Bantayan magpakalakas-loob


Iniligaw ni Rahab ang mga lalaking humahabol sa mga espiyang Israelita

Magpakalakas-loob Ka . . . at Kumilos

00:0019:27
Magpakalakas-loob ka at magpakatibay ka at kumilos. Huwag kang matakot ni masindak man, sapagkat ang Diyos na Jehova, . . . ay sumasaiyo.”—1 CRO. 28:20.

AWIT: 60, 29
PAANO MO SASAGUTIN?
Paano makapagpapakita ng lakas ng loob ang mga kabataan at mga magulang?
Bakit nangangailangan ng lakas ng loob ang nakatatandang mga sister?
Paano makapagpapakita ng lakas ng loob ang mga bautisadong brother?
1, 2. (a) Anong mahalagang atas ang ibinigay kay Solomon? (b) Bakit nabahala si David para kay Solomon?
INATASAN si Solomon na itayo ang isa sa pinakamahahalagang proyekto sa kasaysayanang templo sa Jerusalem. Ang gusaling ito aymagiging lubhang maringal na may natatanging kagandahan sa lahat ng lupain.” Pero ang pinakamahalaga, ito ang magigingbahay ni Jehova na tunay na Diyos.” Inatasan ni Jehova si Solomon na maging tagapangasiwa ng proyektong ito.—1 Cro. 22:1, 5, 9-11.

2 May tiwala si Haring David sa suporta ng Diyos, pero si Solomon aybata paat walang karanasan. Sapat ba ang lakas ng loob ni Solomon para itayo ang templo? Magiging sagabal ba ang pagiging kabataan niya at kawalan ng karanasan? Para magtagumpay, kailangang magpakalakas-loob si Solomon at kumilos.

3. Ano ang matututuhan ni Solomon sa kaniyang ama pagdating sa lakas ng loob?
3 Maraming matututuhan si Solomon sa kaniyang ama pagdating sa lakas ng loob. Noong kabataan pa si David, nakikipaglaban siya sa mababangis na hayop na tumatangay sa tupa ng kaniyang ama. (1 Sam. 17:34, 35) Nagpakita rin si David ng matinding lakas ng loob nang labanan niya ang bihasang mandirigma na si Goliat. Oo, sa tulong ng Diyos at ng isang makinis na bato, natalo niya ang higanteng iyon.—1 Sam. 17:45, 49, 50.

4. Bakit kailangang magpakalakas-loob si Solomon?
4 Tamang-tama nga na si David ang magpasigla kay Solomon na magpakalakas-loob at itayo ang templo! (Basahin ang 1 Cronica 28:20.) Kung hindi magpapakalakas-loob si Solomon, madaraig siya ng takot, at hindi niya masisimulan ang pagtatayo. Mas masahol pa iyon kaysa sa mabigo sa kaniyang atas.

5. Bakit kailangan nating magpakalakas-loob?
5 Gaya ni Solomon, kailangan natin ang tulong ni Jehova para magkaroon ng lakas ng loob at matapos ang gawain. Kaya naman, balikan natin ang ilang halimbawa ng mga nagpakita ng lakas ng loob. Pag-isipan din natin kung paano tayo makapagpapakita ng lakas ng loob para magampanan ang ating gawain.

MGA HALIMBAWA NG LAKAS NG LOOB

6. Ano ang hinahangaan mo sa lakas ng loob ni Jose?
6 Alalahanin ang lakas ng loob na ipinakita ni Jose nang akitin siya ng asawa ni Potipar na magkasala ng seksuwal na imoralidad. Malamang na alam niyang manganganib ang kaniyang buhay kapag hindi siya pumayag. Pero nagpakita siya ng lakas ng loob at agad na tinanggihan ang babaeng iyon.—Gen. 39:10, 12.

7. Ilahad kung paano nagpakita ng lakas ng loob si Rahab. (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)
7 Si Rahab ay isa pang halimbawa ng nagpakita ng lakas ng loob. Dalawang espiyang Israelita ang pumunta sa kaniyang bahay sa Jerico. Dahil may tiwala siya kay Jehova, lakas-loob niya silang itinago at tinulungang makatakas. (Jos. 2:4, 5, 9, 12-16) Kinilala ni Rahab na si Jehova ang tunay na Diyos, at alam niyang ibibigay Niya ang lupain sa mga Israelita. Hindi siya nagpadaig sa takot sa tao, kahit pa sa hari ng Jerico at sa mga tauhan nito. Sa halip, nagpakalakas-loob siya kung kaya nailigtas niya ang kaniyang sarili at ang kaniyang pamilya.—Jos. 6:22, 23.

