Bntayan bagóng personalidad


Ang mga Saksi na magkakaiba ang lahi ay magkakasama sa pangangaral, pagsasalusalo sa mga tahanan, at sa kongregasyon

Isuot at Panatilihin ang Bagong Personalidad

00:0022:23
Damtan ninyo ang inyong sarili ng bagong personalidad.”—COL. 3:10.

AWIT: 43, 106
PAANO MO SASAGUTIN?
Anong katangian ng bagong personalidad ang nakatutulong sa ating pagkakaisa?
Paano tayo makapagpapakita ng habag at kabaitan?
Paano natin maipakikita ang kapakumbabaan at kahinahunan?
1, 2. (a) Bakit makakaya nating isuot ang bagong personalidad? (b) Anong mga katangian ng bagong personalidad ang nakaulat sa Colosas 3:10-14?
BAGONG personalidad.” Ang pananalitang iyan ay dalawang beses na lumilitaw sa Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan. (Efe. 4:24; Col. 3:10) Tumutukoy ito sa personalidad nanilalang ayon sa kalooban ng Diyos.” Pero makakaya ba nating isuot ang bagong personalidad na iyan? Oo. Dahil nilalang ni Jehova ang mga tao ayon sa kaniyang larawan, puwede nating tularan ang kaniyang magagandang katangian.—Gen. 1:26, 27; Efe. 5:1.

2 Totoo, dahil sa minana nating di-kasakdalan, kung minsan ay nagkakaroon tayo ng maling mga pagnanasa. Naiimpluwensiyahan din tayo ng ating kapaligiran. Pero sa tulong ni Jehova, puwede nating malinang ang pagkatao na gusto niya para sa atin. Para lalo tayong magsikap na abutin ang tunguhing iyan, tatalakayin natin ang ilang katangian na bahagi ng bagong personalidad na tinukoy ni apostol Pablo. (Basahin ang Colosas 3:10-14.) Tatalakayin din natin kung paano natin maipakikita ang mga katangiang ito sa ating ministeryo.

KAYONG LAHAT AY IISA

3. Ano ang isang katangian ng bagong personalidad?
3 Matapos ibigay ang payo na isuot ang bagong personalidad, ipinaliwanag ni Pablo na isang mahalagang bahagi nito ay ang kawalang-pagtatangi. Sinabi niya: “Walang Griego ni Judio, pagtutuli ni di-pagtutuli, banyaga, Scita, alipin, taong laya.” * Bakit hindi dapat magkaroon ng pagtatangi-tangi sa kongregasyon ayon sa lahi, nasyonalidad, o katayuan sa lipunan? Dahil ang mga tunay na tagasunod ni Kristo ayiisa.’—Col. 3:11; Gal. 3:28.

4. (a) Paano dapat makitungo sa iba ang mga lingkod ni Jehova? (b) Anong sitwasyon ang maaaring maging hamon sa pagkakaisa ng mga Kristiyano?
4 Ang mga nagbihis ng bagong personalidad ay nakikitungo nang may dignidad sa kanilang mga kapananampalataya at sa mga tagalabas, anuman ang lahi o katayuan sa lipunan ng mga ito. (Roma 2:11) Hindi madaling gawin ito sa ilang parte ng mundo. Halimbawa, sa South Africa, karamihan sa mga Saksi ay nakatira pa rin sa mga lugar na itinakda ng gobyerno para sa kanilang lahi. Para pasiglahin ang mga kapatid namagpalawak,” inaprobahan ng Lupong Tagapamahala noong Oktubre 2013 ang isang espesyal na kaayusan. Tutulong ito para mas magkakilala ang mga kapatid na magkakaiba ang lahi. (2 Cor. 6:13) Ano ang kalakip dito?

5, 6. (a) Anong mga kaayusan ang ginawa sa isang bansa para mapatibay ang pagkakaisa ng bayan ng Diyos? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.) (b) Ano ang naging resulta?
5 Isinaayos ng mga kapatid na sa ilang dulo ng sanlinggo, dalawang kongregasyon na magkaiba ang wika o lahi ang magkasamang mangangaral, dadalo sa mga pulong, at magsasalusalo sa mga tahanan. Daan-daang kongregasyon ang nakibahagi rito, at nakatanggap ang tanggapang pansangay ng maraming magagandang ulat, kahit sa mga tagalabas. Halimbawa, isang ministro ng ibang relihiyon ang nagsabi, “Hindi ako Saksi, pero masasabi kong napakaorganisado ng inyong pangangaral, at may pagkakaisa kayo ng mga lahi.” Ano ang naging epekto ng kaayusang ito sa mga Saksi?

