Ang kaharian capítulo 20

kay Jehova

00:0035:59
POKUS NG KABANATA
Ipinapakita ng mga Kristiyano ang pag-ibig sa panahon ng sakuna
1, 2. (a) Ano ang sitwasyon noon ng mga Kristiyano sa Judea? (b) Paano nila naranasan ang pag-ibig ng kanilang mga kapatid?
MGA 46 C.E. noon, at matindi ang taggutom sa Judea. Dahil sa sobrang kaunti ng suplay ng mga butil, napakamahal ng presyo nito at walang pambili ang mga Judiong alagad ni Kristo na naninirahan doon. Nagugutom sila at nangangalumata. Pero mararanasan nila ang dampi ng kamay ni Jehova sa paraang hindi pa nararanasan ng ibang mga alagad ni Kristo noon. Tingnan natin kung ano ang nangyari.

2 Nabalitaan ng mga Kristiyanong Judio at Gentil sa Antioquia, Sirya, ang tungkol sa taggutom. Kaya lumikom sila ng pondo para sa kanilang mga kapananampalataya sa Jerusalem at Judea. Pagkatapos ay pumili sila ng dalawang responsableng kapatid, sina Bernabe at Saul, para dalhin ang tulong sa matatandang lalaki ng kongregasyon sa Jerusalem. (Basahin ang Gawa 11:27-30; 12:25.) Isipin na lang ang nadama ng mga kapatid sa Judea dahil sa ipinakitang pag-ibig ng kanilang mga kapatid sa Antioquia!

3. (a) Paano tinutularan ng bayan ng Diyos sa ngayon ang parisang iniwan ng mga Kristiyano sa Antioquia? Magbigay ng halimbawa. (Tingnan din ang kahongAng Pinakaunang Malawakang Pagbibigay ng Tulong sa Modernong Panahon.”) (b) Anong mga tanong ang tatalakayin sa kabanatang ito?
3 Ang pangyayaring iyan noong unang siglo C.E. ang pinakaunang nairekord na pagpapadala ng tulong ng mga Kristiyano sa isang bahagi ng mundo sa kanilang kapatid na nakatira sa ibang lugar. Sa ngayon, tinutularan natin ang parisang iniwan ng mga kapatid sa Antioquia. Kapag nabalitaan nating dumaranas ng sakuna o trahedya ang mga kapatid sa ibang lugar, tinutulungan natin sila. * Para maintindihan kung paano nauugnay sa pagmiministeryo ang pagbibigay ng tulong, talakayin natin ang tatlong tanong na ito: Bakit natin itinuturing na bahagi ng ating ministeryo ang pagtulong? Ano ang mga tunguhin natin sa pagtulong? Paano tayo nakikinabang sa ginagawang pagtulong kapag may sakuna?

Kung BakitSagradong Paglilingkodang Pagtulong

4. Ano ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Corinto tungkol sa ministeryong Kristiyano?
4 Sa kaniyang ikalawang liham sa mga taga-Corinto, ipinaliwanag ni Pablo na may dalawang bahagi ang ministeryong Kristiyano. Bagaman ang liham ni Pablo ay para sa mga pinahirang Kristiyano, kapit din ang sinabi niya saibang mga tupani Kristo. (Juan 10:16) Ang isang bahagi ng ating ministeryo ay angministeryo ng pakikipagkasundo,” o ang gawaing pangangaral at pagtuturo. (2 Cor. 5:18-20; 1 Tim. 2:3-6) Ang isa naman ay ang binabanggit ni Pablo naministeryong itinalaga para sa mga banal,” o ang pagtulong natin sa ating mga kapananampalataya. (2 Cor. 8:4) Nang banggitin niya angministeryo ng pakikipagkasundoatministeryong itinalaga para sa mga banal,” ang ginamit niyang termino para saministeryoay salin ng isang anyo ng salitang Griego na di·a·ko·niʹa. Bakit ito mahalaga?

5. Ano ang ibig sabihin ni Pablo nang tukuyin niyang ministeryo ang pagtulong?
5 Sa paggamit ng iisang salitang Griego para sa dalawang gawain, sinasabi ni Pablo na ang pagtulong ay isa ring anyo ng ministeryo na isinasagawa ng kongregasyong Kristiyano. Sa una niyang liham, sinabi niya: “May sari-saring ministeryo, at gayunmay may iisang Panginoon; at may sari-saring gawain, . . . Ngunit ang lahat ng gawaing ito ay isinasagawa ng mismong espiritu ring iyon.” (1 Cor. 12:4-6, 11) Sa katunayan, iniugnay ni Pablo sasagradong paglilingkodang ibat ibang anyo ng ministeryo na isinasagawa ng kongregasyon. * (Roma 12:1, 6-8) Tiyak na iyan ang dahilan kung bakit naisip niyang maglaan ng panahon paramaglingkod sa mga banal”!​—Roma 15:25, 26.

6. (a) Gaya ng ipinaliwanag ni Pablo, bakit bahagi ng pagsamba natin ang pagtulong? (b) Ipaliwanag kung paano isinasagawa ngayon sa buong mundo ang pagtulong kapag may sakuna. (Tingnan ang kahongKapag May Sakuna!” sa pahina 214.)
6 Tinulungan ni Pablo ang mga taga-Corinto na maintindihan kung bakit ang pagtulong ay bahagi ng kanilang ministeryo at pagsamba kay Jehova. Pansinin ang kaniyang pangangatuwiran: Ang mga Kristiyano ay naglalaan ng tulong dahilmapagpasakop [sila] sa mabuting balita tungkol sa Kristo.” (2 Cor. 9:13) Dahil gusto nilang isabuhay ang mga turo ni Kristo, tinutulungan ng mga Kristiyano ang kanilang mga kapananampalataya. Sinabi ni Pablo na ang kabaitan nila sa kanilang mga kapatid ay kapahayagan ngnakahihigit na di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos.” (2 Cor. 9:14; 1 Ped. 4:10) May kinalaman sa paglilingkod sa mga kapatid na nangangailangan, kasama na ang pagtulong kapag may sakuna, sinabi ng Disyembre 1, 1975, ng The Watchtower: “Hinding-hindi natin dapat pag-alinlanganan na napakahalaga sa Diyos na Jehova at sa kaniyang Anak na si Jesu-Kristo ang uring ito ng paglilingkod.” Oo, ang pagtulong ay isang mahalagang anyo ng sagradong paglilingkod.​—Roma 12:1, 7; 2 Cor. 8:7; Heb. 13:16.

Pangunahing mga Tunguhin sa Pagtulong

7, 8. Ano ang unang tunguhin natin sa pagtulong? Ipaliwanag.
7 Ano ang mga tunguhin natin sa pagtulong? Sinagot iyan ni Pablo sa kaniyang ikalawang liham sa mga taga-Corinto. (Basahin ang 2 Corinto 9:11-15.) Sa mga talatang iyan, idiniin ni Pablo ang tatlong pangunahing tunguhin na naaabot natin sa pakikibahagi saministeryo ng pangmadlang paglilingkod na ito,” o pagbibigay ng tulong. Isa-isahin natin ang mga ito.

8 Una, maluwalhati si Jehova sa pamamagitan ng ating pagtulong. Sa limang talatang binanggit, pansinin kung gaano kadalas inakay ni Pablo sa Diyos na Jehova ang pansin ng kaniyang mga kapatid. Ipinaalala sa kanila ng apostol ang tungkol sakapahayagan ng pasasalamat sa Diyosatmaraming kapahayagan ng pasasalamat sa Diyos.” (Talata 11, 12) Binanggit niya naniluluwalhati [ng mga Kristiyano] ang Diyosat pinupuri angnakahihigit na di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyosdahil sa tinanggap nilang tulong. (Talata 13, 14) At sa pagtatapos ng pagtalakay ni Pablo hinggil sa pagtulong, sinabi niya: “Salamat sa Diyos.”​—Talata 15; 1 Ped. 4:11.

9. Paano maaaring magbago ang pananaw ng ilan dahil sa ating pagtulong sa panahon ng sakuna? Magbigay ng halimbawa.
9 Gaya ni Pablo, itinuturing ng mga lingkod ng Diyos sa ngayon ang pagbibigay ng tulong bilang pagkakataon para luwalhatiin si Jehova at gayakan ang kaniyang mga turo. (1 Cor. 10:31; Tito 2:10) Ang totoo, kadalasan nang malaking tulong ito para mabago ang negatibong tingin ng ilang tao kay Jehova at sa kaniyang mga Saksi. Halimbawa, isang babaeng nakatira sa lugar na sinalanta ng bagyo ang may ganitong paskil sa kaniyang pinto: “Bawal Dito ang mga Saksi ni Jehova.” Isang araw, nakita niyang kinukumpuni ng mga boluntaryo ang nasirang bahay sa tapat niya. Matapos obserbahan nang ilang araw ang palakaibigang mga boluntaryong iyon, pinuntahan niya ang mga ito para malaman kung sino sila. Humanga siya nang malamang Saksi ni Jehova ang mga boluntaryo. Sinabi niya: “Nagkamali ako ng impresyon sa inyo.” Ang resulta? Inalis niya ang paskil sa kaniyang pinto.

