Parapo

8 Mangyari pa, hindi personal na nakikipag-usap si Jehova sa atin ngayon; ginagamit niya ang kaniyang Salita at ang kaniyang mga kinatawan sa lupa. Kaya madalas na maipapakita natin ang ating pagpapasakop sa awtoridad ni Jehova sa pamamagitan ng paggalang sa mga taong pinagkalooban o pinahintulutan niyang magkaroon ng awtoridad sa atin. Kung maghihimagsik tayo sa mga taong itohalimbawa, kung tatanggihan natin ang kanilang maka-Kasulatang payo at pagtutuwidhindi natin mapaluluguran ang ating Diyos. Nang magbulung-bulungan ang mga Israelita at maghimagsik laban kay Moises, itinuring ni Jehova na sa kaniya mismo sila naghimagsik.—
8 Mangyári pa, hindî personál ná nakikípag-úsap si Jehóva sa átin ngayón; ginagámit niyá áng kaniyáng Salitâ at áng kaniyáng mgá kinatawán sa lúpa. Kayâ madalás ná maipapakita nátin áng áting pagpapasákop sa awtoridád ni Jehóva sa pamamagítan ng paggálang sa mgá táong pinagkalooban o pinahintulutan niyáng magkaroón ng awtoridád sa átin. Kung maghihimagsik táyo sa mgá táong itóhalimbáwa, kung tátanggíhan nátin áng kaniláng máka-Kasulátang páyo at pagtutuwídhindî nátin mapaluluguran áng áting Diyós. Nang magbulung-bulúngan áng mgá Israelíta at maghimagsik lában kay Móises, itinúring ni Jehóva ná sa kaniyá mísmo silá naghimagsík.—