Bantayan la palabra d Diyos


Lalaking mag-isang umiinom; napangaralan siya ng mga Saksi ni Jehova sa bahay-bahay; dumalo ang lalaki sa pulong

Ang Salita ng Diyos ay . . . May Lakas

00:0018:05
Ang salita ng Diyos ay buháy at may lakas.”—HEB. 4:12.

AWIT: 114, 113
PAANO MO MAGAGAMIT ANG LAKAS NG SALITA NG DIYOS . . .
sa iyong personal na buhay?
sa ministeryo?
kapag nagtuturo sa entablado?
1. Bakit ka kumbinsido na may lakas ang Salita ng Diyos? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)
BILANG bayan ni Jehova, alam natin na ang salita ng Diyos, ang kaniyang mensahe para sa mga tao, aybuháy at may lakas.” (Heb. 4:12) Marami sa atin ay katibayan na ang Bibliya ay may kapangyarihang baguhin ang buhay ng mga tao. Ang ilan ay dating mga magnanakaw, addict sa droga, o imoral. Ang iba ay matagumpay naman sa sistemang ito pero parang may kulang pa rin sa buhay nila. (Ecles. 2:3-11) Maraming indibiduwal na parang wala nang kapag-a-pag-asa ang nagkaroon ng direksiyon sa buhay dahil sa Bibliya. Malamang na nabasa mo na ang ilan sa mga karanasang ito sa seryengBinago ng Bibliya ang Kanilang Buhaysa Ang Bantayan. Nakita mo rin na kahit Kristiyano na ang isa, kailangan niyang patuloy na sumulong sa espirituwal sa tulong ng Kasulatan.

2. Paano nakita ang lakas ng Salita ng Diyos noong unang siglo?
2 Hindi na natin dapat ipagtaka na marami ang nakagawa ng malalaking pagbabago dahil sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Naranasan din ito ng mga kapatid natin noong unang siglo, na may makalangit na pag-asa. (Basahin ang 1 Corinto 6:9-11.) Matapos banggitin ni apostol Pablo kung anong uri ng mga tao ang hindi magmamana ng Kaharian ng Diyos, sinabi niya: “Ganiyan ang ilan sa inyo noon.” Pero nagbago na sila sa tulong ng Kasulatan at ng banal na espiritu ng Diyos. At kahit mga Kristiyano na sila, kailangan pa ring pagtagumpayan ng ilan ang malulubhang problema sa espirituwal. Halimbawa, may isang pinahirang Kristiyano noong unang siglo na itiniwalag pero nakabalik nang maglaon. (1 Cor. 5:1-5; 2 Cor. 2:5-8) Nakapagpapatibay ngang malaman na napagtagumpayan ng ating mga kapatid noon ang ibat ibang problema sa tulong ng Salita ng Diyos!

3. Ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito?
3 Tiyak na gusto nating magamit nang husto ang kapangyarihan ng Salita ng Diyos. (2 Tim. 2:15) Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung paano pa natin magagamit ang lakas ng Salita ng Diyos (1) sa ating personal na buhay, (2) sa ating ministeryo, at (3) kapag nagtuturo sa entablado. Ang mga paalaalang ito ay tutulong sa atin na maipakita ang ating pag-ibig at pasasalamat sa ating maibiging Ama sa langit, na nagtuturo sa atin para makinabang tayo.—Isa. 48:17.

SA ATING PERSONAL NA BUHAY

4. (a) Ano ang kailangan para makaimpluwensiya sa ating buhay ang Salita ng Diyos? (b) Paano ka naglalaan ng oras para sa pagbabasa ng Bibliya?
4 Para makaimpluwensiya sa buhay natin ang Salita ng Diyos, dapat natin itong basahin nang regulararaw-araw hanggat maaari. (Jos. 1:8) Totoo, marami sa atin ang abalang-abala. Pero hindi natin dapat hayaan ang anumankahit ang mga obligasyon natinna makahadlang sa regular na pagbabasa ng Bibliya. (Basahin ang Efeso 5:15, 16.) Maraming kapatid ang naglalaan ng panahon para mabasa ang Bibliya araw-arawang ilan ay pagkagising, bago matulog, o sa iba pang oras. Katulad sila ng salmista, na sumulat: “Gayon na lamang ang pag-ibig ko sa iyong kautusan! Buong araw ko itong pinag-iisipan.”—Awit 119:97.

