T

A: Shonna, noong nakaraan, pinanood natin ang video na "Kung bakit magandang mag-aral ng Bibliya?" Kaya bumalik ako para malaman ang opinyon mo.
(Last time we watched the video "Why study the Bible?" I came back to get your opinion.)

S: Sa tingin ko mabuti ang mag-aral ng Bibliya, pero mahirap gawin ang turo nito.
(I think it's good to study the Bible, but it's difficult to do what it teaches)

A: Ganyan kadalasan ang opinyon ng marami. Pero alam mo na gusto ng Diyos na maging matagumpay tayo sa pag-aaral ng Bibliya? Tingnan natin ang Isaias 48:17,18 (Read)

(That is a common opinion. But, do you that God wants us to be successful in studying the Bible? Let's look up Isa 48:17,18)

Pansinin mo kung ano ang ginagawa ni Jehova?
(Notice what Jehovah does)

S: Ang isa na pumapatnubay.
(The One guiding)

A: Tama, si Jehova ay pumapatnubay gaya ng sa isang maibiging ama. Magkatulad kayo, pareho kayong magulang na may pag-ibig at malasakit sa inyong mga anak. Kaya bilang ina, ano ang ibinibigay mo sa iyong mga anak?
(You're right. Jehova guides like a loving father. You two are alike, you are both parents that have love and concern for your children. As a mother, what do you provide for your children?

S: Binibigyan ko sila ng patnubay, para mapabuti sila.
(I give them guidance, so they will turn out well.)

A: Mahusay iyan Shonna. Si Jehova ay ganyan rin, pansinin mo kung ano ang nais niya na magkaroon tayo...
(That's good. Jehova is the same, notice what He wants us to have)

S: Kapayapaan at katwiran.
(Peace and righteousness)

A: Tama ka. Kaya nga binibigyan niya tayo ng mga tools para sa pagkuha ng kaalaman tungkol sa Kanya. Gusto kong ipakita sa iyo ang website na JW.org. Naglalaman ito ng mga praktikal na tulong sa atin, ano man ang ating kalagayan sa buhay. Tingnan mo ito, sa ilalim ng mga publikasyon, may para sa pag-aasawa at pamilya. May mga impormasyon dito para sa pagpapalaki ng anak, paghawak ng pera, komunikasyon at iba pa.
(You're right. That's why He gives us tools...JW.org..)

Gusto mong pumili ng topic at basahin natin?
(Do you want to choose a topic and we'll read it?)

S: Sige, mukhang interesting.
(Okay, it looks interesting)
A: Shonna, noóng nakaraan, pinanood nátin áng video ná "Kung bákit magandáng mag-áral ng Bíbliya?" Kayâ bumalík akó pára malamán áng opinyón mo.
(Last time we watched the video "Why study the Bible?" I came back to get your opinion.)

S: Sa tingín ko mabúti áng mag-áral ng Bíbliya, péro mahírap gawín áng túro nitó.
(I think it's good to study the Bible, but it's difficult to do what it teaches)

A: Ganyan kadalásan áng opinyón ng marámi. Péro alám mo ná gustó ng Diyós ná magíng matagumpáy táyo sa pag-aáral ng Bíbliya? Tingnán nátin áng Isáias 48:17,18 (Read)

(That is a common opinion. But, do you that God wants us to be successful in studying the Bible? Let's look up Isá 48:17,18)

Pansinín mo kung anó áng ginágawâ ni Jehóva?
(Notice what Jehovah does)

S: Áng isá ná pumapatnubay.
(The One guiding)

A: Tamà, si Jehóva ay pumapatnubay gáya ng sa isáng maibigíng amá. Magkatulad kayó, parého kayóng magúlang ná may pag-íbig at malasákit sa inyóng mgá anák. Kayâ bílang iná, anó áng ibínibigáy mo sa iyóng mgá anák?
(You're right. Jehóva guides like a loving father. You two are alike, you are both parents that have love and concern for your children. As a mother, what do you provide for your children?

S: Binibigyán ko silá ng patnúbáy, pára mapabuti silá.
(I give them guidance, so they will turn out well.)

A: Mahúsay iyán Shonna. Si Jehóva ay ganyan rín, pansinín mo kung anó áng náis niyá ná magkaroón táyo...
(That's good. Jehóva is the same, notice what He wants us to have)

S: Kapayapáan at katwiran.
(Peace and righteousness)

A: Tamà ka. Kayâ ngâ binibigyán niyá táyo ng mgá tools pára sa pagkúha ng kaalamán tungkól sa Kanyá. Gustó kong ipakíta sa iyó áng website ná JW.org. Naglálaman itó ng mgá praktikál ná túlong sa átin, anó man áng áting kalagáyan sa búhay. Tingnán mo itó, sa ilálim ng mgá publikasyón, may pára sa pag-aasáwa at pamílya. May mgá impormasyón díto pára sa pagpapalakí ng anák, pagháwak ng péra, komunikasyon at ibá pa.
(You're right. That's why He gives us tools...JW.org..)

Gustó mong pumíli ng topic at basáhin nátin?
(Do you want to choose a topic and we'll read it?)

S: Sige, mukháng interesting.
(Okay, it looks interesting)