Text

Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, ‘Kasunod ng kaluwalhatian ay isinugo niya ako sa mga bansa na nananamsam sa inyo; sapagkat siya na humihipo sa inyo ay humihipo sa itim ng aking mata.
Sapagkát itó áng sinábi ni Jehóva ng mgá hukbó, ‘Kasunód ng kaluwalhatían ay isinúgò niyá akó sa mgá bansâ ná nananamsam sa inyó; sapagkát siyá ná humihipo sa inyó ay humihipo sa itim ng áking matá.