5, 6. (a) Bakit mahalaga ang pagbubulay-bulay? (b) Paano tayo makapagbubulay-bulay nang tama? (c) Paano ka personal na nakinabang sa pagbabasa at pagbubulay-bulay sa Salita ng Diyos?
5 Mahalaga ring bulay-bulayin ang nababasa natin sa Bibliya. (Awit 1:1-3) Kailangan ito para maikapit natin ang di-kumukupas na karunungan ng Salita ng Diyos. Nakalimbag man o electronic format ang ginagamit natin sa pagbabasa, ang tunguhin natin ay maisapuso ang ating binabasa para mapakilos tayong sundin ito.

Isang Saksi ni Jehova na nagbabasa ng Bibliya
6 Paano tayo makapagbubulay-bulay nang tama? Kapag nagbabasa ng Bibliya, puwede tayong huminto sandali at tanungin ang sarili: ‘Ano ang sinasabi nito sa akin tungkol kay Jehova? Sa anong mga paraan ko naikakapit sa aking buhay ang simulaing makikita rito? Ano pa ang puwede kong pasulungin?’ Kapag binubulay-bulay natin ang Salita ng Diyos na may kasamang pananalangin, mas mauudyukan tayong sundin ang payo nito. Oo, mas magagamit natin ang lakas nito sa ating buhay.—2 Cor. 10:4, 5.

SA MINISTERYO

7. Paano natin magagamit nang mahusay ang Salita ng Diyos sa ating ministeryo?
7 Paano natin mahusay na magagamit ang Salita ng Diyos sa ating ministeryo? Gamitin ito nang madalas sa pangangaral at pagtuturo. Ganito ang sabi ng isang brother, “Kung kasama mong nangangaral si Jehova, sosolohin mo ba ang pagsasalita o hahayaan mong siya ang magsalita?” Ang punto? Kapag tuwiran tayong bumabasa mula sa Salita ng Diyos, hinahayaan nating kausapin ni Jehova ang may-bahay. Mas epektibo ang isang angkop na teksto kaysa sa anumang sasabihin natin. (1 Tes. 2:13) Tanungin ang sarili, ‘Naghahanap ba ako ng pagkakataon na basahin ang Salita ng Diyos sa mga nakakausap ko?’

8. Kapag nangangaral, bakit hindi sapat ang basta magbasa lang ng teksto?
8 Pero hindi sapat na magbasa lang ng teksto sa mga nakakausap natin. Bakit? Dahil marami ang wala o halos walang alam sa Bibliya. Ganiyan din ang sitwasyon noong unang siglo. (Roma 10:2) Kaya huwag nating isipin na maiintindihan ng kausap natin ang isang teksto dahil lang sa binasa natin ito. Kailangan nating ulitin ang mga susing salita at ipaliwanag ang kahulugan ng mga ito. Sa ganitong paraan, tatagos ang mensahe ng Salita ng Diyos sa puso at isip ng kausap natin.—Basahin ang Lucas 24:32.

9. Bago magbasa ng teksto, ano ang puwede nating sabihin para magkaroon ng paggalang sa Bibliya ang kausap natin?
9 Bago magbasa ng isang teksto, matutulungan natin ang kausap natin na magkaroon ng paggalang sa Bibliya. Halimbawa, puwede nating sabihin, “Tingnan natin kung ano ang pananaw ng Diyos sa bagay na ito.” Kung di-Kristiyano ang relihiyon ng kausap natin, puwede nating sabihin, “Tingnan natin kung ano ang sinasabi sa Banal na Aklat.” Kung hindi naman siya relihiyoso, puwede nating itanong, “Narinig mo na ba ang matandang kasabihang ito?” Makabubuting ibagay ang ating pamamaraan sa bawat indibiduwal na kausap natin.—1 Cor. 9:22, 23.

Ginagamit ng mga Saksi ni Jehova ang Bibliya sa kanilang ministeryo
10. (a) Ilahad ang karanasan ng isang brother. (b) Paano mo nakita ang lakas ng Salita ng Diyos sa iyong ministeryo?
10 Napatunayan ng marami na malaki ang epekto ng paggamit ng Salita ng Diyos sa ministeryo. Halimbawa, dinalaw-muli ng isang brother ang isang may-edad na lalaki na maraming taon nang nagbabasa ng ating mga magasin. Sa halip na bigyan lang ito ng bagong isyu ng Bantayan, ipinasiya ng brother na basahin sa kaniya ang isang teksto mula sa magasing iyon. Binasa niya ang 2 Corinto 1:3, 4: “Ang Ama ng magiliw na kaawaan at ang Diyos ng buong kaaliwan [ay] umaaliw sa amin sa lahat ng aming kapighatian.” Naantig ang lalaki sa mga salitang iyan kaya hiniling niya sa brother na basahin uli ang teksto. Sinabi niya na kailangang-kailangan nilang mag-asawa ng kaaliwan, at naging interesado siya sa mensahe ng Bibliya. Napakalakas nga ng kapangyarihan ng Salita ng Diyos sa ating ministeryo!—Gawa 19:20.