6 Noong una, nag-aalangan si Noma, isang sister na nagsasalita ng Xhosa, na anyayahan sa kaniyang simpleng tahanan ang mga kapatid na puti mula sa isang English congregation. Pero matapos niya silang makasama sa pangangaral at maanyayahan siya sa bahay ng mga ito, nasabi niya, “Kagaya din pala natin sila!” Kaya naman, nang toka na ng kanilang kongregasyon na magpakita ng pagkamapagpatuloy sa mga taga-English congregation, nagluto siya at nag-anyaya ng ilang kapatid. Isa sa mga bisita niya ay isang elder na puti. Sinabi ni Noma, “Humanga ako dahil ayos lang sa kaniya na maupo sa isang plastic crate sa sahig.” Dahil sa patuluyang programang ito, maraming kapatid ang naging magkakaibigan at determinado pang magpalawak.

MAGILIW NA PAGMAMAHAL NA MAY HABAG, KABAITAN

7. Bakit dapat tayong patuloy na magpakita ng pagkamahabagin?
7 Hanggat hindi napupuksa ang sanlibutan ni Satanas, patuloy tayong daranas ng mga pagsubok. Apektado tayo ng kawalan ng trabaho, malulubhang sakit, pag-uusig, likas na mga sakuna, pagkawala ng ari-arian dahil sa krimen, at iba pang mga problema. Para matulungan ang isat isa sa panahon ng pagdurusa, kailangan tayong maging tunay na mahabagin. Kapag nakadarama tayo ng magiliw na pagkamahabagin, mapakikilos tayong magpakita ng kabaitan. (Efe. 4:32) Ang mga katangiang ito ng bagong personalidad ay tutulong sa atin na tularan ang Diyos at maglaan ng kaaliwan sa iba.—2 Cor. 1:3, 4.

8. Ano ang magagandang resulta ng pagpapakita ng habag at kabaitan sa lahat ng nasa kongregasyon? Magbigay ng halimbawa.
8 Paano tayo magpapakita ng higit na konsiderasyon sa mga banyaga o sa mga kapos-palad sa ating kongregasyon? Kaibiganin natin sila at ipadama na mahalagang bahagi sila ng kongregasyon. (1 Cor. 12:22, 25) Pansinin ang nangyari kay Dannykarl na lumipat sa Japan mula sa Pilipinas. Sa trabaho niya, hindi maganda ang trato sa kaniya kumpara sa mga empleadong tagaroon. Pagkatapos, dumalo siya sa isang pulong ng mga Saksi ni Jehova. “Halos lahat ng naroon ay Japanese,” ang sabi ni Dannykarl, “pero mainit nila akong tinanggap na para bang matagal na kaming magkakakilala.” Patuloy nila siyang pinagpakitaan ng kabaitan, at nakatulong ito para sumulong siya sa espirituwal. Nabautismuhan siya at ngayon ay isa nang elder. Para sa kaniyang mga kapuwa elder, si Dannykarl at ang asawa niyang si Jennifer ay pagpapala sa kongregasyon. Ganito ang sabi ng mga elder tungkol sa kanila, “Napakasimple ng kanilang buhay bilang mga payunir at mabubuting halimbawa sila ng pag-una sa Kaharian.”—Luc. 12:31.

9, 10. Magbigay ng mga halimbawa ng mabubuting resulta ng pagpapakita ng habag sa mga tao sa ministeryo.
9 May pagkakataon din tayonggumawa . . . ng mabuti sa lahatkapag ibinabahagi natin ang mensahe ng Kaharian. (Gal. 6:10) Udyok ng habag sa mga nandayuhan, maraming Saksi ang nagsisikap na mag-aral ng ibang wika. (1 Cor. 9:23) Dahil dito, pinagpapala sila. Halimbawa, si Tiffany, isang payunir sa Australia, ay nag-aral ng Swahili para makatulong sa isang Swahili congregation sa lunsod ng Brisbane. Kahit nahirapan siyang mag-aral ng wika, naging mas masaya ang buhay ni Tiffany. Sinabi niya: “Kung gusto mo ng exciting na ministeryo, para sa iyo ang paglilingkod sa kongregasyong banyaga ang wika. Para kang naglalakbay pero hindi mo kailangang umalis sa inyong lunsod. Mararanasan mo mismo ang ating pambuong-daigdig na kapatiran at ang pambihirang pagkakaisa nito.”

Si Sakiko at ang mga magulang niya
Ano ang nag-uudyok sa mga ministrong Kristiyano na tumulong sa mga nandayuhan? (Tingnan ang parapo 10)
10 Ganito rin ang ginawa ng isang pamilya sa Japan. Ikinuwento ng anak na babae, si Sakiko: “Noong dekada ’90, marami kaming natatagpuan sa ministeryo na mga nandayuhan mula sa Brazil. Kapag ipinapabasa namin sa kanilang Bibliyang Portuguese ang mga tekstong gaya ng Apocalipsis 21:3, 4 o Awit 37:10, 11, 29, nakikinig sila at kung minsan ay naluluha pa.” Pero talagang nahabag ang pamilyang ito sa mga nandayuhang iyon. “Dahil nakita naming gutóm sila sa espirituwal,” ang sabi ni Sakiko, “nag-aral kami ng Portuguese bilang isang pamilya.” Nang maglaon, nakatulong ang pamilyang ito para maitatag ang isang Portuguese congregation. Marami silang natulungan na maging lingkod ni Jehova. “Malaking pagsisikap ang kinailangan para matuto kami ng Portuguese,” ang sabi pa ni Sakiko, “pero walang-wala ito kung ihahambing sa mga pagpapalang tinanggap namin. Nagpapasalamat talaga kami kay Jehova.”—Basahin ang Gawa 10:34, 35.

