Umibig bantayan

Tayo . . . sa Gawa at Katotohanan

00:2318:48
Umibig tayo, huwag sa salita ni sa dila man, kundi sa gawa at katotohanan.”—1 JUAN 3:18.

AWIT: 72, 124
NATATANDAAN MO BA?
Ano ang pinakamataas na uri ng pag-ibig?
Ano angpag-ibig na walang pagpapaimbabaw”?
Paano tayo makatitiyak na tunay ang ating pag-ibig?
1. Ano ang pinakamataas na uri ng pag-ibig, at bakit? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)
ANG pag-ibig na salig sa tamang mga simulain (a·gaʹpe) ay kaloob ni Jehova. Siya ang Pinagmulan nito. (1 Juan 4:7) Ito ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Kalakip dito ang pagmamahal at paggiliw, pero ang pangunahing pagkakakilanlan nito ay ang mapagsakripisyong pagkilos alang-alang sa kapakanan ng iba. Ayon sa isang reperensiya, ang a·gaʹpe aymaaari lamang makilala sa pamamagitan ng mga pagkilos na iniuudyok nito.” Kapag nagpapakita tayo, o pinagpapakitaan, ng pag-ibig na di-makasarili, nagiging mas makabuluhan ang buhay natin, masaya at may layunin.

2, 3. Paano nagpakita si Jehova ng di-makasariling pag-ibig para sa mga tao?
2 Nagpakita si Jehova ng pag-ibig para sa mga tao bago pa man niya likhain sina Adan at Eva. Ginawa niya ang lupa para maging walang-hanggang tahanan ng mga tao, kung saan hindi lang sila basta mabubuhay kundi lubusang masisiyahan dito. Hindi ito para sa sariling kapakinabangan ni Jehova, kundi para sa atin. Nagpakita rin siya ng di-makasariling pag-ibig sa atin nang bigyan niya tayo ng pag-asang mabuhay magpakailanman sa Paraisong lupa na inihanda niya.

3 Pagkatapos maghimagsik sina Adan at Eva, ipinakita ni Jehova ang kaniyang pinakadakilang kapahayagan ng pag-ibig. Isinaayos niyang tubusin ang magiging inapo ng dalawang rebeldeng iyon dahil nakatitiyak siya na ang ilan sa mga ito ay tutugon sa Kaniyang pag-ibig. (Gen. 3:15; 1 Juan 4:10) Mula nang ipangako niya ang Tagapagligtas, itinuring ni Jehova na parang naihandog na ang haing iyon. Pagkaraan nang mga 4,000 taon, sa kabila ng napakalaking sakripisyo, inihandog ni Jehova ang kaniyang kaisa-isang Anak para sa sangkatauhan. (Juan 3:16) Laking pasasalamat natin sa di-makasariling pag-ibig ni Jehova!

4. Bakit posibleng magpakita ng di-makasariling pag-ibig kahit ang di-sakdal na mga tao?
4 May kakayahan tayong magpakita ng di-makasariling pag-ibig dahil nilalang tayo ng Diyos ayon sa kaniyang larawan. Hindi ito madaling gawin dahil sa ating minanang kasalanan, pero posible pa rin ito. Ipinakita ni Abel ang pag-ibig niya sa Diyos nang kusang-loob niyang ihandog ang pinakamainam na tinataglay niya. (Gen. 4:3, 4) Nagpakita si Noe ng di-makasariling pag-ibig sa kaniyang kapuwa sa pamamagitan ng pangangaral ng mensahe ng Diyos sa loob ng maraming taon kahit walang tumutugon. (2 Ped. 2:5) Nang utusan si Abraham na ihandog ang kaniyang anak na si Isaac, nanaig ang pag-ibig niya sa Diyos kaysa sa sarili niyang damdamin. (Sant. 2:21) Gaya ng tapat na mga lalaking iyon, gusto rin nating magpakita ng pag-ibig kahit hindi ito madaling gawin.

TUNAY NA PAG-IBIG AT HUWAD NA PAG-IBIG

5. Sa ano-anong paraan natin maipakikita ang tunay na pag-ibig?
5 Sinasabi ng Bibliya na ang tunay na pag-ibig ay ipinakikita, hindisa salita ni sa dila man, kundi sa gawa at katotohanan.” (1 Juan 3:18) Ibig bang sabihin, hindi natin puwedeng ipahayag ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng salita? Hindi naman. (1 Tes. 4:18) Pero hindi puwedeng puro salita lang ang ating pag-ibig, lalo na kung kailangan ang pagkilos. Halimbawa, kung ang isang kapuwa Kristiyano ay salat sa mga pangangailangan sa buhay, hindi sapat ang mababait na salita. (Sant. 2:15, 16) Sa katulad na paraan, kung mahal natin si Jehova at ang ating kapuwa, hindi lang natin hihilingin sa Diyos namagpadala ng mga manggagawa sa pag-aani’; lubusan din tayong makikibahagi sa gawaing pangangaral.—Mat. 9:38.

