Libro

Pupuksain ng Kaharian ng Diyos ang mga Kaaway Nito

00:0026:19
POKUS NG KABANATA
Mga pangyayaring hahantong sa digmaan ng Armagedon
1, 2. (a) Ano ang mga patunay na namamahala na ang ating Hari mula pa noong 1914? (b) Ano ang tatalakayin natin sa kabanatang ito?
TALAGANG nakapagpapatibay ng pananampalataya ang tinalakay nating mga naisakatuparan ng Kaharian ng Diyos sa gitna ng mga kaaway nito. (Awit 110:2) Ang ating Hari ay nag-organisa ng isang hukbo ng kusang-loob na mga mángangarál. Nilinis at dinalisay niya sa moral at espirituwal na paraan ang kaniyang mga tagasunod. At sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga kaaway ng Kaharian na pagwatak-watakin tayo, tinatamasa pa rin natin sa ngayon ang pandaigdig na pagkakaisa. Ang lahat ng ito at iba pang naisakatuparan ng Kaharian ay napakalinaw na patunay na namamahala na ang ating Hari sa gitna ng mga kaaway ng Kaharian mula pa noong 1914.

2 Mas kamangha-mangha pa ang gagawin ng Kaharian sa malapit na hinaharap. ‘Daratingito paradurugin at wakasanang mga kaaway nito. (Mat. 6:10; Dan. 2:44) Pero bago iyan, may ilan pang mahahalagang magaganap. Ano ang mga iyon? Sasagutin iyan ng mga hula sa Bibliya. Talakayin natin ang ilan sa mga hulang iyon para malaman kung ano ang mangyayari.

Pangyayari Bago angBiglang Pagkapuksa

3. Ano ang unang pangyayaring hinihintay natin?
3 Pagdedeklara ng kapayapaan. Sa liham ni apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, inilarawan niya ang unang pangyayaring hinihintay natin. (Basahin ang 1 Tesalonica 5:2, 3.) Binanggit niya angaraw ni Jehova,” na magsisimula sa pagsalakay saBabilonyang Dakila.” (Apoc. 17:5) Pero bago magsimula ang araw ni Jehova, ang mga bansa ay magsasabi, “Kapayapaan at katiwasayan!” Maaaring tumukoy ito sa isang deklarasyon o sa isang serye ng mga deklarasyon. Makikisali ba rito ang mga lider ng relihiyon? Dahil bahagi sila ng sanlibutan, malamang na sasali sila sa mga bansa sa pagsasabi ngMay kapayapaan!” (Jer. 6:14; 23:16, 17; Apoc. 17:1, 2) Ang pagdedeklarang ito ng kapayapaan at katiwasayan ay hudyat na malapit nang magsimula ang araw ni Jehova. “Sa anumang paraan ay hindi . . . makatatakasang mga kaaway ng Kaharian ng Diyos.

4. Paano tayo nakikinabang ngayong alam na natin ang kahulugan ng hula ni Pablo tungkol sa pagdedeklara ng kapayapaan at katiwasayan?
4 Paano tayo nakikinabang ngayong alam na natin ang kahulugan ng hulang iyan? Sinabi ni Pablo: “Kayo ay wala sa kadiliman, upang ang araw na iyon ay umabot sa inyo gaya ng sa mga magnanakaw.” (1 Tes. 5:3, 4) Di-gaya ng karamihan sa mga tao, nauunawaan natin kung saan hahantong ang kasalukuyang mga pangyayari. Paano eksaktong matutupad ang hula tungkol sa kapayapaan at katiwasayan? Malalaman natin sa tamang panahon. Kung gayon, “manatili tayong gising at panatilihin ang ating katinuan.”​—1 Tes. 5:6; Zef. 3:8.

Pasimula ng Malaking Kapighatian

5. Ano ang magiging pasimula ngmalaking kapighatian”?
5 Pagsalakay sa relihiyon. Alalahanin na isinulat ni Pablo: “Kailanmat kanilang sinasabi: ‘Kapayapaan at katiwasayan!’ kung magkagayon ay kagyat na mapapasakanila ang biglang pagkapuksa.” Gaya ng kidlat na agad na sinusundan ng kulog, ang pagsasabi ngKapayapaan at katiwasayan!” ay kagyat na susundan ngbiglang pagkapuksa.” Ano ang pupuksain? Una, angBabilonyang Dakila”​—ang pandaigdig na imperyo ng huwad na relihiyon, na kilala rin bilangpatutot.” (Apoc. 17:5, 6, 15) Ang pagpuksa sa Sangkakristiyanuhan at sa lahat ng iba pang huwad na relihiyosong organisasyon ang magiging pasimula ngmalaking kapighatian.” (Mat. 24:21; 2 Tes. 2:8) Marami ang mabibigla rito. Bakit? Dahil hanggang sa puntong iyon, iniisip pa rin ng patutot na isa siyangreynanahindi kailanman makakakita ng pagdadalamhati.’ Pero bigla siyang magigising sa katotohanan. Agad siyang pupuksain, na parangsa isang arawlang.​—Apoc. 18:7, 8.

6. Sino o ano ang sasalakay saBabilonyang Dakila”?
6 Sino o ano ang sasalakay saBabilonyang Dakila”? Isangmabangis na hayopna maysampung sungay.” Ipinahihiwatig ng aklat ng Apocalipsis na ang mabangis na hayop na ito ay sumasagisag sa United Nations (UN). Ang sampung sungay ay lumalarawan sa lahat ng kasalukuyang politikal na kapangyarihan na sumusuporta sakulay-iskarlatang mabangis na hayopna ito. (Apoc. 17:3, 5, 11, 12) Gaano katindi ang pagsalakay na iyon? Darambungin ng mga bansang miyembro ng UN ang kayamanan ng patutot, luluray-lurayin siya, atlubusang susunugin.’​—Basahin ang Apocalipsis 17:16. *

