Text

At nakita ko, at, narito! isang kabayong puti; at ang isa na nakaupo sa ibabaw nito ay may isang busog; at isang korona ang ibinigay sa kaniya, at humayo siyang nananaig at upang lubusin ang kaniyang pananaig.
At nakíta ko, at, nárito! isáng kabayong puti; at áng isá ná nakaupó sa ibábaw nitó ay may isáng busóg; at isáng korona áng ibinigáy sa kaniyá, at humáyo siyáng nananaig at úpang lubusin áng kaniyáng pananaig.