8. Paano nakaapekto sa mga apostol ang lakas ng loob ni Jesus?
8 Mabuting halimbawa rin ang tapat na mga apostol sa pagpapakita ng lakas ng loob. Nasaksihan nila ang lakas ng loob na ipinakita ni Jesus. (Mat. 8:28-32; Juan 2:13-17; 18:3-5) Nakatulong sa kanila ang halimbawa niya. Kaya naman, kahit sinalansang sila ng mga Saduceo, ang mga apostol ay hindi huminto sa pagtuturo salig sa pangalan ni Jesus.—Gawa 5:17, 18, 27-29.

9. Paano ipinakikita ng 2 Timoteo 1:7 kung saan nagmumula ang lakas ng loob?
9 Dahil sa kanilang lakas ng loob, sina Jose, Rahab, Jesus, at ang mga apostol ay napakilos na gawin ang tama. Ang kanilang lakas ng loob ay hindi resulta ng tiwala sa sarili, kundi nagmula kay Jehova. Kung minsan, napapaharap din tayo sa mga sitwasyon na nangangailangan ng lakas ng loob. Sa halip na umasa sa sarili, kay Jehova tayo dapat manalig. (Basahin ang 2 Timoteo 1:7.) Tingnan natin kung paano tayo makapagpapakita ng lakas ng loob sa pamilya at sa kongregasyon.

MGA SITWASYONG NANGANGAILANGAN NG LAKAS NG LOOB

10. Bakit kailangan ng mga kabataang Kristiyano ang lakas ng loob?
10 Sa paglilingkod kay Jehova, maraming sitwasyon ang sumusubok sa lakas ng loob ng mga kabataang Kristiyano. Matututo sila sa halimbawa ni Solomon, na nagpakita ng lakas ng loob sa paggawa ng matatalinong desisyon para matapos ang pagtatayo ng templo. Kahit pinapayuhan sila ng kanilang mga magulang, ang mga kabataang Kristiyano pa rin ang kailangang gumawa ng ilang mahahalagang desisyon. (Kaw. 27:11) Kailangan nila ng lakas ng loob para makagawa ng matatalinong pasiya pagdating sa pakikipagkaibigan, paglilibang, kalinisan sa moral, at pagpapabautismo. Mahalaga ito dahil sinasalungat nila ang kagustuhan ni Satanas, ang isa na tumutuya sa Diyos.

11, 12. (a) Paano nagpakita si Moises ng mahusay na halimbawa ng lakas ng loob? (b) Paano matutularan ng mga kabataan si Moises?
11 Ang isang mahalagang pagpapasiya na kailangang gawin ng mga kabataan ay tungkol sa kanilang mga tunguhin. Sa ilang lupain, ang mga kabataan ay ginigipit na kumuha ng mataas na edukasyon at magkaroon ng trabahong may malaking suweldo. Sa ibang bansa naman, dahil sa hirap ng buhay, iniisip ng ilang kabataan na dapat silang magpokus sa paghahanapbuhay para makatulong sa kanilang pamilya. Alinman diyan ang sitwasyon mo, makabubuting pag-isipan ang halimbawa ni Moises. Dahil pinalaki siya ng anak na babae ni Paraon, puwede sanang gawing tunguhin ni Moises ang maging tanyag o mayaman. Tiyak na ginipit siya ng kaniyang Ehipsiyong mga kapamilya, guro, at tagapayo na gawin iyon! Pero lakas-loob na nanindigan si Moises para sa dalisay na pagsamba. Matapos talikuran ang mga kayamanan ng Ehipto, nagtiwala si Moises kay Jehova. (Heb. 11:24-26) Kaya naman pinagpala siya ni Jehova, at tiyak na pagpapalain pa sa hinaharap.

12 Sa katulad na paraan, pagpapalain din ni Jehova ang mga kabataan na nagtatakda ng espirituwal na mga tunguhin at inuuna ang Kaharian sa kanilang buhay. Tutulungan niya silang ilaan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Noong unang siglo, ginamit ng kabataang si Timoteo ang kaniyang buhay para paglingkuran ang Diyos, at magagawa mo rin iyan. *—Basahin ang Filipos 2:19-22.

Kinakausap ng isang brother ang kaniyang employer; mga sister na nagboboluntaryo sa teokratikong proyekto sa pagtatayo; isang sister ang nag-aral sa School for Kingdom Evangelizers
Determinado ka bang magpakita ng lakas ng loob sa lahat ng bahagi ng iyong buhay? (Tingnan ang parapo 13-17)
13. Paano nakatulong ang lakas ng loob para maabot ng isang kabataang sister ang kaniyang mga tunguhin?
13 Isang sister sa Alabama, U.S.A., ang nangailangan ng lakas ng loob para makapagtakda ng espirituwal na mga tunguhin. Isinulat niya: “Bata pa lang ako, mahiyain na talaga ako. Hindi ko magawang kausapin ang mga kapatid sa Kingdom Hall, lalo na ang kumatok sa pintuan ng mga taong hindi ko kilala.” Pero sa tulong ng kaniyang mga magulang at ng kongregasyon, naabot ng kabataang ito ang tunguhin niya na maging regular pioneer. Sinabi niya: “Mataas na edukasyon, katanyagan, pera, at pagkakaroon ng maraming materyal na bagay ang mga tunguhing itinataguyod ng sanlibutan ni Satanas. Kadalasan, imposibleng maabot ang mga iyon, at nagdudulot lang ng stress at sama ng loob. Pero dahil sa paglilingkod kay Jehova, naging napakasaya ko at nadarama kong may nagagawa akong makabuluhan.”

