Nov 2

si Jehova, ang Isa na nagsasabi sa iyo, ‘Huwag kang matakot. Ako ang tutulong sa
iyo.’ ” sinabi ng isang sister: pero iniabot ni Jehova ang kaniyang kamay. Sobrang laki ng naitulong sa akin
ng mga kapatid.”
ginamit ni Jehova ang mga kapatid para tulungan
kami.
tandaan na ang
mga boluntaryo ay karaniwan nang pinipili mula sa mga
tumutulong sa mga proyekto ng pagtatayo ng Kingdom
Hall.
1. Una, maluwalhati si Jehova sa pamamagitan ng ating pag-
tulong. Ikalawa, “ilaan nang sagana ang mga pangangailangan
ng ating mga kapananampalataya. Ikatlo, tulungan ang mga biktima na maibalik ang kani-
lang espirituwal na rutin.
2.
si Jehóva, áng Isá ná nagsasábi sa iyó, ‘Huwág kang matákot. Akó áng tutúlong sa
iyó.’ ” sinábi ng isáng síster: péro iniabot ni Jehóva áng kaniyáng kamáy. Sóbrang lakí ng naitúlong sa ákin
ng mgá kapatíd.”
ginámit ni Jehóva áng mgá kapatíd pára tulúngan
kamí.
tandaán ná áng
mgá boluntáryo ay karaníwan nang pinipíli mulâ sa mgá
tumutúlong sa mgá proyékto ng pagtatayó ng Kingdom
Hall.
1. Úna, maluwalhati si Jehóva sa pamamagítan ng áting pag-
túlong. Ikalawâ, “ilaán nang sagánà áng mgá pangangailángan
ng áting mgá kapanánampalatáya. Ikatló, tulúngan áng mgá bíktima ná maibalík áng kaní-
lang espirituwál ná rutín.
2.