DAMTAN ANG SARILI NG KABABAAN NG PAG-IISIP

11, 12. (a) Bakit mahalaga ang tamang motibo sa pagsusuot ng bagong personalidad? (b) Ano ang tutulong sa atin na manatiling mapagpakumbaba?
11 Ang motibo natin sa pagsusuot ng bagong personalidad ay para parangalan si Jehova, hindi para purihin tayo ng ibang tao. Tandaan na kahit ang isang sakdal na espiritung nilalang ay nagkasala dahil naging mapagmapuri siya. (Ihambing ang Ezekiel 28:17.) At dahil hindi tayo sakdal, mas mahirap para sa atin na iwasan ang pagmamapuri at kapalaluan! Pero posible pa ring damtan ang ating sarili ng kababaan ng pag-iisip, o kapakumbabaan. Paano?

12 Para manatiling mapagpakumbaba, kailangan tayong maglaan ng panahon para basahin at bulay-bulayin ang Salita ng Diyos araw-araw. (Deut. 17:18-20) Higit sa lahat, dapat nating bulay-bulayin ang mga turo ni Jesus at ang magandang halimbawa niya ng kapakumbabaan. (Mat. 20:28) Hinugasan pa nga ni Jesus ang mga paa ng kaniyang mga apostol! (Juan 13:12-17) Kailangan din tayong laging manalangin para tulungan tayo ng espiritu ng Diyos na labanan ang anumang kaisipan na nakahihigit tayo sa iba.—Gal. 6:3, 4; Fil. 2:3.

13. Ano ang mga gantimpala ng pagiging mapagpakumbaba?
13 Basahin ang Kawikaan 22:4. Kahilingan sa mga tunay na mananamba ang pagiging mapagpakumbaba, at nagdudulot ito ng maraming gantimpala. Kung mapagpakumbaba tayo, naitataguyod natin ang kapayapaan at pagkakaisa sa kongregasyon. Tatanggap din tayo ng di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos. Sinabi ni apostol Pedro: “Kayong lahat ay magbigkis ng kababaan ng pag-iisip sa pakikitungo sa isat isa, sapagkat sinasalansang ng Diyos ang mga palalo, ngunit binibigyan niya ng di-sana-nararapat na kabaitan ang mga mapagpakumbaba.”—1 Ped. 5:5.

DAMTAN ANG SARILI NG KAHINAHUNAN AT MAHABANG PAGTITIIS

14. Sino ang pinakamagandang halimbawa ng kahinahunan at pagkamatiisin?
14 Sa ngayon, ang mga taong mahinahon at mapagpasensiya ay kadalasang itinuturing na mahina. Hindi totoo iyan! Ang magagandang katangiang ito ay nagmumula sa pinakamakapangyarihang Persona sa buong uniberso. Ang Diyos na Jehova ang pinakamagandang halimbawa ng kahinahunan at pagkamatiisin. (2 Ped. 3:9) Pansinin kung paano siya tumugon sa pamamagitan ng kaniyang mga kinatawang anghel nang magtanong si Abraham at si Lot. (Gen. 18:22-33; 19:18-21) Mahigit 1,500 taon ding pinagtiisan ni Jehova ang suwail na bansang Israel.—Ezek. 33:11.

15. Anong halimbawa ang ipinakita ni Jesus pagdating sa kahinahunan at pagkamatiisin?
15 Si Jesus aymahinahong-loob.” (Mat. 11:29) Pinagpasensiyahan niya ang mga kahinaan ng kaniyang mga tagasunod. Noong panahon ng ministeryo niya sa lupa, nagbata si Jesus ng di-makatuwirang pamumuna mula sa mga relihiyosong mananalansang. Pero naging mahinahon siya at matiisin hanggang sa kaniyang di-makatarungang kamatayan. Habang nagdurusa sa pahirapang tulos, nanalangin si Jesus na patawarin sana ng kaniyang Ama ang mga papatay sa kaniya dahil, ang sabi niya, “hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.” (Luc. 23:34) Anong husay na halimbawa ng kahinahunan at pagkamatiisin sa ilalim ng pagdurusa at kaigtingan!—Basahin ang 1 Pedro 2:21-23.

16. Sa anong praktikal na paraan natin maipakikita ang kahinahunan at pagkamatiisin?
16 Paano tayo makapagpapakita ng kahinahunan at pagkamatiisin? Binanggit ni Pablo ang isang paraan: “Patuloy ninyong pagtiisan ang isat isa at lubusang patawarin ang isat isa kung ang sinuman ay may dahilan sa pagrereklamo laban sa iba. Kung paanong si Jehova ay lubusang nagpatawad sa inyo, gayon din naman ang gawin ninyo.” (Col. 3:13) Totoo, kailangan natin ng kahinahunan at pagkamatiisin para masunod ang utos na ito. Pero kung mapagpatawad tayo, maitataguyod natin at maiingatan ang pagkakaisa ng kongregasyon.