KAPAG NAGTUTURO SA ENTABLADO

11. Ano ang pananagutan ng mga brother na nagtuturo sa entablado?
11 Gustong-gusto nating dumalo sa mga pulong, asamblea, at kombensiyon. Ang pangunahing dahilan ay para sambahin si Jehova. Nakikinabang din tayo sa espirituwal na pagtuturo doon. Kaya naman, ang mga brother na nagtuturo sa entablado ay may mahalagang pribilehiyo. Pero mayroon din silang mabigat na pananagutan. (Sant. 3:1) Dapat nilang tiyakin na laging nakasalig sa Salita ng Diyos ang itinuturo nila. Kung naatasan kang magturo sa entablado, paano mo magagamit ang lakas ng Bibliya?

Ginagamit ng isang brother ang Bibliya sa pagtuturo sa entablado
12. Paano matitiyak ng tagapagsalita na ang Kasulatan ang pinakasaligan ng kaniyang pahayag?
12 Tiyakin mo na ang Kasulatan ang magiging pinakasaligan ng iyong pahayag. (Juan 7:16) Paano mo ito magagawa? Una, iwasang matabunan ng anumang sasabihin momga karanasan, ilustrasyon, o kahit ng paraan mo ng pagpapahayagang mga talata sa Bibliya na babasahin mo. Tandaan din na hindi sapat ang basta pagbabasa ng mga teksto para masabing nagtuturo ka mula sa Bibliya. Sa katunayan, kung masyadong maraming teksto ang babasahin mo, baka walang matandaan ang mga tagapakinig. Kaya maingat na pumili ng mga susing teksto. Pagkatapos, basahin, ipaliwanag, ilarawan, at ikapit ang mga iyon. (Neh. 8:8) Kung nagmula sa organisasyon ang outline na gagamitin mo, pag-aralan itong mabuti at ang mga tekstong naroon. Unawain ang kaugnayan ng mga sinasabi sa outline at ng mga teksto. Pagkatapos, pumili ng mga teksto para maituro ang mga punto mula sa outline. (May praktikal na mga mungkahi sa aralin 21 hanggang 23 ng aklat na Makinabang sa Edukasyon Mula sa Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo.) Higit sa lahat, manalangin at hingin ang tulong ni Jehova para maihatid mo ang mahahalagang impormasyon mula sa kaniyang Salita.—Basahin ang Ezra 7:10; Kawikaan 3:13, 14.

13. (a) Paano naantig ang isang sister sa tekstong binasa sa pulong? (b) Paano ka nakinabang sa makakasulatang pagtuturo sa ating mga pulong?
13 Isang sister sa Australia ang talagang naantig sa tekstong binasa sa isang pulong. Kahit masaklap ang buhay niya noong bata siya, tinanggap niya ang mensahe ng Bibliya at inialay ang kaniyang buhay kay Jehova. Pero sa loob ng maraming taon, nahihirapan siyang maniwala na mahal siya ni Jehova. Ano ang nakatulong sa kaniya? Nabago ang isip niya nang bulay-bulayin niya ang isang teksto na binasa sa pulong at nang iugnay niya ito sa iba pang teksto sa Bibliya. * Naranasan mo na rin bang maantig sa mga tekstong binasa sa ating mga pulong, asamblea, o kombensiyon?—Neh. 8:12.

14. Paano natin maipakikita ang ating pagpapahalaga sa Salita ni Jehova?
14 Talagang nagpapasalamat tayo kay Jehova sa kaniyang nasusulat na Salita, ang Bibliya! Maibigin niya itong inilaan para sa mga tao at tinupad niya ang kaniyang pangako na mananatili ito. (1 Ped. 1:24, 25) Kaya basahin natin nang regular ang Salita ng Diyos, ikapit ito sa ating buhay, at gamitin ito para tulungan ang iba. Sa gayon, maipakikita natin ang ating pag-ibig at pagpapahalaga sa kayamanang ito, at higit sa lahat, sa Awtor nito, ang Diyos na Jehova.

