáta ng únang líham niyá sa mgá tága-Corintoná tináwag náPsalm of Love”—ipinaliwánag niyá kung paáno nagpápatíbay áng pag-íbig. Halimbáwa, hángad nitó áng kapakanán ng ibáng táo. (1 Cor. 10:24; 13:5) At dáhil áng pag-íbig ay maalalahanin, makonsiderasyón, matiísin, at mabaít, lumílikhâ itó ng mapagmahál ná mgá pamílya at nagkakaisang mgá kongregasyón.—Col. 3:14.

Áng pag-íbig nátin sa Diyós áng pinakamahalagá at pinakanakapagpapatibay ná pag-íbig sa lahát. Pinagkakaisa ng pag-íbig ná itó áng mgá táong may ibát ibáng pinagmulán, láhì, at wikà pára masáya siláng maglingkód kay Jehóvanang balikatán.” (Zef. 3:9) Magíng determinádo táyong ipakíta sa áraw-áraw áng mahalagáng aspéktong itó ng búnga ng espíritu ng Diyós.

Naúna
Súsunod

I-print
I-share

OPSYÓN SA PAGDA-DOWNLOAD
Opsyón sa pagda-download ng elektronikong publikasyón
Opsyón sa pagda-download ng audio recording
I-share
Podcast
Naúna
MGÁ NILÁLAMÁN
Súsunod
Handâ Ka Bang Magíng Matiísin at Maghintáy?
Áng Kapayapáan ng Diyós ay Nakahíhigít sa Lahát ng Kaisipán
TALAMBUHAY
Pinagpapála áng Nagbabatá sa Haráp ng Pagsúbok
Hubarin at Íwan áng Lúmang Personalidád
Isuót at Panatilíhin áng Bágong Personalidád
Pag-íbigMahalagáng Katangían
MULÂ SA ÁMING ARCHIVE
Kailán áng Súsunod ná Asámblea?”
Mgá Tanóng Mulâ sa mgá Mambabása