17. Bakit mahalaga ang kahinahunan at pagkamatiisin?
17 Kahilingan ni Jehova na damtan ng mga Kristiyano ang kanilang sarili ng kahinahunan at pagkamatiisin. Mahalaga ito para sa ating kaligtasan. (Mat. 5:5; Sant. 1:21) Higit sa lahat, dahil sa mga katangiang ito, napararangalan natin si Jehova at natutulungan ang iba na sundin ang payo ng Bibliya.—Gal. 6:1; 2 Tim. 2:24, 25.

DAMTAN NINYO ANG INYONG SARILI NG PAG-IBIG

18. Ano ang kaugnayan ng pag-ibig at ng kawalang-pagtatangi?
18 Lahat ng mga katangiang natalakay natin ay may malapit na kaugnayan sa pag-ibig. Halimbawa, pinayuhan ng alagad na si Santiago ang mga kapatid dahil nagpapakita sila ng paboritismo sa mayayaman. Ipinakita niya na iyon ay isang paglabag sa makaharing kautusan: “Iibigin mo ang iyong kapuwa gaya ng iyong sarili.” Sinabi pa niya: “Kung patuloy kayong nagpapakita ng paboritismo, kayo ay gumagawa ng kasalanan.” (Sant. 2:8, 9) Samantala, pag-ibig ang mag-uudyok sa atin na iwasan ang anumang diskriminasyon dahil sa edukasyon, lahi, o katayuan sa lipunan. Hindi puwedeng pakitang-tao lang ang ating kawalang-pagtatangi. Kailangang maging bahagi talaga ito ng ating personalidad.

19. Bakit mahalagang damtan natin ang ating sarili ng pag-ibig?
19 Karagdagan pa, ang pag-ibig aymay mahabang pagtitiis at mabaitathindi nagmamalaki.” (1 Cor. 13:4) Talagang kailangan nating maging matiisin, mabait, at mapagpakumbaba para patuloy na maibahagi ang mensahe ng Kaharian sa ating kapuwa. (Mat. 28:19) Dahil din sa mga katangiang ito, mas madali para sa atin na makasundo ang lahat ng kapatid sa kongregasyon. Ano ang resulta ng pagpapakita ng ganitong pag-ibig? Magkakaisa ang mga kongregasyon, magbibigay ito ng kapurihan kay Jehova, at maaakit ang mga interesado. Kaya naman ganito tinapos ng Bibliya ang paglalarawan sa bagong personalidad: “Bukod pa sa lahat ng bagay na ito, damtan ninyo ang inyong sarili ng pag-ibig, sapagkat ito ay isang sakdal na bigkis ng pagkakaisa.”—Col. 3:14.

PATULOY NAMAGBAGO

20. (a) Ano ang mga dapat nating itanong sa sarili, at bakit? (b) Ano ang inaasam-asam natin?
20 Tanungin ang sarili, ‘Ano pa kaya ang puwede kong gawin para hubarin at iwan ang lumang personalidad?’ Kailangan tayong taimtim na manalangin para sa tulong ng Diyos at sikaping pagtagumpayan ang anumang saloobin o gawain na makahahadlang sa atin na magmana ng Kaharian ng Diyos. (Gal. 5:19-21) Kailangan din nating itanong, ‘Patuloy ba akong nagbabago sa puwersa na nagpapakilos sa aking pag-iisip?’ (Efe. 4:23, 24) Hindi tayo sakdal, kaya kailangan tayong magsikap na isuot at panatilihin ang bagong personalidad. Isa itong patuluyang proseso. Pero isip-isipin ang magiging buhay natin kapag ang lahat ay perpekto nang nadaramtan ng bagong personalidad!

Nauna
Susunod

I-print
I-share

Áng mgá Saksí ná magkákaibá áng láhì ay magkakasáma sa pangangáral, pagsasalusalo sa mgá tahánan, at sa kongregasyón

Isuót at Panatilíhin áng Bágong Personalidád

00:0022:23
Damtan ninyó áng inyóng saríli ng bágong personalidád.”—COL. 3:10.

ÁWIT: 43, 106
PAÁNO MO SASAGUTÍN?
Anóng katangían ng bágong personalidád áng nakatutúlong sa áting pagkakáisá?
Paáno táyo makapagpapakita ng habág at kabaítan?
Paáno nátin maipakikíta áng kapakúmbabaán at kahinahúnan?
1, 2. (a) Bákit makakáya náting isuót áng bágong personalidád? (b) Anóng mgá katangían ng bágong personalidád áng nakaúlat sa Colósas 3:10-14?
BÁGONG personalidád.” Áng pananalitáng iyán ay dalawáng béses ná lumílitáw sa Bágong Sanlibutáng Sálin ng Banál ná Kasulátan. (Efe. 4:24; Col. 3:10) Tumutúkoy itó sa personalidád nánilaláng áyon sa kaloóban ng Diyós.” Péro makakáya ba náting isuót áng bágong personalidád ná iyán? Óo. Dáhil nilaláng ni Jehóva áng mgá táo áyon sa kaniyáng laráwan, puwéde náting tuláran áng kaniyáng magagandáng katangían.—Gen. 1:26, 27; Efe. 5:1.