14. Sa anong mga sitwasyon kailangan ng mga magulang na Kristiyano ang lakas ng loob?
14 Kailangan din ng mga magulang na Kristiyano ang lakas ng loob. Halimbawa, baka gusto ng employer mo na lagi kang mag-overtime sa gabi at dulo ng sanlinggomga panahong nakalaan para sa pampamilyang pagsamba, ministeryo, at pagpupulong. Kailangan ang lakas ng loob para tanggihan ang employer mo at makapagpakita ng mabuting halimbawa sa iyong mga anak. O baka pinapayagan ng ilang magulang sa kongregasyon ang kanilang mga anak na gumawa ng mga bagay na ayaw mong gawin ng anak mo. Baka tanungin ka nila kung bakit hindi mo pinapayagang sumali sa gayong mga gawain ang anak mo. Lalakasan mo ba ang iyong loob at mataktikang ipaliliwanag ang iyong desisyon?

15. Paano makatutulong sa mga magulang ang Awit 37:25 at Hebreo 13:5?
15 Nagpapakita rin tayo ng lakas ng loob kapag tinutulungan natin ang ating mga anak na magtakda at umabot ng espirituwal na mga tunguhin. Halimbawa, nag-aalangan ang ilang magulang na pasiglahin ang kanilang anak na magpayunir, maglingkod sa Bethel o kung saan mas malaki ang pangangailangan, o magboluntaryo sa pagtatayo ng mga Kingdom Hall at Assembly Hall. Baka natatakot sila na hindi sila maalagaan ng kanilang mga anak sa kanilang pagtanda. Pero ang matatalinong magulang ay nagpapakita ng lakas ng loob at pananampalataya sa mga pangako ni Jehova. (Basahin ang Awit 37:25; Hebreo 13:5.) Magagawa rin nila iyan kung tutulungan nila ang kanilang anak na magtiwala kay Jehova.—1 Sam. 1:27, 28; 2 Tim. 3:14, 15.

16. Paano tinulungan ng ilang magulang ang kanilang mga anak na magtakda ng espirituwal na mga tunguhin? At paano nakinabang ang kanilang mga anak?
16 Tinulungan ng isang mag-asawa sa United States ang kanilang mga anak na magtakda ng espirituwal na mga tunguhin. Sinabi ng ama: “Bago pa matutong maglakad at magsalita ang mga anak namin, ikinukuwento na namin sa kanila na masayang magpayunir at maglingkod sa kongregasyon. Ngayon, ito na ang tunguhin nila. Dahil mayroon silang espirituwal na mga tunguhing inaabot, natutulungan silang labanan ang panggigipit ng sistema ni Satanas at magpokus sa talagang totookay Jehova.” Isinulat naman ng isang brother na may dalawang anak: “Maraming magulang ang nagpapakahirap at gumagastos nang malaki para tulungan ang kanilang mga anak na maabot ang kanilang mga tunguhin sa larangan ng sports, paglilibang, at edukasyon. Pero mas makabuluhang magsikap at gumastos para tulungan ang ating mga anak na maabot ang mga tunguhing tutulong sa kanila na magkaroon ng mabuting katayuan kay Jehova. Napakasaya namin, hindi lang dahil nakita naming naabot ng aming mga anak ang kanilang espirituwal na mga tunguhin, kundi dahil kasama nila kami sa pag-abot sa mga iyon.” Tiyak na pagpapalain ng Diyos ang mga magulang na tumutulong sa kanilang mga anak na magtakda at umabot ng espirituwal na mga tunguhin!

SA KONGREGASYON

17. Paano maipakikita ang lakas ng loob sa kongregasyong Kristiyano?
17 Kailangan ding magpakita ng lakas ng loob sa kongregasyon. Halimbawa, kailangan ito ng mga elder kapag nag-aasikaso ng mga hudisyal na bagay o tumutulong sa mga nanganganib ang buhay dahil sa medical emergency. May mga elder na dumadalaw sa mga bilangguan para asikasuhin ang espirituwal na pangangailangan ng mga preso. Kumusta naman ang mga sister na single? Mas marami na silang pagkakataon ngayon para magpalawak ng ministeryo. Puwede silang magpayunir, lumipat kung saan mas malaki ang pangangailangan, magboluntaryo sa programa ng Local Design/Construction, at mag-aplay sa School for Kingdom Evangelizers. Nakapag-aral pa nga ang ilan sa Paaralang Gilead.