GAMITIN NANG HUSTO ANG LAKAS NG SALITA NG DIYOS
sa iyong personal na buhay:
Basahin ito nang regular
Bulay-bulayin ito
Ikapit ang iyong natututuhan
sa ministeryo:
Gamitin nang madalas ang Kasulatan
Banggitin ang mga susing salita ng mga teksto at ipaliwanag ang mga ito
Bago magbasa ng teksto, tulungan ang kausap na magkaroon ng paggalang sa Salita ng Diyos
kapag nagtuturo sa entablado:
Tiyakin na ang Kasulatan ang pinakasaligan ng iyong pahayag
Iwasang matabunan ng mga karanasan, ilustrasyon, o ng paraan mo ng pagpapahayag ang sinasabi ng Bibliya
Ipaliwanag, ilarawan, at ikapit ang mga tekstong binabasa mo
Nabago Ang Isip Ko
Kahit maraming taon na ang lumipas mula nang matutuhan ni Victoria ang katotohanan, nahihirapan siyang tanggapin na puwede siyang mahalin ng Diyos. Ano ang nakatulong sa kaniya? Ikinuwento ni Victoria:

Nabago ang isip ko mga 15 taon pagkabautismo sa akin. Sa isang pahayag sa Kingdom Hall . . . , binasa ng tagapagsalita ang Santiago 1:23, 24. Itinulad ng mga talatang ito ang Salita ng Diyos sa isang salamin kung saan puwede nating makita ang ating sarili ayon sa tingin ni Jehova sa atin. Naisip ko tuloy, ‘Iba nga kaya ang nakikita ni Jehova kaysa sa nakikita ko sa aking sarili?’ Noong una, iniisip ko pa rin na hindi ako mamahalin ni Jehova.

Pagkalipas ng ilang araw, may nabasa akong teksto na bumago sa aking buhay. Iyon ay ang Isaias 1:18, kung saan sinabi ni Jehova: ‘Halikayo ngayon at ituwid natin ang mga bagay-bagay sa pagitan natin. . . . Bagaman ang mga kasalanan ninyo ay maging gaya ng iskarlata, ang mga ito ay mapapuputing gaya ng niyebe.’ Pakiramdam koy sinasabi sa akin mismo ni Jehova: ‘Halika Vicky, ayusin natin ang mga bagay-bagay sa pagitan nating dalawa. Kilala kita, alam ko ang iyong mga kasalanan, nababasa ko ang iyong pusoat mahal kita.’

Hindi ako nakatulog nang gabing iyon. Duda pa rin ako kung mamahalin ako ni Jehova, pero naisip ko ang haing pantubos ni Jesus. Bigla akong natauhan na matagal na pala akong pinagtitiisan ni Jehova, at sa maraming paraan ay ipinakikita niyang mahal niya ako. Pero parang sinasabi ko sa kaniya: ‘Gaanuman kalaki ang pag-ibig mo, kulang pa rin iyan para mahalin ako. Hindi kayang takpan ng sakripisyo ng iyong Anak ang aking mga kasalanan.’ Parang isinasauli ko kay Jehova ang pantubos. Pero sa wakas, dahil sa pagbubulay-bulay sa regalong ito ng pantubos, nadarama ko nang mahal ako ni Jehova.”
Nauna
Susunod

Laláking mag-isáng umiinóm; napangaralan siyá ng mgá Saksí ni Jehóva sa báhay-báhay; dumaló áng laláki sa púlong

Áng Salitâ ng Diyós ay . . . May Lakás

00:0018:05
Áng salitâ ng Diyós ay búhay at may lakás.”—HEB. 4:12.