6, 7. (a) Ano ang pag-ibig nawalang pagpapaimbabaw”? (b) Magbigay ng ilang halimbawa ng huwad na pag-ibig.
6 Isinulat ni apostol Juan na dapat tayong umibigsa gawa at katotohanan.” Kaya dapat na ang pag-ibig natin aywalang pagpapaimbabaw.” (Roma 12:9; 2 Cor. 6:6) Hindi tayo makapagpapakita ng tunay na pag-ibig kung nagkukunwari lang tayo, na para bang nakasuot ng maskara. Pero baka maitanong mo, ‘Mayroon bang pag-ibig na may pagpapaimbabaw?’ Wala. Hindi iyon maituturing na pag-ibig, kundi huwad at walang halaga.

7 Tingnan natin ang ilang halimbawa ng huwad na pag-ibig. Sa hardin ng Eden, nagkunwari si Satanas na nagmamalasakit kay Eva, pero ang totoo, makasarili siya at mapagpaimbabaw. (Gen. 3:4, 5) Noong panahon ni David, tinraidor siya ng itinuturing niyang kaibigan na si Ahitopel. Ginawa ito ni Ahitopel para sa pansariling kapakinabangan. (2 Sam. 15:31) Sa ngayon din naman, ang mga apostata at iba pa na lumilikha ng pagkakabaha-bahagi sa kongregasyon ay gumagamit ngmadulas na pangungusap at mapamuring pananalitapara magmukhang nagmamalasakit sila sa iba. Pero ang totoo, makasarili ang motibo nila.—Roma 16:17, 18.

8. Ano ang dapat nating itanong sa sarili?
8 Talagang kahiya-hiya ang mapagpaimbabaw na pag-ibig dahil ginagamit ito para mandaya ng mga tao. Pero hindi madadaya si Jehova. Sa katunayan, sinabi ni Jesus na ang mga mapagpaimbabaw ayparurusahan . . . nang napakatindi.” (Mat. 24:51) Bilang mga lingkod ni Jehova, ayaw nating maging mapagpaimbabaw. Kaya tanungin ang sarili, ‘Lagi bang tunay ang ipinakikita kong pag-ibig, na walang bahid ng pagkamakasarili o panlilinlang?’ Talakayin natin ang siyam na paraan para makapagpakita tayo ng pag-ibig nawalang pagpapaimbabaw.”

KUNG PAANO IPAKIKITA ANG PAG-IBIGSA GAWA AT KATOTOHANAN

9. Ano ang gagawin natin kung tunay ang ating pag-ibig?
9 Maglingkod nang masaya kahit hindi napapansin ang ginagawa mo. Dapat ay handa tayong gumawa ng maibiging mga bagay para sa ating mga kapatid kahitsa lihim,” o hindi nalalaman ng iba. (Basahin ang Mateo 6:1-4.) Kabaligtaran ang ginawa nina Ananias at Sapira. Hindi sila nakontentong mag-abuloysa lihim.” Nagsinungaling sila at pinalitaw na mas malaki ang halaga ng kanilang handog, kaya naman pinarusahan sila sa kanilang pagpapaimbabaw. (Gawa 5:1-10) Kung tunay ang ating pag-ibig, maglilingkod tayo sa ating mga kapatid kahit hindi tayo pinararangalan o kinikilala dahil sa nagawa natin. Magandang halimbawa rito ang mga brother na tumutulong sa Lupong Tagapamahala sa paghahanda ng espirituwal na pagkain. Iniiwasan nilang mapunta sa kanila ang atensiyon at hindi nila ipinagsasabi kung anong mga proyekto ang kanilang ginagawa.

10. Paano tayo mangunguna sa pagpapakita ng dangal sa iba?
10 Manguna sa pagpapakita ng dangal sa iba. (Basahin ang Roma 12:10.) Nagpakita si Jesus ng halimbawa ng pagbibigay-dangal sa iba nang hugasan niya ang paa ng kaniyang mga apostol. (Juan 13:3-5, 12-15) Para makapaglingkod sa iba, kailangan tayong magsikap na maging mapagpakumbaba. Saka lang naunawaan ng mga apostol ang ginawa ni Jesus nang matanggap nila ang banal na espiritu. (Juan 13:7) Mabibigyang-dangal natin ang iba kung hindi natin iisiping nakahihigit tayo sa kanila dahil sa ating edukasyon, materyal na pag-aari, o mga pribilehiyo sa paglilingkod kay Jehova. (Roma 12:3) Hindi rin tayo maiinggit sa mga tumatanggap ng papuri. Sa halip, makikigalak tayo sa kanila kahit sa palagay natin ay karapat-dapat din tayong parangalan o kilalanin dahil sa naitulong natin.