10, 11. (a) Anong mga halimbawa ang nagpapakitang naaabot natin ang ikalawang tunguhin natin sa pagtulong? (b) Anong publikasyon ang nakatutulong sa mga boluntaryo? (Tingnan ang kahongIsa Pang Pantulong sa mga Boluntaryo.”)
10 Ikalawa, “ilaan nang sagana ang mga pangangailanganng ating mga kapananampalataya. (2 Cor. 9:12a) Gustong-gusto nating matugunan agad ang pangangailangan ng ating mga kapatid at matulungan silang ibsan ang kanilang pagdurusa. Bakit? Dahil ang mga miyembro ng kongregasyong Kristiyano ay bahagi ngiisang katawan,” kayakung ang isang sangkap ay nagdurusa, ang lahat ng iba pang sangkap ay nagdurusang kasama nito.” (1 Cor. 12:20, 26) Ang pagmamahal na pangkapatid at habag ay nagpapakilos sa maraming kapatid na iwan agad ang kanilang mga gawain, kunin ang kanilang mga kagamitan, at pumunta sa mga lugar na sinalanta ng sakuna para tulungan ang kanilang mga kapananampalataya. (Sant. 2:15, 16) Halimbawa, nang hagupitin ng tsunami ang Japan noong 2011, sumulat ang tanggapang pansangay ng Estados Unidos sa mga Regional Building Committee sa kanilang bansa para tanungin kung mayilang kuwalipikadong kapatidna puwedeng makatulong sa pagtatayo ng mga Kingdom Hall sa Japan. Ang tugon? Sa loob lang ng ilang linggo, halos 600 boluntaryo ang nag-aplay at pumayag na pumunta ng Japan sa sarili nilang gastos! “Hangang-hanga kami sa pagtugon,” ang sabi ng tanggapang pansangay ng Estados Unidos. Nang tanungin ng isang kapatid sa Japan ang isang boluntaryo mula sa ibang bansa kung bakit siya pumunta para tumulong, sinabi nito: “Ang mga kapatid sa Japan ay bahagi ngaming katawan.’ Nadarama namin ang kanilang kirot at pagdurusa.” Dahil sa pag-ibig, isinasapanganib pa nga kung minsan ng ilang boluntaryo ang kanilang buhay para matulungan ang kanilang mga kapananampalataya. *​—1 Juan 3:16.

Isang Saksi ni Jehova sa Switzerland na nag-aayos ng mga relief supply para sa mga kapananampalataya niya noong 1946
Switzerland, 1946
ANG PINAKAUNANG MALAWAKANG PAGBIBIGAY NG TULONG SA MODERNONG PANAHON
NOONG Setyembre 1945, mga ilang buwan matapos ang Digmaang Pandaigdig II sa Europa, ipinatalastas ni Brother Knorr ang pagsisimula ng malawakang kampanya ng pagpapadala ngmateryal na tulong sa nangangailangang mga kapatid sa gitnang Europa.”

Mga ilang linggo lang mula nang ipatalastas iyon, ang mga Saksi sa Canada, Estados Unidos, at iba pang mga lupain ay nagsimulang magbalot ng mga damit at mangalap ng pagkain. Mula Enero 1946, ipinadadala ang mga iyon sa mga kapananampalataya natin sa mga bansa sa Europa: Austria, Belgium, Bulgaria, Czechoslovakia, Denmark, England, Finland, Germany, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Pransiya, at Romania, pati na sa mga kapatid natin sa China at Pilipinas.

Ang pagpapadala ng mga tulong ay nagpatuloy sa loob ng dalawat kalahating taon! Nang panahong iyon, mga 85,000 kapatid ang nagpadala ng mga 300,000 kilo ng pagkain, mga 450,000 kilo ng damit, at mahigit 124,000 pares ng sapatos sa mga lupaing naapektuhan ng digmaan. Natapos ang pagpapadala noong Agosto 1948. “Talagang kapahayagan ito ng pag-ibig sa isat isa,” ang sabi ng The Watchtower noong 1949. “Alam natin na ginawa ito ng lahat ng kapatid para parangalan ang Panginoon dahil iniisip nilang makatutulong ang materyal na mga bagay na ito para makapagpatuloy ang ilan sa kanilang tunay na pagsamba; kaya naman itinuturing nilang malaking pribilehiyo na maglingkod sa mga kapatid sa ganitong paraan.” Ang pagtulong na ito ay nagbigay ng kapurihan kay Jehova, naglaan ng tulong sa mga kapananampalataya, at nagpatibay sa bigkis ng pagkakaisa ng mga kapatid sa buong mundo.

11 Kahit ang mga di-Saksi ay nagpapahalaga sa ating pagtulong. Halimbawa, nang tamaan ng isang sakuna ang estado ng Arkansas, E.U.A., noong 2013, ganito ang iniulat ng isang pahayagan tungkol sa mabilis na pagresponde ng mga boluntaryong Saksi: “Napakahusay at napakabilis ng pag-oorganisa ng mga Saksi ni Jehova sa pagtulong kapag may sakuna.” Tunay nga, gaya ng sinabi ni Pablo, ‘naglalaan tayo nang saganapara sa ating mga kapatid na nangangailangan.

12-14. (a) Bakit napakahalagang maabot ang ikatlong tunguhin natin sa pagtulong? (b) Anong komento ng mga kapatid ang nagdiriin na mahalagang maibalik agad ang espirituwal na rutin?
12 Ikatlo, tulungan ang mga biktima na maibalik ang kanilang espirituwal na rutin. Bakit ito mahalaga? Sinabi ni Pablo na ang mga nakatatanggap ng tulong ay mapapakilos na mag-ukol ngmaraming kapahayagan ng pasasalamat sa Diyos.” (2 Cor. 9:12b) Wala nang mas magandang paraan para ipahayag ng mga biktima ng sakuna ang pasasalamat nila kay Jehova, kundi ang ibalik ang kanilang espirituwal na rutin sa pinakamadaling panahon! (Fil. 1:10) Sinabi ng The Watchtower noong 1945: “Sinang-ayunan . . . ni Pablo ang pangongolekta ng abuloy para mapaglaanan ng materyal na tulong ang . . . mga nangangailangang mga kapatid na Kristiyano, nang sa gayon ay magamit ng mga ito ang kanilang panahon at lakas sa iniatas ni Jehova na gawaing pagpapatotoo.” Iyan pa rin ang tunguhin natin sa ngayon. Kapag nangangaral na silang muli, mapapatibay ng mga kapatid hindi lang ang kanilang mga nababagabag na kapuwa, kundi pati ang kanilang mga sarili.​—Basahin ang 2 Corinto 1:3, 4.

13 Pansinin ang komento ng ilang tumanggap ng kinakailangang tulong, nakibahaging muli sa pangangaral, at napatibay sa paggawa nito. “Isang pagpapala na makalabas sa larangan ang pamilya namin,” ang sabi ng isang brother. “Nalimutan namin kahit sandali ang mga alalahanin namin habang sinisikap naming aliwin ang iba.” Sinabi ng isang sister: “Dahil nagpokus ako sa espirituwal na gawain, hindi ko naiisip ang mga epekto ng trahedya. Napapanatag ang loob ko.” Sinabi ng isa pang sister: “Maraming bagay ang hindi namin kontrolado, pero malaking tulong ang ministeryo para manatiling nakapokus ang aming pamilya. Kapag ipinapakipag-usap namin sa iba ang tungkol sa aming pag-asa na bagong sanlibutan, napapatibay ang aming pagtitiwala na gagawing bago ang lahat ng bagay.”

14 Ang pagdalo sa mga pulong ang isa pang espirituwal na gawain na kailangang maibalik agad ng mga kapatid na biktima ng sakuna. Pansinin ang karanasan ni Kiyoko na malapit nang mag-60 anyos nang salantain ng tsunami ang kanilang lugar. Walang natira sa kaniya maliban sa suot niyang damit at sandalyas. Hindi niya alam kung paano pa siya mabubuhay. Pagkatapos, sinabi sa kaniya ng isang elder na magdaraos sila ng pulong sa kotse nito. Sinabi ni Kiyoko: “Naupo ako, ang elder at asawa niya, at isa pang sister sa loob ng kotse. Simple lang ang pulong, pero parang himala, nalimutan ko ang tsunami. Napayapa ang isip ko. Sa pulong na iyon, nakita ko kung gaano kahalaga ang Kristiyanong pagsasamahan.” Sinabi naman ng isang sister tungkol sa nadaluhan niyang mga pulong matapos ang isang trahedya: “Napakalaking tulong nito sa akin!”​—Roma 1:11, 12; 12:12.