7. Paano natupad noong unang siglo C.E. ang sinabi ni Jesus sa Mateo 24:21, 22? Paano ito matutupad sa hinaharap?
7 Paiikliin ang mga araw. Isiniwalat ng ating Hari kung ano ang susunod na mangyayari sa malaking kapighatian. Sinabi ni Jesus: “Dahil sa mga pinili ay paiikliin ang mga araw na iyon.” (Basahin ang Mateo 24:21, 22.) Unang natupad ang sinabi ni Jesus noong 66 C.E. nangpaikliinni Jehova ang pagsalakay ng hukbong Romano sa Jerusalem. (Mar. 13:20) Dahil diyan, nagkaroon ng pagkakataong maligtas ang mga Kristiyano sa Jerusalem at Judea. Paano naman ito matutupad sa darating na malaking kapighatian? Sa pamamagitan ng ating Hari, “paiikliinni Jehova ang pagsalakay ng UN sa mga relihiyon para hindi madamay sa pagkapuksa ang tunay na relihiyon. Kaya maibabagsak ang lahat ng huwad na relihiyosong organisasyon pero mananatiling nakatayo ang nag-iisang tunay na relihiyon. (Awit 96:5) Talakayin naman natin ngayon ang mga pangyayaring magaganap pagkatapos ng bahaging ito ng malaking kapighatian.

Mga Pangyayaring Hahantong sa Armagedon

8, 9. Anong kakaibang mga tanawin ang posibleng tinutukoy ni Jesus? Ano ang magiging reaksiyon ng mga tao sa makikita nila?
8 Ipinahihiwatig ng hula ni Jesus tungkol sa mga huling araw na may ilan pang mahahalagang pangyayaring magaganap bago sumiklab ang digmaan ng Armagedon. Ang unang dalawang pangyayaring tatalakayin natin ay binabanggit sa mga Ebanghelyo nina Mateo, Marcos, at Lucas.​—Basahin ang Mateo 24:29-31; Mar. 13:23-27; Luc. 21:25-28.

9 Kakaibang mga tanawin sa langit. Inihula ni Jesus: “Ang araw ay magdidilim, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag, at ang mga bituin ay mahuhulog mula sa langit.” Siguradong hindi na aasa ang mga tao sa mga lider ng relihiyon para magbigay ng liwanag, o patnubay. Pero puwede rin kayang literal na kakila-kilabot na mga tanawin sa langit ang tinutukoy ni Jesus? Posible. (Isa. 13:9-11; Joel 2:1, 30, 31) Ano ang magiging reaksiyon ng mga tao sa makikita nila? Sila aymanggigipusposdahilhindi nila alam ang kanilang gagawin.’ (Luc. 21:25; Zef. 1:17) Oo, ang mga kaaway ng Kaharian ng Diyos​—mulahari hanggang alipin’—​aymanlulupaypay dahil sa takot at sa paghihintay sa mga bagay na dumaratingat matataranta sila sa paghanap ng mapagtataguan. Pero imposible silang makatakas sa galit ng ating Hari.​—Luc. 21:26; 23:30; Apoc. 6:15-17.

10. Anong hatol ang ipahahayag ni Jesus? Ano ang magiging reaksiyon ng mga sumusuporta at sumasalansang sa Kaharian ng Diyos?
10 Kapahayagan ng hatol. Mapipilitan ang lahat ng kaaway ng Kaharian ng Diyos na saksihan ang isang pangyayaring lalo pang magpapahirap sa kanila. Sinabi ni Jesus: “Makikita nila ang Anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap taglay ang dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian.” (Mar. 13:26) Ang kakila-kilabot na pagtatanghal na ito ng kapangyarihan ay hudyat na dumating na si Jesus para humatol. Sa karugtong na bahagi ng hulang ito tungkol sa mga huling araw, nagbigay si Jesus ng karagdagang detalye tungkol sa gagawing paghatol. Makikita natin ito sa ilustrasyon tungkol sa mga tupa at kambing. (Basahin ang Mateo 25:31-33, 46.) Ang tapat na mga tagasuporta ng Kaharian ng Diyos ay hahatulan bilangmga tupaatitataas nila ang kanilang mga ulo,’ dahil alam nilang ang kanilangkatubusan ay nalalapit na.” (Luc. 21:28) Pero ang mga sumasalansang sa Kaharian ay hahatulan bilangmga kambingatdadagukan [nila] ang kanilang sarili sa pamimighatidahil alam nilangwalang-hanggang pagkalipolang naghihintay sa kanila.​—Apoc. 1:7; Mat. 24:30.

11. Ano ang dapat nating tandaan habang isinasaalang-alang ang papalapít na mga kaganapan?
11 Pagkatapos hatulan ni Jesus anglahat ng mga bansa,” may ilan pang mahahalagang pangyayaring magaganap bago magsimula ang Armagedon. (Mat. 25:32) Tatalakayin natin ang dalawa sa mga ito: ang pagsalakay ni Gog at ang pagtitipon sa mga pinahiran. Habang isinasaalang-alang ang mga ito, tandaan na hindi isinisiwalat ng Salita ng Diyos ang eksaktong panahon ng katuparan nito. Pero lumilitaw na magpapang-abot ang dalawang pangyayaring ito.

12. Ano ang magiging huling pagsalakay ni Satanas sa Kaharian?
12 Huling pagsalakay. Sasalakayin ni Gog ng Magog ang mga pinahirang nalabi at ang kasama nilang ibang mga tupa. (Basahin ang Ezekiel 38:2, 11.) Mula nang palayasin si Satanas sa langit, nakikipagdigma na siya sa mga pinahirang nalabi, pero ang pagsalakay na ito ang magiging huling pakikidigma niya sa nakatatag nang Kaharian. (Apoc. 12:7-9, 17) Nang simulang tipunin ang mga pinahiran sa nilinis na kongregasyong Kristiyano, lalong naging pursigido si Satanas na sirain ang tinatamasa nilang espirituwal na paraiso​—pero bigo siya. (Mat. 13:30) Gayunman, kapag bumagsak na ang lahat ng huwad na relihiyosong organisasyon at ang bayan ng Diyos ay nagmimistulangwalang pader, halang, at mga pinto,’ iisipin ni Satanas na ito na ang pinakahihintay niyang pagkakataon. Kaya uudyukan niya ang mga gobyerno ng tao para salakayin ang mga tagasuporta ng Kaharian.

