T2

Sa tingin ko mabuti ang mag-aral ng Bibliya, pero mahirap gawin ang turo nito.
Sa tingín ko mabúti áng mag-áral ng Bíbliya, péro mahírap gawín áng túro nitó.