11. Kapag nagbibigay ng komendasyon, bakit kailangang taimtim ito?
11 Magbigay ng taimtim na komendasyon. Samantalahin natin ang mga pagkakataon para purihin ang iba dahil iyon aymabuti sa ikatitibaynila. (Efe. 4:29) Pero kailangang taimtim ito. Kung hindi, baka binobola lang natin sila, o umiiwas tayong magbigay ng kinakailangang payo. (Kaw. 29:5) Hindi rin tamang purihin ang isang tao at pagkatapos ay siraan siya nang talikuran; pagpapaimbabaw rin iyan. Iniwasan iyan ni apostol Pablo at nagpakita siya ng magandang halimbawa ng tunay na pag-ibig sa pagbibigay ng komendasyon sa iba. Taimtim niyang pinapurihan ang mga Kristiyano sa Corinto dahil sa kanilang paggawi. (1 Cor. 11:2) Pero kapag kailangan silang payuhan, ipinaliliwanag niya sa kanila ang dahilan sa mabait at malinaw na paraan.—1 Cor. 11:20-22.

Isang sister ang naglagay ng pera sa sobre at inihatid ito sa isang sister na nangangailangan
Ang pagbibigay sa mga kapatid na nangangailangan ay isang paraan ng pagpapakita ng pag-ibig (Tingnan ang parapo 12)
12. Pagdating sa pagiging mapagpatuloy, paano natin maipakikitang tunay ang ating pag-ibig?
12 Maging mapagpatuloy. Iniutos ni Jehova na maging bukas-palad tayo sa ating mga kapatid. (Basahin ang 1 Juan 3:17.) Pero kailangang malinis ang ating motibo at walang bahid ng pagkamakasarili. Tanungin ang sarili: ‘Mapagpatuloy lang ba ako sa malalapít na kaibigan, prominenteng mga kapatid, o sa mga may maigaganti sa akin balang-araw? O sinisikap ko bang maging bukas-palad sa mga kapatid na hindi ko gaanong kilala o walang kakayahang suklian ang aking kabaitan?’ (Luc. 14:12-14) Ipagpalagay naman na isang kapuwa Kristiyano ang nangangailangan ng tulong dahil sa isang maling desisyon. O baka naging mapagpatuloy tayo sa kaniya pero hindi tayo pinasalamatan. Sa gayong mga sitwasyon, sundin natin ang payong ito: “Maging mapagpatuloy sa isat isa nang walang bulung-bulungan.” (1 Ped. 4:9) Kung gagawin mo iyan, magiging masaya ka dahil nagbigay ka nang may tamang motibo.—Gawa 20:35.

13. (a) Bakit kailangan nating maging matiyaga kapag tinutulungan ang mahihina? (b) Anong praktikal na mga tulong ang maibibigay natin sa mahihina?
13 Alalayan ang mahihina. Masusubok din ang pagiging tunay ng ating pag-ibig kung sinusunod natin ang utos ng Bibliya naalalayan ang mahihina, magkaroon ng mahabang pagtitiis sa lahat.” (1 Tes. 5:14) Maraming kapatid na dating mahina ang naging matatag sa pananampalataya nang maglaon. Pero ang iba ay nangangailangan ng matiyaga at patuluyang pagtulong. Puwede nating gamitin ang Kasulatan para patibayin sila, anyayahan silang sumama sa atin sa ministeryo, o maglaan ng panahon para pakinggan sila. At sa halip na basta isiping ang isang brother o sister aymahinaomalakas,” kilalanin natin na lahat tayo ay may mga kalakasan at kahinaan. Kahit si apostol Pablo ay umamin na mayroon siyang mga kahinaan. (2 Cor. 12:9, 10) Kaya lahat tayo ay nangangailangan ng tulong at pampatibay mula sa ating mga kapuwa Kristiyano.

14. Ano ang handa nating gawin para mapanatili ang kapayapaan sa ating mga kapatid?
14 Makipagpayapaan. Ginagawa natin ang ating buong makakaya para mapanatili ang kapayapaan sa ating mga kapatid, kahit sa palagay natin ay mali ang pagkaunawa sa atin o pinakitunguhan tayo nang di-maganda. (Basahin ang Roma 12:17, 18.) Kung nakasakit tayo ng iba, makatutulong ang paghingi ng tawad, pero kailangang taos-puso ito. Halimbawa, sa halip na sabihingSorry kung ganiyan ang nararamdaman mo,” mas mabuting aminin ang kasalanan natin at sabihingSorry, nasaktan kita sa sinabi ko.” Lalong mahalaga ang kapayapaan para sa mga mag-asawa. Hindi sila magkukunwaring nagmamahalan sa harap ng ibang tao pero di-nagkikibuan, nagbabangayan, o sinasaktan pa nga ang isat isa kapag dadalawa lang sila.

