10

11 Ano ang matututuhan natin sa halimbawa nina Jonatan at David? Ang pinakamahalaga sa magkakaibigan ay ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Kapag naging malapít tayo sa mga kapareho natin ng paniniwala, pamantayang moral, at hangaring manatiling tapat sa Diyos, maaaring magkaroon ng pagpapalitan ng kaisipan at karanasang makapagpapasigla at makapagpapatibay sa atin. (Roma 1:11, 12) Ang gayong mga kasama na palaisip sa espirituwal ay makikita natin sa mga kapananampalataya natin. Nangangahulugan ba ito na ang lahat ng dumadalo sa ating mga pulong sa Kingdom Hall ay maituturing na mabuting kasama? Hindi, hindi gayon.
11 Anó áng matútutúhan nátin sa halimbáwa nína Jonatan at Davíd? Áng pinakamahalagá sa magkakaibigan ay áng kaniláng kaugnáyan sa Diyós. Kapág nagíng malapít táyo sa mgá kaparého nátin ng paniniwála, pámantáyang morál, at hangaring manatíling tapát sa Diyós, maaáring magkaroón ng pagpapalitan ng kaisipán at karanasang makapagpapasigla at makapagpápatíbay sa átin. (Róma 1:11, 12) Áng gayóng mgá kasáma ná palaisíp sa espirituwál ay makikíta nátin sa mgá kapanánampalatáya nátin. Nangangahúlugan ba itó ná áng lahát ng dumádalo sa áting mgá púlong sa Kingdom Hall ay maituturing ná mabúting kasáma? Hindî, hindî gayón.