Texto

Ito ang ipinakita sa akin ng Soberanong Panginoong Jehova, at, narito! may isang basket ng bungang pantag-araw. 2 Pagkatapos ay sinabi niya: “Ano ang nakikita mo, Amos?” Kaya sinabi ko: “Isang basket ng bungang pantag-araw.” At sinabi ni Jehova sa akin: “Ang kawakasan ay dumating na sa aking bayang Israel. Hindi ko na sila pagpapaumanhinan
Itó áng ipinakíta sa ákin ng Soberánong Panginoóng Jehóva, at, nárito! may isáng basket ng búngang pantag-áraw. 2 Pagkatápos ay sinábi niyá: “Anó áng nakikíta mo, Amos?” Kayâ sinábi ko: “Isáng basket ng búngang pantag-áraw.” At sinábi ni Jehóva sa ákin: “Áng kawakásan ay dumatíng ná sa áking báyang Israél. Hindî ko ná silá pagpapaumanhinan