15. Paano natin maipakikita na tunay ang ating pagpapatawad?
15 Lubusang magpatawad. Kung may nakasakit sa atin, pinapatawad natin siya at hindi tayo naghihinanakit. Kapagpinagtitiisan [natin] ang isat isa sa pag-ibig, na marubdob na pinagsisikapang ingatan ang pagkakaisa ng espiritu sa nagbubuklod na bigkis ng kapayapaan,” lubusan nating mapapatawad kahit ang mga nakasakit sa atin nang di-namamalayan. (Efe. 4:2, 3) Pero para maging tunay ang ating pagpapatawad, huwag na nating isipin ang ginawa sa atin dahil ang pag-ibig ay hindinagbibilang ng pinsala.” (1 Cor. 13: 4, 5) Kung maghihinanakit tayo o magkikimkim ng sama ng loob, baka tuluyang masira ang kaugnayan natin, hindi lang sa ating kapatid, kundi pati kay Jehova. (Mat. 6:14, 15) Maipakikita rin nating taimtim ang ating pagpapatawad kung ipananalangin natin ang mga nagkasala sa atin.—Luc. 6:27, 28.

16. Ano ang dapat na maging tingin natin sa mga pribilehiyo sa paglilingkod kay Jehova?
16 Magparaya. Kung tumanggap tayo ng mga pribilehiyo sa paglilingkod kay Jehova, mapatutunayan nating tunay ang ating pag-ibig sa pamamagitan ngpaghanap, hindi ng sarili nating kapakinabangan, kundi yaong sa ibang tao.’ (1 Cor. 10:24) Halimbawa, sa ating mga asamblea at kombensiyon, may mga attendant na naatasang magpaupo sa mga dadalo. Hindi nila sinasamantala ang kanilang atas para makakuha ng pinakamagagandang upuan para sa kanilang sarili at mga kapamilya. Sa halip, nauupo sila sa di-gaanong magagandang puwesto sa seksiyong nakaatas sa kanila. Dahil sa kanilang pagsasakripisyo at pagpaparaya, nagpapakita sila ng pag-ibig na walang bahid ng pagkamakasarili. Paano mo sila matutularan?

17. Ano ang gagawin ng isang nagkasala nang malubha kung tunay ang kaniyang pag-ibig?
17 Ipagtapat at ihinto ang lihim na mga kasalanan. Inililihim ng ilang Kristiyano ang nagawa nilang malubhang pagkakasala dahil ayaw nilang mapahiya o biguin ang iba. (Kaw. 28:13) Pero hindi ito maibigin, dahil makasasamâ ito hindi lang sa nagkasala kundi pati sa iba. Hahadlangan nito ang pagdaloy ng espiritu ng Diyos at isasapanganib ang kapayapaan ng buong kongregasyon. (Efe. 4:30) Pakikilusin ng tunay na pag-ibig ang mga Kristiyanong nakagawa ng malulubhang kasalanan na makipag-usap sa mga elder para mabigyan sila ng kinakailangang tulong.—Sant. 5:14, 15.

18. Gaano kahalaga ang tunay na pag-ibig?
18 Pag-ibig ang pinakadakilang katangian. (1 Cor. 13:13) Ito ang pagkakakilanlan natin bilang mga tagasunod ni Jesus at bilang mga tagatulad ni Jehova, ang Bukal ng pag-ibig. (Efe. 5:1, 2) “Kung . . . wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan,” ang sabi ni Pablo. (1 Cor. 13:2) Patuloy nawa nating ipakita ang ating pag-ibig, hindi langsa salitakundi patisa gawa at katotohanan.”

Nauna
Susunod
Táyo . . . sa Gawâ at Katotohánan

00:2318:48
Umíbig táyo, huwág sa salitâ ni sa díla man, kundî sa gawâ at katotohánan.”—1 JUÁN 3:18.

ÁWIT: 72, 124
NATÁTANDÁAN MO BA?
Anó áng pínakamataás ná urì ng pag-íbig?
Anó ángpag-íbig ná waláng pagpapaimbabaw”?
Paáno táyo makatítiyak ná túnay áng áting pag-íbig?
1. Anó áng pínakamataás ná urì ng pag-íbig, at bákit? (Tingnán áng laráwan sa simulá ng artíkulo.)
ÁNG pag-íbig ná sálig sa támang mgá simuláin (a·gaʹpe) ay kaloób ni Jehóva. Siyá áng Pinagmulán nitó. (1 Juán 4:7) Itó áng pínakamataás ná urì ng pag-íbig. Kalakíp díto áng pagmamahál at paggiliw, péro áng pangunáhing pagkakákilanlán nitó ay áng mapagsakripísyong pagkílos álang-álang sa kapakanán ng ibá. Áyon sa isáng reperénsiya, áng a·gaʹpe aymaaári lámang makilála sa pamamagítan ng mgá pagkílos ná iniuudyok nitó.” Kapág nagpápakíta táyo, o pinagpapakitaan, ng pag-íbig ná dí-makasarilí, nagíging mas makabuluhán áng búhay nátin, masáya at may layúnin.