13. Paano kikilos si Jehova para ipagsanggalang ang kaniyang bayan?
13 Inilalarawan ni Ezekiel ang mangyayari. Tungkol kay Gog, sinasabi ng hula: “Tiyak na darating ka mula sa iyong dako, mula sa pinakamalalayong bahagi sa hilaga, ikaw at ang maraming bayan na kasama mo, silang lahat na nakasakay sa mga kabayo, isang malaking kongregasyon, isa ngang malaking hukbong militar. At ikaw nga ay aahon laban sa aking [bayan], tulad ng mga ulap na tatakip sa lupain.” (Ezek. 38:15, 16) Ano ang magiging reaksiyon ni Jehova sa waring di-mapipigilang pagsalakay na ito? “Ang aking pagngangalit ay aakyat sa butas ng aking ilong,” ang sabi ni Jehova. “Tatawag ako ng isang tabak.” (Ezek. 38:18, 21; basahin ang Zacarias 2:8.) Kikilos si Jehova para ipagsanggalang ang kaniyang mga lingkod sa lupa. Sisiklab na ang digmaan ng Armagedon.

14, 15. Anong isa pang pangyayari ang magaganap pagkatapos magsimula ang huling pagsalakay ni Satanas?
14 Bago natin talakayin kung paano ipagsasanggalang ni Jehova ang kaniyang bayan sa Armagedon, isaalang-alang muna natin ang isa pang mahalagang pangyayari. Ito ay magaganap sa pagitan ng pagsisimula ng huling pagsalakay ni Satanas at ng pagsisimula ng Armagedon. Gaya ng binanggit sa parapo 11, ito ang pagtitipon sa mga pinahirang nalabi.

15 Pagtitipon sa mga pinahiran. May kinalaman sa mga ulat nina Mateo at Marcos tungkol sa sunod-sunod na mga pangyayari bago ang Armagedon, pareho nilang binanggit ang sinabi ni Jesus tungkol samga pinili”​—pinahiran-ng-espiritung mga Kristiyano. (Tingnan ang parapo 7.) Sa pagtukoy sa kaniyang sarili bilang Hari, inihula ni Jesus: “Kung magkagayon ay isusugo niya ang mga anghel at titipunin ang kaniyang mga pinili mula sa apat na hangin, mula sa dulo ng lupa hanggang sa dulo ng langit.” (Mar. 13:27; Mat. 24:31) Anong pagtitipon ang tinutukoy ni Jesus? Hindi ang pangwakas na pagtatatak sa mga pinahirang nalabi, dahil magaganap iyon bago magsimula ang malaking kapighatian. (Apoc. 7:1-3) Ang tinutukoy ni Jesus ay isang pangyayari na magaganap sa panahon ng malaking kapighatian. Kaya lumilitaw na titipunin sa langit ang mga pinahirang narito pa sa lupa pagkatapos magsimula ang huling pagsalakay ni Satanas sa bayan ng Diyos.

16. Paano makikibahagi sa digmaan ng Armagedon ang binuhay-muling mga pinahiran?
16 Matatapos ba ang pagtitipon sa mga pinahirang nalabi bago maganap ang susunod na pangyayari, ang digmaan ng Armagedon? Lumilitaw na gayon nga. Sa langit, ang 144,000 kasamang tagapamahala ni Kristo ay tatanggap ng awtoridad at makikibahagi sa pagwasiwas ni Jesus satungkod na bakalpara puksain ang lahat ng kaaway ng Kaharian ng Diyos. (Apoc. 2:26, 27) Pagkatapos, ang binuhay-muling mga pinahiran at ang makapangyarihang mga anghel ay hahayong kasunod ni Kristo, ang Mandirigmang-Hari, para makipaglaban samalaking hukbong militarng mga kaaway na papalapít na sa puntirya nito​—ang bayan ni Jehova. (Ezek. 38:15) Kapag nagsalubóng ang dalawang hukbong ito, simula na ng Armagedon!​—Apoc. 16:16.

Wakas ng Malaking Kapighatian

Nagpapataw ng hatol si Jesus sa mga kaaway ng Kaharian Diyos sa panahon ng Armagedon
Sumiklab na ang Armagedon!
17. Ano ang mangyayari samga kambingsa digmaan ng Armagedon?
17 Paglalapat ng hatol. Ang digmaan ng Armagedon ang magiging wakas ng malaking kapighatian. Sa panahong iyon, may dagdag na atas kay Jesus. Bukod sa pagiging Hukom nglahat ng mga bansa,” siya rin ay magiging Tagapuksa ng mga bansa​—samakatuwid nga, ng lahat ng tao na hinatulan na niya bilangmga kambing.” (Mat. 25:32, 33) Gamit angisang mahabang tabak na matalas,” ‘sasaktan [ng ating Hari] ang mga bansa.’ Oo, lahat ng tulad-kambing​—mulaharihanggangalipin”—​“ay magtutungo sa walang-hanggang pagkalipol.”​—Apoc. 19:15, 18; Mat. 25:46.

18. (a) Paano mababaligtad ang mga pangyayari para samga tupa”? (b) Paano lulubusin ni Jesus ang kaniyang tagumpay?
18 Talagang mababaligtad ang mga pangyayari para samga tupa”! Sa halip na malupig ng napakalaking hukbo ngmga kambingni Satanas, “isang malaking pulutongngmga tupana mukhang walang kalaban-laban ang makaliligtas sa pagsalakay ng mga kaaway atlalabas mula sa malaking kapighatian.’ (Apoc. 7:9, 14) Matapos lupigin at puksain ni Jesus ang lahat ng taong kaaway ng Kaharian ng Diyos, ibubulid niya si Satanas at ang mga demonyo sa kalaliman. Doon, sila ay magmimistulang patay sa loob ng isang libong taon.​—Basahin ang Apocalipsis 6:2; 20:1-3.