Namamalaging mga Pakinabang sa Pagtulong

15, 16. (a) Anong pakinabang ang puwedeng matanggap ng mga Kristiyano sa Corinto at sa iba pang lugar dahil sa pagbibigay nila ng tulong? (b) Paano rin tayo nakikinabang sa pagtulong sa ngayon?
15 Ipinaliwanag din ni Pablo sa mga taga-Corinto ang magiging mga pakinabang nila at ng ibang mga Kristiyano sa pakikibahagi sa pagbibigay ng tulong. Sinabi niya: “Lakip ang pagsusumamo para sa inyo ay nananabik sila [mga Judiong Kristiyano sa Jerusalem na tumanggap ng tulong] sa inyo dahil sa nakahihigit na di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos sa inyo.” (2 Cor. 9:14) Oo, ang pagkabukas-palad ng mga taga-Corinto ay mag-uudyok sa mga Judiong Kristiyano na ipanalangin ang mga kapatid nilang Judio at Gentil sa Corinto at magpapalalim sa pagmamahal nila sa mga ito.

16 Ang mga pakinabang na binanggit ni Pablo ay nararanasan din sa ngayon. Hinggil diyan, sinabi ng Disyembre 1, 1945, ng The Watchtower: “Kapag ang isang grupo ng nakaalay na mga lingkod ng Diyos ay nag-abuloy para sa mga pangangailangan ng isa pang grupo, lalong tumitibay ang pagkakaisa!” Ganiyan nga ang nararanasan ng mga boluntaryo sa ngayon. “Dahil sa pagtulong, mas napapalapít pa ako sa aking mga kapatid,” ang sabi ng elder na tumulong sa mga nasalanta ng baha. Ganito naman ang sinabi ng isang sister na nakatanggap ng tulong, “Dahil sa ating kapatiran, parang Paraiso na rin.”​—Basahin ang Kawikaan 17:17.

17. (a) Paano natutupad ang Isaias 41:13 sa ginagawa nating pagtulong kapag may sakuna? (b) Bumanggit ng ilang halimbawa kung paano napararangalan si Jehova at napapatibay ang bigkis ng ating pagkakaisa dahil sa pagtulong. (Tingnan din ang kahongPagtulong ng mga Boluntaryo Mula sa Ibat Ibang Panig ng Mundo.”)
17 Kapag dumarating ang mga boluntaryo sa lugar ng sakuna, damang-dama ng naapektuhang mga kapatid ang pangakong ito ng Diyos: “Ako, si Jehova na iyong Diyos, ay nakahawak sa iyong kanang kamay, ang Isa na nagsasabi sa iyo, ‘Huwag kang matakot. Ako ang tutulong sa iyo.’” (Isa. 41:13) Pagkatapos makaligtas sa sakuna, sinabi ng isang sister: “Nawalan ako ng pag-asa dahil sa nakikita kong nangyari sa paligid, pero iniabot ni Jehova ang kaniyang kamay. Sobrang laki ng naitulong sa akin ng mga kapatid.” Sa ngalan ng buong kongregasyon, sumulat ang dalawang elder matapos salantain ng sakuna ang kanilang lugar: “Napakasakit ng epekto ng lindol, pero ginamit ni Jehova ang mga kapatid para tulungan kami. Nababasa lang namin dati ang tungkol sa pagtulong kapag may sakuna, pero ngayon, nakita na mismo namin.”

Si Peter Johnson na nagtatrabaho sa proyekto ng organisasyon sa pagtatayo
NABAGO NITO ANG BUHAY NIYA
PAANO posibleng makaapekto sa mga kabataan ang pagboboluntaryo kapag may sakuna? Pansinin ang karanasan ni Peter Johnson, na unang nakibahagi sa gawaing ito noong 18 anyos siya. Sinabi niya: “Talagang naantig ako nang makita ko ang laki ng pasasalamat ng mga kapatid at nadama ko ang kagalakang nagmumula sa pagbibigay. Lalong tumindi ang pagnanais kong gamitin ang buhay ko para maglingkod kay Jehova sa abot ng aking makakaya.” Pagkatapos, nagpayunir si Peter. Naglingkod din siya sa Bethel at nang maglaon ay naging miyembro ng Regional Building Committee. “Nang una akong makabahagi sa pagtulong noong 1974,” ang sabi ni Peter, “nabago nito ang buhay ko.” Kabataan ka pa ba? Puwede ka bang magboluntaryo kapag may sakuna, gaya ni Peter? Malay mo, mabago rin nito ang buhay mo!

Puwede Ka Bang Tumulong?

18. Ano ang puwede mong gawin kung gusto mong magboluntaryo sa pagtulong kapag may sakuna? (Tingnan din ang kahongNabago Nito ang Buhay Niya.”)
18 Gusto mo bang maranasan ang kaligayahang dulot ng pagbibigay ng tulong? Kung gayon, tandaan na ang mga boluntaryo ay karaniwan nang pinipili mula sa mga tumutulong sa mga proyekto ng pagtatayo ng Kingdom Hall. Kaya banggitin sa inyong mga elder na gusto mong humingi ng application form. Ganito ang paalala ng isang elder na marami nang karanasan sa pagtulong kapag may sakuna: “Pumunta lang sa lugar ng sakuna kapag may natanggap ka nang opisyal na paanyaya mula sa Disaster Relief Committee.” Sa gayong paraan, magiging organisado ang pagbibigay natin ng tulong.

19. Paano nakatutulong nang malaki ang mga boluntaryo para mapatunayang mga alagad tayo ni Kristo?
19 Ang pagtulong kapag may sakuna ay isang natatanging paraan ng pagsunod natin sa utos ni Kristo naibigin ang isat isa.’ Sa pagpapakita ng gayong pag-ibig, napatutunayan nating mga alagad tayo ni Kristo. (Juan 13:34, 35) Isa ngang pagpapala sa atin ngayon ang napakaraming boluntaryo na lumuluwalhati kay Jehova sa pamamagitan ng pagbibigay ng kinakailangang tulong sa mga tapat na sumusuporta sa Kaharian ng Diyos!

Gaano Katotoo sa Iyo ang Kaharian?
Paano natin nalaman na ang pagtulong ay bahagi ng ating sagradong paglilingkod kay Jehova?
Ano ang tatlong pangunahing tunguhin natin sa pagtulong?
Anong namamalaging mga pakinabang ang naidudulot ng pagtulong?
Paano nauugnay sa utos ni Jesus sa Juan 13:34 ang pagtulong kapag may sakuna?
PAGTULONG NG MGA BOLUNTARYO MULA SA IBAT IBANG PANIG NG MUNDO
SENTRAL AT KANLURANG APRIKA
Noong 1994, mga 800,000 o higit pa ang namatay sa Rwanda dahil sa lipulan ng lahi. Pagkatapos nito, lumaganap ang kaguluhan sa iba pang mga lupain sa Sentral Aprika kaya nagsiksikan ang tao sa mga refugee camp. Para matulungan ang naapektuhan nilang mga kapananampalataya, ang mga Saksi ni Jehova sa Belgium, Pransiya, at Switzerland ay nagpadala ng mga 300 tonelada ng damit, gamot, tent, pagkain, at iba pang mga suplay. Sakay ng eroplano, nakarating ang suplay sa ating mga kapatid sa loob lang ng ilang linggo.

Sa Aprika rin, isang pangkat ng 10 doktor at nars na mga Saksi mula sa Pransiya ang tumutulong sa ating mga kapatid para maibsan ang pagdurusa nila dahil sa gera sibil, taggutom, at sakit. Nitong nakalipas na dalawang taon pa lang, 10,000 na ang kanilang natulungan. Dahil dito, nabibigyan ng kapurihan si Jehova at ang kaniyang organisasyon. “Kapag dumarating kami sa isang lugar para tulungan ang mga kapatid,” ang kuwento ng isa sa mga nars, “ang ganda ng sinasabi ng mga tao: ‘Mga Saksi ni Jehova sila. Nandito sila para tulungan ang kanilang mga kapatid.’” Matapos tulungan ng isang nars, sinabi ng isang Saksi: “Salamat, kapatid ko. Salamat, Jehova!”

Kung minsan, kailangan ding bigyan ng tulong ang mga biktima ng malubhang aksidente. Dahil sa isang aksidente sa daan sa Nigeria noong 2012, namatay ang 13 Saksi, na kabilang sa isang maliit na kongregasyon, at 54 ang malubhang nasugatan. Inorganisa ng isang relief committee ang 24-oras na pagbabantay sa bawat biktima. Nang maobserbahan ng isang pasyente ang pagbuhos ng suporta sa mga naaksidenteng kapatid, tinawagan niya ang pastor nila, at sinabi: “Wala man lang ni isang kamiyembro natin ang dumalaw sa akin. Pumunta ka dito sa ospital nang makita mo kung paano magmahal ang mga Saksi ni Jehova!”

Bagaman napakasakit para sa mga kapatid natin sa kongregasyong iyon na mawalan ng mga mahal sa buhay, naaliw sila dahil sa ipinakitang pag-ibig ng kanilang mga kapananampalataya. Isa pa, matapos makita ang pagmamalasakit at pagmamahal ng mga boluntaryo, naudyukan ang ilang kapatid sa kongregasyong iyon na maging mas masigasig sa ministeryo. Bago ang aksidente, 35 lang ang mamamahayag doon. Sa loob lang ng isang taon, naging 60 sila.

