Sup

6 Iniibig din ni Jehova ang mga umiibig sa kaniyang bugtong na Anak na si Jesus. Sinabi ni Jesus: “Kung ang sinuman ay umiibig sa akin, tutuparin niya ang aking salita, at iibigin siya ng aking Ama, at paroroon kami sa kaniya at maninirahang kasama niya.” (Juan 14:23) Paano natin maipapakita ang ating pag-ibig kay Jesus? Tiyak na magagawa natin iyan sa pamamagitan ng pagsunod sa kaniyang mga utos, kasama na rito ang atas na ipangaral ang mabuting balita at gumawa ng mga alagad. (Mateo 28:19, 20; Juan 14:15, 21) Ipinakikita rin nating mahal natin si Jesus kapagmaingat nating sinusundan ang kaniyang mga yapak,’ sa pamamagitan ng pagtulad sa kaniya sa salita at sa gawa hanggat makakaya natin bilang di-sakdal na mga tao. (1 Pedro 2:21) Nalulugod si Jehova sa mga umiibig kay Jesus dahil sa kanilang pagsisikap na tularan ang kaniyang anak.
6 Iniíbig din ni Jehóva áng mgá umiíbig sa kaniyáng bugtóng ná Anák ná si Jesús. Sinábi ni Jesús: “Kung áng sinumán ay umiíbig sa ákin, tútuparín niyá áng áking salitâ, at iibígin siyá ng áking Amá, at paroroón kamí sa kaniyá at maninirahang kasáma niyá.” (Juán 14:23) Paáno nátin maipapakita áng áting pag-íbig kay Jesús? Tiyák ná magágawa nátin iyán sa pamamagítan ng pagsunód sa kaniyáng mgá útos, kasáma ná ríto áng átas ná ipangáral áng mabúting balíta at gumawâ ng mgá alagád. (Matéo 28:19, 20; Juán 14:15, 21) Ipinakikíta rín náting mahál nátin si Jesús kapágmaíngat náting sinusundan áng kaniyáng mgá yapak,’ sa pamamagítan ng pagtúlad sa kaniyá sa salitâ at sa gawâ hanggát makakáya nátin bílang dí-sakdál ná mgá táo. (1 Pédro 2:21) Nalúlugod si Jehóva sa mgá umiíbig kay Jesús dáhil sa kaniláng pagsisíkap ná tuláran áng kaniyáng anák.