Kung Paano Tayo Maghahanda

19, 20. Paano natin maikakapit ang sinasabi sa Isaias 26:20 at 30:21?
19 Paano tayo maghahanda sa nakayayanig na mga pangyayari sa hinaharap? Sinabi noon ng Ang Bantayan: “Nakadepende ang kaligtasan sa pagiging masunurin.” Bakit? Makikita ang sagot sa isang babala ni Jehova sa mga Judiong bihag noon sa Babilonya. Inihula ni Jehova na lulupigin ang Babilonya, pero ano ang gagawin ng bayan ng Diyos para makapaghanda? Sinabi ni Jehova: “Yumaon ka, bayan ko, pumasok ka sa iyong mga loobang silid, at isara mo ang iyong mga pinto sa likuran mo. Magtago ka nang sandali hanggang sa makaraan ang pagtuligsa.” (Isa. 26:20) Pansinin ang mga pandiwa sa talatang ito: “yumaon,” “pumasok,” “isara,” “magtago”​—lahat ay nasa anyong pautos. Kung susunod ang mga Judio sa mga utos na ito, mananatili lang sila sa kanilang bahay, malayo sa nanlulupig na mga kawal sa mga lansangan. Kaya ang kaligtasan nila ay nakadepende sa pagsunod sa mga utos ni Jehova. *

20 Ang aral? Gaya sa mga lingkod ng Diyos noon, ang kaligtasan natin sa magaganap na mga pangyayari ay nakadepende sa pagsunod natin sa mga utos ni Jehova. (Isa. 30:21) Ang mga iyon ay nakararating sa atin sa pamamagitan ng mga kongregasyon. Kaya gusto nating sanayin ang ating sarili na buong-pusong sumunod sa mga tagubiling tinatanggap natin. (1 Juan 5:3) Kung gagawin natin iyan ngayon pa lang, magiging mas madali na sa atin na sumunod sa hinaharap. Sa gayon, matatanggap natin ang proteksiyon ng ating Ama, si Jehova, at ng ating Hari, si Jesus. (Zef. 2:3) Dahil sa proteksiyong iyan, may pagkakataon tayong masaksihan ang lubusang pagpuksa ng Kaharian ng Diyos sa mga kaaway nito. Tiyak na hinding-hindi natin iyon malilimutan!

Gaano Katotoo sa Iyo ang Kaharian?
Sa lahat ng naisakatuparan ng Kaharian na tinalakay sa aklat na ito, ano ang nakapagpatibay sa pananampalataya mo?
Ano ang ilang mahahalagang pangyayari na malapit nang maganap?
Paano tayo poprotektahan ng ating Hari bago ang Armagedon at sa panahon ng Armagedon?
Paano tayo maghahanda para sa mga mangyayari sa hinaharap?
I-click para mapalaki o ma-scroll
MGA PANGYAYARING MALAPIT NANG MAGANAP
Bago puksain ng Kaharian ang mga kaaway nito, may magaganap pang ilang mahahalagang pangyayari. Isinisiwalat iyan ng Salita ng Diyos

(Tingnan ang parapo 2)

PASIMULA NG ISANG YUGTO NG PANAHON NA DI-TIYAK ANG HABA
Bago ang Malaking Kapighatian
Idinedeklara ng mga lider ng mga bansa angkapayapaan at katiwasayan
Pagdedeklara ng kapayapaan at katiwasayan
(1 Tes. 5:2, 3)
(Tingnan ang parapo 3, 4)
Pangwakas na pagtatatak sa mga pinahirang nalabi
(Apoc. 7:1-3)
(Tingnan ang parapo 15)
Pasimula ng Malaking Kapighatian
Winawasak ang mga relihiyosong organisasyon
Pagsalakay sa relihiyon
(Apoc. 17:16)
(Tingnan ang parapo 5, 6)
Paiikliin ang pagsalakay
(Mat. 24:21, 22)
(Tingnan ang parapo 7)
Mga Pangyayaring Hahantong sa Armagedon
Kakaibang mga tanda sa langit
Kakaibang mga tanawin sa langit
(Mat. 24:29)
(Tingnan ang parapo 9)

Pagbubukod ng tupa at kambing
Paghatol sa mga tupa at kambing
(Mat. 25:31-33)
(Tingnan ang parapo 10)

Huling pagsalakay ng mga kaaway ng Diyos
Pagsalakay ni Gog ng Magog
(Ezek. 38:2, 11, 15)
(Tingnan ang parapo 12-14)
Tinitipon sa langit ang mga pinahirang nalabi
Titipunin sa langit ang mga pinahirang nalabi
(Mat. 24:31)
(Tingnan ang parapo 15)
Wakas ng Malaking Kapighatian
Isusugo ni Jehova ang kaniyang Hari para iligtas ang lahat ng tapat
(Ezek. 38:18)
(Tingnan ang parapo 13, 16-18)
ARMAGEDON
(Mat. 25:46; Apoc. 16:16)
(Tingnan ang parapo 16, 17)
Nauna
Susunod
Pupuksaín ng Kaharián ng Diyós áng mgá Kaáway Nitó

00:0026:19
PÓKUS NG KABANÁTA
Mgá pangyayáring háhantong sa digmáan ng Armagedón
1, 2. (a) Anó áng mgá patunay ná namamahála ná áng áting Hári mulâ pa noóng 1914? (b) Anó áng tátalakáyin nátin sa kabanátang itó?
TALAGÁNG nakapagpápatíbay ng pananámpalatáya áng tinalákay náting mgá naisakatupáran ng Kaharián ng Diyós sa gitnâ ng mgá kaáway nitó. (Áwit 110:2) Áng áting Hári ay nag-organisa ng isáng hukbó ng kúsang-loób ná mgá mangangáral. Nilinis at dinalísay niyá sa morál at espirituwál ná paraán áng kaniyáng mgá tagasunód. At sa kabilá ng lahát ng pagsisíkap ng mgá kaáway ng Kaharián ná pagwatak-watakin táyo, tinátamása pa rín nátin sa ngayón áng pandaigdíg ná pagkakáisá. Áng lahát ng itó at ibá pang naisakatupáran ng Kaharián ay napakalínaw ná patunay ná namamahála ná áng áting Hári sa gitnâ ng mgá kaáway ng Kaharián mulâ pa noóng 1914.