AUSTRALIA
Noong 2013, binaha ang ilang bahagi ng baybayin ng Queensland at 70 Saksi ang nawalan ng bahay. Lumikas sa isang evacuation center sina Mark, Rhonda, at anak nilang babae. Halos di-mahulugan ng karayom ang lugar. “Nakatayo lang ang lahat,” ang sabi ni Rhonda. Tensiyonado ang mga tao sa center at nakabibingi pa ang ingay ng dumarating at umaalis na mga helikopter. Dahil nag-aalala, tinanong niya ang mister niya, “Ano nang gagawin natin?” Marubdob na nanalangin si Mark kay Jehova para humingi ng tulong. “Pagkalipas ng mga 30 minuto,” ang sabi ni Rhonda, “isang kotse ang dumating sa center, at tatlong brother ang bumaba. Nang makausap nila kami, sinabi nila: ‘Isasama namin kayo. Tutuloy muna kayo sa bahay ng kapatid.’” Idinagdag ni Rhonda: “Hindi namin kayang ipaliwanag ang nadama namin noon dahil sa ipinakitang pag-ibig at malasakit ng organisasyon ni Jehova.”

Mahigit 250 boluntaryo ang dumagsa sa lugar na iyon para tulungan ang mga kapatid. Sinabi ng isang may-edad na brother: “Bigla na lang sumulpot ang isang grupo ng mga Saksi at parang mga langgam na naglinis sa bahay namin. Hinding-hindi namin malilimutan ng asawa ko ang tulong nila.”

BRAZIL
Dahil sa mudslide at pagbaha sa estado ng Santa Catarina noong 2008, mga 80,000 ang napilitang iwan ang kanilang mga bahay. Ayon sa isang residente, parangtsunami ng putik at mga punoang nangyari. Tumuloy muna ang ilang brother sa Assembly Hall. “Wala silang naisalba, maliban sa damit na suot nila na puno ng putik,” ang sabi ni Márcio na caretaker ng Assembly Hall. Sinabi ng isang sister: “Gumuho ang bahay namin. Napakasakit makitang naglaho ito sa loob lang ng ilang segundo, pero hinding-hindi ko malilimutan kung paano kami inaliw ng mga kapatid. Damang-dama namin ang pag-ibig nila! Natutuhan ko sa karanasang iyon kung gaano kahalaga ang espirituwal na mga bagay.”

Mga Saksi ni Jehova na nag-oorganisa at namamahagi ng relief supply para sa mga nasalanta sa Brazil
Assembly Hall sa Santa Catarina, Brazil, na ginawa munang relief center, 2009

Nawasak ng mudslide ang mga kabahayan sa gilid ng bundok malapit sa lunsod ng Rio de Janeiro. Para maging mas epektibo sa pagresponde sa gayong paulit-ulit na sakuna, bumuo ang mga kapatid ng permanenteng Disaster Relief Committee. Kapag may panganib ng mudslide, may mga kapatid sa lugar na iyon na inatasan para abisuhan agad ang komite. Dumarating agad ang mga boluntaryo sakay ng trak na may nakalagay naJehovahs Witnesses​—Humanitarian Aid.” Kumpleto sa kagamitan ang lahat ng miyembro nito, at alam na nila ang kani-kaniyang atas bago pa rumesponde. May suot na vest ang mga boluntaryo para madali silang matukoy na Saksi ni Jehova. Katuwang ang mga kapatid sa mga Hospital Liaison Committee, nagbibigay sila ng tulong sa nasugatan o nasaktan na mga kapatid. Nagdadala sila ng pagkain, tubig, gamot, damit, at panlinis. Napakahirap maglimas ng putik sa loob ng bahay. Pagkatapos ng isang kamakailang mudslide, 60 boluntaryo ang kinailangan para malimas ang apat na trak ng putik sa isang bahay lang!

PAGHAHANDA SA SAKUNA
Tinagubilinan ng Lupong Tagapamahala ang lahat ng sangay sa buong mundo na magbigay ng tagubilin sa mga elder at naglalakbay na tagapangasiwa kung paano paghahandaan at haharapin ang sakuna. Halimbawa, bago pa magkaroon ng sakuna, dapat tiyakin ng mga elder na mayroon silang pinakabagong listahan ng adres at numero ng telepono o cellphone ng bawat miyembro ng kongregasyon.

KAPAG MAY SAKUNA!
Kinukumusta ng isang Kristiyanong elder ang isang Saksing pamilya
Kokontakin ng mga elder ang lahat ng mamamahayag

Magrereport ang mga elder sa koordineytor ng lupon ng matatanda
Kung paano nakakarating sa tanggapang pansangay ang impormasyon sa tulong ng mga koordineytor ng kongregasyon, mga naglalakbay na tagapangasiwa, at iba pang responsableng brother
Magrereport ang mga koordineytor sa naglalakbay na tagapangasiwa at iba pang may-pananagutang brother na puwedeng makipag-ugnayan sa tanggapang pansangay

Supply ng tubig at pagkain
Maglalaan agad ng pagkain, tubig, matutuluyan, medikal na pangangalaga, at emosyonal at espirituwal na tulong

Kailangang suriin ang report tungkol sa mga relief supply
Magpapadala ng report ang sangay sa CoordinatorsCommittee ng Lupong Tagapamahala para ipaalam ang sitwasyon at pangangailangan ng mga kapatid

Pamamahagi ng mga relief supply
Oorganisahin ng Disaster Relief Committee ang pagbibigay ng tulong sa mga biktima at aalalayan nito ang mga kapatid hanggang sa tuluyan silang maka-recover

Lumilipad na eroplano
Susuriin ng CoordinatorsCommittee ang mga pangangailangan at, kung kailangan, aaprobahan ang pagpapadala ng mga boluntaryo mula sa ibang bansa para tumulong

ISA PANG PANTULONG SA MGA BOLUNTARYO
Pabalat ng brosyur na Jehovahs Witnesses and Disaster Relief
NOONG Hunyo 2013, sinimulang gamitin ang brosyur na Jehovahs Witnesses and Disaster Relief. Partikular itong inihanda para sa mga opisyal ng gobyerno ng Estados Unidos na nag-aasikaso sa pagresponde sa mga emergency at sa pagpaplano kung paano maiiwasan ang sakuna. Tinatalakay sa brosyur ang ilang ginawa nating pagtulong mula pa noong kalagitnaan ng dekada ng 1940. Mayroon din itong mapa na nagpapakita kung gaano kalawak ang naaabot ng ating pagtulong. “Ginagamit ng mga kapatid na naglilingkod sa mga Disaster Relief Committee ang brosyur na ito sa pakikipag-usap sa matataas na opisyal sa mga lugar na madalas tamaan ng sakuna,” ang paliwanag ng isang elder na nakikibahagi sa pag-oorganisa ng gawaing pagtulong. “Kapag pamilyar na ang mga opisyal na ito sa ating gawain, mas madali na tayong makakuha ng permiso sa kanila para mapasok ang mga lugar na tinamaan ng sakuna.”

Nauna
Susunod
kay Jehóva

00:0035:59
PÓKUS NG KABANÁTA
Ipinapakíta ng mgá Kristiyáno áng pag-íbig sa panahón ng sakunâ
1, 2. (a) Anó áng sitwasyón noón ng mgá Kristiyáno sa Judéa? (b) Paáno nilá naranásan áng pag-íbig ng kaniláng mgá kapatíd?
MGÁ 46 C.E. noón, at matindí áng taggutóm sa Judéa. Dáhil sa sóbrang kaúnti ng suplay ng mgá bútil, napakamahál ng presyo nitó at waláng pambilí áng mgá Judióng alagád ni Krísto ná nániniráhan doón. Nagugútom silá at nangangalumata. Péro maráranásan nilá áng dampi ng kamáy ni Jehóva sa paraáng hindî pa naráranasan ng ibáng mgá alagád ni Krísto noón. Tingnán nátin kung anó áng nangyári.

2 Nabalitáan ng mgá Kristiyánong Judió at Gentíl sa Antioquia, Sirya, áng tungkól sa taggutóm. Kayâ lumikom silá ng pondo pára sa kaniláng mgá kapanánampalatáya sa Jerusalém at Judéa. Pagkatápos ay pumíli silá ng dalawáng responsableng kapatíd, sína Bernabe at Saúl, pára dalhín áng túlong sa matatandáng laláki ng kongregasyón sa Jerusalém. (Basáhin áng Gawâ 11:27-30; 12:25.) Isípin ná lang áng nadamá ng mgá kapatíd sa Judéa dáhil sa ipinakitang pag-íbig ng kaniláng mgá kapatíd sa Antioquia!

