Chron

20 At sinabi ni David kay Solomon na kaniyang anak: “Magpakalakas-loob ka at magpakatibay ka at kumilos. Huwag kang matakot ni masindak man, sapagkat ang Diyos na Jehova, na aking Diyos, ay sumasaiyo. Hindi ka niya pababayaan o iiwan man hanggang sa ang lahat ng gawaing paglilingkod sa bahay ni Jehova ay matapos
20 At sinábi ni Davíd kay Solomón ná kaniyáng anák: “Magpakalakás-loób ka at magpakatibay ka at kumílos. Huwág kang matákot ni masindak man, sapagkát áng Diyós ná Jehóva, ná áking Diyós, ay sumasaiyó. Hindî ka niyá pababayáan o iíwan man hanggáng sa áng lahát ng gawáing paglilingkód sa báhay ni Jehóva ay matápos