ÁWIT: 114, 113
PAÁNO MO MAGAGÁMIT ÁNG LAKÁS NG SALITÂ NG DIYÓS . . .
sa iyóng personál ná búhay?
sa ministéryo?
kapág nagtutúro sa entablado?
1. Bákit ka kumbinsído ná may lakás áng Salitâ ng Diyós? (Tingnán áng laráwan sa simulá ng artíkulo.)
BÍLANG báyan ni Jehóva, alám nátin ná áng salitâ ng Diyós, áng kaniyáng mensáhe pára sa mgá táo, aybúhay at may lakás.” (Heb. 4:12) Marámi sa átin ay katibáyan ná áng Bíbliya ay may kapangyaríhang bagúhin áng búhay ng mgá táo. Áng ilán ay datíng mgá magnanákaw, addict sa dróga, o imorál. Áng ibá ay matagumpáy namán sa sistémang itó péro párang may kúlang pa rín sa búhay nilá. (Ecles. 2:3-11) Maráming indibiduwál ná párang walâ nang kapág-a-pag-ása áng nagkaroón ng direksiyón sa búhay dáhil sa Bíbliya. Malamáng ná nabása mo ná áng ilán sa mgá karanasang itó sa séryengBinágo ng Bíbliya áng Kaniláng Búhaysa Áng Bantayán. Nakíta mo rín ná káhit Kristiyáno ná áng isá, kailángan niyáng patúloy ná sumúlong sa espirituwál sa túlong ng Kasulátan.

2. Paáno nakíta áng lakás ng Salitâ ng Diyós noóng únang síglo?
2 Hindî ná nátin dápat ipagtaka ná marámi áng nakagawâ ng malalakíng pagbabágo dáhil sa pag-aáral ng Salitâ ng Diyós. Naranásan din itó ng mgá kapatíd nátin noóng únang síglo, ná may makalángit ná pag-ása. (Basáhin áng 1 Corinto 6:9-11.) Matápos banggitín ni apostól Páblo kung anóng urì ng mgá táo áng hindî magmamana ng Kaharián ng Diyós, sinábi niyá: “Ganiyán áng ilán sa inyó noón.” Péro nagbágo ná silá sa túlong ng Kasulátan at ng banál ná espíritu ng Diyós. At káhit mgá Kristiyáno ná silá, kailángan pa ring pagtagumpayan ng ilán áng malulubháng probléma sa espirituwál. Halimbáwa, may isáng pinahírang Kristiyáno noóng únang síglo ná itiniwalag péro nakabalík nang magláon. (1 Cor. 5:1-5; 2 Cor. 2:5-8) Nakapagpápatíbay ngang malamán ná napagtagumpáyan ng áting mgá kapatíd noón áng ibát ibáng probléma sa túlong ng Salitâ ng Diyós!

3. Anó áng tátalakáyin nátin sa artíkulong itó?
3 Tiyák ná gustó náting magámit nang hustó áng kapangyaríhan ng Salitâ ng Diyós. (2 Tim. 2:15) Sa artíkulong itó, tátalakáyin nátin kung paáno pa nátin magagámit áng lakás ng Salitâ ng Diyós (1) sa áting personál ná búhay, (2) sa áting ministéryo, at (3) kapág nagtutúro sa entablado. Áng mgá paálaálang itó ay tutúlong sa átin ná maipakíta áng áting pag-íbig at pasasalámat sa áting maibigíng Amá sa lángit, ná nagtutúro sa átin pára makinábang táyo.—Isá. 48:17.

SA ÁTING PERSONÁL NÁ BÚHAY

4. (a) Anó áng kailángan pára makaimplúwensiya sa áting búhay áng Salitâ ng Diyós? (b) Paáno ka naglálaan ng óras pára sa pagbabasá ng Bíbliya?
4 Pára makaimplúwensiya sa búhay nátin áng Salitâ ng Diyós, dápat nátin itóng basáhin nang reguláráraw-áraw hanggát maaári. (Jos. 1:8) Totoó, marámi sa átin áng abálang-abalá. Péro hindî nátin dápat hayáan áng anumánkáhit áng mgá obligásyon nátinná makahadláng sa regulár ná pagbabasá ng Bíbliya. (Basáhin áng Eféso 5:15, 16.) Maráming kapatíd áng naglálaan ng panahón pára mabása áng Bíbliya áraw-árawáng ilán ay pagkagising, bágo matúlog, o sa ibá pang óras. Katúlad silá ng salmísta, ná sumúlat: “Gayón ná lámang áng pag-íbig ko sa iyóng kautusán! Buóng áraw ko itóng pínag-iisípan.”—Áwit 119:97.

5, 6. (a) Bákit mahalagá áng pagbubúlay-búlay? (b) Paáno táyo makapagbubulay-búlay nang tamà? (c) Paáno ka personál ná nakinábang sa pagbabasá at pagbubúlay-búlay sa Salitâ ng Diyós?
5 Mahalagá ring búlay-bulayín áng nababasá nátin sa Bíbliya. (Áwit 1:1-3) Kailángan itó pára maikápit nátin áng dí-kumukúpas ná karunúngan ng Salitâ ng Diyós. Nakalimbag man o electronic format áng ginagámit nátin sa pagbabasá, áng tungúhin nátin ay maisapuso áng áting binabása pára mapakilos táyong sundín itó.