3. (a) Paáno tinutuláran ng báyan ng Diyós sa ngayón áng parisang iníwan ng mgá Kristiyáno sa Antioquia? Magbigáy ng halimbáwa. (Tingnán din áng kahóngÁng Pinakaúnang Malawakang Pagbibigáy ng Túlong sa Modérnong Panahón.”) (b) Anóng mgá tanóng áng tátalakáyin sa kabanátang itó?
3 Áng pangyayáring iyán noóng únang síglo C.E. áng pinakaúnang nairekord ná pagpapadala ng túlong ng mgá Kristiyáno sa isáng bahági ng mundó sa kaniláng kapatíd ná nakatirá sa ibáng lugár. Sa ngayón, tinutuláran nátin áng parisang iníwan ng mgá kapatíd sa Antioquia. Kapág nabalitáan náting dumaránas ng sakunâ o trahédya áng mgá kapatíd sa ibáng lugár, tinútulúngan nátin silá. * Pára maintindihán kung paáno nauugnáy sa pagmiministeryo áng pagbibigáy ng túlong, talakáyin nátin áng tatlóng tanóng ná itó: Bákit nátin itinutúring ná bahági ng áting ministéryo áng pagtúlong? Anó áng mgá tungúhin nátin sa pagtúlong? Paáno táyo nakikinábang sa ginágawang pagtúlong kapág may sakunâ?

Kung BákitSagrádong Paglilingkódáng Pagtúlong

4. Anó áng sinábi ni Páblo sa mgá tága-Corinto tungkól sa ministéryong Kristiyáno?
4 Sa kaniyáng ikalawáng líham sa mgá tága-Corinto, ipinaliwánag ni Páblo ná may dalawáng bahági áng ministéryong Kristiyáno. Bagamán áng líham ni Páblo ay pára sa mgá pinahírang Kristiyáno, kápit din áng sinábi niyá saibáng mgá túpani Krísto. (Juán 10:16) Áng isáng bahági ng áting ministéryo ay ángministéryo ng pakikipagkasundo,” o áng gawáing pangangáral at pagtutúro. (2 Cor. 5:18-20; 1 Tim. 2:3-6) Áng isá namán ay áng binábanggít ni Páblo náministéryong itinalaga pára sa mgá banál,” o áng pagtúlong nátin sa áting mgá kapanánampalatáya. (2 Cor. 8:4) Nang banggitín niyá ángministéryo ng pakikipagkasundoatministéryong itinalaga pára sa mgá banál,” áng ginámit niyáng termino pára saministéryoay sálin ng isáng anyó ng salitáng Griégo ná dí·a·ko·niʹa. Bákit itó mahalagá?

5. Anó áng íbig sabíhin ni Páblo nang tukúyin niyáng ministéryo áng pagtúlong?
5 Sa paggámit ng íisang salitáng Griégo pára sa dalawáng gawáin, sinasábi ni Páblo ná áng pagtúlong ay isá ring anyó ng ministéryo ná isinásagawâ ng kongregasyóng Kristiyáno. Sa úna niyáng líham, sinábi niyá: “May sári-sáring ministéryo, at gayunmáy may íisang Panginoón; at may sári-sáring gawáin, . . . Ngúnit áng lahát ng gawáing itó ay isinásagawâ ng mísmong espíritu ring iyón.” (1 Cor. 12:4-6, 11) Sa katunáyan, iniugnay ni Páblo sasagrádong paglilingkódáng ibát ibáng anyó ng ministéryo ná isinásagawâ ng kongregasyón. * (Róma 12:1, 6-8) Tiyák ná iyán áng dahilán kung bákit naísip niyáng maglaán ng panahón páramaglingkód sa mgá banál”!​—Róma 15:25, 26.

6. (a) Gáya ng ipinaliwánag ni Páblo, bákit bahági ng pagsambá nátin áng pagtúlong? (b) Ipaliwánag kung paáno isinásagawâ ngayón sa buóng mundó áng pagtúlong kapág may sakunâ. (Tingnán áng kahóngKapág May Sakunâ!” sa pahína 214.)
6 Tinulúngan ni Páblo áng mgá tága-Corinto ná maintindihán kung bákit áng pagtúlong ay bahági ng kaniláng ministéryo at pagsambá kay Jehóva. Pansinín áng kaniyáng pangangatuwíran: Áng mgá Kristiyáno ay naglálaan ng túlong dáhilmapagpasákop [silá] sa mabúting balíta tungkól sa Krísto.” (2 Cor. 9:13) Dáhil gustó niláng isabuhay áng mgá túro ni Krísto, tinútulúngan ng mgá Kristiyáno áng kaniláng mgá kapanánampalatáya. Sinábi ni Páblo ná áng kabaítan nilá sa kaniláng mgá kapatíd ay kapahayagán ngnakahíhigít ná dí-sána-nararápat ná kabaítan ng Diyós.” (2 Cor. 9:14; 1 Ped. 4:10) May kinaláman sa paglilingkód sa mgá kapatíd ná nangangailángan, kasáma ná áng pagtúlong kapág may sakunâ, sinábi ng Disyembre 1, 1975, ng The Watchtower: “Hindíng-hindî nátin dápat pag-alinlanganan ná nápakahalagá sa Diyós ná Jehóva at sa kaniyáng Anák ná si Jésu-Krísto áng úring itó ng paglilingkód.” Óo, áng pagtúlong ay isáng mahalagáng anyó ng sagrádong paglilingkód.​—Róma 12:1, 7; 2 Cor. 8:7; Heb. 13:16.

Pangunáhing mgá Tungúhin sa Pagtúlong

7, 8. Anó áng únang tungúhin nátin sa pagtúlong? Ipaliwánag.
7 Anó áng mgá tungúhin nátin sa pagtúlong? Sinagót iyán ni Páblo sa kaniyáng ikalawáng líham sa mgá tága-Corinto. (Basáhin áng 2 Corinto 9:11-15.) Sa mgá talátang iyán, idiniín ni Páblo áng tatlóng pangunáhing tungúhin ná naáabót nátin sa pakíkibahagi saministéryo ng pangmadláng paglilingkód ná itó,” o pagbibigáy ng túlong. Isá-isahín nátin áng mgá itó.

8 Úna, maluwalhati si Jehóva sa pamamagítan ng áting pagtúlong. Sa limáng talátang binanggít, pansinín kung gaáno kadalás inákay ni Páblo sa Diyós ná Jehóva áng pansín ng kaniyáng mgá kapatíd. Ipinaalala sa kanilá ng apostól áng tungkól sakapahayagán ng pasasalámat sa Diyósatmaráming kapahayagán ng pasasalámat sa Diyós.” (Taláta 11, 12) Binanggít niyá nánilúluwalháti [ng mgá Kristiyáno] áng Diyósat pinupúri ángnakahíhigít ná dí-sána-nararápat ná kabaítan ng Diyósdáhil sa tinanggáp niláng túlong. (Taláta 13, 14) At sa págtatapós ng pagtalakay ni Páblo hinggíl sa pagtúlong, sinábi niyá: “Salámat sa Diyós.”​—Taláta 15; 1 Ped. 4:11.

9. Paáno maaáring magbágo áng pananáw ng ilán dáhil sa áting pagtúlong sa panahón ng sakunâ? Magbigáy ng halimbáwa.
9 Gáya ni Páblo, itinutúring ng mgá lingkód ng Diyós sa ngayón áng pagbibigáy ng túlong bílang pagkakátaon pára luwalhatíin si Jehóva at gayakán áng kaniyáng mgá túro. (1 Cor. 10:31; Tito 2:10) Áng totoó, kadalásan nang malakíng túlong itó pára mabago áng negatíbong tingín ng iláng táo kay Jehóva at sa kaniyáng mgá Saksí. Halimbáwa, isáng babaeng nakatirá sa lugár ná sinalanta ng bagyó áng may ganitóng paskil sa kaniyáng pintó: “Bawal Díto áng mgá Saksí ni Jehóva.” Isáng áraw, nakíta niyáng kinukumpuni ng mgá boluntáryo áng nasirang báhay sa tapát niyá. Matápos obserbahan nang iláng áraw áng palakaibígang mgá boluntáryong iyón, pinúntahán niyá áng mgá itó pára malamán kung síno silá. Humanga siyá nang malamáng Saksí ni Jehóva áng mgá boluntáryo. Sinábi niyá: “Nagkámali akó ng impresyon sa inyó.” Áng resúlta? Inalís niyá áng paskil sa kaniyáng pintó.

