16

16 Sa kabilang panig naman, ang isa na may mas sensitibong budhi ay hindi dapat na maging mapamuna sa iba, anupat iginigiit ang kaniyang pananaw hinggil sa mga pagpapasiyang nagsasangkot sa budhi. (Roma 14:10) Ang totoo, dapat nating gamitin ang ating budhi para suriin ang ating sarili, hindi ang iba. Tandaan ang sinabi ni Jesus: “Huwag na kayong humatol upang hindi kayo mahatulan.” (Mateo 7:1) Hindi dapat gawing isyu ng mga miyembro ng kongregasyon ang mga personal na pagpapasiyang nakadepende sa budhi. Bukod diyan, humahanap tayo ng mga paraan upang itaguyod ang pag-ibig at pagkakaisa, na pinatitibay ang isat isa sa halip na maging sanhi ng katitisuran.—
16 Sa kabílang pánig namán, áng isá ná may mas sensitibong budhî ay hindî dápat ná magíng mapamuná sa ibá, anupát iginigiit áng kaniyáng pananáw hinggíl sa mgá pagpapasiyang nagsasangkot sa budhî. (Róma 14:10) Áng totoó, dápat náting gamítin áng áting budhî pára suríin áng áting saríli, hindî áng ibá. Tandaán áng sinábi ni Jesús: “Huwág ná kayóng humatol úpang hindî kayó mahatulan.” (Matéo 7:1) Hindî dápat gawíng ísyu ng mgá miyémbro ng kongregasyón áng mgá personál ná pagpapasiyang nakadepénde sa budhî. Bukód diyán, humahánap táyo ng mgá paraán úpang itagúyod áng pag-íbig at pagkakáisá, ná pinatitíbay áng isát isá sa halíp ná magíng sanhî ng katitisúran.—