2 Mas kamanghâ-manghâ pa áng gágawin ng Kaharián sa malapít ná hináharáp. ‘Dáratingitó páradurugin at wakasánáng mgá kaáway nitó. (Mat. 6:10; Dan. 2:44) Péro bágo iyán, may ilán pang mahahalagáng magáganap. Anó áng mgá iyón? Sasagutín iyán ng mgá húla sa Bíbliya. Talakáyin nátin áng ilán sa mgá húlang iyón pára malamán kung anó áng mangyayári.

Pangyayári Bágo ángBigláng Pagkapuksá

3. Anó áng únang pangyayáring hiníhintáy nátin?
3 Pagdedeklara ng kapayapáan. Sa líham ni apostól Páblo sa mgá tága-Tesalónica, inilaráwan niyá áng únang pangyayáring hiníhintáy nátin. (Basáhin áng 1 Tesalónica 5:2, 3.) Binanggít niyá ángáraw ni Jehóva,” ná magsísimulâ sa pagsalákay saBabilónyang Dakíla.” (Apoc. 17:5) Péro bágo magsimulá áng áraw ni Jehóva, áng mgá bansâ ay magsasábi, “Kapayapáan at katiwasayán!” Maaáring tumúkoy itó sa isáng deklarasyon o sa isáng sérye ng mgá deklarasyon. Makikisali ba ríto áng mgá líder ng relihiyón? Dáhil bahági silá ng sanlibután, malamáng ná sasali silá sa mgá bansâ sa pagsasábi ngMay kapayapáan!” (Jer. 6:14; 23:16, 17; Apoc. 17:1, 2) Áng pagdedeklarang itó ng kapayapáan at katiwasayán ay hudyat ná malapít nang magsimulá áng áraw ni Jehóva. “Sa anumáng paraán ay hindî . . . makatatákasáng mgá kaáway ng Kaharián ng Diyós.

4. Paáno táyo nakikinábang ngayóng alám ná nátin áng kahulugán ng húla ni Páblo tungkól sa pagdedeklara ng kapayapáan at katiwasayán?
4 Paáno táyo nakikinábang ngayóng alám ná nátin áng kahulugán ng húlang iyán? Sinábi ni Páblo: “Kayó ay walâ sa kadilíman, úpang áng áraw ná iyón ay umábot sa inyó gáya ng sa mgá magnanákaw.” (1 Tes. 5:3, 4) Dí-gáya ng karamíhan sa mgá táo, naúunawáan nátin kung saán háhantong áng kasalukúyang mgá pangyayári. Paáno eksáktong matútupád áng húla tungkól sa kapayapáan at katiwasayán? Malaláman nátin sa támang panahón. Kung gayón, “manatíli táyong gisíng at panatilíhin áng áting katinuán.”​—1 Tes. 5:6; Zef. 3:8.

Pasimulá ng Malakíng Kapighatían

5. Anó áng magíging pasimulá ngmalakíng kapighatían”?
5 Pagsalákay sa relihiyón. Alalahánin ná isinúlat ni Páblo: “Kailanmát kaniláng sinasábi: ‘Kapayapáan at katiwasayán!’ kung magkágayón ay kagyát ná mapapasakanilá áng bigláng pagkapuksá.” Gáya ng kidlat ná agád ná sinusundan ng kulog, áng pagsasábi ngKapayapáan at katiwasayán!” ay kagyát ná susundan ngbigláng pagkapuksá.” Anó áng pupuksaín? Úna, ángBabilónyang Dakíla”​—áng pandaigdíg ná impéryo ng huwád ná relihiyón, ná kilála rín bílangpatutot.” (Apoc. 17:5, 6, 15) Áng pagpuksâ sa Sángkakristiyanúhan at sa lahát ng ibá pang huwád ná relihiyósong organisasyón áng magíging pasimulá ngmalakíng kapighatían.” (Mat. 24:21; 2 Tes. 2:8) Marámi áng mabibigla ríto. Bákit? Dáhil hanggáng sa púntong iyón, iniísip pa rín ng patutot ná isá siyángreynanáhindî kailanmán makákakíta ng pagdadalamhati.’ Péro biglá siyáng magigising sa katotohánan. Agád siyáng pupuksaín, ná párangsa isáng árawlang.​—Apoc. 18:7, 8.

6. Síno o anó áng sasalakay saBabilónyang Dakíla”?
6 Síno o anó áng sasalakay saBabilónyang Dakíla”? Isángmabangis ná háyopná maysampúng súngay.” Ipinahihiwátig ng aklát ng Apocalípsis ná áng mabangis ná háyop ná itó ay sumasagísag sa United Nations (UN). Áng sampúng súngay ay lumalarawan sa lahát ng kasalukúyang politikál ná kapangyaríhan ná sumúsupórta sakulay-iskarlatang mabangis ná háyopná itó. (Apoc. 17:3, 5, 11, 12) Gaáno katindí áng pagsalákay ná iyón? Darambungin ng mgá bansáng miyémbro ng UN áng kayamánan ng patutot, luluray-lurayin siyá, atlubúsang susunugin.’​—Basáhin áng Apocalípsis 17:16. *

7. Paáno natupád noóng únang síglo C.E. áng sinábi ni Jesús sa Matéo 24:21, 22? Paáno itó matútupád sa hináharáp?
7 Paiikliin áng mgá áraw. Isiniwálat ng áting Hári kung anó áng súsunod ná mangyayári sa malakíng kapighatían. Sinábi ni Jesús: “Dáhil sa mgá piníli ay paiikliin áng mgá áraw ná iyón.” (Basáhin áng Matéo 24:21, 22.) Únang natupád áng sinábi ni Jesús noóng 66 C.E. nangpaikliínni Jehóva áng pagsalákay ng hukbóng Románo sa Jerusalém. (Mar. 13:20) Dáhil diyán, nagkaroón ng pagkakátaong maligtás áng mgá Kristiyáno sa Jerusalém at Judéa. Paáno namán itó matútupád sa dárating ná malakíng kapighatían? Sa pamamagítan ng áting Hári, “paiikliinni Jehóva áng pagsalákay ng UN sa mgá relihiyón pára hindî madamay sa pagkapuksá áng túnay ná relihiyón. Kayâ maibabagsak áng lahát ng huwád ná relihiyósong organisasyón péro mananatíling nakatayó áng nag-íisang túnay ná relihiyón. (Áwit 96:5) Talakáyin namán nátin ngayón áng mgá pangyayáring magáganap pagkatápos ng baháging itó ng malakíng kapighatían.