Isáng Saksí ni Jehóva ná nagbabasá ng Bíbliya
6 Paáno táyo makapagbubulay-búlay nang tamà? Kapág nagbabasá ng Bíbliya, puwéde táyong humintô sandalî at tanungín áng saríli: ‘Anó áng sinasábi nitó sa ákin tungkól kay Jehóva? Sa anóng mgá paraán ko naikakapit sa áking búhay áng simuláing makikíta ríto? Anó pa áng puwéde kong pasulúngin?’ Kapág binubúlay-búlay nátin áng Salitâ ng Diyós ná may kasámang pananalángin, mas maúudyukán táyong sundín áng páyo nitó. Óo, mas magagámit nátin áng lakás nitó sa áting búhay.—2 Cor. 10:4, 5.

SA MINISTÉRYO

7. Paáno nátin magagámit nang mahúsay áng Salitâ ng Diyós sa áting ministéryo?
7 Paáno nátin mahúsay ná magagámit áng Salitâ ng Diyós sa áting ministéryo? Gamítin itó nang madalás sa pangangáral at pagtutúro. Ganitó áng sábi ng isáng bróther, “Kung kasáma mong nangangáral si Jehóva, sosolohin mo ba áng pagsásalitá o háhayáan mong siyá áng magsalitâ?” Áng púnto? Kapág tuwíran táyong bumabása mulâ sa Salitâ ng Diyós, hinahayáan náting kausápin ni Jehóva áng may-báhay. Mas epektíbo áng isáng angkóp ná téksto káysa sa anumáng sásabíhin nátin. (1 Tes. 2:13) Tanungín áng saríli, ‘Naghahánap ba akó ng pagkakátaon ná basáhin áng Salitâ ng Diyós sa mgá nakákaúsap ko?’

8. Kapág nangangáral, bákit hindî sapát áng bastá magbasá lang ng téksto?
8 Péro hindî sapát ná magbasá lang ng téksto sa mgá nakákaúsap nátin. Bákit? Dáhil marámi áng walâ o hálos waláng alám sa Bíbliya. Ganiyán din áng sitwasyón noóng únang síglo. (Róma 10:2) Kayâ huwág náting isípin ná maiintindihan ng kaúsap nátin áng isáng téksto dáhil lang sa binasa nátin itó. Kailángan náting ulítin áng mgá susing salitâ at ipaliwánag áng kahulugán ng mgá itó. Sa ganitóng paraán, tatagos áng mensáhe ng Salitâ ng Diyós sa púso at ísip ng kaúsap nátin.—Basáhin áng Lúcas 24:32.

9. Bágo magbasá ng téksto, anó áng puwéde náting sabíhin pára magkaroón ng paggálang sa Bíbliya áng kaúsap nátin?
9 Bágo magbasá ng isáng téksto, matutulúngan nátin áng kaúsap nátin ná magkaroón ng paggálang sa Bíbliya. Halimbáwa, puwéde náting sabíhin, “Tingnán nátin kung anó áng pananáw ng Diyós sa bágay ná itó.” Kung dí-Kristiyáno áng relihiyón ng kaúsap nátin, puwéde náting sabíhin, “Tingnán nátin kung anó áng sinasábi sa Banál ná Aklát.” Kung hindî namán siyá relihiyoso, puwéde náting itanóng, “Nariníg mo ná ba áng matandang kasabíhang itó?” Makabubúting ibágay áng áting pamámaraán sa báwat indibiduwál ná kaúsap nátin.—1 Cor. 9:22, 23.