2, 3. Paáno nagpakíta si Jehóva ng dí-makasariling pag-íbig pára sa mgá táo?
2 Nagpakíta si Jehóva ng pag-íbig pára sa mgá táo bágo pa man niyá likhaín sína Adán at Éva. Ginawâ niyá áng lúpa pára magíng waláng-hanggáng tahánan ng mgá táo, kung saán hindî lang silá bastá mabubúhay kundî lubúsang masísiyáhan díto. Hindî itó pára sa saríling kapakinabangán ni Jehóva, kundî pára sa átin. Nagpakíta rín siyá ng dí-makasariling pag-íbig sa átin nang bigyán niyá táyo ng pag-ásang mabúhay magpakailanmán sa Paraisong lúpa ná inihandâ niyá.

3 Pagkatápos maghimagsik sína Adán at Éva, ipinakíta ni Jehóva áng kaniyáng pínakadakílang kapahayagán ng pag-íbig. Isinaáyos niyáng tubusin áng magíging inapó ng dalawáng rebéldeng iyón dáhil nakatítiyak siyá ná áng ilán sa mgá itó ay tutugón sa Kaniyáng pag-íbig. (Gen. 3:15; 1 Juán 4:10) Mulâ nang ipangako niyá áng Tagapagligtás, itinúring ni Jehóva ná párang naihandog ná áng háing iyón. Pagkaraán nang mgá 4,000 taón, sa kabilá ng nápakalakíng sakripísyo, inihandog ni Jehóva áng kaniyáng kaisá-isáng Anák pára sa sángkataúhan. (Juán 3:16) Lakíng pasasalámat nátin sa dí-makasariling pag-íbig ni Jehóva!

4. Bákit posíbleng magpakíta ng dí-makasariling pag-íbig káhit áng dí-sakdál ná mgá táo?
4 May kakayahán táyong magpakíta ng dí-makasariling pag-íbig dáhil nilaláng táyo ng Diyós áyon sa kaniyáng laráwan. Hindî itó madalíng gawín dáhil sa áting minánang kasalánan, péro posíble pa rín itó. Ipinakíta ni Abél áng pag-íbig niyá sa Diyós nang kúsang-loób niyáng ihandog áng pinakamainam ná tinatagláy niyá. (Gen. 4:3, 4) Nagpakíta si Noé ng dí-makasariling pag-íbig sa kaniyáng kápuwa sa pamamagítan ng pangangáral ng mensáhe ng Diyós sa loób ng maráming taón káhit waláng tumútugón. (2 Ped. 2:5) Nang utúsan si Abrahám ná ihandog áng kaniyáng anák ná si Isaác, nanaíg áng pag-íbig niyá sa Diyós káysa sa saríli niyáng damdámin. (Sant. 2:21) Gáya ng tapát ná mgá laláking iyón, gustó rín náting magpakíta ng pag-íbig káhit hindî itó madalíng gawín.

TÚNAY NÁ PAG-ÍBIG AT HUWÁD NÁ PAG-ÍBIG

5. Sa anó-anóng paraán nátin maipakikíta áng túnay ná pag-íbig?
5 Sinasábi ng Bíbliya ná áng túnay ná pag-íbig ay ipinakikíta, hindîsa salitâ ni sa díla man, kundî sa gawâ at katotohánan.” (1 Juán 3:18) Íbig bang sabíhin, hindî nátin puwédeng ipahayág áng áting pag-íbig sa pamamagítan ng salitâ? Hindî namán. (1 Tes. 4:18) Péro hindî puwédeng puro salitâ lang áng áting pag-íbig, lálo ná kung kailángan áng pagkílos. Halimbáwa, kung áng isáng kápuwa Kristiyáno ay salát sa mgá pangangailángan sa búhay, hindî sapát áng mababait ná salitâ. (Sant. 2:15, 16) Sa katúlad ná paraán, kung mahál nátin si Jehóva at áng áting kápuwa, hindî lang nátin hihilingin sa Diyós námagpadalá ng mgá manggagáwà sa pag-aáni’; lubúsan din táyong makikibahági sa gawáing pangangáral.—Mat. 9:38.