Mgá Pangyayáring Háhantong sa Armagedón

8, 9. Anóng kakaibáng mgá tanawin áng posíbleng tinutúkoy ni Jesús? Anó áng magíging reaksiyón ng mgá táo sa makikíta nilá?
8 Ipinahihiwátig ng húla ni Jesús tungkól sa mgá hulíng áraw ná may ilán pang mahahalagáng pangyayáring magáganap bágo sumikláb áng digmáan ng Armagedón. Áng únang dalawáng pangyayáring tátalakáyin nátin ay binábanggít sa mgá Ebanghélyo nína Matéo, Marcos, at Lúcas.​—Basáhin áng Matéo 24:29-31; Mar. 13:23-27; Luc. 21:25-28.

9 Kakaibáng mgá tanawin sa lángit. Inihúla ni Jesús: “Áng áraw ay magdidilim, at áng buwán ay hindî magbibigáy ng kaniyáng liwánag, at áng mgá bituín ay mahuhulog mulâ sa lángit.” Sigurádong hindî ná aasa áng mgá táo sa mgá líder ng relihiyón pára magbigáy ng liwánag, o patnúbáy. Péro puwéde rín káyang literál ná kakilá-kilábot ná mgá tanawin sa lángit áng tinutúkoy ni Jesús? Posíble. (Isá. 13:9-11; Joel 2:1, 30, 31) Anó áng magíging reaksiyón ng mgá táo sa makikíta nilá? Silá aymanggigipusposdáhilhindî nilá alám áng kaniláng gágawin.’ (Luc. 21:25; Zef. 1:17) Óo, áng mgá kaáway ng Kaharián ng Diyós​—mulâhári hanggáng alípin’—​aymanlulupaypay dáhil sa tákot at sa paghihintáy sa mgá bágay ná dumáratingat matataranta silá sa paghanap ng mapagtataguan. Péro imposíble siláng makatakas sa galít ng áting Hári.​—Luc. 21:26; 23:30; Apoc. 6:15-17.

10. Anóng hátol áng ipahahayag ni Jesús? Anó áng magíging reaksiyón ng mgá sumúsupórta at sumásalansáng sa Kaharián ng Diyós?
10 Kapahayagán ng hátol. Mapipilitan áng lahát ng kaáway ng Kaharián ng Diyós ná saksihan áng isáng pangyayáring lálo pang magpapahirap sa kanilá. Sinábi ni Jesús: “Makikíta nilá áng Anák ng táo ná dumárating ná nása mgá úlap tagláy áng dakílang kapangyaríhan at kaluwalhatían.” (Mar. 13:26) Áng kakilá-kilábot ná pagtatanghál ná itó ng kapangyaríhan ay hudyat ná dumatíng ná si Jesús pára humatol. Sa karugtóng ná bahági ng húlang itó tungkól sa mgá hulíng áraw, nagbigáy si Jesús ng karagdágang detálye tungkól sa gágawing paghátol. Makikíta nátin itó sa ilustrasyón tungkól sa mgá túpa at kambíng. (Basáhin áng Matéo 25:31-33, 46.) Áng tapát ná mgá tagasuporta ng Kaharián ng Diyós ay háhatúlan bílangmgá túpaatitataas nilá áng kaniláng mgá úlo,’ dáhil alám niláng áng kanilángkatubusan ay nalálapit ná.” (Luc. 21:28) Péro áng mgá sumásalansáng sa Kaharián ay háhatúlan bílangmgá kambíngatdadagukan [nilá] áng kaniláng saríli sa pamimighatídáhil alám nilángwaláng-hanggáng pagkalipóláng naghihintáy sa kanilá.​—Apoc. 1:7; Mat. 24:30.

11. Anó áng dápat náting tandaán hábang isinasaálang-álang áng papalapít ná mgá kaganápan?
11 Pagkatápos hatulan ni Jesús ánglahát ng mgá bansâ,” may ilán pang mahahalagáng pangyayáring magáganap bágo magsimulá áng Armagedón. (Mat. 25:32) Tátalakáyin nátin áng dalawâ sa mgá itó: áng pagsalákay ni Gog at áng pagtitípon sa mgá pinahíran. Hábang isinasaálang-álang áng mgá itó, tandaán ná hindî isinísiwálat ng Salitâ ng Diyós áng eksáktong panahón ng katupáran nitó. Péro lumílitáw ná magpapang-ábot áng dalawáng pangyayáring itó.

12. Anó áng magíging hulíng pagsalákay ni Satanás sa Kaharián?
12 Hulíng pagsalákay. Sasalakayin ni Gog ng Magog áng mgá pinahírang nalabi at áng kasáma niláng ibáng mgá túpa. (Basáhin áng Ezekiél 38:2, 11.) Mulâ nang palayásin si Satanás sa lángit, nakikipagdigma ná siyá sa mgá pinahírang nalabi, péro áng pagsalákay ná itó áng magíging hulíng pakikidigmâ niyá sa nakatatag nang Kaharián. (Apoc. 12:7-9, 17) Nang simulang tipúnin áng mgá pinahíran sa nilinis ná kongregasyóng Kristiyáno, lálong nagíng pursigído si Satanás ná sirain áng tinátamása niláng espirituwál ná paraíso​—péro bigo siyá. (Mat. 13:30) Gayunmán, kapág bumagsak ná áng lahát ng huwád ná relihiyósong organisasyón at áng báyan ng Diyós ay nagmimistulangwaláng padér, halang, at mgá pintó,’ iisípin ni Satanás ná itó ná áng pinakahihintay niyáng pagkakátaon. Kayâ uudyukan niyá áng mgá gobyérno ng táo pára salakayin áng mgá tagasuporta ng Kaharián.