18. Paano makapagpapakita ng lakas ng loob ang nakatatandang mga sister?
18 Pagpapala sa kongregasyon ang mga sister na may-edad, at mahal na mahal natin sila! Baka hindi na gaya ng dati ang nagagawa nila sa paglilingkod sa Diyos, pero maaari pa rin silang magpakita ng lakas ng loob at kumilos. (Basahin ang Tito 2:3-5.) Halimbawa, kailangan ng isang nakatatandang sister ng lakas ng loob kapag hinilingan siya ng mga elder na kausapin ang isang nakababatang sister tungkol sa mahinhing pananamit. Hindi naman niya ito pagagalitan, pero puwede niya itong tulungan na pag-isipan ang epekto sa iba ng kaniyang istilo ng pananamit. (1 Tim. 2:9, 10) Ang ganitong maibiging pagmamalasakit ay nakapagpapatibay sa kongregasyon.

19. (a) Paano makapagpapakita ng lakas ng loob ang mga bautisadong brother? (b) Paano makatutulong sa mga brother ang Filipos 2:13 at 4:13 para magkaroon sila ng lakas ng loob?
19 Puwede ring magpakalakas-loob at kumilos ang mga bautisadong brother. Pagpapala sa kongregasyon ang mga lalaking may lakas ng loob at handang bumalikat ng dagdag na pananagutan. (1 Tim. 3:1) Pero may ilan na nag-aatubiling umabot ng pribilehiyo. Baka ang isang brother ay nakagawa ng mga pagkakamali noon, at iniisip niyang hindi siya karapat-dapat na maglingkod bilang ministeryal na lingkod o elder. O baka nadarama naman ng isang brother na kulang siya sa kakayahan para magampanan ang isang atas. Kung ganiyan ang nadarama mo, matutulungan ka ni Jehova na magkaroon ng lakas ng loob. (Basahin ang Filipos 2:13; 4:13.) Tandaan na kahit si Moises ay nakadama na hindi siya kuwalipikado para sa isang atas. (Ex. 3:11) Pero tinulungan siya ni Jehova, at nang maglaon, nagkaroon siya ng lakas ng loob para magampanan ang gawain. Magkakaroon din ng lakas ng loob ang isang bautisadong brother kung hihingin niya ang tulong ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at araw-araw na pagbabasa ng Bibliya. Makatutulong din ang pagbubulay-bulay sa mga halimbawa sa Bibliya ng mga nagpakita ng lakas ng loob. Maaari niyang hilingin sa mga elder na sanayin siya, at mag-alok ng tulong sa kongregasyon sa anumang paraang kailangan. Mga bautisadong brother, magpakalakas-loob kayo at maglingkod sa kongregasyon!

ANG DIYOS NA JEHOVA . . . AY SUMASAIYO

20, 21. (a) Ano ang tiniyak ni David kay Solomon? (b) Sa ano tayo makapagtitiwala?
20 Ipinaalaala ni Haring David kay Solomon na sasakaniya si Jehova hanggang sa matapos ang pagtatayo ng templo. (1 Cro. 28:20) Tiyak na isinapuso ni Solomon ang sinabi ng kaniyang ama, at hindi niya hinayaang maging sagabal ang kaniyang pagiging kabataan at kawalan ng karanasan. Nagpakalakas-loob siya, kumilos, at sa tulong ni Jehova, natapos niya ang maringal na templo sa loob ng pito at kalahating taon.

21 Tinulungan ni Jehova si Solomon, at matutulungan din niya tayong magpakalakas-loob at kumilos para magampanan ang ating gawain sa pamilya at sa kongregasyon. (Isa. 41:10, 13) Kapag nagpapakita tayo ng lakas ng loob sa pagsamba kay Jehova, makapagtitiwala tayo na pagpapalain niya tayo ngayon at sa hinaharap. Kung gayon, lahat nawa tayo aymagpakalakas-loob . . . at kumilos.”

Iniligaw ni Rahab áng mgá laláking humahabol sa mgá espiyang Israelíta

Magpakalakás-loób Ka . . . at Kumílos

00:0019:27
Magpakalakás-loób ka at magpakatibay ka at kumílos. Huwág kang matákot ni masindak man, sapagkát áng Diyós ná Jehóva, . . . ay sumasaiyó.”—1 CRO. 28:20.

ÁWIT: 60, 29
PAÁNO MO SASAGUTÍN?
Paáno makapagpapakita ng lakás ng loób áng mgá kabatáan at mgá magúlang?
Bákit nangangailángan ng lakás ng loób áng nakatatandang mgá síster?
Paáno makapagpapakita ng lakás ng loób áng mgá bautisádong bróther?
1, 2. (a) Anóng mahalagáng átas áng ibinigáy kay Solomón? (b) Bákit nabahala si Davíd pára kay Solomón?
INATÁSAN si Solomón ná itayó áng isá sa pinakamahahalagang proyékto sa kasaysáyanáng témplo sa Jerusalém. Áng gusaling itó aymagíging lubháng maringal ná may natatánging kagandáhan sa lahát ng lupaín.” Péro áng pinakamahalagá, itó áng magígingbáhay ni Jehóva ná túnay ná Diyós.” Inatásan ni Jehóva si Solomón ná magíng tagapangasíwa ng proyektong itó.—1 Cro. 22:1, 5, 9-11.

