Komento

Hindi natin dapat isipin na ito ay sinaunang kasaysayan lamang at hindi nakaaapekto sa atin. Pansinin ang dahilan kung bakit nagkaroon si Jehova ng usapin sa batas laban sa mga Israelita: “Sapagkat ang kaalaman ang siyang itinakwil mo, itatakwil din kita mula sa paglilingkod bilang saserdote sa akin.” Sila ay nakaalay kay Jehova at napalilibutan ng nakaalay na mga kapamilya. Pero bilang indibiduwal, wala silang tunay nakaalaman sa Diyos.”
Dahil itinuro sa atin ang katotohanan ay hindi nangangahulugan na mananatili tayo sa katotohanan. Kailangan nating magtrabaho nang husto.
Hindî nátin dápat isípin ná itó ay sinaúnang kasaysáyan lámang at hindî nakaáapekto sa átin. Pansinín áng dahilán kung bákit nagkaroón si Jehóva ng usapín sa batás lában sa mgá Israelíta: “Sapagkát áng kaalamán áng siyáng itinakwíl mo, itátakwíl din kíta mulâ sa paglilingkód bílang saserdóte sa ákin.” Silá ay nakaálay kay Jehóva at napalilibútan ng nakaálay ná mgá kapamílya. Péro bílang indibiduwál, walâ siláng túnay nákaalamán sa Diyós.”
Dáhil itinúro sa átin áng katotohánan ay hindî nangangahúlugan ná mananatíli táyo sa katotohánan. Kailángan náting magtrabáho nang hustó.