2 Totoó, dáhil sa minána náting dí-kasakdálan, kung mínsan ay nagkákaroón táyo ng malíng mgá pagnanása. Naiimpluwensiyahan din táyo ng áting kapaligirán. Péro sa túlong ni Jehóva, puwéde náting malináng áng pagkatáo ná gustó niyá pára sa átin. Pára lálo táyong magsíkap ná abutín áng tungúhing iyán, tátalakáyin nátin áng iláng katangían ná bahági ng bágong personalidád ná tinúkoy ni apostól Páblo. (Basáhin áng Colósas 3:10-14.) Tátalakáyin din nátin kung paáno nátin maipakikíta áng mgá katangíang itó sa áting ministéryo.

KAYÓNG LAHÁT AY ÍISA

3. Anó áng isáng katangían ng bágong personalidád?
3 Matápos ibigáy áng páyo ná isuót áng bágong personalidád, ipinaliwánag ni Páblo ná isáng mahalagáng bahági nitó ay áng kawaláng-págtatángi. Sinábi niyá: “Waláng Griégo ni Judió, pagtutuli ni dí-pagtutuli, banyaga, Scita, alípin, táong láya.” * Bákit hindî dápat magkaroón ng págtatángi-tángi sa kongregasyón áyon sa láhì, nasyonalidád, o katayúan sa lipúnan? Dáhil áng mgá túnay ná tagasunód ni Krísto ayíisa.’—Col. 3:11; Gal. 3:28.

4. (a) Paáno dápat makitúngo sa ibá áng mgá lingkód ni Jehóva? (b) Anóng sitwasyón áng maaáring magíng hámon sa pagkakáisá ng mgá Kristiyáno?
4 Áng mgá nagbihis ng bágong personalidád ay nakikitúngo nang may dignidad sa kaniláng mgá kapanánampalatáya at sa mgá tagalabas, anumán áng láhì o katayúan sa lipúnan ng mgá itó. (Róma 2:11) Hindî madalíng gawín itó sa iláng parte ng mundó. Halimbáwa, sa South Africa, karamíhan sa mgá Saksí ay nakatirá pa rín sa mgá lugár ná itinakdâ ng gobyérno pára sa kaniláng láhì. Pára pasiglahín áng mgá kapatíd námagpalawak,” inaprobahan ng Lupóng Tagapamahála noóng Oktubre 2013 áng isáng espesyál ná kaayusán. Tutúlong itó pára mas magkakilala áng mgá kapatíd ná magkákaibá áng láhì. (2 Cor. 6:13) Anó áng kalakíp díto?

5, 6. (a) Anóng mgá kaayusán áng ginawâ sa isáng bansâ pára mapatíbay áng pagkakáisá ng báyan ng Diyós? (Tingnán áng laráwan sa simulá ng artíkulo.) (b) Anó áng nagíng resúlta?
5 Isinaáyos ng mgá kapatíd ná sa iláng dúlo ng sanlinggó, dalawáng kongregasyón ná magkaiba áng wikà o láhì áng magkasamang mangangáral, dadalo sa mgá púlong, at magsasalusalo sa mgá tahánan. Daán-daáng kongregasyón áng nakibahagi ríto, at nakatanggáp áng tanggápang pansangáy ng maráming magagandáng úlat, káhit sa mgá tagalabas. Halimbáwa, isáng minístro ng ibáng relihiyón áng nagsábi, “Hindî akó Saksí, péro masasábi kong napakaorganisado ng inyóng pangangáral, at may pagkakáisá kayó ng mgá láhì.” Anó áng nagíng epékto ng kaayúsang itó sa mgá Saksí?

6 Noóng úna, nag-aalangan si Noma, isáng síster ná nagsásalitá ng Xhosa, ná anyayáhan sa kaniyáng símpleng tahánan áng mgá kapatíd ná puti mulâ sa isáng English congregation. Péro matápos niyá siláng makasáma sa pangangáral at maanyayahan siyá sa báhay ng mgá itó, nasábi niyá, “Kagáya din palá nátin silá!” Kayâ namán, nang toka ná ng kaniláng kongregasyón ná magpakíta ng pagkamapagpatúloy sa mgá tága-English congregation, nagluto siyá at nag-anyaya ng iláng kapatíd. Isá sa mgá bisíta niyá ay isáng élder ná puti. Sinábi ni Noma, “Humanga akó dáhil áyos lang sa kaniyá ná maupô sa isáng plastic crate sa sahig.” Dáhil sa pátulúyang programang itó, maráming kapatíd áng nagíng magkakaibigan at determinádo pang magpalawak.