10, 11. (a) Anóng mgá halimbáwa áng nagpápakítang naáabót nátin áng ikalawáng tungúhin nátin sa pagtúlong? (b) Anóng publikasyón áng nakatutúlong sa mgá boluntáryo? (Tingnán áng kahóngIsá Pang Pantúlong sa mgá Boluntáryo.”)
10 Ikalawâ, “ilaán nang sagánà áng mgá pangangailánganng áting mgá kapanánampalatáya. (2 Cor. 9:12a) Gustóng-gustó náting matugunán agád áng pangangailángan ng áting mgá kapatíd at matulúngan siláng ibsan áng kaniláng pagdurúsa. Bákit? Dáhil áng mgá miyémbro ng kongregasyóng Kristiyáno ay bahági ngíisang katawán,” kayâkung áng isáng sangkap ay nagdurusa, áng lahát ng ibá pang sangkap ay nagdurusang kasáma nitó.” (1 Cor. 12:20, 26) Áng pagmamahál ná pangkapatid at habág ay nagpápakílos sa maráming kapatíd ná íwan agád áng kaniláng mgá gawáin, kunin áng kaniláng mgá kagamitán, at pumuntá sa mgá lugár ná sinalanta ng sakunâ pára tulúngan áng kaniláng mgá kapanánampalatáya. (Sant. 2:15, 16) Halimbáwa, nang hagupitin ng tsunami áng Japan noóng 2011, sumúlat áng tanggápang pansangáy ng Estádos Unídos sa mgá Regional Building Committee sa kaniláng bansâ pára tanungín kung mayiláng kuwalipikádong kapatídná puwédeng makatúlong sa pagtatayó ng mgá Kingdom Hall sa Japan. Áng tugón? Sa loób lang ng iláng línggo, hálos 600 boluntáryo áng nag-apláy at pumáyag ná pumuntá ng Japan sa saríli niláng gastos! “Hángang-hánga kamí sa pagtugón,” áng sábi ng tanggápang pansangáy ng Estádos Unídos. Nang tanungín ng isáng kapatíd sa Japan áng isáng boluntáryo mulâ sa ibáng bansâ kung bákit siyá pumuntá pára tumúlong, sinábi nitó: “Áng mgá kapatíd sa Japan ay bahági ngáming katawán.’ Nadárama námin áng kaniláng kirót at pagdurúsa.” Dáhil sa pag-íbig, isinasapanganib pa ngâ kung mínsan ng iláng boluntáryo áng kaniláng búhay pára matulúngan áng kaniláng mgá kapanánampalatáya. *​—1 Juán 3:16.

Isáng Saksí ni Jehóva sa Switzerland ná nag-aáyos ng mgá relief supply pára sa mgá kapanánampalatáya niyá noóng 1946
Switzerland, 1946
ÁNG PINAKAÚNANG MALAWAKANG PAGBIBIGÁY NG TÚLONG SA MODÉRNONG PANAHÓN
NOÓNG Setyémbre 1945, mgá iláng buwán matápos áng Digmáang Pandaigdíg II sa Európa, ipinatalastás ni Bróther Knorr áng pagsísimulá ng malawakang kampanyá ng pagpapadala ngmateryál ná túlong sa nangangailangang mgá kapatíd sa gitnang Európa.”

Mgá iláng línggo lang mulâ nang ipatalastás iyón, áng mgá Saksí sa Canada, Estádos Unídos, at ibá pang mgá lupaín ay nagsimuláng magbalot ng mgá damít at mangalap ng pagkáin. Mulâ Enéro 1946, ipinadadala áng mgá iyón sa mgá kapanánampalatáya nátin sa mgá bansâ sa Európa: Austria, Belgium, Bulgaria, Czechoslovakia, Denmark, England, Finland, Germany, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Pransiya, at Romania, patí ná sa mgá kapatíd nátin sa China at Pilipinas.

Áng pagpapadala ng mgá túlong ay nagpatúloy sa loób ng dalawât kalaháting taón! Nang panahóng iyón, mgá 85,000 kapatíd áng nagpadalá ng mgá 300,000 kilo ng pagkáin, mgá 450,000 kilo ng damít, at mahigít 124,000 páres ng sapátos sa mgá lupaíng naapéktuhan ng digmáan. Natápos áng pagpapadala noóng Agosto 1948. “Talagáng kapahayagán itó ng pag-íbig sa isát isá,” áng sábi ng The Watchtower noóng 1949. “Alám nátin ná ginawâ itó ng lahát ng kapatíd pára parangalán áng Panginoón dáhil iniísip niláng makatutúlong áng materyál ná mgá bágay ná itó pára makapagpatúloy áng ilán sa kaniláng túnay ná pagsambá; kayâ namán itinutúring niláng malakíng pribiléhiyo ná maglingkód sa mgá kapatíd sa ganitóng paraán.” Áng pagtúlong ná itó ay nagbigáy ng kapurihán kay Jehóva, naglaán ng túlong sa mgá kapanánampalatáya, at nagpatíbay sa bigkís ng pagkakáisá ng mgá kapatíd sa buóng mundó.

11 Káhit áng mgá dí-Saksí ay nagpapahalagá sa áting pagtúlong. Halimbáwa, nang tamaan ng isáng sakunâ áng estádo ng Arkansas, E.U.A., noóng 2013, ganitó áng iniúlat ng isáng pahayagán tungkól sa mabilís ná pagresponde ng mgá boluntáryong Saksí: “Napakahusay at napakabilís ng pag-oorganisa ng mgá Saksí ni Jehóva sa pagtúlong kapág may sakunâ.” Túnay ngâ, gáya ng sinábi ni Páblo, ‘naglálaan táyo nang sagánàpára sa áting mgá kapatíd ná nangangailángan.

12-14. (a) Bákit napakahalagáng maabót áng ikatlóng tungúhin nátin sa pagtúlong? (b) Anóng koménto ng mgá kapatíd áng nagdiriin ná mahalagáng maibalík agád áng espirituwál ná rutín?
12 Ikatló, tulúngan áng mgá bíktima ná maibalík áng kaniláng espirituwál ná rutín. Bákit itó mahalagá? Sinábi ni Páblo ná áng mgá nakatatanggap ng túlong ay mapapakilos ná mag-úkol ngmaráming kapahayagán ng pasasalámat sa Diyós.” (2 Cor. 9:12b) Walâ nang mas magandáng paraán pára ipahayág ng mgá bíktima ng sakunâ áng pasasalámat nilá kay Jehóva, kundî áng ibalík áng kaniláng espirituwál ná rutín sa pinakamadaling panahón! (Fil. 1:10) Sinábi ng The Watchtower noóng 1945: “Sínang-ayúnan . . . ni Páblo áng pangóngolékta ng abuloy pára mapaglaanan ng materyál ná túlong áng . . . mgá nangangailangang mgá kapatíd ná Kristiyáno, nang sa gayón ay magámit ng mgá itó áng kaniláng panahón at lakás sa iniátas ni Jehóva ná gawáing pagpápatotoó.” Iyán pa rín áng tungúhin nátin sa ngayón. Kapág nangangáral ná siláng mulî, mapapatibay ng mgá kapatíd hindî lang áng kaniláng mgá nababagábag ná kápuwa, kundî patí áng kaniláng mgá saríli.​—Basáhin áng 2 Corinto 1:3, 4.

13 Pansinín áng koménto ng iláng tumanggáp ng kinakailángang túlong, nakibahaging mulî sa pangangáral, at napatíbay sa paggawà nitó. “Isáng pagpapála ná makalabas sa larángan áng pamílya námin,” áng sábi ng isáng bróther. “Nalimutan námin káhit sandalî áng mgá alalahánin námin hábang sinisíkap náming aliwin áng ibá.” Sinábi ng isáng síster: “Dáhil nagpókus akó sa espirituwál ná gawáin, hindî ko naiísip áng mgá epékto ng trahédya. Napapanatag áng loób ko.” Sinábi ng isá pang síster: “Maráming bágay áng hindî námin kontroládo, péro malakíng túlong áng ministéryo pára manatíling nakapókus áng áming pamílya. Kapág ipinapakipag-úsap námin sa ibá áng tungkól sa áming pag-ása ná bágong sanlibután, napapatibay áng áming pagtitiwála ná gágawing bágo áng lahát ng bágay.”

14 Áng pagdaló sa mgá púlong áng isá pang espirituwál ná gawáin ná kailángang maibalík agád ng mgá kapatíd ná bíktima ng sakunâ. Pansinín áng karanasán ni Kiyoko ná malapít nang mag-60 ányos nang salantain ng tsunami áng kaniláng lugár. Waláng natira sa kaniyá malíban sa suót niyáng damít at sandályas. Hindî niyá alám kung paáno pa siyá mabubúhay. Pagkatápos, sinábi sa kaniyá ng isáng élder ná magdaraos silá ng púlong sa kotse nitó. Sinábi ni Kiyoko: “Naupô akó, áng élder at asáwa niyá, at isá pang síster sa loób ng kotse. Símple lang áng púlong, péro párang himalá, nalimutan ko áng tsunami. Napayapa áng ísip ko. Sa púlong ná iyón, nakíta ko kung gaáno kahalagá áng Kristiyánong pagsasamahan.” Sinábi namán ng isáng síster tungkól sa nadaluhan niyáng mgá púlong matápos áng isáng trahédya: “Nápakalakíng túlong nitó sa ákin!”​—Róma 1:11, 12; 12:12.

