Dalawa

10 Iginagalang din natin ang awtoridad dahil para ito sa ating ikabubuti. Kapag hinilingan tayo ni Jehova na igalang natin ang awtoridad, madalas ay sinasabi niya kung ano ang mabuting maidudulot nito sa atin. Halimbawa, sinasabi niya sa mga anak na sumunod sa kanilang mga magulang nang sa gayoy magkaroon sila ng mahaba at kasiya-siyang buhay. (Deuteronomio 5:16; Efeso 6:2, 3) Inuutusan niya tayo na igalang ang matatanda sa kongregasyon dahil kung hindi natin ito gagawin, baka masira ang ating kaugnayan sa kaniya. (Hebreo 13:7, 17) At sinasabi niya sa atin na sundin ang sekular na mga awtoridad para sa ating proteksiyon.—Roma 13:4.


11 Hindi ka ba sasang-ayon na ang pagkaalam sa dahilan ni Jehova kung bakit nais niya tayong maging masunurin ay makatutulong sa atin na igalang ang awtoridad? Kung gayon, isaalang-alang natin kung paano natin maipapakita ang paggalang sa awtoridad sa tatlong pangunahing aspekto ng buhay
10 Iginagálang din nátin áng awtoridád dáhil pára itó sa áting ikabubúti. Kapág hinilingan táyo ni Jehóva ná igálang nátin áng awtoridád, madalás ay sinasábi niyá kung anó áng mabúting maidudulot nitó sa átin. Halimbáwa, sinasábi niyá sa mgá anák ná sumunód sa kaniláng mgá magúlang nang sa gayoy magkaroón silá ng mahába at kasiyá-siyáng búhay. (Deuteronómio 5:16; Eféso 6:2, 3) Inuutusan niyá táyo ná igálang áng matatanda sa kongregasyón dáhil kung hindî nátin itó gágawin, bakâ masíra áng áting kaugnáyan sa kaniyá. (Hébreo 13:7, 17) At sinasábi niyá sa átin ná sundín áng sekulár ná mgá awtoridád pára sa áting proteksiyón.—Róma 13:4.


11 Hindî ka ba sásang-áyon ná áng pagkaalám sa dahilán ni Jehóva kung bákit náis niyá táyong magíng masunúrin ay makatutúlong sa átin ná igálang áng awtoridád? Kung gayón, isaálang-álang nátin kung paáno nátin maipapakita áng paggálang sa awtoridád sa tatlóng pangunáhing aspékto ng búhay