2 May tiwalà si Háring Davíd sa supórta ng Diyós, péro si Solomón aybatà paat waláng karanasán. Sapát ba áng lakás ng loób ni Solomón pára itayó áng témplo? Magíging sagábal ba áng pagíging kabatáan niyá at kawalán ng karanasán? Pára magtagumpáy, kailángang magpakalakás-loób si Solomón at kumílos.

3. Anó áng matútutúhan ni Solomón sa kaniyáng amá pagdatíng sa lakás ng loób?
3 Maráming matútutúhan si Solomón sa kaniyáng amá pagdatíng sa lakás ng loób. Noóng kabatáan pa si Davíd, nakikipaglabán siyá sa mababangis ná háyop ná tumatangay sa túpa ng kaniyáng amá. (1 Sam. 17:34, 35) Nagpakíta rín si Davíd ng matindíng lakás ng loób nang labánan niyá áng bihasáng mandirigmá ná si Goliat. Óo, sa túlong ng Diyós at ng isáng makinis ná bató, natálo niyá áng higanteng iyón.—1 Sam. 17:45, 49, 50.

4. Bákit kailángang magpakalakás-loób si Solomón?
4 Támang-tamà ngâ ná si Davíd áng magpasigla kay Solomón ná magpakalakás-loób at itayó áng témplo! (Basáhin áng 1 Cronica 28:20.) Kung hindî magpapakalakas-loób si Solomón, madáraig siyá ng tákot, at hindî niyá masisimulan áng pagtatayó. Mas masahol pa iyón káysa sa mabigo sa kaniyáng átas.

5. Bákit kailángan náting magpakalakás-loób?
5 Gáya ni Solomón, kailángan nátin áng túlong ni Jehóva pára magkaroón ng lakás ng loób at matápos áng gawáin. Kayâ namán, balikán nátin áng iláng halimbáwa ng mgá nagpakíta ng lakás ng loób. Pag-isípan din nátin kung paáno táyo makapagpapakita ng lakás ng loób pára magampánan áng áting gawáin.

MGÁ HALIMBÁWA NG LAKÁS NG LOÓB

6. Anó áng hinahangáan mo sa lakás ng loób ni José?
6 Alalahánin áng lakás ng loób ná ipinakíta ni José nang akitin siyá ng asáwa ni Potipar ná magkasála ng seksuwál ná imoralidád. Malamáng ná alám niyáng manganganib áng kaniyáng búhay kapág hindî siyá pumáyag. Péro nagpakíta siyá ng lakás ng loób at agád ná tínanggihán áng babaeng iyón.—Gen. 39:10, 12.

7. Ilahád kung paáno nagpakíta ng lakás ng loób si Rahab. (Tingnán áng laráwan sa simulá ng artíkulo.)
7 Si Rahab ay isá pang halimbáwa ng nagpakíta ng lakás ng loób. Dalawáng espiyang Israelíta áng pumuntá sa kaniyáng báhay sa Jerico. Dáhil may tiwalà siyá kay Jehóva, lakás-loób niyá siláng itinágo at tinulungang makatakas. (Jos. 2:4, 5, 9, 12-16) Kinilála ni Rahab ná si Jehóva áng túnay ná Diyós, at alám niyáng ibíbigay Niyá áng lupaín sa mgá Israelíta. Hindî siyá nagpadaíg sa tákot sa táo, káhit pa sa hári ng Jerico at sa mgá taúhan nitó. Sa halíp, nagpakalakas-loób siyá kung kayâ nailigtás niyá áng kaniyáng saríli at áng kaniyáng pamílya.—Jos. 6:22, 23.

8. Paáno nakaapékto sa mgá apostól áng lakás ng loób ni Jesús?
8 Mabúting halimbáwa rín áng tapát ná mgá apostól sa pagpapakita ng lakás ng loób. Násaksihán nilá áng lakás ng loób ná ipinakíta ni Jesús. (Mat. 8:28-32; Juán 2:13-17; 18:3-5) Nakatúlong sa kanilá áng halimbáwa niyá. Kayâ namán, káhit sinalansang silá ng mgá Saducéo, áng mgá apostól ay hindî humintô sa pagtutúro sálig sa pangálan ni Jesús.—Gawâ 5:17, 18, 27-29.