Namamaláging mgá Pakinábang sa Pagtúlong

15, 16. (a) Anóng pakinábang áng puwédeng matanggáp ng mgá Kristiyáno sa Corinto at sa ibá pang lugár dáhil sa pagbibigáy nilá ng túlong? (b) Paáno rín táyo nakikinábang sa pagtúlong sa ngayón?
15 Ipinaliwánag din ni Páblo sa mgá tága-Corinto áng magíging mgá pakinábang nilá at ng ibáng mgá Kristiyáno sa pakíkibahagi sa pagbibigáy ng túlong. Sinábi niyá: “Lákip áng pagsusumámo pára sa inyó ay nananabik silá [mgá Judióng Kristiyáno sa Jerusalém ná tumanggáp ng túlong] sa inyó dáhil sa nakahíhigít ná dí-sána-nararápat ná kabaítan ng Diyós sa inyó.” (2 Cor. 9:14) Óo, áng pagkabukás-pálad ng mgá tága-Corinto ay mag-uudyok sa mgá Judióng Kristiyáno ná ipanalángin áng mgá kapatíd niláng Judió at Gentíl sa Corinto at magpapalalim sa pagmamahál nilá sa mgá itó.

16 Áng mgá pakinábang ná binanggít ni Páblo ay naráranasan din sa ngayón. Hinggíl diyán, sinábi ng Disyembre 1, 1945, ng The Watchtower: “Kapág áng isáng grúpo ng nakaálay ná mgá lingkód ng Diyós ay nag-abuloy pára sa mgá pangangailángan ng isá pang grúpo, lálong tumitíbay áng pagkakáisá!” Ganiyán ngâ áng naráranasan ng mgá boluntáryo sa ngayón. “Dáhil sa pagtúlong, mas napapalapít pa akó sa áking mgá kapatíd,” áng sábi ng élder ná tumúlong sa mgá nasalanta ng bahâ. Ganitó namán áng sinábi ng isáng síster ná nakatanggáp ng túlong, “Dáhil sa áting kapatíran, párang Paraíso ná rín.”​—Basáhin áng Kawikaán 17:17.

17. (a) Paáno natútupád áng Isáias 41:13 sa ginágawâ náting pagtúlong kapág may sakunâ? (b) Bumanggit ng iláng halimbáwa kung paáno napararangalan si Jehóva at napapatibay áng bigkís ng áting pagkakáisá dáhil sa pagtúlong. (Tingnán din áng kahóngPagtúlong ng mgá Boluntáryo Mulâ sa Ibát Ibáng Pánig ng Mundó.”)
17 Kapág dumárating áng mgá boluntáryo sa lugár ng sakunâ, damang-dama ng naapektuhang mgá kapatíd áng pangákong itó ng Diyós: “Akó, si Jehóva ná iyóng Diyós, ay nakaháwak sa iyóng kánang kamáy, áng Isá ná nagsasábi sa iyó, ‘Huwág kang matákot. Akó áng tutúlong sa iyó.’” (Isá. 41:13) Pagkatápos makaligtas sa sakunâ, sinábi ng isáng síster: “Nawalán akó ng pag-ása dáhil sa nakikíta kong nangyári sa palígid, péro iniabot ni Jehóva áng kaniyáng kamáy. Sóbrang lakí ng naitúlong sa ákin ng mgá kapatíd.” Sa ngalan ng buóng kongregasyón, sumúlat áng dalawáng élder matápos salantain ng sakunâ áng kaniláng lugár: “Napakasakit ng epékto ng lindól, péro ginámit ni Jehóva áng mgá kapatíd pára tulúngan kamí. Nababasá lang námin dáti áng tungkól sa pagtúlong kapág may sakunâ, péro ngayón, nakíta ná mísmo námin.”

Si Peter Johnson ná nagtátrabáho sa proyékto ng organisasyón sa pagtatayó
NABÁGO NITÓ ÁNG BÚHAY NIYÁ
PAÁNO posíbleng makaapékto sa mgá kabatáan áng pagboboluntaryo kapág may sakunâ? Pansinín áng karanasán ni Peter Johnson, ná únang nakibahagi sa gawáing itó noóng 18 ányos siyá. Sinábi niyá: “Talagáng naantíg akó nang makíta ko áng lakí ng pasasalámat ng mgá kapatíd at nadamá ko áng kagalákang nagmumulâ sa pagbibigáy. Lálong tumindí áng pagnanáis kong gamítin áng búhay ko pára maglingkód kay Jehóva sa ábot ng áking makakáya.” Pagkatápos, nagpayunir si Peter. Naglingkód din siyá sa Béthel at nang magláon ay nagíng miyémbro ng Regional Building Committee. “Nang úna akóng makabahági sa pagtúlong noóng 1974,” áng sábi ni Peter, “nabágo nitó áng búhay ko.” Kabatáan ka pa ba? Puwéde ka bang magboluntáryo kapág may sakunâ, gáya ni Peter? Malay mo, mabago rín nitó áng búhay mo!

Puwéde Ka Bang Tumúlong?

18. Anó áng puwéde mong gawín kung gustó mong magboluntáryo sa pagtúlong kapág may sakunâ? (Tingnán din áng kahóngNabágo Nitó áng Búhay Niyá.”)
18 Gustó mo bang maranasan áng kaligayahang dúlot ng pagbibigáy ng túlong? Kung gayón, tandaán ná áng mgá boluntáryo ay karaníwan nang pinipíli mulâ sa mgá tumutúlong sa mgá proyékto ng pagtatayó ng Kingdom Hall. Kayâ banggitín sa inyóng mgá élder ná gustó mong humingî ng application form. Ganitó áng paalala ng isáng élder ná marámi nang karanasán sa pagtúlong kapág may sakunâ: “Pumuntá lang sa lugár ng sakunâ kapág may natanggáp ka nang opisyál ná paanyáya mulâ sa Disaster Relief Committee.” Sa gayóng paraán, magíging organisado áng pagbibigáy nátin ng túlong.

19. Paáno nakatutúlong nang malakí áng mgá boluntáryo pára mapatunayang mgá alagád táyo ni Krísto?
19 Áng pagtúlong kapág may sakunâ ay isáng natatánging paraán ng pagsunód nátin sa útos ni Krísto náibígin áng isát isá.’ Sa pagpapakita ng gayóng pag-íbig, napatutunáyan náting mgá alagád táyo ni Krísto. (Juán 13:34, 35) Isá ngang pagpapála sa átin ngayón áng nápakaráming boluntáryo ná lumuluwalhati kay Jehóva sa pamamagítan ng pagbibigáy ng kinakailángang túlong sa mgá tapát ná sumúsupórta sa Kaharián ng Diyós!

Gaáno Katotoó sa Iyó áng Kaharián?
Paáno nátin naláman ná áng pagtúlong ay bahági ng áting sagrádong paglilingkód kay Jehóva?
Anó áng tatlóng pangunáhing tungúhin nátin sa pagtúlong?
Anóng namamaláging mgá pakinábang áng naidudulot ng pagtúlong?
Paáno nauugnáy sa útos ni Jesús sa Juán 13:34 áng pagtúlong kapág may sakunâ?
PAGTÚLONG NG MGÁ BOLUNTÁRYO MULÂ SA IBÁT IBÁNG PÁNIG NG MUNDÓ
SÉNTRAL AT KANLURANG ÁPRIKA
Noóng 1994, mgá 800,000 o higít pa áng namatáy sa Rwanda dáhil sa lipulan ng láhì. Pagkatápos nitó, lumaganap áng kagulúhan sa ibá pang mgá lupaín sa Séntral Áprika kayâ nagsiksikan áng táo sa mgá refugee camp. Pára matulúngan áng naapéktuhan niláng mgá kapanánampalatáya, áng mgá Saksí ni Jehóva sa Belgium, Pransiya, at Switzerland ay nagpadalá ng mgá 300 toneláda ng damít, gamot, tent, pagkáin, at ibá pang mgá suplay. Sakáy ng eroplano, nakaratíng áng suplay sa áting mgá kapatíd sa loób lang ng iláng línggo.

Sa Áprika rín, isáng pangkat ng 10 doktor at nars ná mgá Saksí mulâ sa Pransiya áng tumutúlong sa áting mgá kapatíd pára maibsan áng pagdurúsa nilá dáhil sa gera sibíl, taggutóm, at sakít. Nitóng nakalípas ná dalawáng taón pa lang, 10,000 ná áng kaniláng natulúngan. Dáhil díto, nabíbigyan ng kapurihán si Jehóva at áng kaniyáng organisasyón. “Kapág dumárating kamí sa isáng lugár pára tulúngan áng mgá kapatíd,” áng kuwénto ng isá sa mgá nars, “áng gandá ng sinasábi ng mgá táo: ‘Mgá Saksí ni Jehóva silá. Nandíto silá pára tulúngan áng kaniláng mgá kapatíd.’” Matápos tulúngan ng isáng nars, sinábi ng isáng Saksí: “Salámat, kapatíd ko. Salámat, Jehóva!”

