Text

Ngunit sa ganang akin, si Jehova ang patuloy kong hihintayin. Ako ay magpapakita ng mapaghintay na saloobin sa Diyos ng aking kaligtasan. Diringgin ako ng aking Diyos
Ngúnit sa ganáng ákin, si Jehóva áng patúloy kong hihintayin. Akó ay magpápakíta ng mapaghintay ná saloobín sa Diyós ng áking kaligtásan. Diringgín akó ng áking Diyós