6, 7. (a) Anó áng pag-íbig náwaláng pagpapaimbabaw”? (b) Magbigáy ng iláng halimbáwa ng huwád ná pag-íbig.
6 Isinúlat ni apostól Juán ná dápat táyong umíbigsa gawâ at katotohánan.” Kayâ dápat ná áng pag-íbig nátin aywaláng pagpapaimbabaw.” (Róma 12:9; 2 Cor. 6:6) Hindî táyo makapagpapakita ng túnay ná pag-íbig kung nagkukunwari lang táyo, ná pára bang nakasuot ng maskara. Péro bakâ maitanóng mo, ‘Mayroón bang pag-íbig ná may pagpapaimbabaw?’ Walâ. Hindî iyón maituturing ná pag-íbig, kundî huwád at waláng halagá.

7 Tingnán nátin áng iláng halimbáwa ng huwád ná pag-íbig. Sa hardín ng Edén, nagkunwari si Satanás ná nagmámalasákit kay Éva, péro áng totoó, makasarilí siyá at mapagpaimbabáw. (Gen. 3:4, 5) Noóng panahón ni Davíd, tinraidor siyá ng itinutúring niyáng kaibígan ná si Ahitopel. Ginawâ itó ni Ahitopel pára sa pansaríling kapakinabangán. (2 Sam. 15:31) Sa ngayón din namán, áng mgá apostata at ibá pa ná lumílikhâ ng pagkakabáha-bahági sa kongregasyón ay gumagámit ngmadulas ná pangungusap at mapamuring panánalitápára magmukhang nagmámalasákit silá sa ibá. Péro áng totoó, makasarilí áng motíbo nilá.—Róma 16:17, 18.

8. Anó áng dápat náting itanóng sa saríli?
8 Talagáng kahiyá-hiya áng mapagpaimbabáw ná pag-íbig dáhil ginagámit itó pára mandaya ng mgá táo. Péro hindî madadaya si Jehóva. Sa katunáyan, sinábi ni Jesús ná áng mgá mapagpaimbabáw ayparúrusáhan . . . nang napakatindí.” (Mat. 24:51) Bílang mgá lingkód ni Jehóva, áyaw náting magíng mapagpaimbabáw. Kayâ tanungín áng saríli, ‘Lagì bang túnay áng ipinakikíta kong pag-íbig, ná waláng bahid ng pagkamakasarili o panlilinlang?’ Talakáyin nátin áng siyám ná paraán pára makapagpakíta táyo ng pag-íbig náwaláng pagpapaimbabaw.”

KUNG PAÁNO IPAKIKÍTA ÁNG PAG-ÍBIGSA GAWÂ AT KATOTOHÁNAN

9. Anó áng gágawin nátin kung túnay áng áting pag-íbig?
9 Maglingkód nang masáya káhit hindî napápansín áng ginágawâ mo. Dápat ay handâ táyong gumawâ ng maibigíng mgá bágay pára sa áting mgá kapatíd káhitsa líhim,” o hindî nalaláman ng ibá. (Basáhin áng Matéo 6:1-4.) Kabaligtarán áng ginawâ nína Ananias at Sapira. Hindî silá nakontentong mag-abuloysa líhim.” Nagsinungaling silá at pinalitáw ná mas malakí áng halagá ng kaniláng handóg, kayâ namán pinarusahan silá sa kaniláng pagpapaimbabaw. (Gawâ 5:1-10) Kung túnay áng áting pag-íbig, maglílingkod táyo sa áting mgá kapatíd káhit hindî táyo pinararangalan o kiníkilála dáhil sa nagawâ nátin. Magandáng halimbáwa ríto áng mgá bróther ná tumutúlong sa Lupóng Tagapamahála sa paghahandâ ng espirituwál ná pagkáin. Iniiwásan niláng mapunta sa kanilá áng atensiyón at hindî nilá ipinagsasabi kung anóng mgá proyékto áng kaniláng ginágawâ.

10. Paáno táyo mangungúna sa pagpapakita ng dangal sa ibá?
10 Mangúna sa pagpapakita ng dangal sa ibá. (Basáhin áng Róma 12:10.) Nagpakíta si Jesús ng halimbáwa ng pagbibigáy-dangal sa ibá nang hugásan niyá áng paá ng kaniyáng mgá apostól. (Juán 13:3-5, 12-15) Pára makapaglingkód sa ibá, kailángan táyong magsíkap ná magíng mapagpakumbabá. Saká lang naunawáan ng mgá apostól áng ginawâ ni Jesús nang matanggáp nilá áng banál ná espíritu. (Juán 13:7) Mabibigyang-dangal nátin áng ibá kung hindî nátin iisiping nakahíhigít táyo sa kanilá dáhil sa áting edukasyón, materyál ná pag-aári, o mgá pribiléhiyo sa paglilingkód kay Jehóva. (Róma 12:3) Hindî rín táyo maiinggit sa mgá tumátanggáp ng papúri. Sa halíp, makikigalak táyo sa kanilá káhit sa palagáy nátin ay karápat-dápat din táyong parangalán o kilalánin dáhil sa naitúlong nátin.