9. Paáno ipinakikíta ng 2 Timotéo 1:7 kung saán nagmumulâ áng lakás ng loób?
9 Dáhil sa kaniláng lakás ng loób, sína José, Rahab, Jesús, at áng mgá apostól ay nápakílos ná gawín áng tamà. Áng kaniláng lakás ng loób ay hindî resúlta ng tiwalà sa saríli, kundî nagmulâ kay Jehóva. Kung mínsan, napapaharáp din táyo sa mgá sitwasyón ná nangangailángan ng lakás ng loób. Sa halíp ná umása sa saríli, kay Jehóva táyo dápat manálig. (Basáhin áng 2 Timotéo 1:7.) Tingnán nátin kung paáno táyo makapagpapakita ng lakás ng loób sa pamílya at sa kongregasyón.

MGÁ SITWASYÓNG NANGANGAILÁNGAN NG LAKÁS NG LOÓB

10. Bákit kailángan ng mgá kabatáang Kristiyáno áng lakás ng loób?
10 Sa paglilingkód kay Jehóva, maráming sitwasyón áng sumusubok sa lakás ng loób ng mgá kabatáang Kristiyáno. Matutúto silá sa halimbáwa ni Solomón, ná nagpakíta ng lakás ng loób sa paggawà ng matatalínong desisyón pára matápos áng pagtatayó ng témplo. Káhit pinapayúhan silá ng kaniláng mgá magúlang, áng mgá kabatáang Kristiyáno pa rín áng kailángang gumawâ ng iláng mahahalagáng desisyón. (Kaw. 27:11) Kailángan nilá ng lakás ng loób pára makagawâ ng matatalínong pasiyá pagdatíng sa pakikipagkaibígan, paglilibáng, kalinísan sa morál, at pagpapabautismo. Mahalagá itó dáhil sinasalungat nilá áng kagustúhan ni Satanás, áng isá ná tumútuyâ sa Diyós.

11, 12. (a) Paáno nagpakíta si Móises ng mahúsay ná halimbáwa ng lakás ng loób? (b) Paáno matútuláran ng mgá kabatáan si Móises?
11 Áng isáng mahalagáng pagpapasiyá ná kailángang gawín ng mgá kabatáan ay tungkól sa kaniláng mgá tungúhin. Sa iláng lupaín, áng mgá kabatáan ay ginígipít ná kumúha ng mataás ná edukasyón at magkaroón ng trabáhong may malakíng suwéldo. Sa ibáng bansâ namán, dáhil sa hiráp ng búhay, iniísip ng iláng kabatáan ná dápat siláng magpókus sa paghahánapbúhay pára makatúlong sa kaniláng pamílya. Alinmán diyán áng sitwasyón mo, makabubúting pag-isípan áng halimbáwa ni Móises. Dáhil pinalakí siyá ng anák ná babáe ni Paraon, puwéde sánang gawíng tungúhin ni Móises áng magíng tanyág o mayáman. Tiyák ná ginipit siyá ng kaniyáng Ehipsiyong mgá kapamílya, gúro, at tagapáyo ná gawín iyón! Péro lakás-loób ná nanindigan si Móises pára sa dalísay ná pagsambá. Matápos talikúran áng mgá kayamánan ng Ehípto, nagtiwála si Móises kay Jehóva. (Heb. 11:24-26) Kayâ namán pinagpála siyá ni Jehóva, at tiyák ná pagpápaláin pa sa hináharáp.

12 Sa katúlad ná paraán, pagpápaláin din ni Jehóva áng mgá kabatáan ná nagtatakdâ ng espirituwál ná mgá tungúhin at inuúna áng Kaharián sa kaniláng búhay. Tútulungan niyá siláng ilaán áng pangangailángan ng kaniláng pamílya. Noóng únang síglo, ginámit ng kabatáang si Timotéo áng kaniyáng búhay pára paglingkurán áng Diyós, at magágawa mo rín iyán. *—Basáhin áng Filípos 2:19-22.

Kinakausap ng isáng bróther áng kaniyáng employer; mgá síster ná nagboboluntaryo sa teokrátikong proyékto sa pagtatayó; isáng síster áng nag-áral sa School for Kingdom Evangelizers
Determinádo ka bang magpakíta ng lakás ng loób sa lahát ng bahági ng iyóng búhay? (Tingnán áng párapo 13-17)
13. Paáno nakatúlong áng lakás ng loób pára maabót ng isáng kabatáang síster áng kaniyáng mgá tungúhin?
13 Isáng síster sa Alabama, U.S.A., áng nangailángan ng lakás ng loób pára makapagtakda ng espirituwál ná mgá tungúhin. Isinúlat niyá: “Batà pa lang akó, mahiyain ná talagá akó. Hindî ko magawang kausápin áng mgá kapatíd sa Kingdom Hall, lálo ná áng kumatok sa pintúan ng mgá táong hindî ko kilála.” Péro sa túlong ng kaniyáng mgá magúlang at ng kongregasyón, naabot ng kabatáang itó áng tungúhin niyá ná magíng regulár pioneer. Sinábi niyá: “Mataás ná edukasyón, katanyagán, péra, at pagkákaroón ng maráming materyál ná bágay áng mgá tungúhing itinátagúyod ng sanlibután ni Satanás. Kadalásan, imposíbleng maabót áng mgá iyón, at nagdudúlot lang ng stress at sáma ng loób. Péro dáhil sa paglilingkód kay Jehóva, nagíng napakasáya ko at nadárama kong may nagágawâ akóng makabuluhán.”