MAGÍLIW NÁ PAGMAMAHÁL NÁ MAY HABÁG, KABAÍTAN

7. Bákit dápat táyong patúloy ná magpakíta ng pagkamahabagin?
7 Hanggát hindî napupuksa áng sanlibután ni Satanás, patúloy táyong daranas ng mgá pagsúbok. Apektádo táyo ng kawalán ng trabáho, malulubháng sakít, pag-uúsig, likás ná mgá sakunâ, pagkawalá ng arí-arían dáhil sa krímen, at ibá pang mgá probléma. Pára matulúngan áng isát isá sa panahón ng pagdurúsa, kailángan táyong magíng túnay ná mahabagin. Kapág nakadárama táyo ng magíliw ná pagkamahabagin, mapakikilos táyong magpakíta ng kabaítan. (Efe. 4:32) Áng mgá katangíang itó ng bágong personalidád ay tutúlong sa átin ná tuláran áng Diyós at maglaán ng kaaliwán sa ibá.—2 Cor. 1:3, 4.

8. Anó áng magagandáng resúlta ng pagpapakita ng habág at kabaítan sa lahát ng nása kongregasyón? Magbigáy ng halimbáwa.
8 Paáno táyo magpápakíta ng higít ná konsiderasyon sa mgá banyaga o sa mgá kapós-pálad sa áting kongregasyón? Kaibiganin nátin silá at ipadamá ná mahalagáng bahági silá ng kongregasyón. (1 Cor. 12:22, 25) Pansinín áng nangyári kay Dannykarl ná lumípat sa Japan mulâ sa Pilipinas. Sa trabáho niyá, hindî magandá áng trato sa kaniyá kumpará sa mgá empleadong tagaroon. Pagkatápos, dumaló siyá sa isáng púlong ng mgá Saksí ni Jehóva. “Hálos lahát ng naroón ay Japanese,” áng sábi ni Dannykarl, “péro maínit nilá akóng tinanggáp ná pára bang matagál ná kamíng magkákakilála.” Patúloy nilá siyáng pinagpakitáan ng kabaítan, at nakatúlong itó pára sumúlong siyá sa espirituwál. Nabautismuhán siyá at ngayón ay isá nang élder. Pára sa kaniyáng mgá kápuwa élder, si Dannykarl at áng asáwa niyáng si Jennifer ay pagpapála sa kongregasyón. Ganitó áng sábi ng mgá élder tungkól sa kanilá, “Napakasimple ng kaniláng búhay bílang mgá payunír at mabubúting halimbáwa silá ng pag-úna sa Kaharián.”—Luc. 12:31.

9, 10. Magbigáy ng mgá halimbáwa ng mabubúting resúlta ng pagpapakita ng habág sa mgá táo sa ministéryo.
9 May pagkakátaon din táyonggumawâ . . . ng mabúti sa lahátkapág ibinabahági nátin áng mensáhe ng Kaharián. (Gal. 6:10) Udyók ng habág sa mgá nandayuhan, maráming Saksí áng nagsisíkap ná mag-áral ng ibáng wikà. (1 Cor. 9:23) Dáhil díto, pinagpapála silá. Halimbáwa, si Tiffany, isáng payunír sa Australia, ay nag-áral ng Swahili pára makatúlong sa isáng Swahili congregation sa lunsód ng Brisbane. Káhit nahirápan siyáng mag-áral ng wikà, nagíng mas masáya áng búhay ni Tiffany. Sinábi niyá: “Kung gustó mo ng exciting ná ministéryo, pára sa iyó áng paglilingkód sa kongregasyóng banyaga áng wikà. Pára kang naglalakbáy péro hindî mo kailángang umalís sa inyóng lunsód. Maráranásan mo mísmo áng áting pambuóng-daigdíg ná kapatíran at áng pambihírang pagkakáisá nitó.”

Si Sakiko at áng mgá magúlang niyá
Anó áng nag-uudyok sa mgá ministrong Kristiyáno ná tumúlong sa mgá nandayuhan? (Tingnán áng párapo 10)
10 Ganitó rín áng ginawâ ng isáng pamílya sa Japan. Ikinuwénto ng anák ná babáe, si Sakiko: “Noóng dekáda ’90, marámi kamíng natatagpuan sa ministéryo ná mgá nandayuhan mulâ sa Brazil. Kapág ipinapabasa námin sa kaniláng Bíbliyang Portuguese áng mgá tékstong gáya ng Apocalípsis 21:3, 4 o Áwit 37:10, 11, 29, nakíkiníg silá at kung mínsan ay naluluha pa.” Péro talagáng nahabag áng pamílyang itó sa mgá nandayuhang iyón. “Dáhil nakíta náming gutóm silá sa espirituwál,” áng sábi ni Sakiko, “nag-áral kamí ng Portuguese bílang isáng pamílya.” Nang magláon, nakatúlong áng pamílyang itó pára maitatág áng isáng Portuguese congregation. Marámi siláng natulúngan ná magíng lingkód ni Jehóva. “Malakíng pagsisíkap áng kinailángan pára matúto kamí ng Portuguese,” áng sábi pa ni Sakiko, “péro waláng-walâ itó kung iháhambíng sa mgá pagpapálang tinanggáp námin. Nagpapasalámat talagá kamí kay Jehóva.”—Basáhin áng Gawâ 10:34, 35.