13. Paáno kikílos si Jehóva pára ipagsanggalang áng kaniyáng báyan?
13 Inilálaráwan ni Ezekiél áng mangyayári. Tungkól kay Gog, sinasábi ng húla: “Tiyák ná dárating ka mulâ sa iyóng dáko, mulâ sa pinakamalalayong bahági sa hilága, ikáw at áng maráming báyan ná kasáma mo, siláng lahát ná nakasakáy sa mgá kabáyo, isáng malakíng kongregasyón, isá ngang malakíng hukbóng militár. At ikáw ngâ ay aahon lában sa áking [báyan], túlad ng mgá úlap ná tatakíp sa lupaín.” (Ezek. 38:15, 16) Anó áng magíging reaksiyón ni Jehóva sa wáring dí-mapipigilang pagsalákay ná itó? “Áng áking pagngangalit ay aakyat sa butas ng áking ilong,” áng sábi ni Jehóva. “Tatawag akó ng isáng tabák.” (Ezek. 38:18, 21; basáhin áng Zacárias 2:8.) Kikílos si Jehóva pára ipagsanggalang áng kaniyáng mgá lingkód sa lúpa. Sisikláb ná áng digmáan ng Armagedón.

14, 15. Anóng isá pang pangyayári áng magáganap pagkatápos magsimulá áng hulíng pagsalákay ni Satanás?
14 Bágo nátin talakáyin kung paáno ipagsasanggalang ni Jehóva áng kaniyáng báyan sa Armagedón, isaálang-álang múna nátin áng isá pang mahalagáng pangyayári. Itó ay magáganap sa pagítan ng pagsísimulá ng hulíng pagsalákay ni Satanás at ng pagsísimulá ng Armagedón. Gáya ng binanggít sa párapo 11, itó áng pagtitípon sa mgá pinahírang nalabi.

15 Pagtitípon sa mgá pinahíran. May kinaláman sa mgá úlat nína Matéo at Marcos tungkól sa sunód-sunód ná mgá pangyayári bágo áng Armagedón, parého niláng binanggít áng sinábi ni Jesús tungkól samgá piníli”​—pinahíran-ng-espirítung mgá Kristiyáno. (Tingnán áng párapo 7.) Sa pagtúkoy sa kaniyáng saríli bílang Hári, inihúla ni Jesús: “Kung magkágayón ay isusúgo niyá áng mgá anghél at titipúnin áng kaniyáng mgá piníli mulâ sa ápat ná hángin, mulâ sa dúlo ng lúpa hanggáng sa dúlo ng lángit.” (Mar. 13:27; Mat. 24:31) Anóng pagtitípon áng tinutúkoy ni Jesús? Hindî áng pangwakas ná pagtatatak sa mgá pinahírang nalabi, dáhil magáganap iyón bágo magsimulá áng malakíng kapighatían. (Apoc. 7:1-3) Áng tinutúkoy ni Jesús ay isáng pangyayári ná magáganap sa panahón ng malakíng kapighatían. Kayâ lumílitáw ná titipúnin sa lángit áng mgá pinahírang nárito pa sa lúpa pagkatápos magsimulá áng hulíng pagsalákay ni Satanás sa báyan ng Diyós.

16. Paáno makikibahági sa digmáan ng Armagedón áng binuháy-mulíng mgá pinahíran?
16 Matatápos ba áng pagtitípon sa mgá pinahírang nalabi bágo maganáp áng súsunod ná pangyayári, áng digmáan ng Armagedón? Lumílitáw ná gayón ngâ. Sa lángit, áng 144,000 kasámang tagapamahála ni Krísto ay tátanggáp ng awtoridád at makikibahági sa pagwasiwas ni Jesús satungkód ná bákalpára puksaín áng lahát ng kaáway ng Kaharián ng Diyós. (Apoc. 2:26, 27) Pagkatápos, áng binuháy-mulíng mgá pinahíran at áng makapangyaríhang mgá anghél ay hahayong kasunód ni Krísto, áng Mandirigmang-Hári, pára makipaglaban samalakíng hukbóng militárng mgá kaáway ná papalapít ná sa puntirya nitó​—áng báyan ni Jehóva. (Ezek. 38:15) Kapág nagsalubóng áng dalawáng hukbóng itó, simulá ná ng Armagedón!​—Apoc. 16:16.

Wakás ng Malakíng Kapighatían

Nagpapataw ng hátol si Jesús sa mgá kaáway ng Kaharián Diyós sa panahón ng Armagedón
Sumikláb ná áng Armagedón!
17. Anó áng mangyayári samgá kambíngsa digmáan ng Armagedón?
17 Paglalapat ng hátol. Áng digmáan ng Armagedón áng magíging wakás ng malakíng kapighatían. Sa panahóng iyón, may dagdág ná átas kay Jesús. Bukód sa pagíging Hukóm nglahát ng mgá bansâ,” siyá rín ay magíging Tagapuksa ng mgá bansâ​—samakatuwíd ngâ, ng lahát ng táo ná hinatúlan ná niyá bílangmgá kambíng.” (Mat. 25:32, 33) Gámit ángisáng mahábang tabák ná matalas,” ‘sasaktan [ng áting Hári] áng mgá bansâ.’ Óo, lahát ng túlad-kambíng​—mulâhárihanggángalípin”—​“ay magtutungo sa waláng-hanggáng pagkalipól.”​—Apoc. 19:15, 18; Mat. 25:46.