14. Sa anóng mgá sitwasyón kailángan ng mgá magúlang ná Kristiyáno áng lakás ng loób?
14 Kailángan din ng mgá magúlang ná Kristiyáno áng lakás ng loób. Halimbáwa, bakâ gustó ng employer mo ná lagì kang mag-overtime sa gabí at dúlo ng sanlinggómgá panahóng nakalaan pára sa pámpamílyang pagsambá, ministéryo, at pagpupúlong. Kailángan áng lakás ng loób pára tanggihán áng employer mo at makapagpakíta ng mabúting halimbáwa sa iyóng mgá anák. O bakâ pinapayágan ng iláng magúlang sa kongregasyón áng kaniláng mgá anák ná gumawâ ng mgá bágay ná áyaw mong gawín ng anák mo. Bakâ tanungín ka nilá kung bákit hindî mo pinapayagang sumáli sa gayóng mgá gawáin áng anák mo. Lalakasan mo ba áng iyóng loób at matáktikang ipaliliwánag áng iyóng desisyón?

15. Paáno makatutúlong sa mgá magúlang áng Áwit 37:25 at Hébreo 13:5?
15 Nagpápakíta rín táyo ng lakás ng loób kapág tinútulúngan nátin áng áting mgá anák ná magtakdâ at umábot ng espirituwál ná mgá tungúhin. Halimbáwa, nag-aalangan áng iláng magúlang ná pasiglahín áng kaniláng anák ná magpayunír, maglingkód sa Béthel o kung saán mas malakí áng pangangailángan, o magboluntáryo sa pagtatayó ng mgá Kingdom Hall at Assembly Hall. Bakâ natatákot silá ná hindî silá maalagaan ng kaniláng mgá anák sa kaniláng pagtandá. Péro áng matatalínong magúlang ay nagpápakíta ng lakás ng loób at pananámpalatáya sa mgá pangáko ni Jehóva. (Basáhin áng Áwit 37:25; Hébreo 13:5.) Magágawa rín nilá iyán kung tútulungan nilá áng kaniláng anák ná magtiwála kay Jehóva.—1 Sam. 1:27, 28; 2 Tim. 3:14, 15.

16. Paáno tinulúngan ng iláng magúlang áng kaniláng mgá anák ná magtakdâ ng espirituwál ná mgá tungúhin? At paáno nakinábang áng kaniláng mgá anák?
16 Tinulúngan ng isáng mag-asáwa sa United States áng kaniláng mgá anák ná magtakdâ ng espirituwál ná mgá tungúhin. Sinábi ng amá: “Bágo pa matútong maglakad at magsalitâ áng mgá anák námin, ikinukuwento ná námin sa kanilá ná masayáng magpayunír at maglingkód sa kongregasyón. Ngayón, itó ná áng tungúhin nilá. Dáhil mayroón siláng espirituwál ná mgá tungúhing inaabót, natutulúngan siláng labánan áng panggigipít ng sistéma ni Satanás at magpókus sa talagáng totoókay Jehóva.” Isinúlat namán ng isáng bróther ná may dalawáng anák: “Maráming magúlang áng nagpapakahirap at gumagastos nang malakí pára tulúngan áng kaniláng mgá anák ná maabót áng kaniláng mgá tungúhin sa larángan ng sports, paglilibáng, at edukasyón. Péro mas makabuluháng magsíkap at gumástos pára tulúngan áng áting mgá anák ná maabót áng mgá tungúhing tutúlong sa kanilá ná magkaroón ng mabúting katayúan kay Jehóva. Napakasáya námin, hindî lang dáhil nakíta náming naabot ng áming mgá anák áng kaniláng espirituwál ná mgá tungúhin, kundî dáhil kasáma nilá kamí sa pag-ábot sa mgá iyón.” Tiyák ná pagpápaláin ng Diyós áng mgá magúlang ná tumutúlong sa kaniláng mgá anák ná magtakdâ at umábot ng espirituwál ná mgá tungúhin!