Ginagámit ng mgá Saksí ni Jehóva áng Bíbliya sa kaniláng ministéryo
10. (a) Ilahád áng karanasán ng isáng bróther. (b) Paáno mo nakíta áng lakás ng Salitâ ng Diyós sa iyóng ministéryo?
10 Napatunáyan ng marámi ná malakí áng epékto ng paggámit ng Salitâ ng Diyós sa ministéryo. Halimbáwa, dinalaw-mulî ng isáng bróther áng isáng may-edád ná laláki ná maráming taón nang nagbabasá ng áting mgá mágasin. Sa halíp ná bigyán lang itó ng bágong ísyu ng Bantayán, ipinasiyá ng bróther ná basáhin sa kaniyá áng isáng téksto mulâ sa mágasing iyón. Binasa niyá áng 2 Corinto 1:3, 4: “Áng Amá ng magíliw ná kaawaan at áng Diyós ng buóng kaaliwán [ay] umaaliw sa ámin sa lahát ng áming kapighatían.” Naantíg áng laláki sa mgá salitáng iyán kayâ hinilíng niyá sa bróther ná basáhin ulî áng téksto. Sinábi niyá ná kailángang-kailángan niláng mag-asáwa ng kaaliwán, at nagíng interesádo siyá sa mensáhe ng Bíbliya. Napakalakás ngâ ng kapangyaríhan ng Salitâ ng Diyós sa áting ministéryo!—Gawâ 19:20.

KAPÁG NAGTUTÚRO SA ENTABLADO

11. Anó áng pananagútan ng mgá bróther ná nagtutúro sa entablado?
11 Gustóng-gustó náting dumaló sa mgá púlong, asámblea, at kombénsiyon. Áng pangunáhing dahilán ay pára sambahín si Jehóva. Nakikinábang din táyo sa espirituwál ná pagtutúro doón. Kayâ namán, áng mgá bróther ná nagtutúro sa entablado ay may mahalagáng pribiléhiyo. Péro mayroón din siláng mabigát ná pananagútan. (Sant. 3:1) Dápat niláng tiyakín ná láging nakasálig sa Salitâ ng Diyós áng itinutúro nilá. Kung naatasan kang magtúrò sa entablado, paáno mo magagámit áng lakás ng Bíbliya?

Ginagámit ng isáng bróther áng Bíbliya sa pagtutúro sa entablado
12. Paáno matítiyák ng tagapagsalitá ná áng Kasulátan áng pinakasaligan ng kaniyáng paháyag?
12 Tiyakín mo ná áng Kasulátan áng magíging pinakasaligan ng iyóng paháyag. (Juán 7:16) Paáno mo itó magágawa? Úna, iwásang matabunan ng anumáng sásabíhin momgá karanasán, ilustrasyón, o káhit ng paraán mo ng pagpápahayágáng mgá taláta sa Bíbliya ná babasahin mo. Tandaán din ná hindî sapát áng bastá pagbabasá ng mgá téksto pára masábing nagtutúro ka mulâ sa Bíbliya. Sa katunáyan, kung masyádong maráming téksto áng babasahin mo, bakâ waláng matandaan áng mgá tagapakiníg. Kayâ maíngat ná pumíli ng mgá susing téksto. Pagkatápos, basáhin, ipaliwánag, ilaráwan, at ikápit áng mgá iyón. (Neh. 8:8) Kung nagmulâ sa organisasyón áng outline ná gágamitin mo, pag-arálan itóng mabúti at áng mgá tékstong naroón. Unawáin áng kaugnáyan ng mgá sinasábi sa outline at ng mgá téksto. Pagkatápos, pumíli ng mgá téksto pára maituro áng mgá púnto mulâ sa outline. (May praktikál ná mgá mungkáhì sa aralin 21 hanggáng 23 ng aklát ná Makinábang sa Edukasyón Mulâ sa Paaralang Teokratiko Úkol sa Ministéryo.) Higít sa lahát, manalángin at hingín áng túlong ni Jehóva pára maihatid mo áng mahahalagáng impormasyón mulâ sa kaniyáng Salitâ.—Basáhin áng Ezra 7:10; Kawikaán 3:13, 14.

13. (a) Paáno naantíg áng isáng síster sa tékstong binasa sa púlong? (b) Paáno ka nakinábang sa makakasulátang pagtutúro sa áting mgá púlong?
13 Isáng síster sa Australia áng talagáng naantíg sa tékstong binasa sa isáng púlong. Káhit masakláp áng búhay niyá noóng batà siyá, tinanggáp niyá áng mensáhe ng Bíbliya at inialay áng kaniyáng búhay kay Jehóva. Péro sa loób ng maráming taón, nahihirápan siyáng maniwála ná mahál siyá ni Jehóva. Anó áng nakatúlong sa kaniyá? Nabágo áng ísip niyá nang búlay-bulayín niyá áng isáng téksto ná binasa sa púlong at nang iugnay niyá itó sa ibá pang téksto sa Bíbliya. * Naranásan mo ná rín bang maantig sa mgá tékstong binasa sa áting mgá púlong, asámblea, o kombénsiyon?—Neh. 8:12.