11. Kapág nagbíbigay ng komendasyón, bákit kailángang taimtím itó?
11 Magbigáy ng taimtím ná komendasyón. Samantalahín nátin áng mgá pagkakátaon pára puríhin áng ibá dáhil iyón aymabúti sa ikatitibaynilá. (Efe. 4:29) Péro kailángang taimtím itó. Kung hindî, bakâ binobola lang nátin silá, o umiiwas táyong magbigáy ng kinakailángang páyo. (Kaw. 29:5) Hindî rín támang puríhin áng isáng táo at pagkatápos ay siraan siyá nang talikúran; pagpapaimbabaw rín iyán. Iniwasan iyán ni apostól Páblo at nagpakíta siyá ng magandáng halimbáwa ng túnay ná pag-íbig sa pagbibigáy ng komendasyón sa ibá. Taimtím niyáng pinapuríhan áng mgá Kristiyáno sa Corinto dáhil sa kaniláng paggáwì. (1 Cor. 11:2) Péro kapág kailángan siláng payuhan, ipinalíliwánag niyá sa kanilá áng dahilán sa mabaít at malínaw ná paraán.—1 Cor. 11:20-22.

Isáng síster áng naglagay ng péra sa sobre at inihatíd itó sa isáng síster ná nangangailángan
Áng pagbibigáy sa mgá kapatíd ná nangangailángan ay isáng paraán ng pagpapakita ng pag-íbig (Tingnán áng párapo 12)
12. Pagdatíng sa pagíging mapagpatúloy, paáno nátin maipakikítang túnay áng áting pag-íbig?
12 Magíng mapagpatúloy. Iniútos ni Jehóva ná magíng bukás-pálad táyo sa áting mgá kapatíd. (Basáhin áng 1 Juán 3:17.) Péro kailángang malínis áng áting motíbo at waláng bahid ng pagkamakasarili. Tanungín áng saríli: ‘Mapagpatúloy lang ba akó sa malalapít ná kaibígan, prominénteng mgá kapatíd, o sa mgá may maigaganti sa ákin bálang-áraw? O sinisíkap ko bang magíng bukás-pálad sa mgá kapatíd ná hindî ko gaánong kilála o waláng kakayaháng suklian áng áking kabaítan?’ (Luc. 14:12-14) Ipágpalagáy namán ná isáng kápuwa Kristiyáno áng nangangailángan ng túlong dáhil sa isáng malíng desisyón. O bakâ nagíng mapagpatúloy táyo sa kaniyá péro hindî táyo pinasalamatan. Sa gayóng mgá sitwasyón, sundín nátin áng páyong itó: “Magíng mapagpatúloy sa isát isá nang waláng bulung-bulúngan.” (1 Ped. 4:9) Kung gágawin mo iyán, magíging masáya ka dáhil nagbigáy ka nang may támang motíbo.—Gawâ 20:35.

13. (a) Bákit kailángan náting magíng matiyagá kapág tinútulúngan áng mahihina? (b) Anóng praktikál ná mgá túlong áng maibibigay nátin sa mahihina?
13 Alaláyan áng mahihina. Masúsúbok din áng pagíging túnay ng áting pag-íbig kung sinúsunod nátin áng útos ng Bíbliya náalaláyan áng mahihina, magkaroón ng mahábang pagtitiís sa lahát.” (1 Tes. 5:14) Maráming kapatíd ná datíng mahína áng nagíng matatág sa pananámpalatáya nang magláon. Péro áng ibá ay nangangailángan ng matiyagá at pátulúyang pagtúlong. Puwéde náting gamítin áng Kasulátan pára patibáyin silá, anyayáhan siláng sumáma sa átin sa ministéryo, o maglaán ng panahón pára pakinggán silá. At sa halíp ná bastá isíping áng isáng bróther o síster aymahínaomalakás,” kilalánin nátin ná lahát táyo ay may mgá kalakásan at kahináan. Káhit si apostól Páblo ay umámin ná mayroón siyáng mgá kahináan. (2 Cor. 12:9, 10) Kayâ lahát táyo ay nangangailángan ng túlong at pampatíbay mulâ sa áting mgá kápuwa Kristiyáno.