DAMTAN ÁNG SARÍLI NG KABABÁAN NG PAG-IÍSIP

11, 12. (a) Bákit mahalagá áng támang motíbo sa pagsusuót ng bágong personalidád? (b) Anó áng tutúlong sa átin ná manatíling mapagpakumbabá?
11 Áng motíbo nátin sa pagsusuót ng bágong personalidád ay pára parangalán si Jehóva, hindî pára puríhin táyo ng ibáng táo. Tandaán ná káhit áng isáng sakdál ná espirítung nilaláng ay nagkasála dáhil nagíng mapagmapuri siyá. (Ihambíng áng Ezekiél 28:17.) At dáhil hindî táyo sakdál, mas mahírap pára sa átin ná iwásan áng págmamapurí at kapalaluan! Péro posíble pa ring damtan áng áting saríli ng kababáan ng pag-iísip, o kapakúmbabaán. Paáno?

12 Pára manatíling mapagpakumbabá, kailángan táyong maglaán ng panahón pára basáhin at búlay-bulayín áng Salitâ ng Diyós áraw-áraw. (Deut. 17:18-20) Higít sa lahát, dápat náting búlay-bulayín áng mgá túro ni Jesús at áng magandáng halimbáwa niyá ng kapakúmbabaán. (Mat. 20:28) Hinugasan pa ngâ ni Jesús áng mgá paá ng kaniyáng mgá apostól! (Juán 13:12-17) Kailángan din táyong láging manalángin pára tulúngan táyo ng espíritu ng Diyós ná labánan áng anumáng kaisipán ná nakahíhigít táyo sa ibá.—Gal. 6:3, 4; Fil. 2:3.

13. Anó áng mgá gantimpála ng pagíging mapagpakumbabá?
13 Basáhin áng Kawikaán 22:4. Kahilíngan sa mgá túnay ná mánanambá áng pagíging mapagpakumbabá, at nagdudúlot itó ng maráming gantimpála. Kung mapagpakumbabá táyo, naitataguyod nátin áng kapayapáan at pagkakáisá sa kongregasyón. Tátanggáp din táyo ng dí-sána-nararápat ná kabaítan ng Diyós. Sinábi ni apostól Pédro: “Kayóng lahát ay magbigkis ng kababáan ng pag-iísip sa pakikitúngo sa isát isá, sapagkát sinásalansáng ng Diyós áng mgá palálo, ngúnit binibigyán niyá ng dí-sána-nararápat ná kabaítan áng mgá mapagpakumbabá.”—1 Ped. 5:5.

DAMTAN ÁNG SARÍLI NG KAHINAHÚNAN AT MAHÁBANG PAGTITIÍS

14. Síno áng pínakamagandáng halimbáwa ng kahinahúnan at pagkamatiísin?
14 Sa ngayón, áng mgá táong mahinahon at mapagpasénsiya ay kadalásang itinutúring ná mahína. Hindî totoó iyán! Áng magagandáng katangíang itó ay nagmumulâ sa pinakamakapangyarihang Persóna sa buóng unibérso. Áng Diyós ná Jehóva áng pínakamagandáng halimbáwa ng kahinahúnan at pagkamatiísin. (2 Ped. 3:9) Pansinín kung paáno siyá tumugón sa pamamagítan ng kaniyáng mgá kinatawang anghél nang magtanóng si Abrahám at si Lot. (Gen. 18:22-33; 19:18-21) Mahigít 1,500 taón ding pinagtiisan ni Jehóva áng suwail ná bansáng Israél.—Ezek. 33:11.

15. Anóng halimbáwa áng ipinakíta ni Jesús pagdatíng sa kahinahúnan at pagkamatiísin?
15 Si Jesús aymahináhong-loób.” (Mat. 11:29) Pinagpasensiyahan niyá áng mgá kahináan ng kaniyáng mgá tagasunód. Noóng panahón ng ministéryo niyá sa lúpa, nagbatá si Jesús ng dí-makatuwírang pamumuna mulâ sa mgá relihiyósong mananalansáng. Péro nagíng mahinahon siyá at matiísin hanggáng sa kaniyáng dí-makatarúngang kamatáyan. Hábang nagdurusa sa pahirápang tulos, nanalángin si Jesús ná patawárin sána ng kaniyáng Amá áng mgá papatay sa kaniyá dáhil, áng sábi niyá, “hindî nilá nalaláman áng kaniláng ginágawâ.” (Luc. 23:34) Anóng husay ná halimbáwa ng kahinahúnan at pagkamatiísin sa ilálim ng pagdurúsa at kaigtingán!—Basáhin áng 1 Pédro 2:21-23.

