Talk - Oct

Ako si Amy
Anong pangalan mo?
Natutuwa akong makilala ka.
Gusto kong itanong sa iyong opinion
Paano natin dapat ipakita an gating pag-ibig sa Diyos?
(Wait for response)
Salamat sa pagbabahagi ng iyong opinion.
Narito ang sinasabi ng Bibliya
Unang Juan kabanata cinco talata tres
Sapagkat ita ang kahulugan ng pag-ibig sa Diyos,
na tuparin natin ang kaniyang mg autos; gayunmy ang
kaniyang mga utos ay hindi pabigat.”
Ayon sa banal na kasulatang ito, paano natin dapat ipakita
ang ating pag-ibig sa Diyos?
(Wait for response)
Oo, tama.
Nagpapakita tayo ng pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan
ng pagsunod sa kanyang mga utos.
Gusto kong imbitahan ka na sumali sa amin upang matuto
nang higit pa tungkol sa mga utos ng Diyos.
Ang oras at loksyon ay nakalista sa pahinang ito.
Nakapunta ka na ba sa Kingdom Hall?
(Wait for response)
Gusto kung ipakita sa iyo ang isang maikling video
kung ano ang aasahan kapag dumalo ka.
Akó si Amy
Anóng pangálan mo?
Natútuwa akóng makilála ka.
Gustó kong itanóng sa iyóng opinion
Paáno nátin dápat ipakíta an gating pag-íbig sa Diyós?
(Wait for response)
Salámat sa pagbabahági ng iyóng opinion.
Nárito áng sinasábi ng Bíbliya
Únang Juán kabanáta cinco taláta tres
Sapagkát ita áng kahulugán ng pag-íbig sa Diyós,
ná tuparín nátin áng kaniyáng mg autos; gayunmy áng
kaniyáng mgá útos ay hindî pabigát.”
Áyon sa banál ná kasulátang itó, paáno nátin dápat ipakíta
áng áting pag-íbig sa Diyós?
(Wait for response)
Óo, tamà.
Nagpápakíta táyo ng pagmamahál sa Diyós sa pamamagítan
ng pagsunód sa kanyáng mgá útos.
Gustó kong imbitahan ka ná sumáli sa ámin úpang matúto
nang higít pa tungkól sa mgá útos ng Diyós.
Áng óras at loksyon ay nakalista sa pahinang itó.
Nakapunta ka ná ba sa Kingdom Hall?
(Wait for response)
Gustó kung ipakíta sa iyó áng isáng maiklíng video
kung anó áng áasáhan kapág dumaló ka.