14. Anó áng handâ náting gawín pára mapanatíli áng kapayapáan sa áting mgá kapatíd?
14 Makipagpáyapaán. Ginágawâ nátin áng áting buóng makakáya pára mapanatíli áng kapayapáan sa áting mgá kapatíd, káhit sa palagáy nátin ay malî áng pagkaunáwa sa átin o pinakitungúhan táyo nang dí-magandá. (Basáhin áng Róma 12:17, 18.) Kung nakasakít táyo ng ibá, makatutúlong áng paghingî ng táwad, péro kailángang taos-púso itó. Halimbáwa, sa halíp ná sabíhingSorry kung ganiyán áng nararamdamán mo,” mas mabúting aminin áng kasalánan nátin at sabíhingSorry, nasaktán kíta sa sinábi ko.” Lálong mahalagá áng kapayapáan pára sa mgá mag-asáwa. Hindî silá magkukunwaring nagmamahalan sa haráp ng ibáng táo péro dí-nagkikibuan, nagbabangayan, o sinasaktan pa ngâ áng isát isá kapág dadalawa lang silá.

15. Paáno nátin maipakikíta ná túnay áng áting pagpapatáwad?
15 Lubúsang magpatáwad. Kung may nakasakít sa átin, pinapatawad nátin siyá at hindî táyo naghíhinanakít. Kapágpinagtítiisán [nátin] áng isát isá sa pag-íbig, ná marubdób ná pinagsisikapang ingátan áng pagkakáisá ng espíritu sa nagbúbuklód ná bigkís ng kapayapáan,” lubúsan náting mapapatawad káhit áng mgá nakasakít sa átin nang dí-namamaláyan. (Efe. 4:2, 3) Péro pára magíng túnay áng áting pagpapatáwad, huwág ná náting isípin áng ginawâ sa átin dáhil áng pag-íbig ay hindînagbíbilang ng pinsála.” (1 Cor. 13: 4, 5) Kung maghihinanakit táyo o magkikimkim ng sáma ng loób, bakâ tuluyang masíra áng kaugnáyan nátin, hindî lang sa áting kapatíd, kundî patí kay Jehóva. (Mat. 6:14, 15) Maipakikíta rín náting taimtím áng áting pagpapatáwad kung ipananalangin nátin áng mgá nagkasála sa átin.—Luc. 6:27, 28.

16. Anó áng dápat ná magíng tingín nátin sa mgá pribiléhiyo sa paglilingkód kay Jehóva?
16 Magparaya. Kung tumanggáp táyo ng mgá pribiléhiyo sa paglilingkód kay Jehóva, mapatutunáyan náting túnay áng áting pag-íbig sa pamamagítan ngpaghanap, hindî ng saríli náting kapakinabangán, kundî yaóng sa ibáng táo.’ (1 Cor. 10:24) Halimbáwa, sa áting mgá asámblea at kombénsiyon, may mgá attendant ná naatasang magpaupo sa mgá dadalo. Hindî nilá sinasamantala áng kaniláng átas pára makakúha ng pínakamagagandáng upuan pára sa kaniláng saríli at mgá kapamílya. Sa halíp, nauupo silá sa dí-gaánong magagandáng puwésto sa seksiyóng nakaatas sa kanilá. Dáhil sa kaniláng pagsasakripísyo at pagpaparaya, nagpápakíta silá ng pag-íbig ná waláng bahid ng pagkamakasarili. Paáno mo silá matútuláran?

17. Anó áng gágawin ng isáng nagkasála nang malubhâ kung túnay áng kaniyáng pag-íbig?
17 Ipagtapát at ihintó áng líhim ná mgá kasalánan. Inililihim ng iláng Kristiyáno áng nagawâ niláng malubháng pagkakasala dáhil áyaw niláng mapahíya o biguin áng ibá. (Kaw. 28:13) Péro hindî itó maibigín, dáhil makasasamâ itó hindî lang sa nagkasála kundî patí sa ibá. Hahadlangan nitó áng pagdaloy ng espíritu ng Diyós at isasapanganib áng kapayapáan ng buóng kongregasyón. (Efe. 4:30) Pakikilúsin ng túnay ná pag-íbig áng mgá Kristiyánong nakagawâ ng malulubháng kasalánan ná mákipag-úsap sa mgá élder pára mabigyán silá ng kinakailángang túlong.—Sant. 5:14, 15.

18. Gaáno kahalagá áng túnay ná pag-íbig?
18 Pag-íbig áng pínakadakílang katangían. (1 Cor. 13:13) Itó áng pagkakákilanlán nátin bílang mgá tagasunód ni Jesús at bílang mgá tagatúlad ni Jehóva, áng Bukál ng pag-íbig. (Efe. 5:1, 2) “Kung . . . walâ akóng pag-íbig, akó ay waláng kabuluhán,” áng sábi ni Páblo. (1 Cor. 13:2) Patúloy nawâ náting ipakíta áng áting pag-íbig, hindî langsa salitâkundî patísa gawâ at katotohánan.”

Naúna
Súsunod