18. (a) Paáno mababaligtad áng mgá pangyayári pára samgá túpa”? (b) Paáno lulubusin ni Jesús áng kaniyáng tagumpáy?
18 Talagáng mababaligtad áng mgá pangyayári pára samgá túpa”! Sa halíp ná malupig ng nápakalakíng hukbó ngmgá kambíngni Satanás, “isáng malakíng pulutóngngmgá túpaná mukháng waláng kalában-lában áng makaliligtas sa pagsalákay ng mgá kaáway atlalabas mulâ sa malakíng kapighatían.’ (Apoc. 7:9, 14) Matápos lupigin at puksaín ni Jesús áng lahát ng táong kaáway ng Kaharián ng Diyós, ibubulid niyá si Satanás at áng mgá demónyo sa kálalíman. Doón, silá ay magmimistulang patáy sa loób ng isáng líbong taón.​—Basáhin áng Apocalípsis 6:2; 20:1-3.

Kung Paáno Táyo Maghahandâ

19, 20. Paáno nátin maikakápit áng sinasábi sa Isáias 26:20 at 30:21?
19 Paáno táyo maghahandâ sa nakayayanig ná mgá pangyayári sa hináharáp? Sinábi noón ng Áng Bantayán: “Nakadepénde áng kaligtásan sa pagíging masunúrin.” Bákit? Makikíta áng sagót sa isáng babalá ni Jehóva sa mgá Judióng bíhag noón sa Babilónya. Inihúla ni Jehóva ná lulupigin áng Babilónya, péro anó áng gágawin ng báyan ng Diyós pára makapaghanda? Sinábi ni Jehóva: “Yumaon ka, báyan ko, pumások ka sa iyóng mgá loóbang silíd, at isara mo áng iyóng mgá pintó sa likurán mo. Magtágo ka nang sandalî hanggáng sa makaraan áng pagtuligsa.” (Isá. 26:20) Pansinín áng mgá pandiwa sa talátang itó: “yumaon,” “pumások,” “isara,” “magtágo”​—lahát ay nása anyong pautos. Kung súsunod áng mgá Judió sa mgá útos ná itó, mananatíli lang silá sa kaniláng báhay, maláyo sa nanlulupig ná mgá káwal sa mgá lansángan. Kayâ áng kaligtásan nilá ay nakadepénde sa pagsunód sa mgá útos ni Jehóva. *

20 Áng áral? Gáya sa mgá lingkód ng Diyós noón, áng kaligtásan nátin sa magáganap ná mgá pangyayári ay nakadepénde sa pagsunód nátin sa mgá útos ni Jehóva. (Isá. 30:21) Áng mgá iyón ay nakararating sa átin sa pamamagítan ng mgá kongregasyón. Kayâ gustó náting sanáyin áng áting saríli ná buóng-púsong sumunód sa mgá tagubíling tinátanggáp nátin. (1 Juán 5:3) Kung gágawin nátin iyán ngayón pa lang, magíging mas madalí ná sa átin ná sumunód sa hináharáp. Sa gayón, matatanggap nátin áng proteksiyón ng áting Amá, si Jehóva, at ng áting Hári, si Jesús. (Zef. 2:3) Dáhil sa proteksiyong iyán, may pagkakátaon táyong masaksihan áng lubúsang pagpuksâ ng Kaharián ng Diyós sa mgá kaáway nitó. Tiyák ná hindíng-hindî nátin iyón malílimútan!

Gaáno Katotoó sa Iyó áng Kaharián?
Sa lahát ng naisakatupáran ng Kaharián ná tinalákay sa aklát ná itó, anó áng nakapagpatibay sa pananámpalatáya mo?
Anó áng iláng mahahalagáng pangyayári ná malapít nang maganáp?
Paáno táyo poprótektahán ng áting Hári bágo áng Armagedón at sa panahón ng Armagedón?
Paáno táyo maghahandâ pára sa mgá mangyayári sa hináharáp?
I-click pára mapalaki o ma-scroll
MGÁ PANGYAYÁRING MALAPÍT NANG MAGANÁP
Bágo puksaín ng Kaharián áng mgá kaáway nitó, may magáganap pang iláng mahahalagáng pangyayári. Isinísiwálat iyán ng Salitâ ng Diyós

(Tingnán áng párapo 2)

PASIMULÁ NG ISÁNG YUGTÓ NG PANAHÓN NÁ DÍ-TIYÁK ÁNG HABÀ
Bágo áng Malakíng Kapighatían
Idinedeklara ng mgá líder ng mgá bansâ ángkapayapáan at katiwasayán
Pagdedeklara ng kapayapáan at katiwasayán
(1 Tes. 5:2, 3)
(Tingnán áng párapo 3, 4)
Pangwakas ná pagtatatak sa mgá pinahírang nalabi
(Apoc. 7:1-3)
(Tingnán áng párapo 15)
Pasimulá ng Malakíng Kapighatían
Winawasak áng mgá relihiyósong organisasyón
Pagsalákay sa relihiyón
(Apoc. 17:16)
(Tingnán áng párapo 5, 6)
Paiikliin áng pagsalákay
(Mat. 24:21, 22)
(Tingnán áng párapo 7)
Mgá Pangyayáring Háhantong sa Armagedón
Kakaibáng mgá tandâ sa lángit
Kakaibáng mgá tanawin sa lángit
(Mat. 24:29)
(Tingnán áng párapo 9)

Pagbubukod ng túpa at kambíng
Paghátol sa mgá túpa at kambíng
(Mat. 25:31-33)
(Tingnán áng párapo 10)

Hulíng pagsalákay ng mgá kaáway ng Diyós
Pagsalákay ni Gog ng Magog
(Ezek. 38:2, 11, 15)
(Tingnán áng párapo 12-14)
Tinitípon sa lángit áng mgá pinahírang nalabi
Titipúnin sa lángit áng mgá pinahírang nalabi
(Mat. 24:31)
(Tingnán áng párapo 15)
Wakás ng Malakíng Kapighatían
Isusúgo ni Jehóva áng kaniyáng Hári pára iligtás áng lahát ng tapát
(Ezek. 38:18)
(Tingnán áng párapo 13, 16-18)
ARMAGEDÓN
(Mat. 25:46; Apoc. 16:16)
(Tingnán áng párapo 16, 17)
Naúna
Súsunod