14. Paáno nátin maipakikíta áng áting pagpapahalagá sa Salitâ ni Jehóva?
14 Talagáng nagpapasalámat táyo kay Jehóva sa kaniyáng nasusúlat ná Salitâ, áng Bíbliya! Maibigín niyá itóng inilaán pára sa mgá táo at tinupád niyá áng kaniyáng pangáko ná mananatíli itó. (1 Ped. 1:24, 25) Kayâ basáhin nátin nang regulár áng Salitâ ng Diyós, ikápit itó sa áting búhay, at gamítin itó pára tulúngan áng ibá. Sa gayón, maipakikíta nátin áng áting pag-íbig at pagpapahalagá sa kayamanang itó, at higít sa lahát, sa Áwtor nitó, áng Diyós ná Jehóva.

GAMÍTIN NANG HUSTÓ ÁNG LAKÁS NG SALITÂ NG DIYÓS
sa iyóng personál ná búhay:
Basáhin itó nang regulár
Búlay-bulayín itó
Ikápit áng iyóng natútutúhan
sa ministéryo:
Gamítin nang madalás áng Kasulátan
Banggitín áng mgá susing salitâ ng mgá téksto at ipaliwánag áng mgá itó
Bágo magbasá ng téksto, tulúngan áng kaúsap ná magkaroón ng paggálang sa Salitâ ng Diyós
kapág nagtutúro sa entablado:
Tiyakín ná áng Kasulátan áng pinakasaligan ng iyóng paháyag
Iwásang matabunan ng mgá karanasán, ilustrasyón, o ng paraán mo ng pagpápahayág áng sinasábi ng Bíbliya
Ipaliwánag, ilaráwan, at ikápit áng mgá tékstong binabása mo
Nabágo Áng Ísip Ko
Káhit maráming taón ná áng lumípas mulâ nang matutúhan ni Victoria áng katotohánan, nahihirápan siyáng tanggapín ná puwéde siyáng mahálin ng Diyós. Anó áng nakatúlong sa kaniyá? Ikinuwénto ni Victoria:

Nabágo áng ísip ko mgá 15 taón pagkabautismo sa ákin. Sa isáng paháyag sa Kingdom Hall . . . , binasa ng tagapagsalitá áng Santiágo 1:23, 24. Itinulad ng mgá talátang itó áng Salitâ ng Diyós sa isáng salamín kung saán puwéde náting makíta áng áting saríli áyon sa tingín ni Jehóva sa átin. Naísip ko tulóy, ‘Ibá ngâ kayâ áng nakikíta ni Jehóva káysa sa nakikíta ko sa áking saríli?’ Noóng úna, iniísip ko pa rín ná hindî akó mámahalín ni Jehóva.

Pagkalipás ng iláng áraw, may nabása akóng téksto ná bumago sa áking búhay. Iyón ay áng Isáias 1:18, kung saán sinábi ni Jehóva: ‘Halíkayó ngayón at ituwíd nátin áng mgá bágay-bágay sa pagítan nátin. . . . Bagamán áng mgá kasalánan ninyó ay magíng gáya ng iskarlata, áng mgá itó ay mapapuputing gáya ng niyébe.’ Pakiramdám koy sinasábi sa ákin mísmo ni Jehóva: ‘Halika Vicky, ayúsin nátin áng mgá bágay-bágay sa pagítan náting dalawâ. Kilála kíta, alám ko áng iyóng mgá kasalánan, nababasá ko áng iyóng púsoat mahál kíta.’

Hindî akó nakatulóg nang gabíng iyón. Duda pa rín akó kung mámahalín akó ni Jehóva, péro naísip ko áng háing pantubós ni Jesús. Biglá akóng nataúhan ná matagál ná palá akóng pinagtítiisán ni Jehóva, at sa maráming paraán ay ipinakikíta niyáng mahál niyá akó. Péro párang sinasábi ko sa kaniyá: ‘Gaánuman kalaki áng pag-íbig mo, kúlang pa rín iyán pára mahálin akó. Hindî káyang takpan ng sakripísyo ng iyóng Anák áng áking mgá kasalánan.’ Párang isinasauli ko kay Jehóva áng pantubós. Péro sa wakás, dáhil sa pagbubúlay-búlay sa regálong itó ng pantubós, nadárama ko nang mahál akó ni Jehóva.”
Naúna
Súsunod