SA KONGREGASYÓN

17. Paáno maipakikíta áng lakás ng loób sa kongregasyóng Kristiyáno?
17 Kailángan ding magpakíta ng lakás ng loób sa kongregasyón. Halimbáwa, kailángan itó ng mgá élder kapág nag-aasikáso ng mgá hudisyál ná bágay o tumutúlong sa mgá nanganganib áng búhay dáhil sa medical emergency. May mgá élder ná dumadálaw sa mgá bilangguan pára asíkasúhin áng espirituwál ná pangangailángan ng mgá preso. Kumustá namán áng mgá síster ná single? Mas marámi ná siláng pagkakátaon ngayón pára magpalawak ng ministéryo. Puwéde siláng magpayunír, lumípat kung saán mas malakí áng pangangailángan, magboluntáryo sa prográma ng Local Design/Construction, at mag-apláy sa School for Kingdom Evangelizers. Nakapag-áral pa ngâ áng ilán sa Paaralang Gilead.

18. Paáno makapagpapakita ng lakás ng loób áng nakatatandang mgá síster?
18 Pagpapála sa kongregasyón áng mgá síster ná may-edád, at mahál ná mahál nátin silá! Bakâ hindî ná gáya ng dáti áng nagágawâ nilá sa paglilingkód sa Diyós, péro maaári pa rín siláng magpakíta ng lakás ng loób at kumílos. (Basáhin áng Tito 2:3-5.) Halimbáwa, kailángan ng isáng nakatatandang síster ng lakás ng loób kapág hinilingan siyá ng mgá élder ná kausápin áng isáng nakababatang síster tungkól sa mahinhing pananamít. Hindî namán niyá itó pagagalitan, péro puwéde niyá itóng tulúngan ná pag-isípan áng epékto sa ibá ng kaniyáng istílo ng pananamít. (1 Tim. 2:9, 10) Áng ganitóng maibigíng pagmamalasakit ay nakapagpápatíbay sa kongregasyón.

19. (a) Paáno makapagpapakita ng lakás ng loób áng mgá bautisádong bróther? (b) Paáno makatutúlong sa mgá bróther áng Filípos 2:13 at 4:13 pára magkaroón silá ng lakás ng loób?
19 Puwéde ring magpakalakás-loób at kumílos áng mgá bautisádong bróther. Pagpapála sa kongregasyón áng mgá laláking may lakás ng loób at handáng bumalíkat ng dagdág ná pananagútan. (1 Tim. 3:1) Péro may ilán ná nag-aatubiling umábot ng pribiléhiyo. Bakâ áng isáng bróther ay nakagawâ ng mgá pagkakámalî noón, at iniísip niyáng hindî siyá karápat-dápat ná maglingkód bílang ministeryál ná lingkód o élder. O bakâ nadárama namán ng isáng bróther ná kúlang siyá sa kakayahán pára magampánan áng isáng átas. Kung ganiyán áng nadárama mo, matutulúngan ka ni Jehóva ná magkaroón ng lakás ng loób. (Basáhin áng Filípos 2:13; 4:13.) Tandaán ná káhit si Móises ay nakádamá ná hindî siyá kuwalipikádo pára sa isáng átas. (Ex. 3:11) Péro tinulúngan siyá ni Jehóva, at nang magláon, nagkaroón siyá ng lakás ng loób pára magampánan áng gawáin. Magkakaroón din ng lakás ng loób áng isáng bautisádong bróther kung híhingín niyá áng túlong ng Diyós sa pamamagítan ng pananalángin at áraw-áraw ná pagbabasá ng Bíbliya. Makatutúlong din áng pagbubúlay-búlay sa mgá halimbáwa sa Bíbliya ng mgá nagpakíta ng lakás ng loób. Maaári niyáng hilingín sa mgá élder ná sanáyin siyá, at mag-alók ng túlong sa kongregasyón sa anumáng paraáng kailángan. Mgá bautisádong bróther, magpakalakás-loób kayó at maglingkód sa kongregasyón!

ÁNG DIYÓS NÁ JEHÓVA . . . AY SUMASAIYÓ

20, 21. (a) Anó áng tiniyák ni Davíd kay Solomón? (b) Sa anó táyo makapagtitiwála?
20 Ipinaálaála ni Háring Davíd kay Solomón ná sasakaniya si Jehóva hanggáng sa matápos áng pagtatayó ng témplo. (1 Cro. 28:20) Tiyák ná isinapúso ni Solomón áng sinábi ng kaniyáng amá, at hindî niyá hinayáang magíng sagábal áng kaniyáng pagíging kabatáan at kawalán ng karanasán. Nagpakalakas-loób siyá, kumílos, at sa túlong ni Jehóva, natápos niyá áng maringal ná témplo sa loób ng pito at kalaháting taón.

21 Tinulúngan ni Jehóva si Solomón, at matutulúngan din niyá táyong magpakalakás-loób at kumílos pára magampánan áng áting gawáin sa pamílya at sa kongregasyón. (Isá. 41:10, 13) Kapág nagpápakíta táyo ng lakás ng loób sa pagsambá kay Jehóva, makapagtitiwála táyo ná pagpápaláin niyá táyo ngayón at sa hináharáp. Kung gayón, lahát nawâ táyo aymagpakalakás-loób . . . at kumílos.”