16. Sa anóng praktikál ná paraán nátin maipakikíta áng kahinahúnan at pagkamatiísin?
16 Paáno táyo makapagpapakita ng kahinahúnan at pagkamatiísin? Binanggít ni Páblo áng isáng paraán: “Patúloy ninyóng pagtiisán áng isát isá at lubúsang patawárin áng isát isá kung áng sinumán ay may dahilán sa pagrereklámo lában sa ibá. Kung paánong si Jehóva ay lubúsang nagpatáwad sa inyó, gayón din namán áng gawín ninyó.” (Col. 3:13) Totoó, kailángan nátin ng kahinahúnan at pagkamatiísin pára masunód áng útos ná itó. Péro kung mapagpatáwad táyo, maitataguyod nátin at maiingatan áng pagkakáisá ng kongregasyón.

17. Bákit mahalagá áng kahinahúnan at pagkamatiísin?
17 Kahilíngan ni Jehóva ná damtan ng mgá Kristiyáno áng kaniláng saríli ng kahinahúnan at pagkamatiísin. Mahalagá itó pára sa áting kaligtásan. (Mat. 5:5; Sant. 1:21) Higít sa lahát, dáhil sa mgá katangíang itó, napararangalan nátin si Jehóva at natutulúngan áng ibá ná sundín áng páyo ng Bíbliya.—Gal. 6:1; 2 Tim. 2:24, 25.

DAMTAN NINYÓ ÁNG INYÓNG SARÍLI NG PAG-ÍBIG

18. Anó áng kaugnáyan ng pag-íbig at ng kawaláng-págtatángi?
18 Lahát ng mgá katangíang natalákay nátin ay may malapít ná kaugnáyan sa pag-íbig. Halimbáwa, pinayúhan ng alagád ná si Santiágo áng mgá kapatíd dáhil nagpápakíta silá ng paboritismo sa mayayaman. Ipinakíta niyá ná iyón ay isáng paglabag sa makaháring kautusán: “Iibígin mo áng iyóng kápuwa gáya ng iyóng saríli.” Sinábi pa niyá: “Kung patúloy kayóng nagpápakíta ng paboritismo, kayó ay gumágawa ng kasalánan.” (Sant. 2:8, 9) Samantála, pag-íbig áng mag-uudyok sa átin ná iwásan áng anumáng diskriminasyón dáhil sa edukasyón, láhì, o katayúan sa lipúnan. Hindî puwédeng pakitang-táo lang áng áting kawaláng-págtatángi. Kailángang magíng bahági talagá itó ng áting personalidád.

19. Bákit mahalagáng damtan nátin áng áting saríli ng pag-íbig?
19 Karagdágan pa, áng pag-íbig aymay mahábang pagtitiís at mabaítathindî nagmamalaki.” (1 Cor. 13:4) Talagáng kailángan náting magíng matiísin, mabaít, at mapagpakumbabá pára patúloy ná maibahagi áng mensáhe ng Kaharián sa áting kápuwa. (Mat. 28:19) Dáhil din sa mgá katangíang itó, mas madalí pára sa átin ná makasundo áng lahát ng kapatíd sa kongregasyón. Anó áng resúlta ng pagpapakita ng ganitóng pag-íbig? Magkakaisa áng mgá kongregasyón, magbibigáy itó ng kapurihán kay Jehóva, at maaakit áng mgá interesádo. Kayâ namán ganitó tinapos ng Bíbliya áng paglálaráwan sa bágong personalidád: “Bukód pa sa lahát ng bágay ná itó, damtan ninyó áng inyóng saríli ng pag-íbig, sapagkát itó ay isáng sakdál ná bigkís ng pagkakáisá.”—Col. 3:14.

PATÚLOY NÁMAGBÁGO

20. (a) Anó áng mgá dápat náting itanóng sa saríli, at bákit? (b) Anó áng ináasam-asam nátin?
20 Tanungín áng saríli, ‘Anó pa kayâ áng puwéde kong gawín pára hubarin at íwan áng lúmang personalidád?’ Kailángan táyong taimtím ná manalángin pára sa túlong ng Diyós at sikáping pagtagumpayan áng anumáng saloobín o gawáin ná makaháhadláng sa átin ná magmana ng Kaharián ng Diyós. (Gal. 5:19-21) Kailángan din náting itanóng, ‘Patúloy ba akóng nagbabágo sa puwérsa ná nagpápakílos sa áking pag-iísip?’ (Efe. 4:23, 24) Hindî táyo sakdál, kayâ kailángan táyong magsíkap ná isuót at panatilíhin áng bágong personalidád. Isá itóng pátulúyang proséso. Péro ísip-isípin áng magíging búhay nátin kapág áng lahát ay perpékto nang nadaramtan ng bágong personalidád!

Naúna
Súsunod

I-print
I-share