Kung mínsan, kailángan ding bigyán ng túlong áng mgá bíktima ng malubháng aksidénte. Dáhil sa isáng aksidénte sa daán sa Nigeria noóng 2012, namatáy áng 13 Saksí, ná kabílang sa isáng maliít ná kongregasyón, at 54 áng malubháng nasugátan. Inorganisa ng isáng relief committee áng 24-óras ná pagbabantáy sa báwat bíktima. Nang maobserbahan ng isáng pasyente áng pagbuhos ng supórta sa mgá naaksidenteng kapatíd, tinawágan niyá áng pastor nilá, at sinábi: “Walâ man lang ni isáng kamiyembro nátin áng dumálaw sa ákin. Pumuntá ka díto sa ospital nang makíta mo kung paáno magmahal áng mgá Saksí ni Jehóva!”

Bagamán napakasakit pára sa mgá kapatíd nátin sa kongregasyóng iyón ná mawalán ng mgá mahál sa búhay, naalíw silá dáhil sa ipinakitang pag-íbig ng kaniláng mgá kapanánampalatáya. Isá pa, matápos makíta áng pagmamalasakit at pagmamahál ng mgá boluntáryo, naudyukan áng iláng kapatíd sa kongregasyóng iyón ná magíng mas masigásig sa ministéryo. Bágo áng aksidénte, 35 lang áng mamamahayág doón. Sa loób lang ng isáng taón, nagíng 60 silá.

AUSTRALIA
Noóng 2013, binaha áng iláng bahági ng baybáyin ng Queensland at 70 Saksí áng nawalán ng báhay. Lumikas sa isáng evacuation center sína Mark, Rhonda, at anák niláng babáe. Hálos dí-mahulugan ng karáyom áng lugár. “Nakatayó lang áng lahát,” áng sábi ni Rhonda. Tensiyonado áng mgá táo sa center at nakabibingi pa áng ingay ng dumárating at umaalis ná mgá helikopter. Dáhil nag-áalalá, tinanóng niyá áng mister niyá, “Anó náng gágawin nátin?” Marubdób ná nanalángin si Mark kay Jehóva pára humingî ng túlong. “Pagkalipás ng mgá 30 minuto,” áng sábi ni Rhonda, “isáng kotse áng dumatíng sa center, at tatlóng bróther áng bumabá. Nang makausap nilá kamí, sinábi nilá: ‘Isasáma námin kayó. Tutuloy múna kayó sa báhay ng kapatíd.’” Idinagdág ni Rhonda: “Hindî námin káyang ipaliwánag áng nadamá námin noón dáhil sa ipinakitang pag-íbig at malasákit ng organisasyón ni Jehóva.”

Mahigít 250 boluntáryo áng dumagsa sa lugár ná iyón pára tulúngan áng mgá kapatíd. Sinábi ng isáng may-edád ná bróther: “Biglá ná lang sumulpot áng isáng grúpo ng mgá Saksí at párang mgá langgam ná naglinis sa báhay námin. Hindíng-hindî námin malílimútan ng asáwa ko áng túlong nilá.”

BRAZIL
Dáhil sa mudslide at pagbaha sa estádo ng Santa Catarina noóng 2008, mgá 80,000 áng napilitang íwan áng kaniláng mgá báhay. Áyon sa isáng residente, párangtsunami ng putik at mgá punóáng nangyári. Tumulóy múna áng iláng bróther sa Assembly Hall. “Walâ siláng naisalba, malíban sa damít ná suót nilá ná punó ng putik,” áng sábi ni Márcio ná caretaker ng Assembly Hall. Sinábi ng isáng síster: “Gumúho áng báhay námin. Napakasakit makítang naglaho itó sa loób lang ng iláng segúndo, péro hindíng-hindî ko malílimútan kung paáno kamí inalíw ng mgá kapatíd. Damang-dama námin áng pag-íbig nilá! Natutúhan ko sa karanasang iyón kung gaáno kahalagá áng espirituwál ná mgá bágay.”

Mgá Saksí ni Jehóva ná nag-oorganisa at namamahagi ng relief supply pára sa mgá nasalanta sa Brazil
Assembly Hall sa Santa Catarina, Brazil, ná ginawâ munang relief center, 2009

Nawasak ng mudslide áng mgá kabahayan sa gilid ng bundók malapít sa lunsód ng Rio de Janeiro. Pára magíng mas epektíbo sa pagresponde sa gayóng paúlit-úlit ná sakunâ, bumuó áng mgá kapatíd ng permanenteng Disaster Relief Committee. Kapág may pangánib ng mudslide, may mgá kapatíd sa lugár ná iyón ná inatásan pára abisuhan agád áng komite. Dumárating agád áng mgá boluntáryo sakáy ng trak ná may nakalagay náJehovahs Witnesses​—Humanitarian Aid.” Kumpleto sa kagamitán áng lahát ng miyémbro nitó, at alám ná nilá áng kaní-kaniyáng átas bágo pa rumesponde. May suót ná vest áng mgá boluntáryo pára madalí siláng matukoy ná Saksí ni Jehóva. Katuwang áng mgá kapatíd sa mgá Hospital Liaison Committee, nagbíbigay silá ng túlong sa nasugátan o nasaktán ná mgá kapatíd. Nagdádalá silá ng pagkáin, túbig, gamot, damít, at panlinis. Napakahírap maglimas ng putik sa loób ng báhay. Pagkatápos ng isáng kamakailang mudslide, 60 boluntáryo áng kinailángan pára malimas áng ápat ná trak ng putik sa isáng báhay lang!

PAGHAHANDÂ SA SAKUNÂ
Tinagubilinan ng Lupóng Tagapamahála áng lahát ng sangáy sa buóng mundó ná magbigáy ng tagubílin sa mgá élder at naglalakbáy ná tagapangasíwa kung paáno paghahandaan at haharapín áng sakunâ. Halimbáwa, bágo pa magkaroón ng sakunâ, dápat tiyakín ng mgá élder ná mayroón siláng pinakabagong listáhan ng adres at número ng telépono o cellphóne ng báwat miyémbro ng kongregasyón.

KAPÁG MAY SAKUNÂ!
Kinukumusta ng isáng Kristiyánong élder áng isáng Saksing pamílya
Kokontakin ng mgá élder áng lahát ng mamamahayág

Magrereport áng mgá élder sa koordineytor ng lupon ng matatanda
Kung paáno nakakarating sa tanggápang pansangáy áng impormasyón sa túlong ng mgá koordineytor ng kongregasyón, mgá naglalakbáy ná tagapangasíwa, at ibá pang responsableng bróther
Magrereport áng mgá koordineytor sa naglalakbáy ná tagapangasíwa at ibá pang may-pananagútang bróther ná puwédeng mákipag-ugnáyan sa tanggápang pansangáy

Supply ng túbig at pagkáin
Maglálaán agád ng pagkáin, túbig, matutuluyan, medikal ná pangángalága, at emosyonál at espirituwál ná túlong

Kailángang suríin áng report tungkól sa mgá relief supply
Magpápadalá ng report áng sangáy sa CoordinatorsCommittee ng Lupóng Tagapamahála pára ipáalám áng sitwasyón at pangangailángan ng mgá kapatíd

Pamamahagi ng mgá relief supply
Oorganisahin ng Disaster Relief Committee áng pagbibigáy ng túlong sa mgá bíktima at áalaláyan nitó áng mgá kapatíd hanggáng sa tuluyan siláng máka-recover

Lumílipad ná eroplano
Susuríin ng CoordinatorsCommittee áng mgá pangangailángan at, kung kailángan, aaprobahan áng pagpapadala ng mgá boluntáryo mulâ sa ibáng bansâ pára tumúlong

ISÁ PANG PANTÚLONG SA MGÁ BOLUNTÁRYO
Pabalát ng brosyúr ná Jehovahs Witnesses and Disaster Relief
NOÓNG Hunyo 2013, sinimuláng gamítin áng brosyúr ná Jehovahs Witnesses and Disaster Relief. Partikulár itóng inihandâ pára sa mgá opisyál ng gobyérno ng Estádos Unídos ná nag-aasikáso sa pagresponde sa mgá emergency at sa pagpaplano kung paáno maiiwásan áng sakunâ. Tinatalákay sa brosyúr áng iláng ginawâ náting pagtúlong mulâ pa noóng kalagitnáan ng dekáda ng 1940. Mayroón din itóng mapa ná nagpápakíta kung gaáno kaláwak áng naáabót ng áting pagtúlong. “Ginagámit ng mgá kapatíd ná naglílingkód sa mgá Disaster Relief Committee áng brosyúr ná itó sa pakíkipag-úsap sa matataás ná opisyál sa mgá lugár ná madalás tamaan ng sakunâ,” áng paliwánag ng isáng élder ná nakikibahági sa pag-oorganisa ng gawáing pagtúlong. “Kapág pamilyár ná áng mgá opisyál ná itó sa áting gawáin, mas madalí ná táyong makakúha ng permiso sa kanilá pára mapasok áng mgá lugár ná tinamaan ng sakunâ.”

Naúna
Súsunod